1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů obsahují dohodu mezi Vámi a Námi, týkající se zpracování a ochrany vašich osobních údajů a jsou nedílnou součástí Uživatelské smlouvy.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na webovou stránku LARDI-TRANS.COM a její služby, jakož i na aplikace pro zařízení v operačním systému Android a IOS, avšak s přihlédnutím ke specifikům, uvedeným v odstavcích 16-19 těchto zásad.
Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na služby poskytované jinými společnostmi nebo soukromými osobami (včetně produktů nebo stránek, které se mohou objevit ve výsledcích vyhledávání), stránky využívající služby LARDI-TRANS.COM nebo jiné zdroje, kam Vás naše odkazy navádí. Zásady ochrany osobních údajů rovněž nezahrnují pravidla pro práci s informacemi společností a organizací třetích stran, které inzerují naše služby a využívají k zobrazování příslušných reklam technologie, jako jsou soubory cookie, pixelové značky atd.

 

Rozsah, kategorie a zdroje dat
 
 
2. Můžeme shromažďovat a zpracovávat Vaše následující osobní údaje:
 1. informace, které jste poskytli při registraci účtu a následné aktualizaci registračních údajů (jméno, příjmení; identifikační číslo ze státního registru fyzických osob (registrační číslo daňového poplatníka); (číslo registrační karty poplatníka); e-mailové adresy, telefonní čísla, identifikátory v různých systémech zpráv; vaše registrační adresa jako podnikatele - OSVČ; další údaje z osvědčení o státní registraci OSVČ; další údaje týkající se vašich aktivit jako podnikatele – fyzické ooby (například čísla licencí), které také umožňují vaši identifikaci jako fyzické osoby);
 2. informace, které jste poskytli v průběhu používání Vámi Webu a / nebo Servisů (včetně zadávání objednávek na přepravu nákladu, zadávání údajů do formulářů průzkumů, formulářů zpětné vazby, zveřejňování recenzí, zpráv na fóru, během korespondence, telefonních rozhovorů se službou podpory atd.);

 3. údaje, vyplývající z (automaticky generované v důsledku) Vašeho používání Stránek a / nebo Služeb (datum a čas registrace účtu; data a časy návštěv Webu; údaje o používání Webu: o zobrazených stránkách, kliknutích na odkazy, vyhledávací dotazy atd.; údaje o technologiích, které používáte pro přístup k Web: o Vašem poskytovateli internetu, IP adrese, vlastnostech a nastaveních, používaných pro vstup na Web z elektronických zařízení a softwaru).

 

Účely zpracování a způsob použití vašich osobních údajů

 

3. Údaje o Vás, které shromažďujeme, používáme k těmto účelům:

 1. zajištění řádného poskytování Služeb;

 2. posuzování zájmu uživatelů o naše služby, informování o nových službách a aktualizacích stránek;

 3. řešení sporů a obtížných situací;

 4. vytvoření informační infrastruktury pro zajištění bezpečnosti vašeho podnikání;

 5. dodržování účetních norem, daňových předpisů, dalších finančních a administrativních požadavků;

 6. jiné účely, o kterých Vás budeme dodatečně informovat požadováním specifikovaných informací, aby Váš souhlas byl řádně informovaný.

 

4. Nabízíme Vám možnost volby, podle svého uvážení, nastavení pro příjem oznámení e-mailem pro určité druhy zpráv (například o vypršení platební lhůty pro placené Služby nebo o přidávání do partnerů jiným Uživatel); souhlasíte však s tím, že v ostatních případech nebudete moci zvolit nastavení pro příjem oznámení. Během celého období činnosti Vašeho účtu můžeme používat vaše kontaktní údaje k zasílání zpráv technické a administrativní povahy a zpráv.

 

5. Vaše osobní údaje jsou zahrnuty v databázi osobních údajů „Uživatelé“, kterou vlastní společnost s ručením omezeným Lardi (kód JDRPOU 30516477 (Jednotného státního rejstříku podnikatelů a organizací Ukrajiny)) (ul. Otakara Jaroše 24-b, Charkiv, 61072, Ukrajina). Provádíme zpracování uživatelských dat na serverech, umístěných na adrese: ul. Semji Sosninych 13B, Kyjev, Ukrajina. V případě změn, zabezpečíme Vaše právo znát nové umístění serverů.

 

6. Váš souhlas s ukládáním a zpracováním vašich osobních údajů námi je platný po celou dobu činnosti (platnosti) vašeho účtu (pro neregistrované uživatele - po dobu přístupu na stránky a / nebo používání služeb), jakož i po dobu 3 (tří) let po stanoveném období.

Vaše práva jakožto subjektu osobních údajů jsou stanovena v ustanoveních článku Zákona Ukrajiny „O ochraně osobních údajů“, zejména máte právo:

 1. znát zdroje shromažďování, umístění Vašich osobních údajů, účel jejich zpracování, místo nebo bydliště (místo) vlastníka nebo správce osobních údajů, nebo máte právo vydat přiměřený příkaz k přijetí těchto informací oprávněným osobám, s výjimkou případů stanovených zákonem;

 2. dostávat informace o podmínkách poskytování přístupu k osobním údajům, včetně informací o třetích stranách, kterým jsou osobní údaje předávány;

 3. na přístup k vašim osobním údajům;

 4. dostávat, nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne přijetí žádosti, pokud zákon nestanoví jinak, odpověď na to, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a taktéž dostávat obsah těchto osobních údajů;

 5. podávat odůvodněnou žádost o vznesení námitky proti zpracování vašich osobních údajů;

 6. podávat odůvodněnou žádost o změnu nebo zničení vašich osobních údajů jakýmkoli vlastníkem a správcem osobních údajů, pokud jsou tyto údaje zpracovávány nezákonně nebo jsou nespolehlivé;

 7. k ochraně jejich osobních údajů před nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením, poškozením v důsledku úmyslného utajení, neposkytnutím nebo předčasným poskytnutím, jakož i ochranou před poskytnutím nespolehlivých informací nebo pomlouvajících čest, důstojnost a pověst fyzické osoby;

 8. podávat stížnosti na zpracování Vašich osobních údajů Oprávněné osobě nebo soudu;

 9. uplatňovat opravné prostředky v případě porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů;

 10. vznášet výhrady k omezení práva na zpracování vašich osobních údajů při udělování souhlasu;

 11. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;

 12. znát mechanismus automatického zpracování osobních údajů;

 13. být chráněn před automatizovaným rozhodnutím, které má pro Vás právní následky.

 

Bezpečnost

 

7. Přijímáme technická a organizační opatření k ochraně vašich důvěrných informací před neoprávněnými činy třetích stran. Z naší strany má přístup k vašim osobním údajům omezený počet zaměstnanců a zástupců, kteří tyto informace potřebují ke zpracování údajů naším jménem a pro účely výslovně stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Všichni se zavazují k mlčenlivosti a v případě porušení uvedených povinností budou podléhat disciplinární, občanské, správní a / nebo trestní odpovědnosti.

 

8. Přístup k vašim důvěrným informacím lze provést také prostřednictvím obvyklého autorizačního systému s použitím Vašeho uživatelského jména a hesla. V případě Vaší nedbalosti při vlastní údržbě zabezpečení Vašeho účtu, mohou třetí strany získat neoprávněný přístup k vašim informacím, za které v žádném případě neneseme odpovědnost.

 

Vámi šířené informace

 

9. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že když Vy (Společnost) poskytujete informace při registraci účtu na Stránce a v rámci Služeb (zejména, ale ne výlučně), když na Stránce jménem Společnosti zveřejňujete objednávky nákladů a volných aut, některé osobní údaje (zejména, ale ne výlučně, jména, adresy, telefonní čísla, identifikátory v systémech zpráv atd.) budou legitimně distribuovány (přenášení) neomezenému počtu osob.

 

10. Berete na vědomí, že samotná podstata našeho Webu a služeb zajišťuje hlavní účel distribuce a výměny obchodních informací, z nichž některé spadají pod definici osobních údajů; a že tedy Vaše registrace účtu na Webu a Vaše používání Služeb znamená šíření informací primárně vámi a ve vašich zájmech, pro které poskytujeme technickou platformu.

 

11. S ohledem na výše uvedené, tímto potvrzujete a zaručujete svůj plný souhlas – a, případně, náležitě informovaný souhlas příslušných subjektů osobních údajů - s veřejným šířením výše popsaných údajů a navíc s ohledem na samotnou podstatu Služeb a veřejné povahy údajů o šíření dat, potvrzujete chápání objektivní absenci potřeby a praktickou nemožnost dalších zvláštních oznámení od Nás o předávání osobních údajů třetím stranám popsaným výše.

 

12. Za účelem kontroly přístupu k určitým informacím (například prohlížení stránky účtu se zveřejněnou Uživatelem informací) poskytujeme placeným uživatelům další službu “Nastavení soukromí”. Tato funkce v zásadě nemá za cíl kontrolovat přístup k osobním údajům a umožňuje pouze optimalizovat, podle uvážení uživatele, přístup k obchodním informacím, šířeným uživatelem. Rovněž, s přihlédnutím ke konceptu našeho webu, jako platformy pro distribuci a výměnu obchodních informací, si vyhrazujeme právo kdykoli dle našeho uvážení výše uvedenou Službu změnit nebo odstranit.

 

13. V některých případech (zejména s cílem poskytnout Vám právo zveřejňovat recenze na jiné Společnosti, za účelem zvýšit své skóre v ratingu spolehlivosti), můžeme od Vás, jako povinnou podmínku požadovat poskytnutí (naskenované) kopie osvědčení o státní registraci Vaší Společnosti. (načtením do Dokumentů na Stránce). Pokud osvědčení obsahuje Vaši domácí adresu, jako adresu vaší registrace jako podnikatele, doporučujeme Vám, abyste podle vlastního uvážení použili možnosti ochrany osobních údajů, zvlášť pro Službu Dokumenty (například pro konkrétní dokument nastavte úroveň přístupu „Partneři“ nebo „Jen moje společnost“); neovlivní to Vaši možnost zveřejňovat recenze ani Váš bod ratingu.

 

Šíření informací Námi

 

14. Můžeme poskytnout třetím stranám přístup k Vašim osobním údajům pouze v následujících případech:

 1. na základě Vašeho zvláštního souhlasu. Ve všech případech, které nejsou výslovně uvedeny v Uživatelské smlouvě, budeme zvlášť žádat Váš souhlas.

 2. v rámci opatření, týkajících se všech Uživatelů, pro zajištění bezpečnosti všech Uživatelů, včetně Vás. Na stránce Vašeho účtu zobrazujeme nejen datum Vaší registrace na Webu, ale také datum a čas vaší poslední návštěvy Webu. Tato funkce přispívá k budování transparentnosti obchodních vztahů mezi uživateli, platí pro všechny Uživatele a byla přijata po diskusi s Uživateli. Vyhrazujeme si právo dále implementovat takové funkce, které jsou oprávněné, výlučně pro všechny uživatele současně, s povinným vedením veřejných konzultací s co nejširším počtem uživatelů na fóru Webu.

 3. na externí zpracování pod Naší kontrolou. Můžeme poskytnout přístup k Našim dodavatelům, zmocněným pro zpracování dat výlučně pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pod podmínkou, že tyto osoby dodržují povinnosti důvěrnosti a všechny potřebné bezpečnostní požadavky, na Naši zodpovědnost.

 4. pro dodržování zákonnosti a veřejného pořádku. Můžeme poskytnout přístup k informacím o Vás, pokud máme dostatečné důvody k tomu, abychom v dobré víře věřili, že takové použití informací je přiměřeně nutné pro: (1) dodržování právních požadavků (včetně právně závazných resortních pokynů na příslušných územích), příkazy soudních nebo jiných státních orgánů, které je možné vymáhat; a / nebo (2) odhalování, prevenci a / nebo přijímání jiných opatření proti podvodům, jiným nezákonným a / nebo podvodným jednáním, které představují nebezpečí pro zájmy Uživatelů, Společnosti Lard-Trans a / nebo veřejného pořádku.

 

Změny v Zásadách ochrany osobních údajů

 

15. Tyto Zásady ochrany osobních údajů podléhají revizi a aktualizacím. Bez Vašeho výslovného souhlasu nebudeme zásadně omezovat Vaše práva. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na této stránce. V případě podstatných změn, budeme provádět širší oznámení.

 

Zvláštností u Zásad ochrany osobních údajů

 

16. LARDI-TRANS.COM shromažďuje informace, které pomáhají zlepšovat naše služby, a také zajišťuje, že naše aplikace plní úkoly, pro které Jste ji nainstalovali.

 

16.1. Funkce zásad ochrany osobních údajů pro aplikace pro zařízení v operačních systémech Android a IOS. LARDI-TRANS.COM shromažďuje informace, které umožňují naší aplikaci provádět úkoly, pro které jste ji nainstalovali. Bereme informace z následujících zdrojů:

 1. Informace od Uživatelů. Informace od uživatelů. Abyste mohli využívat mnoho našich služeb, musíte mít účet LARDI-TRANS.COM. Když jej vytvoříme, požádáme vás o osobní údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo poštovní údaje, a uložíme je ve Vašem účtu.

 2. Informace, které dostáváme v důsledku používání Vami služeb LARDI-TRANS.COM. Při jeho vytvoření, požadujeme od Vás osobní údaje, například jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo poštovní údaje, a ukládáme je ve Vašem účtu.

  1. Informace o zařízení. Shromažďujeme informace o zařízeních (například model, verze operačního systému, jedinečné identifikátory zařízení a údaje o mobilní síti a telefonní číslo).

  2. Informace záznamníků. Když používáte služby LARDI-TRANS.COM nebo si v nich prohlížíte obsah, některé z vašich akcí se automaticky ukládají do protokolů serveru. Zaznamenávají se tyto informace:

  3. IP adresy.

  4. Data o hardwarových událostech. Včetně informací o selháních a akcích v systému i o nastavení, typu a jazyku prohlížeče, datu a čase požadávku a adrese URL přechodu.

  5. Informace o poloze. Shromažďujeme a zpracováváme údaje o Vaší skutečné poloze. Také používáme různé technologie k určení souřadnic, například analyzujeme vaši IP adresu, data GPS a další senzory zařízení, abychom identifikovali zařízení, hotspoty Wi-Fi a, situováne nejblíže k vám mobilní věže.

 

16.2. Zvláštnosti Zásad ochrany osobních údajů při vyplňování formuláře na internetovém portále LARDI-TRANS.COM pro uzavření pojistné smlouvy. LARDI-TRANS.COM sbírá informace, které pomáhají zlepšovat naše služby a také zajišťuje, že naše aplikace vykonává úkoly, pro které jste ji nainstalovali. Bereme informace z následujících zdrojů:

 1. Informace od uživatelů. Abyste mohli využívat mnoho našich služeb, musíte mít účet LARDI-TRANS.COM. Při jeho vytvoření, požadujeme od Vás osobní údaje, například jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo poštovní údaje, ukládáme je ve Vašem účtu.

 2. Informace, které dostáváme v důsledku vyplnění formuláře LARDI-TRANS.COM. pro uzavření pojistné smlouvy. Při vyplňování formuláře LARDI-TRANS.COM. pro uzavření pojistné smlouvy uvádíte své osobní údaje, například jméno nebo název právnické osoby, e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo poštovní údaje, informace o nákladu a datech nakládky a vykládky nákladu a souhlasíte s přenosem informací, které jste uvedli, vybrané pojišťovně pro registraci a uzavření pojistné smlouvy. Přenášíme zejména, ale ne výlučně, údaje z formuláře, který jste vyplnili, o:

  1. Jménu fyzické osoby nebo názvu právnické osoby.

  2. Názvu, druhu, ceně, hmotnosti, objemu a balení nákladu.

  3. Datu a místě nakládky a vykládky nákladu.

  4. Informacích o vozidlech a osobních údajích řidičů, dopravců a jiných subjektů.

  5. Dalších informacích potřebných k dokončení a uzavření pojistné smlouvy.

 

Jak používáme shromážděná data

 

17. Díky získaným údajům, můžeme poskytovat, udržovat, chránit, rozvíjet stávající služby a vytvářet nové, jakož i zajišťovat bezpečnost společnosti LARDI-TRANS.COM a našich uživatelů.
Jméno, které uživatel uvede ve svém profilu LARDI-TRANS.COM, lze použít ve všech našich službách, kde je vyžadován účet LARDI-TRANS.COM. Pokud vaši e-mailovou adresu nebo jiné identifikační údaje již znají ostatní lidé, budou také moci najít váš veřejný profil LARDI-TRANS.COM, včetně jména a dalších údajů, které jste uvedli ve svém účtu.
Veřejně dostupné údaje z vašeho účtu LARDI-TRANS.COM (jakož i informace o akcích, které provádíte v službách Lard-TRANS nebo v externích aplikacích spojených s vaším účtem (například recenze, komentáře a aplikace), můžeme použít pro komerční účely včetně reklamy.
Když se obrací na LARDI-TRANS.COM, vaše zprávy se uloží, abychom mohli problém rychleji vyřešit. Uživatelům někdy posíláme e-mailové oznámení o připravovaných změnách nebo vylepšeních služeb. Pokud potřebujeme vaše údaje použít pro účely, které nejsou uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů, vždy požádáme o předběžný souhlas.

 

18. Informace, které LARDI-TRANS.COM poskytuje třetím stranám. Osobní informace uživatelů nezveřejňujeme společnostem, organizacím a soukromým osobám, kteří nejsou spojeni s LARDI-TRANS.COM. Výjimky jsou uvedeny níže:

 1. Uživatel k tomu dal svůj souhlas. Můžeme poskytnout informace o vás společnostem, organizacím nebo jednotlivcům, kteří nejsou přidruženi k LARDI-TRANS.COM, pokud jste k tomu výslovně vyjádřili souhlas nebo jste svůj souhlas vyjádřili jinak v případech stanovených v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

 2. Ke zpracování třetími stranami jménem LARDI-TRANS.COM. Osobní údaje poskytujeme přidruženým společnostem LARDI-TRANS.COM a dalším důvěryhodným společnostem a osobám ke zpracování jménem LARDI-TRANS.COM a takové zpracování se provádí v souladu s našimi pokyny, zásadami ochrany osobních údajů a dalšími příslušnými požadavky na ochranu soukromí a zabezpečení.

 3. Na základě zákona. Vaše údaje sdílíme se společnostmi, organizacemi nebo soukromými osobami, kteří nejsou spojeni s LARDI-TRANS.COM, jestliže se v dobré víře domníváme, že je nutno tyto informace získat, použít, uložit nebo zveřejnit s cílem:

  1. splnit zákonné požadavky, soudní rozhodnutí nebo vymáhat plnění rozhodnutí orgánu státní moci;

  2. vynucovat dodržování těchto Podmínek použití nebo prozkoumat jejích případné porušení;

  3. zjistit, potlačit nebo jinak zabránit podvodům, jakož i odstranit technické nebo bezpečnostní problémy;

  4. chránit práva, majetek nebo bezpečnost společnosti LARDI-TRANS.COM, našich uživatelů nebo společnosti obecně, jak to vyžaduje a opravňuje zákon.

 

Používání cookies na Webových stránkách Lardi-Trans

 

19. Soubor Cookies je malý kousek textu, který se odesílá prohlížeči z navštívené stránky. Pomáhá stránkám zapamatovat si informace o vás, například v jakém jazyce chcete stránku zobrazit. Bude to užitečné při nejbližší návštěvě téže stránky. Cookies se používají pro různé účely. Umožňují, například, uložit nastavení pro inzerci a vyhledávání, vybrat nejzajímavější reklamy a spočítat počet návštěv stránky. Jsou také nezbytné k zajištění bezpečnosti osobních dat.

 

20. Používání souborů cookie, nevyžadující souhlas uživatele. Existují nezbytné cookies, tzv. technické cookies, které žádným způsobem neovlivňují dostupnost funkčnosti stránky pro uživatele. Jsou uloženy ve vašem zařízení, pouze pokud jste skutečně navštívili naši stránku. Používají se například tak, aby stránka mohla zobrazit verzi konfigurátoru odpovídající charakteristikám vašeho současného internetového připojení.
Takové soubory cookie také zjednodušují přechod z protokolu HTTP na protokol HTTPS při změně stránek, čímž zajišťují uložení přenášených dat. Kromě toho se používají k ukládání souhlasu uživatele s používáním souborů cookie pro naši webovou stránku. Pro používání technických cookies se nevyžaduje souhlas uživatele.
Změnou nastavení na této webové stránce nebudete moci zakázat instalaci technických cookies.
Kategorie cookies.
Podle kategorie funkcí a účelů se rozlišují čtyři kategorie cookies - technické, výkonnostní, funkční a reklamní::

 1. Technické soubory cookie. Tyto soubory jsou důležité pro navigaci a používání funkcí webu. Bez těchto cookies nemusí být při návratu na stránku v rámci stejné relace některé funkce k dispozici, například dojde ke ztrátě historie vašich akcí (zadaný text, přednastavené hodnoty konfigurátoru atd.);

 2. Výkonnostní cookie. Takové soubory shromažďují informace o používání stránek, například údaje o frekvenci návštěv stránky, potvrzení přijetí zpráv o chybách uživatelům atd. Neukládají informace, které umožňují identifikovat konkrétního uživatele. Shromážděné informace se používají pro statistické účely a jsou anonymní. Tyto cookies se používají výhradně pro zlepšení výkonu a použitelnosti stránek;

 3. Funkčné cookie. Takéto súbory vám umožňujú uložiť zadané informácie (používateľské mená, používaný jazyk a polohu), aby sa zlepšil výkon stránky a prispôsobila sa jej funkčnosť a obsah. Ak sa napríklad súbory používajú na zapamätanie vašej polohy, na stránke sa zobrazia daňové informácie pre váš región. Tieto súbory sa tiež používajú na povolenie funkcií požadovaných používateľmi, ako je napríklad prehrávanie videa. Zhromažďujú informácie anonymne a nesledujú vašu aktivitu na iných stránkach;

 4. Reklamní cookie. Tyto soubory cookie se používají k zobrazování reklam a jiných zpráv na základě vašich zájmů a preferencí. Používají se také k omezení počtu zobrazení stejné reklamy jedinému uživateli a pro měření efektivity reklamních kampaní. Tyto soubory si pamatují přechody uživatele na webovou stránku / stránky inzerenta s reklamou a mohou tyto informace přenést třetím stranám, například reklamním agenturám. Cookies, které se používají na cílení obsahu a reklamy poskytované třetími stranami, jsou často spojeny s funkčností stránek.

 


21. Nastavení cookie na Stránce Lard-Trans. Používání souborů cookie můžete kdykoli úplně zakázat změnou nastavení prohlížeče. Můžete například určit, že když se soubor cookie uloží z webové stránky Lard-Trans, zobrazí se zpráva nebo můžete zabránit ukládání souborů cookie z určitých nebo jakýchkoliv domén. Nezapomínejte však, že soubory cookie jsou nutné, například, pro správné fungování našich služeb, abyste nemuseli pokaždé specifikovat jazyk a další parametry.

 

22. Ochrana informací. Snažíme se chránit společnost LARDI-TRANS.COM a našich uživatelů před neoprávněnými pokusy o přístup, úpravu, zveřejnění nebo zničení uložených dat. Konkrétně děláme následující:

 1. poskytujeme ověření přístupu k účtu LARDI-TRANS.COM. Neustále zdokonalujeme metody shromažďování, ukládání a zpracování dat včetně fyzických bezpečnostních opatření s cílem zabránit neoprávněnému přístupu k našim systémům;

 2. omezujeme přístup našich zaměstnanců, dodavatelů a agentů k osobním údajům, a také jim ukládáme přísné smluvní povinnosti, za porušení kterých existuje vážná zodpovědnost a pokuty;

 3. námi byla jmenována oprávněná osoba pro ochranu údajů, se kterou se komunikuje prostřednictvím stránky Kontakty nebo prostřednictvím správy společnosti Lard-Trans.

23. Při řešení sporů mezi společností Lardi-trans a uživateli, kteří jsou rezidenty Moldavské republiky, se použijí vnitrostátní právní předpisy Moldavské republiky.

 

Naposledy aktualizováno dne: 2020-08-07