1. Definice pojmů

 

1.1. Uživatel nebo Vy — jednotlivec, společnost a její zástupci, kteří přistupují na web a / nebo využívají služby.

 

1.2. Fyzická osoba — osoba s občanskoprávní a úplnou občanskoprávní způsobilostí, nikoliv podnikatelský subjekt, který používá stránky a / nebo služby pro osobní potřebu a výhradně svým jménem.

 

1.3. Společnost — obchodní subjekt (dále jen „podnikatelský subjekt“), právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající v oblasti komerční činnosti využívající stránky a / nebo služby.

 

1.4. Stránka nebo Web — “Transportní a informační server lardi-trans.com”, informační zdroj dostupný na internetu pomocí doménového jména lardi-trans.com (také prostřednictvím jiných názvů domén, přesměrujících na lardi-trans.com).

 

1.5. Lardi-Trans nebo My — společnost s ručením omezeným „Lardi“, osoba registrovaná a jednající podle ukrajinských zákonů, kód JSR 30516477.

 

1.6. Služba / Služby — informační služby, poskytované Uživateli (společnosti) prostřednictvím Stránek a / nebo jakýmkoli jiným způsobem (zejména, ale ne výhradně, prostřednictvím e-mailové distribuce) s legitimním používáním ochranných známek „Lardi-Trans“, „Ларди-Транс“ a / nebo podobná (odvozenina) označení, jakož i odpovídající funkční sekce webu a způsoby poskytování služeb.

 

2. Obecná ustanovení

 

2.1. Tato Uživatelská smlouva (dále jen „Smlouva“) upravuje mezi vámi (dále jen „Uživatel“) na jedné straně a Lardi-Trans na straně druhé vztahy, vzniklé provozováním Stránky a / nebo poskytováním Služeb. Tato Smlouva zejména, ale nikoli výlučně, stanoví podmínky pro poskytování Stránky a / nebo Služeb.

 

2.2. Tato Smlouva (včetně Podmínek a pravidel používání některých Služeb, které jsou součástí Smlouvy), pokud se příslušná ustanovení v zásadě vztahují na volný / neregistrovaný přístup, se vztahuje jak na registrované, tak neregistrované uživatele stránky.

 

2.3. Každý zástupce Společnosti, není-li dostatečný důvod k tomu, aby nebylo míněno něco jiného, ​​se považuje za řádně zplnomocněného zástupce příslušné Společnosti, a pokud není výslovně uvedeno jinak, má se za to, že ustanovení uživatelské smlouvy se na tuto společnost vztahují v plném rozsahu.

 

2.4. Tato smlouva bude uživateli k dispozici po vstupu na stránku. Používáním stránek, jakýchkoli služeb a / nebo registrace účtu se rozumí potvrzení souhlasu uživatele se všemi podmínkami této smlouvy a jejich bezpodmínečné přijetí.

 

2.5. Lardi-Trans si vyhrazuje právo dle svého uvážení kdykoli změnit Smlouvu bez zvláštního předchozího nebo následného oznámení Uživateli. Aktuální verze smlouvy je vždy k dispozici na adrese. Další používání stránky a / nebo služeb uživatelem po jakýchkoli změnách smlouvy znamená bezpodmínečný souhlas uživatele s těmito změnami.

 

3. Omezená odpovědnost Lardi-Trans

 

3.1. Přístup na Stránku a Služby je poskytován tak, jak je, a Lardi-Trans nezaručuje soulad Stránky a / nebo Služeb s očekáváními nebo cílům Uživatele.

 

3.2. Uživatel chápe a souhlasí s tím, že společnost Lardi-Trans má právo, podle svého uvážení a bez zvláštního upozornění pro uživatele, změnit soubor služeb a / nebo funkčnost stránek, které má k dispozici.

 

3.3. Jednotlivec, nikoli podnikatelský subjekt, jako uživatel webové stránky a jeji služeb, chápe a souhlasí s tím, že vzhledem ke svému právnímu stavu, přístupu ke službám a / nebo funkčnosti stránky z důvodu jejich irelevance pro uživatele, má řadu omezení, včetně : umísťování objednávek a recenzí, přidávání kontaktů, značky, loga atd. - seznam, který společnost Lardi-Trans je oprávněna měnit podle svého uvážení a bez zvláštního upozornění tohoto Uživatele.

 

3.4. Uživatel chápe a souhlasí s tím, že Lardi-Trans nezaručuje na 100% bezchybný a nepřetržitý provoz Stránky a / nebo Služeb a nenese odpovědnost za případné škody způsobené Uživateli a / nebo třetím stranám technickými poruchami hardwaru a / nebo softwaru na jakékoli straně.

 

3.5. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Lardi-Trans nezaručuje přesnost informací (zejména, ale nikoli výhradně: u objednávek nákladů, nabízených k přepravě a / nebo dostupnost volných aut) , zveřejněných na Stránkách třetími stranami, a nenese odpovědnost za případné škody způsobené Uživateli a / nebo třetím stranám v důsledku používání Stránky / Služeb.

 

3.6. Uživatel chápe a souhlasí s tím, že společnost Lardi-Trans neodpovídá za důvěryhodnost reklamních informací, zveřejněných na Stránkách a za kvalitu inzerovaného zboží / služeb.

 

3.7. Lardi-Trans si vyhrazuje právo kdykoli podle svého uvážení pozastavit, omezit nebo ukončit přístup Uživatele na Stránku nebo k určitým Službám, včetně, ale nikoli výhradně, v případě, že Uživatel poruší tuto Smlouvu a / nebo příslušné zákony. Zároveň v případech porušení zaviněných Uživatelem ,Lardi-Trans neodpovídá za vrácení peněz zaplacených za přístup ke službám a / nebo za náhradu ztrát.

 

4. Účet

 

4.1. Užíváním kroků k registraci účtu uživatel zaručuje, že je řádně schopný, plně schopný a / nebo případně zplnomocněn společností.

 

4.2. Uživatel se zavazuje poskytnout v registračních údajích spolehlivé informace:

  • o společnosti, včetně: jména, právní a doručovací adresy, registrační čísla (identifikační, daňové) , telefonního čísla, e-mailové adresy, případně, adresy webové stránky, dalších kontaktních údajů a údajů o podnikatelských činnostech: údaje o nacházení jednotlivého podnikatele v procesu ukončení podnikatelské činnosti a údaje o stavu právnické osoby v procesu ukončení;
  • o jednotlivci, nikoli o podnikatelském subjektu, včetně: příjmení, jména, druhého jména, identifikačního kódu, registrační adresy, kontaktních čísel telefonů;

a vždy udržovat informace v aktuálním stavu.

 

4.3. Uživatel je odpovědný a samostatně přijímá opatření k zajištění bezpečnosti svého účtu na Stránce (včetně kontroly nad partií přihlašovacího hesla, e-mailové adresy atd.). Uživatel je plně zodpovědný za všechny akce prováděné pomocí uživatelského účtu. Uživatel se zavazuje neprodleně informovat společnost Lardi-Trans o všech případech neoprávněného použití účtu uživatele třetími stranami. Uživatel se zavazuje, že nebude používat informace, které by mohly být v registračních údajích zavádějící, zejména, nikoli však výlučně: označení, která reprodukují ochranné známky a / nebo obchodní jména třetích stran nebo jim podobná až do záměny; data duplikující data jakéhokoli jiného účtu.

 

4.4. Uživatel souhlasí s tím, že se nebude registrovat a používat souběžně více než jeden účet.

 

4.5. Společnost se zavazuje používat účet výhradně k uspokojení potřeb společnosti přímo souvisejících s přepravou nákladů.

 

4.6. Fyzická osoba, nikoli podnikatelský subjekt, je povinen používat účet výhradně k uspokojení svých vlastních potřeb, zejména, ale nikoli výhradně, souvisejících s přepravou nákladů.

 

4.7. Lardi-Trans si vyhrazuje právo požadovat, jak na základě vlastního uvážení, tak v rámci systému ověřování (certifikace), dokumenty potvrzující údaje poskytnuté uživatelem a na základě výsledků těchto žádostí rozhodovat o platnosti účtu uživatele.

 

4.8. Lardi-Trans si vyhrazuje právo zablokovat a / nebo zrušit (smazat) registraci uživatelského účtu, zejména, ale ne výhradně, v následujících případech:

  1. porušení podmínek registrace a / nebo použití účtu uvedeného v této části;
  2. porušení pravidel pro zveřejňování (komunikaci) a / nebo jiné použití informací;
  3. úspěšné nebo neúspěšné pokusy obejít technické prostředky ochrany informací, které Lardi-Trans používá při poskytování Služeb, různé útoky namířené proti Stránkám, včetně, ale nikoli výlučně, úmyslného použití možných chyb ve skriptech Webu.

 

4.9. Lardi-Trans si vyhrazuje právo uchovávat historii změn všech registračních údajů ze strany Uživatele se stejnou úrovní veřejného přístupu k historii změn jako k samotným datům. Veškerá data uložená v historii změn účtu jsou uznána za relevantní pro zjištění jakýchkoli formálně významných skutečností a vztahů souvisejících s účtem a kromě toho ve sporných a / nebo pochybných případech, s podminkou dalšího písemného potvrzení od Uživatele o důvěryhodnosti změn údajů, a použití účtu před a po takových změnách - odkazující na dobu relevantnosti uvedení takových registračních údajů.

 

4.10. Lardi-Trans si vyhrazuje právo ukládat do svých databází veškeré informace, data a informace získané od uživatelů, nezávisle zveřejněné uživatelem nebo získané z jiných oficiálních zdrojů. Lardi-Trans zajišťuje důvěrnost specifikovaných údajů, dat a informací a jejich uložení v souladu s ustanoveními Zásady ochrany osobních údajů, požadavky vnitrostátních právních předpisů a ustanovení mezinárodních regulačních dokumentů.

 

4.11. Výmazání informací z databází Lardi-Trans se provádí v souladu se zásadami ochrany soukromí, požadavky vnitrostátních právních předpisů a ustanovení mezinárodních regulačních dokumentů.

 

5. Osobní údaje a soukromí

 

5.1. Uživatel — fyzická osoba, která není podnikatelským subjektem, dává Lardi-Trans souhlas (povolení) ke zpracování osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Toto povolení lze kdykoli zrušit kontaktováním správy Lardi Trans takovou fyzickou osobou, pod podmínkou bezpodmínečného potvrzení jeho totožnosti. V případě odvolání souhlasu se zpracováním dat, jsou osobní údaje takové osoby uloženy v databázích Lardi-Trans a nejsou přístupné třetím stranám, s výjimkou případů stanovených vnitrostátními právními předpisy a ustanoveními mezinárodních regulačních dokumentů. Výmaáníz informací z databází Lardi-Trans se provádí v souladu se zásadami ochrany soukromí, požadavky vnitrostátních právních předpisů a ustanovení mezinárodních regulačních dokumentů.

 

5.2. Při poskytování zejména, ale nikoli výhradně, při zveřejňování na Stránce Uživatel (pro Společnosti) jakékoli informace obsahující osobní údaje třetích stran. Uživatel (pro Společnosti) ručí za to, že každé takové jednání neporušuje práva třetích osob stanovená zákonem a / nebo smlouvou, a zejména zaručuje, že pro každé takové jednání platí, se zarukou odpovědností tohoto uživatele, udělený souhlas od subjektů příslušných osobních údajů.

 

5.3. Uživatel je sám odpovědný za správnost výběru,případně individuální nastavení ochrany osobních údajů a přistupnosti informací zveřejněných při používání uživatelského účtu v rámci Služeb, zejména, nikoli však výhradně, pro Službu pro ukládání dokumentů (obrázků). Toto ustanovení se vztahuje stejně na ochranu osobních údajů, jakož i na ochranu obchodního tajemství nebo jiných důvěrných informací.

 

5.4. Při používání stránek a služeb Lardi-Trans je zakázáno zveřejňovat osobní údaje jednotlivce o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo jiných filozofických přesvědčeních, členství v odborových organizacích, jakož i informace o biometrických údajích, zdravotních údajích a osobním a sexuálním životě. Pokud budou takové informace zjištěny, bude správa odstraněna bez dalších upozornění.

 

5.5. Společnost Lardi-Trans neodpovídá za žádné důsledky používání osobních údajů fyzické osoby, která není podnikatelským subjektem, jinými uživateli, pokud tato data byla touto osobou samostatně zveřejněné, čímž došlo k porušení norem této uživatelské smlouvy a dalších podmínek a pravidel používání webu a jednotlivých služeb Lardi-Trans, nebo se stala známou třetím stranám kvůli nedodržení uživatelské smlouvy a zásad ochrany osobních údajů uživatelem.

 

5.6. Za účelem splnění požadavků vnitrostátních právních předpisů a ustanovení mezinárodních regulačních dokumentů byla v Lardi-Trans jmenována pověřená osoba pro otázky ochrany údajů, komunikace se kterou se provádí prostřednictvím stránky „Kontakty“ nebo prostřednictvím správy Lardi-Trans.

 

6. Používání informací Uživatelem

 

6.1. Bez ohledu na komunikační kanály, používané s jinými Uživateli a / nebo Lardi-Trans, se Uživatel zavazuje dodržovat obecně uznávané zdvořilostní standardy.

 

6.2. Uživatel souhlasí s tím, že bez zvláštního svolení společnosti Lardi-Trans nebude používat stránky a / nebo služby pro zveřejnění jakéhokoli druhu reklamních informací a / nebo pro hromadnou propagaci jakýchkoli informací, které neodpovídají tématům Stránky (služby).

 

6.3. Tím, že jakýmkoli způsobem nahraje na Web jakékoli dokumenty a / nebo obrázky, Uživatel zaručuje, že:

  1. Uživatel má právo použít dokument / obrázek pro účely, pro které je nahráván na Stránku, aniž by porušil práva (zejména, ale nikoli výlučně, práva duševního vlastnictví) třetích stran, včetně zajištěných všemi smluvními závazky Uživatele;
  2. nahrání dokumentu / obrazu a veřejný přístup neporušují zájmy veřejného práva (zejména, ale nikoli výlučně, platné trestní právo).

 

6.4. Uživatel souhlasí s tím, že se nebude dopouštět bezohledných opatření namířených proti jiným Uživatelům a / nebo Lardi-Trans, zejména, ale nikoli výlučně, zprávě využívající Stránku / Služby o jakýchkoli informacích, které bez dostatečné oprávněnosti uvádějí, osobní nebo kontaktní údaje jiných osob, jakož i jakoukoli jinou zveřejnění informací, které by mohli být zavádějící, pokud jde o skutečnou totožnost jednotlivce nebo údaje o společnosti, vztahů a zastupování mezi uživateli a / nebo záměrů Uživatelé. Uživatel chápe, že takové činy mohou být také kvalifikovány jako podvod, a proto mohou být trestně stíhatelné.

 

6.5. Lardi-Trans je vlastníkem výlučných práv duševního vlastnictví ke kompilaci dat (databází), k nimž je uživateli poskytován přístup v rámci Služeb, zejména, ale nikoli výhradně, kompilace dat o objednávkách, o nákladech nabízených k přepravě a / nebo o dostupnosti volných aut.Uživateli je poskytnuto nevýhradní právo používat výše uvedené výsledky duševní činnosti, práva, která patří společnosti Lardi-Trans, výhradně k uspokojení jejich potřeb přímo souvisejících s přepravou zboží. Všechna práva na použití (způsoby použití) kompilací dat, která nejsou výslovně stanovena v této smlouvě a která byla udělena uživateli, se považují za neudělená uživateli a jsou vyhrazena společnosti Lardi-Trans.Zejména, ale nikoli výhradně: Uživatel není oprávněn reprodukovat a / nebo šířit duševní vlastnictví společnosti Lardi-Trans žádným způsobem, který není výslovně uveden v této dohodě.

 

6.6. Fyzické osoby, kteří nejsou podnikatelskými subjekty Mají právo exportovat své osobní údaje, pokud potřebují kopii těchto údajů nebo pokud hodlají tyto informace využít ve službách třetích stran. Export osobních údajů fyzické osoby, která není podnikatelským subjektem, provádí správa Lardi-Trans na základě žádosti této fyzické osoby s výhradou bezpodmínečného potvrzení její totožnosti.

 

6.7. Fyzické osoby, kteří nejsou podnikatelským subjektem, mají právo vymazat své osobní údaje v případech, stanovených vnitrostátními právními předpisy a ustanoveními mezinárodních regulačních dokumentů, informace budou zcela nebo částečně vymazány. Osobní údaje fyzické osoby, která není podnikatelským subjektem, jsou vymazány osobně uživatelem na jeho osobní stránce a / nebo správou Lardi-Trans na základě žádosti takové osoby, s výhradou bezpodmínečného potvrzení její totožnosti.

 

7. Sestava a fungování Uživatelské smlouvy

 

7.1. Aby nedocházelo k nedorozumění, jsou výše uvedená pravidla obecná a vztahují se na všechny služby / části webu, mimo jiné a včetně: podávání objednávek o nákladech nabízených k přepravě a / nebo dostupnost volných aut, vkládání recenzí do „Zóny spolehlivosti“, Automarket, Fórum.

 

7.2. Níže uvedené dokumenty a / nebo doprovodné pokyny k funkčnosti na příslušných stránkách Webu, stanoví zvláštní pravidla pro používání jednotlivých Služeb a jsou nedílnou součástí této Smlouvy:

 

8. Kontakt na Lardi-Trans

 

8.1. Informace o tom, jak nás kontaktovat, jsou k dispozici na stránce „Kontakty“. Můžete také použít samostatný webový formulář „Kontaktovat podporu“ либо Chat podpory.

 

8.2. V případě zjištění údajných chybných funkcí a / nebo jiných jevů, které se odchylují od představ o běžném provozu stránek a / nebo služeb, doporučujeme také prověřit sekci „Novinky Webu“.

 

8.3. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v zájmu vašich i našich, jakož i všech ostatních stran dobré vůli, které se mohou podílet na různých záležitostech, máme právo nahrávat telefonní rozhovory se službou zákaznické podpory.

 

Datum poslední aktualizace: 2020-04-16