1. Primárním adresátem pro strany, poskytující zpětnou vazbu, námitky, důkazy atd. není správa Lardi-Trans, ale dopravní komunita. Umístění recenzí je postmoderované, tj. kontrola recenzí moderátorem, včetně té, na žádost příjemce recenzí, se provádí po zveřejnění recenze ve veřejném přístupu. Spoléháme a priori na vaši čestnost a korektnost.

 

2. Recenze musí napřímo souviset se vztahem mezi autorem recenze a uživatelem, o kterém je recenze zveřejněna. Recenze nemůže být založena na nepravdivých informacích nebo informacích, které se dozvěděly autorovi recenze z neznámých zdrojů nebo zdrojů, které nelze ověřit.

 

3. Recenze nejsou hodnoceny moderátorem Lardi-Trans v kategoriích „pravdivosti“ (moderátor nemá schopnost a oprávnění zabývat se podrobnostmi vztahu mezi stranami, kromě těch, které poskytuje web a fórum Lardi-Trans). Společnost Lardi-Trans zároveň vítá veřejná prohlášení autora i příjemce recenze, která naznačují soulad nebo nesoulad se skutečností konkrétních okolností s předloženímy důkazy a argumenty.

 

4. Odpovědnost za obsah recenze nese uživatel, který ji zveřejnil, který je v souladu s platnou legislativou Ukrajiny autorem příslušné informační zprávy (recenze).

 

5. Osoba, šířící informace, nese břemeno prokazování její spolehlivosti a pravdivosti v případě, že bude zpochybněna odvoláním u soudu, v souladu s ukrajinskými právními předpisy. Hodnotové úsudky také nelze vyvrátit nebo dokázat, protože jsou osobním názorem autora recenze; pouze faktické okolnosti mohou být „relevantní“ nebo „nerelevantní“ pro realitu. Společnost Lardi-Trans navíc není soudním orgánem a není oprávněna posuzovat věcný spor mezi uživateli.

 

6. Na základě zásadní nemožnosti ověřit přesnost a věrohodnost informací v recenzi moderátor hodnotí recenze podle kritérií dobré víry, souladu s požadavky současné ukrajinské legislativy a přítomnosti či absence porušení současné legislativy Ukrajiny, smlouvy Lardi-Trans s uživateli a pravidel pro zveřejňování recenzí Lardi-Trans.

 

7. Recenze má být odstraněna, pokud

7.1 má-li moderátor oprávněné důvody se domnívat, že autor recenze jej zveřejnil ve špatné víře;

7.2 pokud recenze obsahuje urážky a hrozby, vulgární výrazy a / nebo zahalené vulgární výrazy (zejména, ale nikoli výlučně, slova (fráze) vulgárních výrazů, jejichž jednotlivá písmena jsou nahrazena jinými symboly), propaganda rasové, národní a náboženské nenávistí, jakákoli další prohlášení, která porušují platné ukrajinské právní předpisy;

7.3 vstup v platnost rozhodnutí ukrajinského soudu o nepravdivosti informací zveřejněných v recenzi na webových stránkách Lardi-Trans a / nebo o jejich vyvrácení.

 

8. Uživatelské recenze budou úplně odstraněny v případě změny u profilu uživatele identifikačního kódu fyzické osoby – podnikatele, nebo kódu IČ právnické osoby, což znamená změnu podnikatelského subjektu.

 

9. Nejprve se předpokládá dobrá víra autora recenze. Moderátor může zvážit problém důvěryhodnosti:

 1. pro negativní recenze — z podnětu příjemce kontroly, s výjimkou přítomnosti urážek v recenzi. Urážlivé výroky v recenzi (včetně dalších komentářů od autora) jsou bezpodmínečným základem pro odstranění recenze bez ohledu na podstatu problému;
 2. pro pozitivní zpětnou vazbu — z podnětu jeho vlastníka a / nebo kteréhokoli uživatele.

 

10. S ohledem na otázku špatné víry u recenze, v případě zpochybnění nebo pochybností o spolehlivosti předložených informací, má moderátor právo požadovat od autora kopie dokumentů, které potvrzují povahu vztahu mezi autorem a příjemcem recenze, za účelem dalšího posouzení dobré víry na základě obdržených dokumentů, pokud autor recenze původně nepřiložil dokumenty. Ustanovení autora odvolání dokumentů není povinné, pokud jsou příslušné vztahy mezi stranami odvolání potvrzeny údaji, souvisejícími s provedením příslušné objednávky na Stránce a jejím přijetím druhou stranou.

 

11. Při hodnocení zlého úmyslu při zveřejňování recenze, může moderátor vzít v úvahu zejména, ale nikoli výlučně, následující faktory:

 1. jasně a objektivně zjištěná nespolehlivost informací (faktů) při kontrole;
 2. nedostatek důkazů o vztahu mezi autorem a příjemcem recenze;
 3. autor neposkytl na požádání recenzi jakýchkoli dokumentů naznačujících jakýkoli vztah mezi autorem a příjemcem recenze;
 4. prohlášení příjemce recenze o neautentičnosti podpisů / razítek na dokumentech, poskytnutých autorem recenze, pokud má moderátor Lardi-Trans dostatečné důvody domnívat se, že tato prohlášení jsou platná;
 5. umístění více než jedné recenze týkající se jedné přepravy autorem;
 6. přítomnost urážek při kontrole;
 7. historie vztahů mezi stranami a s ostatními uživateli Lardi-Trans.

 

12. Zneužití práva na zveřejňování recenzí může vést k jeho zbavení. Důvodem pro deaktivaci možnosti zveřejňovat recenze jsou: systémové projevy nepoctivosti při zveřejňování recenzí, zejména, ale nikoli výlučně, hromadné zveřejňování a / nebo kontaktování jiných uživatelů s nabídkami na zveřejnění falešných recenzí. Doba odejmutí práva na následné kontroly se stanoví v každém případě s přihlédnutím ke všem okolnostem podle uvážení společnosti Lardi-Trans.

 

13. Společnost Lardi-Trans není soudem a není soudním znalcem. Ve sporných situacích se názor moderátora při posuzování (ne) dobré víry zpočátku považuje za ne odvolatelný osobní úsudek, nikoli za účelem řešení sporu nebo jeho použití jako důkazu, ale za účelem vyřešení otázky zobrazování recenzi na Lardi-Trans.

 

14. Poté, co rozhodnutí přijme moderátor, může správa Lardi-Trans selektivně přezkoumat rozhodnutí a zahájit další diskusi o relevantnosti zpětné vazby pouze podle svého uvážení, s výjimkou případů nově objevených okolností (rozhodnutí soudu atd.). Obě zúčastněné strany nejsou omezeny v právu učinit další prohlášení pro veřejnost.

 

15. Při zveřejnění negativní recenze, poskytuje Lardi-Trans v souladu s ukrajinským právem ve všech případech objektu recenzi možnost veřejně odpovědět, k čemuž je nutné využít funkčnost komentářů, k možnému vyvrácení negativních informací tím, že uvede konkrétní skutečnosti k této věci. Komentáře jsou moderovány, urážky a nekonstruktivní „hate“ bude odstraněn.

 

16. Autor recenze má zásadní právo vzít recenzi zpět.

 

17. Lardi-Trans vždy vítá přátelské řešení sporů a vždy se řídí rozhodnutími soudů příslušné jurisdikce.

 

18. Pravidla pro podávání a posuzování stížností na uživatele.

 1. Na webových stránkách Lardi-Trans mají registrovaní uživatelé možnost podat stížnost proti kterémukoli uživateli Lardi-Trans.
 2. Důvodem pro podání stížnosti může být: fiktivní registrace, nesoulad se statusem „vlastníka nákladu“, nepřesné registrační údaje, opakovaná registrace, porušení pravidel pro zveřejňování informací na webu.
 3. Podání stížnosti na uživatele zahrnuje kontrolu přesnosti údajů o uživateli, které specifikuje na webových stránkách Lardi-Trans, a na základě uvážení správy stránek, kontrolu dostupnosti registračních dokumentů.
 4. Stížnosti na uživatele z důvodu neprovedení platby za přepravu, podvodu, nesprávného chování nebo z jiných důvodů, nejsou v zásadě brány v úvahu, protože uživatelé s takovými prohlášeními podávájí negativní zpětnou vazbou na uživatele na webových stránkách Lardi-Trans.
 5. Rozhodnutí správce o stížnosti je konečné a nepodléhá revizi. Správce webu může jakoukoli stížnost odmítnout bez uvedení důvodu.
 6. Zveřejnění více než 10 stížností denně může administrace webu Lardi-Trans považovat za porušení pravidel uživatelské smlouvy a může vést k blokování možnosti podávat stížnosti na konkretní období nebo na dobu neurčitou.
 7. Není dovoleno podávat stížnosti s nekalými úmysly nebo s cílem poškodit uživatele webových stránek Lardi-Trans. V případě zjištění skutečnosti, že podávání stížností probíhá s nekalými úmysly, nebo za účelem poškození uživatele webových stránek Lardi-Trans, může taktéž být na určité období nebo na dobu neurčitou zablokováno právo podávat stížnosti.

 

Datum poslední aktualizace:: 2020-10-29