Оферта №Вантажі-01 від 01.12.2019

ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

вул. Велика Васильківська, 102, м. Київ, Україна, 03150

 

 

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР - ОФЕРТА

Умови

добровільного страхування вантажів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Публічний Договір-Оферта з добровільного страхування вантажів (надалі по тексту – Оферта) є офіційною пропозицією Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна» (надалі – Страховик) Клієнту укласти із Страховиком Договір добровільного страхування вантажів в електронній формі.

1.2. Оферта є стандартною формою в розумінні частини 1 статті 634 Цивільного кодексу України (надалі – ЦК України), яку може акцептувати особа (Клієнт) шляхом приєднання до неї. Оферта підписується Страховиком, використовуючи аналог власноручного підпису уповноваженої особи Страховика та факсимільного відтворення печатки, відповідно до умов Договору про порядок підписання правочинів.

1.3. Договір добровільного страхування вантажів (надалі – Договір/Договір страхування) складається з цієї Оферти, Акцепту та укладається відповідно до: 

1.3.1. Чинного законодавства України, Цивільного Кодексу України, ЗУ «Про страхування» та інших нормативно-правових актів;

1.3.2. Правил добровільного страхування вантажу та багажу (вантажобагажу), зареєстрованих в Держфінпослуг України за №0970123 від 26.01.2007 року (далі – Правила страхування) ;

1.3.3. Ліцензій, виданих Нацкомфінпослуг на підставі Розпорядження №2696 від 25.10.2016 року (надалі -  Ліцензії).

1.4. Безумовним прийняттям (акцептом) умов Оферти Клієнтом, відповідно до Статей №№ 207, 633, 634, 981 ЦК України та Статей №№11, 12, 13 ЗУ «Про електронну комерцію», вважається заповнення електронної Заяви-Приєднання (Акцепт) (надалі по тексту Акцепт) на веб-сторінці партнера Страховика https://lardi-trans.com/log/mygruztrans/insurance-form/.

1.5. Страхування здійснюється на умовах, зазначених у Акцепті, на випадок настання страхового випадку.

1.6. Договір страхування вважається укладеним/підписаним Страховиком шляхом використання аналогу власноручного підпису уповноваженої особи Страховика та факсимільного відтворення печатки, відповідно до умов Договору про порядок підписання правочинів, розміщеного на сайті Страховика https://euroins.com.ua.

1.7. Договір страхування вважається укладеним/підписаним Клієнтом у спрощений спосіб, у розумінні частини 1 Статті 181 Господарського кодексу України, з дати приєднання Клієнта до умов цієї Оферти шляхом укладання/підписання Акцепту  в електронній формі з використанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором відповідно до ЗУ «Про електронну комерцію» та зарахування сплаченого Клієнтом страхового платежу (премії) в повному обсязі на поточний рахунок Страховика.

1.8. Для укладання Договору страхування Клієнт (Страхувальник) повинен:

1.8.1. заповнити Акцепт на веб-сторінці партнера Страховика (https://lardi-trans.com/log/mygruztrans/insurance-form/) значивши бажані умови страхування та повну необхідну для ідентифікації інформацію про Страхувальника, а також інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику. Перед укладанням Договору Страхувальник зобов’язаний ознайомитись з умовами Оферти, Правил, інформацією про фінансову послугу та підтвердити надання згоди на обробку власних персональних даних. Здійснення всіх вищевказаних дій є заявою Страхувальника про його намір укласти Договір 

1.8.2. Акцепт складається відповідно до обраних Страхувальником умов страхування та зазначених ним даних. Перед підписанням Акцепта Страхувальник зобов’язаний перевірити введені ним данні, обрані умови страхування та підтвердити їх достовірність. Для укладення Договору Страхувальнику необхідно підписати Акцепт електронним підписом одноразовим ідентифікатором відповідно до положень ЗУ «Про електронну комерцію». Після підписання Акцепта у визначеному цим Договором способом, Страхувальник надає згоду, що всі подальші взаємовідносини зі Страховиком можуть відбуватись через мобільні додатки, комп’ютерні авторизовані системи без додаткового одноразового ідентифікатора, крім випадків, коли це прямо передбачено законодавством. 

1.8.3. Одноразовий ідентифікатор надсилається Страхувальнику електронним повідомленням у формі SMS-короткого повідомлення на зазначений Страхувальником номер мобільного телефону. Для підписання Акцепта електронним підписом одноразовим ідентифікатором Страхувальнику необхідно ввести отриманий ідентифікатор у інформаційно-телекомунікаційній системі та підтвердити його введення; в результаті цього електронний підпис Страхувальника додається до Акцепта, і Договір з цього моменту вважається укладеним.    

1.8.4. ознайомившись з умовами цієї Оферти, Клієнт (Страхувальник) сплачує страхові платежі в повному обсязі шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Страховика. 

1.9. Виконання дій, визначених п.1.8. означає прийняття Клієнтом всіх умов цієї Оферти і є укладенням Договору страхування в електронній формі, яка відповідно до п. 12 Статті 11 ЗУ «Про електронну комерцію» прирівнюється до письмової форми. 

1.10. Після укладання Договору страхування Клієнт набуває статусу Страхувальника та отримує Договір в електронній формі на електронну адресу, зазначену в Акцепті. Ці документи засвідчують право Страхувальника вимагати від Страховика виконання обов’язків за Договором страхування.

1.11. Договір страхування містить унікальний номер, який відповідає номеру Акцепту, а також індивідуальні умови Договору, які визначаються Страхувальником в Акцепті. 

1.12. Страховик приймає на себе зобов'язання в разі виникнення необхідності, на письмову вимогу Страхувальника, відтворити Договір на паперовому носії. Договір страхування готується у письмовому вигляді протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання такої вимоги та підлягає підписанню та проставленню печатки (за наявності) кожною зі Сторін.

1.13. Умови, які не врегульовані цією Офертою, регулюються Правилами, зазначеними в п.1.3. цієї Оферти, що розміщенні на сайті Страховика - https://euroins.com.ua, та законодавством України.

1.14. Укладанням Договору страхування в електронній формі Страхувальник підтверджує наступне:

a) що йому до укладення зазначеного Договору страхування Страховиком було надано інформацію, передбачену частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

b) з умовами цієї Оферти та Правилами Страхувальник ознайомлений та згодний; 

c) відомості щодо ідентифікації Страхувальника є достовірними; 

d) ідентифікація та верифікація Страхувальника здійснена Страховиком відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 року, Страхувальник надає безвідкличну згоду на обробку персональних даних загального характеру (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання, тощо) Страховику з метою здійснення статутної діяльності, а саме: для забезпечення реалізації відносин у сфері страхування, перестрахування відповідно до Закону України «Про страхування», а також відмовляються від письмового повідомлення про передачу  персональних даних іншим особам з метою забезпечення вищевказаної мети.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.Предметом Договору є майнові інтереси Страхувальника, які не суперечать закону України, пов’язані з володінням, користуванням та розпорядженням Вантажем, що перевозиться, та зазначається у Розділі 4 Акцепту.

2.2. Інформація про Вантаж: точна назва Вантажу, кількість місць та вага зазначаються в Розділі 5 Акцепту. Перевезення Вантажу - це переміщення Вантажу транспортним засобом від пункту відправлення до пункту призначення. За цим Договором окремим перевезенням вважаються всі Вантажі Страхувальника, що підлягають страхуванню за цим Договором та перевозяться окремим транспортним засобом.

2.3. Вид упаковки відносно кожної групи Вантажів, супроводжувальні документи  зазначається в Розділі 5 Акцепту.

 

3. СТРАХОВА СУМА

3.1. Страхова сума за Договором може встановлюватись у розмірі 100% від заявленої вартості вантажу та зазначається у Розділі 10 Акцепту.

3.2. Договір укладається на умовах виплати «Пропорційна виплата». За умови «Пропорційної виплати» у випадку, якщо страхова сума, зазначена в Розділі 10 Акцепту, виявиться меншою за дійсну вартість застрахованого Вантажу на момент настання страхового випадку, збитки і витрати Страхувальника (Вигодонабувача) відшкодовуються Страховиком пропорційно співвідношенню страхової суми, зазначеної в Розділі 10 Акцепту, до дійсної вартості застрахованого Вантажу на момент настання страхового випадку.

3.3. Дійсна вартість Вантажу – вартість вантажу за ціною виробника та/або постачальника включаючи / не включаючи (у відповідності до Розділу 10 Акцепту) витрати по перевезенню та/або зберіганню, фрахт, митні витрати, комісію тощо.

 

4. ФРАНШИЗА. СТРАХОВИЙ ТАРИФ. СТРАХОВА ПРЕМІЯ ТА ПОРЯДОК ЇЇ СПЛАТИ.

4.1 Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується Страховиком. Франшиза може бути встановлена Договором в абсолютній грошовій величині або у відсотках від Страхової суми. Безумовна франшиза за кожним страховим випадком зазначається в Розділі 13 Акцепту.

4.2. Страховий тариф за цим Договором зазначений у Розділі 12 Акцепту.

4.3. Страхова премія за цим Договором сплачується Страхувальником у розмірі, строки та порядку, передбачені в розділі 16 Акцепту.

 

5. ПЕРЕЛІК СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ

5.1. За Договором відшкодовуються збитки внаслідок загибелі, пошкодження або втрати Застрахованого вантажу в результаті настання Страхового випадку відповідно до наступного переліку страхових випадків, що зазначаються у Розділі 7 Акцепту:

5.1.1. «З відповідальністю за всі ризики».

Підлягають відшкодуванню збитки від пошкодження і повної загибелі всього чи частини Застрахованого вантажу, що відбулися за будь - якої причини за винятком виключень, визначених цими Умовами;

5.1.2. «3 обмеженою відповідальністю (з відповідальністю за часткову аварію)».

Підлягають відшкодуванню збитки від повної загибелі або пошкодження всього чи частини застрахованого вантажу внаслідок чи з причин:

- пожежі або вибуху;

- посадки на мілину, викиду на берег, потоплення чи перевертання судна, ліхтера або баржі;

- перекидання або сходу з рейок наземних засобів перевезення;

- зіткнення чи контакту судна, ліхтера чи баржі або будь-якого іншого транспортного засобу з будь-яким зовнішнім об'єктом, крім води;

- розвантаження судна в порту лиха;

- землетрусу, виверження вулкану чи удару блискавки;

- змиву Застрахованого вантажу хвилею чи викидання палубного Застрахованого вантажу за борт з ціллю врятування судна;

- проникнення морської, озерної чи річної води в судно, ліхтер чи баржу, інші транспортні засоби, контейнер чи місце зберігання;

- повна загибель цілого місця вантажу під час розвантаження чи навантаження, якщо інше не обумовлено Розділом 9 Акцепту.

5.1.3. «Мінімальне страхове покриття (без відповідальності за пошкодження, крім випадків аварії)».

Підлягає відшкодуванню втрата Застрахованого вантажу або його пошкодження, яка сталася внаслідок:

- пожежі або вибуху;

- посадки на мілину, викиду на берег, потоплення чи перевертання судна, ліхтера або баржі;

- перекидання або сходження з рейок наземних засобів перевезення;

- зіткнення чи контакту судна, ліхтера чи баржі або будь-якого іншого транспортного засобу з будь-яким зовнішнім об'єктом, крім води,

- розвантаження судна в порту лиха;

- викидання палубного Застрахованого вантажу за борт з ціллю врятування судна.

5.1.4. «Мінімальне покриття» та додаткове покриття «Крадіжка».

Підлягає відшкодуванню втрата Застрахованого вантажу або його пошкодження, які сталися внаслідок:

- пожежі або вибуху;

- посадки на мілину, викиду на берег, потоплення чи перевертання судна, ліхтера або баржі;

- перекидання або сходження з рейок наземних засобів перевезення;

- зіткнення судна або транспортного засобу з будь-яким об’єктом, за винятком контакту з водою,

- розвантаження судна в «порту лиха» в результаті аварії;

- викидання палубного Застрахованого вантажу за борт;

- втрата Вантажу з цілого багажного місця в результаті крадіжки. В рамках цього Договору покриваються збитки чи пошкодження, викликані крадіжкою тільки з ознаками проникнення до Вантажу.

5.1.5. В будь-якому випадку, незалежно від переліку ризиків, відшкодуванню підлягають:

5.1.5.1. Збитки, витрати та внески по Загальній аварії, які викликані необхідністю запобігання загибелі Застрахованого вантажу по будь-якій причині, за винятком виключень, визначених в Розділі 6 Оферти. Загальною аварією визнаються збитки, які отримані внаслідок здійснених навмисно і розумно надзвичайних витрат або пожертвувань з метою врятування судна, фрахту і вантажу, що перевозиться на судні, від загальної для них небезпеки. Загальна аварія розподіляється між судном, фрахтом і вантажем пропорційно їх вартості.

5.1.5.2. Всі необхідні та доцільно зроблені витрати по рятуванню Застрахованого вантажу, а також зменшенню збитку та встановленню його розміру, якщо такий збиток відшкодовується за вищезазначеними умовами страхування.

5.2. Страхове покриття – зобов’язання Страховика щодо виплати Страхового відшкодування при настанні Страхового випадку у відношенні Вантажу, що виникло протягом Строку дії Договору.

 

 6. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ ТА ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ

6.1. До страхових випадків не відносяться і страхове відшкодування не виплачується по збиткам або витратам, які прямо чи опосередковано спричинені:

6.1.1. Війною, вторгненням, ворожими актами або військовими діями чи операціями (незалежно від того оголошено війну чи ні), будь-якими військовими маневрами, навчаннями або іншими військовими заходами та/або їх наслідкам, дією мін, торпед, бомб та/або інших знарядь війни (зброї);

6.1.2. Громадянською війною, заколотом, військовим або народним повстанням, революцією, блокадою, захватом (узурпацією) влади, введенням військової влади або військового положення або надзвичайного стану або стану облоги, або будь-якою подією або причиною, результатом якої стало оголошення військового положення або надзвичайного стану або стану облоги;

6.1.3. Відчуженням Застрахованого вантажу в результаті піратських дій, конфіскації, експропріації, реквізиції, арешту, націоналізації, насильницького відбирання, затримання, руйнування чи пошкодження Застрахованого вантажу, що було здійснено за наказом військових або цивільних влад або будь-яким іншим публічним муніципальним місцевим або митним органом країни або території;

6.1.4. Протизаконними діями або бездіяльністю державних органів та органів місцевого самоврядування, в тому числі внаслідок видання протизаконних документів та/або розпоряджень;

6.1.5. Впливом ядерної енергії у будь-якій формі, іонізуючої радіації;

6.1.6. Радіоактивним, хімічним, біологічним або токсичним забрудненням або зараженням, застосуванням вибухових речовин;

6.1.7. Терористичними актами. Під терористичним актом розуміється акт, який включає, не обмежуючись, вживання сили або насильства та/або загрозу вжити силу або насильство, з боку будь-якої особи або групи (груп) осіб, які діють самостійно або від імені чи у зв’язку з будь-якою організацією (організаціями) або органом (органами) влади, здійснені з політичних, релігійних, ідеологічних або аналогічних причин або цілей, включаючи намір вплинути на будь-який орган влади та/або привести громадськість, або будь-яку частину громадськості, в стан страху. Це виключення також виключає збиток, пошкодження, витрати і видатки будь-якого типу, які прямо чи опосередковано спричинені, сталися в результаті або у зв’язку з будь-якою дією, що проводилась в ході контролю, запобігання, придушення, або будь-яким іншим чином пов’язаною з актом тероризму;

6.1.8. Будь-яким страйком, бунтом чи масовими (громадськими) заворушеннями, або будь-якою дією чи діяльністю, що може призвести до бунту, страйку чи масових (громадських) заворушень (термін «масові (громадські) заворушення» включає також трудові заворушення та локаути). Дія цього виключення поширюється на:

a) дії будь-якої особи, що приймає участь разом з іншими особами в порушенні громадського порядку (у зв’язку зі страйком, бунтом, локаутом чи не пов’язано з ними), які були кваліфіковані компетентними державними органами у відповідності до статті 294 Кримінального кодексу України;

b) дії державних органів та/або органів місцевого самоврядування (органів влади), з метою припинити та/або спробувати припинити та/або звести до мінімуму наслідки будь-якого порушення, визначеного в пункті (а) вище.

6.1.9. IT – ризиками, тобто руйнуванням, пошкодженням, знищенням або спотворенням інформації, кодів, програм або програмного забезпечення, а також будь-які збої у роботі комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення або вбудованих мікросхем, якщо це не є результатом фізичного пошкодження застрахованого майна внаслідок застрахованих ризиків;

6.1.10. Навмисними діями або грубою необережністю Страхувальника, Вигодонабувача або будь-якого із їх представників, а також порушенням будь-яких із них встановлених правил і норм перевезення, пересилки та зберігання Вантажу. Груба необережність – дії (бездіяльність), можливість настання негативних наслідків яких особа передбачала, але легковажно розраховувала на їх відвернення або повинна була і могла їх передбачити.

6.1.11. Здійсненням Страхувальником чи Вигодонабувачем, а також особами, які працюють у них, їх представниками, або особами, які пов’язані з ними умовами будь-яких договорів, та несуть згідно таких договорів відповідальність за збереження та/або дотримання відповідних умов перевезення Вантажу дій, за які передбачена кримінальна відповідальність, якщо такі дії призвели до загибелі, пошкодження чи втрати Вантажу;

6.1.12. Природним (нормативним) зменшенням ваги чи об’єму Вантажу, в тому числі через виток та просочування, природного зносу Вантажу;

6.1.13. Неповним або невідповідним для даного виду Вантажу пакуванням, кріпленням, закупорюванням чи маркуванням з порушенням стандартів та/або технічних умов (в тому числі внаслідок перевезення Вантажу у контейнерах, вагонах, кузовах автомобілів), відправленням Вантажу у пошкодженому стані якщо таке пакування, кріплення, закупорювання чи маркування здійснюються Відправником Вантажу, Страхувальником чи Вигодонабувачем, а також особами, які працюють у них, їх представниками, або особами, які знаходяться з ними у трудових відносинах;

6.1.14. Зміни температурно-вологісного режиму, впливу коливань температури, трюмного повітря, особливих властивостей чи природних якостей вантажу, внутрішнім псуванням, самозайманням, набуванням запахів, усиханням, бродінням, гниттям, корозією тощо чи наявністю у Вантажу на момент початку перевезення дефектів і недоліків;

6.1.15. Затримкою у доставці Вантажу та падінням цін, навіть якщо така затримка викликана Страховим випадком (окрім тих випадків, коли за умовами страхування такі збитки підлягають відшкодуванню в порядку загальної аварії);

6.1.16. Неплатоспроможністю чи невиконанням обов’язків (в тому числі фінансових) власниками, керуючими, фрахтуючими чи операторами транспортних засобів;

6.1.17. Неморехідністю судна, непридатністю транспортного засобу чи контейнеру для безпечного перевезення Вантажу до місця призначення, якщо Страхувальник чи його представники знали та/або повинні були знати про це до початку перевезення та/або завантаження Вантажу;

6.1.18. Вогнем (пожежею) або вибухом внаслідок навантаження з відома Страхувальника або Вигодонабувача або їх представників, але без відома Страховика, речовин та предметів, небезпечних стосовно вибуху або самозаймання за винятком паливно-мастильних матеріалів, що знаходяться на транспортному засобі та необхідні для приведення його у рух та необхідні для здійснення перевезення;

6.1.19. Недопоставкою Вантажу чи його частини/ частин, недостачею Вантажу чи невідповідністю найменування Вантажу заявленого на страхування при цілісності упаковки, пломб, замків або печаток;

6.1.20. Пошкодження Вантажу черв'яками, гризунами, комахами, паразитами, будь-якими процесами очистки, сушки, ремонту чи заміни;

6.1.21. Втрата або пошкодження вантажу внаслідок шахрайських дій третіх осіб, в тому числі з використанням імені отримувача, його агента або митного органу, їх бланків, штампів та/або печаток, а також підроблених товаророзпорядчих та/або митних документів.

6.1.22 Діями Страхувальника чи Вигодонабувача, їх представниками або виконавцями перевезення вантажу в стані алкогольного сп’яніння, під впливом наркотичних чи токсичних речовин;

6.1.23. Під час перевантаження Вантажу на інший транспортний засіб, навантаження в пункті відправлення, розвантаження в пункті призначення, якщо інше не обумовлено Розділом 9 Акцепту.

6.1.24. Під час транспортування вантажу на ліфтванах, баржах, інших підвізних суднах Страховик несе відповідальність тільки у випадку, коли використання таких суден є звичайним для тієї місцевості;

6.2. Страхове покриття не надається та Страховик не несе відповідальність щодо наступних вантажів:

- перевезення швидкопсувних вантажів

- перевезення живих тварин

- перевезення транспортних засобів (наземних, літальних, плавучих)

- перевезення зброї, боєприпасів

- перевезення творів мистецтва та антикваріату

- перевезення шкіри, хутра та виробів з них

- перевезення дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння та металів

- перевезення сигарет, тютюну або інших тютюнових виробів

- перевезення скла, листового скла або виробів із скла

- перевезення мінеральних добрив

- перевезення медичних препаратів

6.3. Страховик не несе відповідальність за:

6.3.1. Відшкодування моральної шкоди.

6.3.2. Збитки чи шкоду, які сталися внаслідок події, що відбулася поза вказаною в Договорі територією страхування.

6.3.3. Збитки чи шкоду, що виникли до початку дії Договору, але виявлені після його початку.

6.3.4. Збитки чи шкоду, які сталися внаслідок випадків, не передбачених у Договорі.

6.3.5. Будь-які непрямі збитки (в тому числі штрафи, пені та інші стягнення, шкода завдана природному середовищу; шкода, пов‘язана з втратою товарного вигляду Застрахованого вантажу).

6.4. У будь-якому випадку Страховик не несе відповідальності за:

6.4.1. збитки, пов’язані з ржавінням, окислюванням, зміною чи втратою кольору (якщо вони не є наслідком пошкоджень, які були нанесені Застрахованому вантажу та упаковці під час транспортування та/або завантаження/розвантаження);

6.4.2. збитки, пов’язані з наявністю вм’ятин, подряпин, тріщин, деформації та відколів фарби (якщо вони не є наслідком пошкоджень, які були нанесені Застрахованому вантажу та упаковці під час транспортування та/або завантаження/розвантаження);

6.4.3. електричні та механічні неполадки (якщо вони не є наслідком пошкоджень, які були нанесені Застрахованому вантажу та упаковці під час транспортування та/або завантаження/розвантаження).

6.4.4. знецінювання вантажу внаслідок забруднення чи псування всередині тари при непошкодженій зовнішній упаковці.

6.4.5. отримання  вантажу в пункті призначення не Вантажоотримувачем.

6.5. За цим Договором не покривається будь-яка цивільно-правова відповідальність Страхувальника перед третіми особами.

6.6. Даний Договір покриває збитки чи пошкодження, викликані крадіжкою тільки з ознаками проникнення до Вантажу.Не покриваються нестачі або зникнення вантажу, яке сталося з обставин не пов’язаних з крадіжкою, грабуванням, розбоєм, в тому числі, непоясненого зникнення, при цілісності (без пошкодження) зовнішньої упаковки, цистерн, вагонів, пломб, а також, нормативного витоку, втрати ваги та об’єму, або нормативного зносу та/або норми природних втрат застрахованого вантажу;

6.7. Підтвердженням або спростуванням фактів настання/існування подій, передбачених в п. 6.1.1 - 6.1.8 Договору, може бути публічна інформація щодо таких подій. Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації», наприклад, інформація що розміщена або була розміщена на офіційних сайтах державних органів влади; відео звернення / виступи офіційних представників органів державної влади, які знаходяться в вільному доступі тощо;

6.8. Страховик не надає страхового покриття та звільняється від виплати страхового відшкодування, якщо надання такого покриття або здійснення такої виплати страхового відшкодування тягне за собою накладання на Страховика/Перестраховика торгових чи економічних санкцій, заборон або обмежень, запроваджених резолюціями Органів ООН або чинним законодавством Європейського Союзу, Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії або Сполучених Штатів Америки.

 

7. ТЕРИТОРІЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Територією страхування є маршрут перевезення Застрахованого вантажу, зазначений в Розділі 6 Акцепту.

7.2. Якщо Розділом 9 Акцепту, передбачене відшкодування збитків та/або витрат, які настали під час перевантаження Вантажу на інший транспортний засіб, навантаження в пункті відправлення, розвантаження в пункті призначення, то Договір діє від того моменту, коли Застрахований вантаж починають вивантажувати зі складу чи з місця зберігання для здійснення перевезення до пункту призначення, який зазначено в Розділі 6 Акцепту, та триває протягом такого перевезення до моменту (залежно від того, що з вказаного трапиться першим): завершення розвантаження на складі отримувача Застрахованого вантажу або по прибутті до іншого складу чи місця зберігання у пункті призначення для зберігання на інших умовах, ніж передбачено звичайним проведенням перевезення.

7.3. Якщо Розділом 9 Акцепту не передбачене відшкодування збитків та/або витрат, які настали під час перевантаження Вантажу на інший транспортний засіб, навантаження в пункті відправлення, розвантаження в пункті призначення, то Договір діє з моменту завершення навантаження Застрахованого вантажу на транспортний засіб зі складу чи з місця зберігання для здійснення перевезення до пункту призначення, який зазначено в Розділі 6 Акцепту, та триває протягом такого перевезення до моменту (залежно від того, що з вказаного трапиться першим):початку розвантаження на складі отримувача Застрахованого вантажу або по прибутті до іншого складу чи місця зберігання у пункті призначення для зберігання на інших умовах, ніж передбачено звичайним проведенням перевезення. При цьому дія Договору не розповсюджується на збитки та/або витрати, які настали під час перевантаження (з моменту початку перевантаження до моменту закінчення цього перевантаження).

7.4. Договором може бути передбачене відшкодування збитків та/або витрат, які настали під час зберігання Застрахованого вантажу на складах до початку та/або під час та/або після проведення перевезення, що зазначається в Розділі 8 Акцепту. У цьому випадку, в Розділі 8 Акцепту, зазначається максимальний термін такого зберігання.

7.5. Не підлягають відшкодуванню збитки та/або витрати, які настали під час зберігання Застрахованого вантажу на складах до початку та/або після закінчення перевезення.

 

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Строк дії Договору (Період страхування), зазначається у Розділі 14 Акцепту.

8.2. Договір набуває чинності та Страхове покриття починається з 00.00 годин дня, зазначеного в Договорі як дата початку Строку дії Договору, але не раніше 00.00 годин дня, наступного за днем оплати Страхової премії.

У випадку несплати Страхувальником Страхової премії у розмірі та у строк, передбачені Договором, Договір вважається не укладеним.

8.3. Дія Договору закінчується о 24.00 годині дня, зазначеного в Договорі як дата закінчення Строку дії Договору. Зобов’язання Сторін за Договором припиняються після їх повного виконання відповідно до умов Договору.

8.4. Днем сплати Страхової премії вважається день зарахування / надходження грошових коштів в повному обсязі на поточний рахунок чи касу Страховика.

 

9. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ.

9.1. Дія Договору припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також у разі:

9.1.1. Закінчення строку дії Договору;

9.1.2. Виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;

 9.1.3. Несплати Страхувальником Страхової премії у строки, що встановлені Договором.

У випадку сплати Страхувальником Страхової премії не в повному обсязі та/або не в строки, визначені Договором, Страховик повертає Страхувальнику таку Страхову премію за реквізитами Страхувальника, що зазначені в Договорі.

9.1.4. Ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника – фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22, 23 і 24 Закону України "Про страхування".

9.1.5. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України.

9.1.6. Прийняття судового рішення про визнання цього Договору недійсним.

9.1.7. В інших випадках, передбачених законодавством України.

 

10. ЗМІНА СТУПЕНЯ РИЗИКУ

10.1. За Договором зміною ступеня ризику вважається:

10.1.1. Якщо відбулася будь-яка зміна даних та/або обставин, які зазначені в Договорі, що підвищують можливість настання збитків;

10.1.2. Факт настання Страхового випадку або іншої події, яка спричинила шкоду Застрахованому вантажу.

10.2. Якщо підвищення ступеня ризику призведе до настання Страхового випадку або збільшення розміру збитку, Страховик має право відмовити у виплаті Страхового відшкодування по такому Страховому випадку або відповідно зменшити розмір Страхового відшкодування.

10.3. Зміни в Договір можуть бути внесені тільки за взаємною згодою Сторін у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди до Договору.

 

11. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

11.1. У разі настання передбаченої Договором події, яка призвела до збитків і може бути визнана страховим випадком, Страхувальник зобов’язаний:

11.1.1. Негайно, як тільки йому про це стане відомо, але в будь-якому випадку не пізніше ніж протягом 24 (двадцять чотирьох) годин з моменту, коли він (або будь-хто з його працівників чи представників) дізнався або повинен був дізнатися про настання такої події, повідомити про це Страховика або його представника будь-яким доступним для Страхувальника засобом, отримати та виконувати його рекомендації щодо своїх подальших дій. У повідомленні Страхувальник повинен детально вказати, коли, де і за яких обставин Застрахований вантаж було знищено, пошкоджено або втрачено, в які компетентні органи про це заявлено, а також номер Договору. Страхувальник повинен підтвердити таке повідомлення письмово протягом 2 (двох) робочих днів з моменту, коли він дізнався або повинен був дізнатися про настання події, що може бути визнана страховим випадком.

Контакти Страховика (для повідомлень):

- телефон: 0 800 501 513;

- електрона пошта: claims@euroins.com.ua

- адреса: Україна, 03150, м. Київ вул. В. Васильківська, 102.

11.1.2. Вжити всі необхідні та доступні заходи щодо запобігання та зменшення розміру збитків, викликаних такою подією. Приймаючи такі заходи, Страхувальник повинен додержуватися рекомендацій Страховика, якщо такі рекомендації йому надані;

11.1.3. Докласти всіх зусиль для фіксування у відповідних документах всіх обставин, що спричинили настання такого випадку та його наслідків, викликавши та залучивши для цього представників компетентних органів, експертів, відповідних спеціалістів;

11.1.4. Не змінювати розміщення та упаковку Застрахованого вантажу, зберегти всі пошкоджені чи замінені замки і пломби для їх огляду аварійним комісаром, експертом чи представником Страховика. Страхувальник має право змінювати картину збитку тільки, якщо це вимагається державними або компетентними органами для забезпечення безпеки, зменшенням розміру збитку або по закінченню 5 (п’яти) календарних днів після письмового повідомлення Страховика про настання такої події;

11.1.5. Надати Страховику або його представникам можливість проводити огляд та обстеження пошкодженого Застрахованого вантажу та місця події, розслідування стосовно причин настання та розміру збитку, брати участь у заходах для зменшення розміру збитку та рятуванню Застрахованого вантажу;

11.1.6. Надати всі відомості та документи, які необхідні Страховику для встановлення (підтвердження) факту настання страхового випадку, а також причини її виникнення з зазначенням винних (в разі їх існування)  та оцінки заподіяного збитку, включаючи відомості, що є комерційною таємницею, вжити заходи щодо збору і передачі Страховику всіх необхідних документів для забезпечення права вимоги до винної сторони.

11.2. Якщо Страхувальник не виконає будь-який з вищезазначених обов’язків, Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування або зменшити його розмір.

11.3. Страховик та його представники мають право брати участь у рятуванні та збереженні Застрахованого вантажу, вживаючи та вказуючи необхідні для цього заходи. Однак такі дії Страховика або його представників не можуть розглядатись як визнання його зобов’язання виплачувати страхове відшкодування. Якщо Страхувальник перешкоджає цьому, страхове відшкодування зменшується настільки, наскільки це призвело до збільшення збитку.

 

12. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

12.1. Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком на підставі письмової заяви Страхувальника із зазначенням дати та місця страхового випадку, причини його настання, детальним описом обставин настання страхового випадку, розміру шкоди, та страхового акту після отримання всіх необхідних документів та з`ясування причин та обставин настання події.

12.2. Для отримання страхового відшкодування Страхувальником протягом 30 (календарних) днів з дня настання страхового випадку мають бути надані наступні документи:

12.2.1. Документи, що доводять майновий інтерес Страхувальника (Вигодонабувача) в Застрахованому вантажі в момент настання страхового випадку та обґрунтованість вартості Застрахованого вантажу та страхової суми (рахунки-фактури, специфікації, коносаменти, авіа та залізничні накладні, товарно-транспортні та перевізні накладні, інші перевізні та товаросупроводжувальні документи, контракти, договори купівлі-продажу; якщо в страхову суму були включені видатки, сплачені авансом (фрахт, плата за перевезення, митні витрати тощо) - документи, в яких відображені сплачені суми та документи, які підтверджують факт їх сплати.

12.2.2. Документи, що підтверджують факт та причини настання страхового випадку, осіб винних в заподіянні збитку, якщо такі є (комерційні акти, акти експертизи, пояснювальна записка водія з описом події, що відбулась, аварійні сертифікати, морський протест, виписки із судового журналу, довідки уповноважених компетентних органів тощо, документально підтверджені свідчення про час виходу транспортного засобу з пункту відправлення, а також про неприбуття його до місця призначення в строк, встановлений для визнання транспортного засобу зниклим безвісти (у випадку пропажі судна чи іншого транспортного засобу з Вантажем безвісти), заява Страхувальника в органи внутрішніх справ чи аналогічні органи з відміткою про прийняття заяви копію довідки/повідомлення прокурора або слідчого про початок досудового розслідування (внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань) з зазначенням статті Кримінального кодексу України, за якою розпочато досудове розслідування (внесенно відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань) у випадку крадіжки з проникненням, довідка з поліції з відміткою про те, що в результаті ДТП мало місце пошкодження Вантажу (у випадку ДТП) тощо).

12.2.3. Документи щодо супроводу вантажу (інструкція вантажовідправника про вантаж; коносаменти (для морських перевезень);CMR (при міжнародних перевезеннях); ТТН (при внутрішніх  перевезеннях), ВМД (при перевезені залізничним транспортом); документи які засвідчують кількість і вартість відправленого вантажу: ветеринарні, санітарні та якісні сертифікати/свідоцтва/довідки, паспорти; пакувальні листи, інструкції щодо зберігання і перевезення (температурний режим, умови пакування та кріплення, наявність датчиків вологості/світла/температури/ тощо).

12.2.4. Документи, що підтверджують розмір і обсяги понесеного збитку (акти огляду Застрахованого вантажу аварійним комісаром, а також комерційні акти, акти звірки/розбіжності; звіти/акти експертизи, оцінки, рахунки по збитку, рахунки на ремонт, утилізацію, акти уцінки тощо).

12.2.5. Документи, що підтверджують витрати на здійснення необхідних заходів по зменшенню збитків та рятуванню Застрахованого вантажу.

12.2.6.Документів щодо забезпечення права вимоги до винної сторони (претензії та/або позови, документі які встановлюють наявність винної стороні, тощо).

12.2.7. Документи, необхідні згідно вимог законодавства України та/або інших нормативних документів залежно від виду перевезення (автомобільне, залізничне, авіаційне, водне).

12.2.8. Якщо перевезення здійснюється водним транспортом на додаток до документів, зазначених в пп.12.2.1 -– 12.2.7 Оферти: морський протест; виписки із судового та машинного журналів, акт розслідування аварії події відповідним компетентним органом (Міністерством транспорту та зв’язку або іншими державними установами); документи з Регістру щодо реєстрації аварії; виписки про передану та отриману кореспонденцію про аварію з радіотелеграфного журналу (або з радіожурналу Глобальної Морської Системи Зв’язку у випадку лиха); звіти Диспашера, Диспаши; договори на транспортне та/або експедиційне обслуговування, з заявкою та документальним підтвердженням сплати даних послуг.

12.2.9. Якщо перевезення здійснюється залізничним транспортом на додаток до документів, зазначених в пп.12.2.1 – 12.2.7.Оферти: комерційний акт за підписом вантажовідправника, перевізника і вантажоотримувача (в акті обов’язково зазначається сума збитку, акт завіряється штампом та печаткою залізниці). 

12.2.10. Інші документи, необхідні в кожному конкретному випадку для підтвердження настання страхового випадку, встановлення його причин, розрахунку величини збитку, визначення винних осіб тощо.

12.3. Вищезазначені документи надаються Страхувальником у формі оригінальних документів або нотаріально завірених копій або простих копій при умові надання Страховику можливості звірення цих копій з оригіналами документів.

 

13. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

13.1. Порядок розрахунку суми Страхового відшкодування:

13.1.1. При повній загибелі всього чи частини Застрахованого вантажу(безповоротної втрати Страхувальником всього чи частини Застрахованого вантажу внаслідок страхового випадку) – визначається у розмірі дійсної вартості всього Застрахованого вантажу, або у розмірі дійсної вартості тієї частини Застрахованого вантажу, що загинула. Із суми страхового відшкодування вираховується франшиза, передбачена Договором;

13.1.2. При пошкодженні всього чи частини Застрахованого вантажу:

а) якщо Застрахований вантаж в пошкодженому стані був проданий, вартість Застрахованого вантажу в пошкодженому стані визначається на підставі результатів вільного продажу чи продажу на аукціоні. Сума страхового відшкодування визначається як різниця між дійсною вартістю тієї частини вантажу, що була пошкоджена, і сумою, одержаною внаслідок продажу цієї частини Застрахованого вантажу. Із суми страхового відшкодування вираховується франшиза, передбачена Договором;

б) якщо Застрахований вантаж в пошкодженому стані не продавався, сума страхового відшкодування визначається як різниця між дійсною вартістю (до пошкодження) тієї частини Застрахованого вантажу, що була пошкоджена, і вартістю частини Застрахованого вантажу в пошкодженому стані, встановленою на підставі акту незалежної експертизи.

в) із суми страхового відшкодування вираховується Франшиза, передбачена Договором;

13.1.3. При викраденні, втраті всього чи частини Застрахованого вантажу – сума страхового відшкодування визначається як різниця між дійсною вартістю Застрахованого вантажу і дійсною вартістю частини Застрахованого вантажу, що залишилась. Із суми страхового відшкодування вираховується франшиза, передбачена Договором. Судно вважається пропавшим безвісти, коли про нього не надійшло ніяких відомостей протягом 3 (трьох) місяців, а якщо одержання відомостей могло бути затримано внаслідок воєнних дій - протягом 6 (шести) місяців. Застрахований вантаж, який перевозиться наземним транспортом, вважається втраченим, якщо він не був доставлений протягом 30 (тридцяти) календарних днів по закінченню погодженого строку прибуття в пункт призначення, а якщо такий строк не був погоджений – після 60 (шістдесяти) календарних днів з дня прийняття Застрахованого вантажу до перевезення;

13.1.4. Якщо Страховиком повинні бути відшкодовані збитки, витрати і внески по Загальній аварії: сума страхового відшкодування дорівнює сумі, яку необхідно відшкодувати згідно з диспашою (обґрунтованим документами розрахунком). Із суми страхового відшкодування вираховується франшиза, передбачена Договором;

13.1.5. Якщо з вини Страхувальника заходи щодо запобігання або зменшення збитків не були вжиті і сума збитку внаслідок цього зросла, Страховик має право зменшити суму страхового відшкодування за страховим випадком;

13.1.6. Якщо в страхову суму були включені витрати на перевезення, зберігання, фрахт, митні витрати, комісії та інші елементи вартості Застрахованого вантажу, в суму страхового відшкодування включається така частина цих витрат, що пропорційно приходиться на суму збитку.

13.1.7. При розрахунку суми страхового відшкодування розмір ПДВ включається в разі, якщо Страхувальник (Вигодонабувач) втрачає право на податковий кредит відповідно до норм Податкового Кодексу України, внаслідок настання страхового випадку.

13.2. Витрати, що підлягають відшкодуванню:

- всі необхідні, доцільно вчинені і документально підтверджені витрати, викликані виконанням Страхувальником обов’язків щодо забезпечення реалізації Страховиком права вимоги до особи, винної в заподіянні збитку;

- всі необхідні, доцільно вчинені і підтверджені документально витрати, викликані виконанням Страхувальником заходів щодо рятування Застрахованого вантажу і мінімізації збитків.

13.3. Витрати, що не підлягають відшкодуванню

- сума збитків, завданих дефектами чи пошкодженням Застрахованого вантажу, що мали місце на момент укладання Договору і які вплинули на характер і розмір збитків. Сума збитків, обумовлених впливом дефектів чи пошкоджень, що були в наявності до моменту початку дії Договору, визначається на підставі аварійного сертифікату чи акту незалежної експертизи;

- витрати, які стали наслідком помилок, необережності, неплатоспроможності Страхувальника, його довірених осіб, представників чи службовців і невиконання ними фінансових зобов'язань;

- будь-які суми, одержані Страхувальником від третіх осіб в рахунок відшкодування збитків за страховим випадком, та/ або суми, еквівалентні одержаному відшкодуванню, якщо вони були надані у формі майна, цінних паперів, послуг та ін.

13.4. Страхувальник не має права відмовитись від Застрахованого вантажу (навіть пошкодженого), що залишився після страхового випадку. Залишкова (ліквідаційна) вартість такого Застрахованого вантажу підлягає вирахуванню із суми страхового відшкодування.

13.5. Після виплати страхового відшкодування Страховику, за його згодою, у межах виплаченої ним суми страхового відшкодування переходять права вимоги до третіх осіб, що несуть відповідальність за заподіяні збитки (право регресу).

13.6. Якщо втрачений внаслідок страхового випадку Застрахований вантаж:

- повернуто Страхувальнику в непошкодженому стані до виплати Страховиком страхового відшкодування, страхове відшкодування не виплачується, підлягають відшкодуванню лише витрати, що передбачені п. 13.2 Оферти;

- повернуто Страхувальнику в непошкодженому стані після виплати Страховиком страхового відшкодування, Страхувальник зобов’язаний негайно сповістити Страховика про повернення Застрахованого вантажу та повернути Страховику страхове відшкодування в повному обсязі протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту повернення Застрахованого вантажу, підлягають відшкодуванню лише витрати, що передбачені п. 13.2 Оферти;

- повернуто Страхувальнику в пошкодженому стані - Страховик виплачує страхове відшкодування у відповідності до положень цього розділуОферти.

13.7. Якщо Страхувальник одержав відшкодування за збиток від третіх осіб, Страховик сплачує тільки різницю між сумою, яка підлягає сплаті за умовами Договору, та сумою, отриманою від третіх осіб. Страхувальник зобов’язаний негайно сповістити Страховика про отримання таких сум. Якщо відшкодування від третіх осіб було отримано пізніше, ніж відшкодування від Страховика, Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання відшкодування від третіх осіб надлишкові кошти.

13.8. Якщо на момент настання страхового випадку Страхувальник мав договори страхування відносно Застрахованого вантажу з декількома страховими компаніями на суму, що перевищує дійсну вартість Застрахованого вантажу (подвійне страхування), то страхове відшкодування, одержане ним від усіх страховиків, не може перевищувати дійсної вартості Застрахованого вантажу. При цьому кожний із страховиків виплачує страхове відшкодування в розмірі, пропорційному відношенню страхової суми укладеному відповідним страховиком договору страхування до суми страхових сум по всім укладеним Страхувальником договорам страхування. Страховик виплачує страхове відшкодування лише в частині, що припадає на його частку.

13.9. Страхувальник зобов’язаний протягом 30 (тридцяти) календарних днів повернути Страховику отримане Страхове відшкодування (або його відповідну частину), якщо протягом передбачених чинним законодавством України строків позовної давності виявлені такі обставини, що існували на момент виплати Страхового відшкодування, які згідно з чинним законодавством України повністю або частково позбавляють Страхувальника права на отримання Страхового відшкодування.

13.10. Строк прийняття рішення відносно виплати або відмови у виплаті Страхового відшкодування складає 20 (двадцять) календарних днів з дня надання Страхувальником Страховику останнього з необхідних документів, зазначених в цьому розділі.

13.11. Страхове відшкодування виплачується у валюті страхової премії, якщо інше не буде погоджено сторонами Договору страхування додатково. При перерахунку суми страхового відшкодування в валюту страхової премії застосовується офіційний курс НБУ на момент настання страхового випадку.

13.12. Рішення щодо виплати страхового відшкодування оформлюється страховим актом.

13.13. Страховик має право відкласти рішення щодо виплати або відмови у виплаті страхового відшкодування у випадку:

- якщо він має сумніви в обґрунтованості вимог Страхувальника на отримання страхового відшкодування – до отримання необхідних доказів, але не більше, ніж 90 (дев’яносто) календарних днів з дати отримання всіх необхідних документів;

- якщо прокурором або слідчим розпочато досудове розслідування (внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань) щодо посадових осіб Страхувальника, уповноважених ним осіб або його представників та ведеться досудове розслідування обставин, які спричинили настання події, що може бути визнана страховим випадком - до отримання Страховиком від Страхувальника на додаток до всіх необхідних документів згідно цього Договору постанови прокурора або слідчого про закриття кримінального провадження або вироку суду, що набрав законної сили;

- якщо за фактом настання страхового випадку прокурором або слідчим розпочато досудове розслідування (внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань) – до отримання Страховиком від Страхувальника на додаток до всіх необхідних документів згідно цього Договору постанови прокурора або слідчого про закриття кримінального провадження або вироку суду, що набрав законної сили, але не більше, ніж на 6 (шість) місяців;

- якщо для з’ясовування обставин настання страхового випадку та/або визначення розміру шкоди призначена експертиза – до отримання результатів такої експертизи.

13.14. Відмова у виплаті або відстрочка прийняття рішення щодо виплати повинні бути зроблені Страховиком у письмовій формі з обґрунтуванням причин та надані Страхувальнику в строк, що не перевершує 15 робочих днів з дня прийняття такого рішення.

13.15. У разі прийняття рішення про виплату страхового відшкодування виплата здійснюється Страхувальнику (Вигодонабувачу) впродовж 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня оформлення страхового акту.

13.16. Днем виплати страхового відшкодування вважається день перерахування грошових коштів на поточний рахунок Страхувальника (Вигодонабувача).

 

14. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

Підставою для відмови Страховика у здійсненні виплати страхового відшкодування є:

14.1. Навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними громадянського чи службового обов’язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір, встановлюється відповідно до чинного законодавства України;

14.2. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку (або обставин, які мають ознаки страхового випадку) без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

14.3. Отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від третіх осіб, винних у їх заподіянні;

14.4. Якщо Страхувальник або його представник навмисно або з грубої необережності здійснить або допустить дії, що ведуть до виникнення збитку або введе Страховика або його представників в оману при визначенні причин або розміру збитку;

14.5. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору або про обставини настання страхового випадку;

14.6. Вчинення Страхувальником – фізичною особою або іншою особою на користь якої укладено Договір, умисного злочину, що призвів до страхового випадку. Якщо Страхувальник, один з керівників Страхувальника або особа, яка діяла від імені Страхувальника буде засуджена в порядку, передбаченому кримінальним законодавством за навмисне заподіювання шкоди застрахованому Вантажу або підлог, обман чи шахрайство при визначенні причин та розміру збитку;

14.7. Невиконання Страхувальником будь-яких із своїх обов’язків, передбачених цим Договором;

14.8. Перевезення Застрахованих вантажів на несправних транспортних засобах, технічний стан яких незадовільний та не перевірений спеціальними установами.

14.9. Якщо перевезення Страхувальником Вантажу не супроводжується всіма необхідними документами, передбаченими чинним законодавством країн Території дії Договору та міжнародним законодавством по перевезенню вантажу на внутрішній території України та за кордоном.

14.10. Інші випадки, передбачені чинним законодавством України.

 

15. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

15.1. Страхувальник зобов’язаний:

15.1.1. Своєчасно сплатити страхову премію;

15.1.2. При укладанні цього Договору надати інформацію Страховику про всі відомі йому обставини і факти, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику;

15.1.3. Під час дії цього Договору повідомляти Страховика про всі істотні зміни ступеню ризику за прийнятим на страхування Застрахованим вантажем, а саме:

- про значне затримання відправлення та/або перевезення Застрахованого вантажу;

- відхилення від зазначеного у Договорі страхування або звичайного маршруту перевезення;

- зміни пункту перевантаження, перевалки, тимчасового зберігання чи вивантаження (призначення) Застрахованого вантажу;

- перевантаження на інший транспортний засіб (судно);

- зміни способу перевезення Застрахованого вантажу;

- якщо відбулися будь-які матеріальні зміни у ризику, що підвищують можливість настання збитків.

Страхувальник повинен негайно, як тільки про це стане відомо, або повинно було стати відомо, але у будь-якому випадку не пізніше ніж 1 (один) робочий день, письмово повідомити Страховика про всі істотні зміни ступеню ризику за прийнятим на страхування Застрахованим вантажем, включаючи обставини, які можуть привести до настання страхового випадку.

15.1.4. При укладенні Договору повідомити Страховика про інші діючі чинні договори страхування щодо предмету Договору ;

15.1.5. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;

15.1.6. Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений цими Умовами та діяти відповідно до умов Розділу 11Оферти;

15.1.7. Для отримання страхового відшкодування надати Страховику письмову заяву на виплату страхового відшкодування та необхідні документи для з’ясування розміру шкоди, причин та характеру страхового випадку, зазначені в Розділі 12Оферти.

15.1.8. Здійснювати перевезення Застрахованого вантажу із застосуванням всіх норм здійснення подібних перевезень, та не допускати дій або бездіяльності по відношенню до факторів, виникнення яких має вплив на ступінь страхового ризику.

15.1.9. Виконати всі формальності, які необхідні для реалізації права вимоги до особи, винної в заподіянні збитку та передати Страховику це право.

15.2. Страхувальник має право:

15.2.1. Отримати страхове відшкодування при настанні страхового випадку;

. 15.2.2. Призначити Вигодонабувача для отримання страхового відшкодування;

15.3. Страховик зобов’язаний:

15.3.1. Ознайомити Страхувальника з Умовами страхування, викладеними у даній Оферті та Правилами;

15.3.2. Протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку (подій, які мають ознаки страхового випадку), вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування Страхувальнику;

15.3.3. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у передбачений Офертою строк;

15.3.4. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених чинним законодавством України;

15.4. Страховик має право:

15.4.1. Перевіряти інформацію, що надана Страхувальником;

15.4.2. Відмовити у виплаті Страхового відшкодування або зменшити його розмір, якщо Страхувальник не виконає будь-яких із перелічених у Оферті своїх обов’язків;

15.4.3. Брати участь в огляді Застрахованого вантажу;

15.4.4. Вимагати повернення страхового відшкодування у випадку отримання Страхувальником компенсації від третіх осіб.

15.5. Сторони мають інші права та обов’язки, передбачені Правилами та чинним законодавством України.

 

16. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

16.1. За невиконання або виконання неналежним чином прийнятих на себе зобов’язань Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

16.2. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором, в т.ч. за несвоєчасну виплату Страховиком страхового відшкодування, винна Сторона сплачує іншій Стороні пеню в розмірі 0,01% від суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на момент прострочення платежу. При цьому загальна сума пені не може перевищувати 10% від суми заборгованості

16.3. Всі спори, які виникають між Сторонами за Договором, вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні згоди – в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

 

17. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

17.1. Акцепт та Оферта складені українською мовою.

17.2. Зміни в Договір можуть бути внесені тільки за взаємною згодою Сторін у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди до цього Договору або переукладенням Договору.

17.3. Умови, що не відображені в цьому Договорі, регулюються чинним законодавством України, а також Правилами. У випадку виявлення розбіжностей між положеннями даного Договору та Правилами застосовуються умови, визначені цим Договором.

 

18. СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ

Цим Сторони підтверджують, що в доповнення умов Договору вони погодили наступні умови:

18.1. Застереження про тривалість страхового випадку (72 години)

Страховий випадок, що відбувається в момент закінчення чи припинення дії Договору повинен, незважаючи на інші умови цього Договору розглядатися як страховий випадок, що відбувся до моменту закінчення чи припинення дії Договору. В цьому разі цей страховий випадок не може бути заявлений по пролонгації чи зміні умов Договору.

Страховий випадок відповідно до ризиків, до яких відноситься це Застереження, повинен означати всі окремі збитки, що зумовлені або прямо витікають з однієї і тієї ж самої події. Однак тривалість події, що може бути визнана страховим випадком повинна обмежуватися:

а) 72 послідовними годинами для урагану, бурі, зливи, граду, торнадо та/або тайфуну;

б) 72 послідовними годинами для землетрусу, виверження вулкану, припливної хвилі;

в) 72 послідовними годинами для будь-якого страхового випадку, що спричинений двома (або більше) ризиками, що перелічені вище в пп. (а), (б);

г) 168 послідовними годинами для будь-якого страхового випадку за ризиком, що не перелічений вище в пп. (а), (б).

По будь-якому випадку тривалістю більше ніж визначена в пп. (а) – (г) Страховик поділятиме подію на два чи більше страхових випадки відповідно до чого:

- період першого випадку починається у день і час першого страхового випадку, що відшкодовується Страховиком;

- два періоди не можуть співпадати, не може бути проміжку між двома періодами.

18.2. Застереження при зберіганні вантажу в контейнерах (застосовується при перевезенні вантажів в контейнерах)

Страхувальник гарантує, що Вантаж протягом всього строку перевезення буде зберігатися в контейнерах. У випадку недотримання Страхувальником умов, зазначених у цьому Застереженні, Страховик має право зменшити розмір страхового відшкодування або відмовити у виплаті страхового відшкодування.

18.3. Застереження про електричні та механічні несправності

Із страхового покриття виключається загибель або пошкодження, які обумовлені механічною, електричною або електронною поломками або несправностями, якщо тільки вони не спричинені в результаті ризиків, застрахованих на умовах цього договору страхування, та якщо наявні сліди зовнішнього пошкодження предмета страхування або його упаковки, або ж сліди удару по контейнеру або транспортному засобу, який здійснює перевезення під час перевезення, яке застраховане.

18.4. Застереження при перевезенні вантажів у скляній тарі

Якщо внаслідок перевезення Вантажу будуть пошкоджені етикетки, наклеєні на пляшки, то збитки, викликані таким пошкодженням етикеток у будь-якому випадку не визнаються повною загибеллю Вантажу/ втратою товарного виду або знецінюванням товару та виплата страхового відшкодування здійснюється в розмірі, що не перевищує вартість придбання аналогічних етикеток і робіт по їх переклеюванню.

18.5. Застереження при перевезенні труб, листового металу

За цим Договором не вважаються страховими випадками та виплата страхового відшкодування не здійснюється за збитками або витратами, що настали внаслідок скручування, вигинів і деформації труб, а також пошкодження кінців труб, листів металу у випадку не вжиття Страхувальником необхідних заходів для їхнього захисту (встановлення заглушок, окантовка і т. п.).

18.6. Застереження щодо пакування

За цим Договором не визнаються страховими випадками та виплата страхового відшкодування не здійснюється за збитками або витратами, що настали внаслідок:

- забруднення тари, пакування,

- забруднення, пошкодження або втрати етикеток або маркувальних бірок;

- забруднення, змішування, пошкодження водою або іншими рідинами,

- настали внаслідок розриву мішків,

Також за цим Договором не відшкодовуються витрати Страхувальника та/ або його представників по перевантаженню, сортуванню, перепакуванню Вантажу

18.7. Застереження щодо пропорційності

 Якщо страхова сума по договору страхування, менша страхової вартості вантажу, відшкодування збитку буде проводиться пропорційно відношенню страхової суми до страхової вартості

18.8. Застереження щодо професійної упаковки для здійснення нормального перевезення

 Гарантовано, що товари та/або обладнання та/або товари упаковані, закріплені та вкладені професійно та адекватно, щоб витримати звичайні небезпеки щодо перевезення

 

 

Приватне акціонерне товариство

«Страхова компанія «Євроінс Україна»

Україна, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 102

Код ЄДРПОУ 22868348

тел. 38 (044) 247-44-77