1. Όροι και προϋποθέσεις

 

1.1. Ο Χρήστης ή Εσείς το φυσικό πρόσωπο, η εταιρεία και οι εκπρόσωποί της, ασκείτε την πρόσβαση στον Ιστότοπο (website) και/ή χρησιμοποείτε τις Υπηρεσίες του.

 

1.2. Φυσικό πρόσωπο — άνθρωπος, ο οποίες έχει τα πολιτικά δικαιώματα και την πλήρη πολιτική ικανότητα, δεν αποτελεί μέρος της οικονομικής οντότητας, ο οποίος χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο και/ή τις Υπηρεσίες του για προσωπική χρήση και αποκλειστικά εξ ονόματός του.

 

1.3. Η εταιρεία — εμπορική οντότητα ("οικονομική οντότητα"), νομικό πρόσωπο είτε φυσικό πρόσωπο-επιχειρηματίας, το οποίο ασχολείται με την εμπορική δραστηριότητα με τη χρήση του Ιστοτόπου και/ή Υπηρεσιών του.

 

1.4. Ο Ιστότοπος — “"Ενημερωτικός διακομιστής μεταφορών lardi-trans.com", πηγή πληροφοριών, διαθέσιμη στο Διαδίκτυο με τη χρήση του ονόματος τομέα lardi-trans.com (συμπεριλαμβανομένων των άλλων ονομάτων τομέα, τα οποία σας μεταφέρουν στο lardi-trans.com).

 

1.5. Lardi-Trans είτε "Εμείς" — εταιρεία περιορισμένης ευθύνης "Lardi", καταχωρημένη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ουκρανίας, με τον παρακάτω κωδικό Ενιαίου Μητρώου Νομικών Προσώπων 30516477.

 

1.6. Οι Υπηρεσίες — υπηρεσίες παροχής πληροφοριών που παρέχονται στον Χρήστη (ή στην Εταιρεία) μέσω του Ιστότοπου και/ή με άλλο τρόπο (παραδείγματος χάριν, αλλά όχι αποκλειστικά, μέσω e-mail) με νόμιμη χρήση των εμπορικών σημάτων "Lardi-Trans", "Ларди-Транс" και/ή με παρόμοιες (παράγωγες) ονομασίες, καθώς και οι αντίστοιχες λειτουργικές ενότητες του Ιστότοπου και τρόποι παροχής των υπηρεσιών.

 

2. Γενικές διατάξεις

 

2.1. Η παρούσα Συμφωνία Χρήστη (εφεξής "Συμφωνία") ρυθμίζει, μεταξύ Εσάς (εφεξής "Χρήστης"), από τη μία πλευρά, και τη Lardi-Trans, από την άλλη πλευρά, τη σχέση, η οποία θα προκύψει κατά τη λειτουργία του Ιστοτόπου και/ή της παροχής Υπηρεσιών. Και συγκεκριμένα, αλλά όχι αποκλειστικά, η παρούσα Συμφωνία ορίζει τους κανόνες και όρους χρήσης του Ιστότοπου και/ή των Υπηρεσιών του.

 

2.2. Η παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένων των Κανόνων και Όρων χρήσης των ξεχωριστών Υπηρεσιών, οι οποίοι αποτελούν μέρος της Συμφωνίας), στα πλαίσια της ισχύος των διατάξεων της σε δωρεάν πρόσβαση χωρίς εγγραφή, αφορά τόσο τους εγγεγραμμένους χρήστες του Ιστότοπου, όσο και τους μη εγγεγραμμένους χρήστες του Ιστότοπου.

 

2.3. Κάθε εκπρόσωπος της Εταιρείας, έως ότου δεν προκύψουν επαρκείς λόγοι να θεωρηθεί διαφορετικά, θεωρείται ότι είναι δεόντως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της αντίστοιχης Εταιρείας, και αν δεν ορίζεται διαφορετικά, θεωρείται ότι οι διατάξεις της Συμφωνίας Χρήστη πλήρως αφορούν την αντίστοιχη Εταιρεία.

 

2.4. Η παρούσα Συμφωνία γίνεται διαθέσιμη στον Χρήστη κατά την είσοδο στον Ιστότοπο. Η χρήση του Ιστοτόπου, των οποιωνδήποτε Υπηρεσιών του και/ή εγγραφή επιβεβαιώνει την συναίνεση του χρήστη με όλους τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και την άνευ όρων αποδοχή τους.

 

2.5. Η Lardi-Trans διατηρεί το δικαίωμα με την κρίση της να αλλάξει τη Συμφωνία ανά πάσα στιγμή, χωρίς ειδική προειδοποίηση και/ή μεταγενέστερη ειδοποίηση του Χρήστη. Η τρέχουσα έκδοση της Συμφωνίας είναι πάντα διαθέσιμη στη διεύθυνση. Η μεταγενέστερη χρήση του Ιστοτόπου και/ή των Υπηρεσιών του από τον Χρήστη μετά από την οποιαδήποτε αλλαγή της Συμφωνίας σημαίνει την άνευ όρων αποδοχή του Χρήστη με αυτές τις αλλαγές.

 

3. Περιορισμένη ευθύνη της Lardi-Trans

 

3.1. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο και στις Υπηρεσίες παρέχεται σε τέτοια μορφή "όπως είναι", και η Lardi-Trans δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος και/ή οι Υπηρεσίες θα αντιστοιχούν στις προσδοκίες και/ή στους στόχους του Χρήστη.

 

3.2. Ο χρήστης κατανοεί και συμφωνεί ότι η Lardi-Trans έχει το δικαίωμα, κατά την έγκρισή της και χωρίς προειδοποίηση του Χρήστη, να αλλάξει το σύνολο των διαθέσιμων για αυτόν Υπηρεσιών και/ή των ρυθμίσεων του Ιστοτόπου.

 

3.3. Φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν αποτελεί μέρος της οικονομικής οντότητας, όπως ο Χρήστης του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών του, κατανοεί και συμφωνεί ότι λόγω του νομικού στάτους της πρόσβασης του σε Υπηρεσίες και/ή λειτουργικές ενότητες του Ιστοτόπου, στην περίπτωσης της μη επικαιρότητας για τον Χρήστη, έχει μια σειρά περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένου: την δημοσίευση των αιτήσεων και σχολίων, πρόσθεση επαφών,του εμπορικού σήματος, του λογότυπου κτλ.. H Lardi-Trans διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει κατά την κρίση της και χωρίς ειδοποίηση του Χρήστη την λίστα αυτή.

 

3.4. Ο χρήστης κατανοεί και συμφωνεί ότι η Lardi-Trans δεν εγγυάται την 100% συνεχής λειτουργία του Ιστότοπου και/ή Υπηρεσιών χωρίς διακοπές και λάθη και δεν φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε πιθανή ζημία, την οποία μπορεί να πάθει ο Χρήστης και/ή τρίτα πρόσωπα λόγω των τεχνικών σφαλμάτων των συσκευών και/ή λογισμικού σε οποιαδήποτε πλευρά.

 

3.5. Ο χρήστης κατανοεί και συμφωνεί ότι η Lardi-Trans δεν εγγυάται την εγκυρότητα των πληροφοριών (ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά: των αιτήσεων για φορτία, τα οποία προσφέρονται για τη μεταφορά και/ή για την ύπαρξη ελεύθερων φορτηγών), που δημοσιεύονται στον εν λόγω Ιστότοπο από τρίτα πρόσωπα, και δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε πιθανή ζημία που προκλήθηκε στον Χρήστη και/ή σε τρίτους από τη χρήση της Ιστοτόπου/Υπηρεσιών.

 

3.6. Ο χρήστης κατανοεί και συμφωνεί ότι η Lardi-Trans δεν φέρει την ευθύνη για την εγκυρότητα των διαφημιστικών πληροφοριών, που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο, και για την ποιότητα των διαφημιζόμενων προϊόντων και/ή υπηρεσιών.

 

3.7. Η Lardi-Trans διατηρεί το δικαίωμα κατά τη κρίση της να αναστείλει, να περιορίσει ή να διακόψει την πρόσβαση του Χρήστη στον Ιστότοπο, είτε σε ξεχωριστές Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου, αλλά όχι αποκλειστικά, σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας Συμφωνίας ή/και της ισχύουσας νομοθεσίας. Παράλληλα, στην περίπτωση της παραβίασης στην οποία θα είναι ένοχος ο Χρήστης, η Lardi-Trans δεν φέρει την ευθύνη για την επιστροφή των χρημάτων, τα οποία καταβάλλονται για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες, και/ή για την αποζημίωση.

 

4. Λογαριασμός

 

4.1. Πραγματοποιώντας τις ενέργειες για την εγγραφή του λογαριασμού, ο Χρήστης εγγυάται, ότι έχει όλες τις φυσικές και νομικές ικανότητες για τις πράξεις αυτές ή/και, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι εξουσιοδοτημένος από την εταιρεία για τις πράξεις αυτές.

 

4.2. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να παράσχει έγκυρες πληροφορίες κατά τη συμπλήρωση των δεδομένων εγγραφής:

  • Περί της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων: την επωνυμία, την νομική και ταχυδρομική διεύθυνση, τα στοιχεία εγγραφής (αριθμός εγγραφής, φορολογικός κώδικας), τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ηλεκτρονική διεύθυνση του ιστοτόπου (εάν υπάρχει), και άλλα στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και τα δεδομένα της άδειας για την επιχειρηματική δραστηριότητα: τα δεδομένα για τον τόπο διαμονής του ιδιώτη-επιχειρηματία κατά τη διαδικασία διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας και τα δεδομένα για τον τόπο διαμονής του νομικού προσώπου κατά τη διαδικασία λήξης της εταιρείας,
  • πληροφορίες περί το φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των: επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας.

Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παρέχει έγκυρες πληροφορίες.

 

4.3. Ο χρήστης μόνος του φέρει την ευθύνη και λαμβάνει τα μέτρα για να εξασφαλίσει την ασφάλεια του λογαριασμού του στον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της ασφάλειας του ονόματος χρήστη, του κωδικού πρόσβασης, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ.). Ο χρήστης φέρει την πλήρη ευθύνη για όλες τις ενέργειες που εκτελούνται με χρήση του λογαριασμού του. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει αμέσως την Lardi-Trans για τυχόν περιπτώσεις χρήσης του λογαριασμού του χωρίς τη έγκρισή του από το τρίτο πρόσωπο. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να μην χρησιμοποιεί στα δεδομένα της εγγραφής πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση, ειδικότερα, αλλά όχι αποκλειστικά: σήματα και ονομασίες, οι οποίες αναπαράγουν τα εμπορικά σήματα και/ή εμπορική ονομασία τρίτων ή μοιάζουν τόσο που μπορούν να δημιουργήσουν σύγχυση, καθώς και δεδομένα ίδια με τα δεδομένα οποιουδήποτε άλλου λογαριασμού.

 

4.4. Ο χρήστης υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί και να μην καταχωρεί πάνω από έναν λογαριασμό στον Ιστότοπο.

 

4.5. Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του Χρήστη αποκλειστικά και μόνο για την ικανοποίηση των αναγκών της Εταιρείας, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τη μεταφορά των φορτίων.

 

4.6. Φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν αποτελεί μέρος της οικονομικής οντότητας, αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί το λογαριασμό αποκλειστικά για να καλύψει τις δικές του ανάγκες, ειδικότερα, αλλά όχι αποκλειστικά, οι οποίες σχετίζονται με τη μεταφορά των φορτίων.

 

4.7. Η Lardi-Trans διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, τόσο κατά την κρίση της, όσο και στο πλαίσιο του συστήματος επαλήθευσης (πιστοποίησης), τα έγγραφα για την επιβεβαίωση των δεδομένων, τα οποία παρέχονται από τον Χρήστη και να παίρνει αποφάσεις σχετικά με την γνησιότητα του λογαριασμού του Χρήστη με βάση τα αποτελέσματα αυτών του ελέγχου.

 

4.8. Η Lardi-Trans διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει και/ή να ακυρώσει (διαγράψει) την εγγραφή του λογαριασμού Χρήστη, ειδικότερα, αλλά όχι αποκλειστικά, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. παραβίαση των όρων εγγραφής και/ή της χρήσης του λογαριασμού, οι οποίοι αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο
  2. παραβίαση των κανόνων δημοσίευσης (μηνύματα) και/ή με άλλου τρόπου χρήσης των πληροφοριών
  3. επιτυχημένες ή αποτυχημένες προσπάθειες παράκαμψης των τεχνικών μέσων για την προστασία των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται από την Lardi-Trans κατά την παροχή των Υπηρεσιών, διαφόρων ειδών επιθέσεις κατευθυνόμενες στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, την προμελετημένη χρήση πιθανών λαθών στα σενάρια Ιστότοπου.

 

4.9. Η Lardi-Trans διατηρεί το δικαίωμα να διατηρεί το ιστορικό των αλλαγών από το Χρήστη οποιωνδήποτε στοιχείων εγγραφής του λογαριασμού του, με το ίδιο επίπεδο δημοσιότητας της πρόσβασης στο ιστορικό των αλλαγών, όπως και στα ίδια τα δεδομένα. Οποιαδήποτε δεδομένα, τα οποία είναι αποθηκευμένα στο ιστορικό αλλαγών του λογαριασμό, θεωρούνται ουσιώδη για την εξακρίβωση των τυχόν τυπικών σημαντικών δεδομένων και σχέσεων, τα οποία σχετίζονται με τον λογαριασμό και, επιπλέον — στις αμφισβητούμενες και/ή αμφίβολες περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης των επιπρόσθετων αποδεικτικών από τον Χρήστη για την απόδειξη της ευσυνειδησίας κατά την αλλαγή δεδομένων και χρήσης λογαριασμό πριν και μετά από αυτές τις αλλαγές — αποστέλλοντας τα την στιγμή που τα δεδομένα αυτά υφίστανται.

 

4.10. Η Lardi-trans διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκεύει στις βάσεις δεδομένων της όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα, τα οποία λαμβάνει από τους χρήστες. Τα δεδομένα αυτά λαμβάνει ή απευθείας από τους χρήστες κατά τη δημοσίευσή τους στον Ιστότοπο ή από άλλες επίσημες πηγές. Η Lardi-Trans παρέχει την εμπιστευτικότητα των εν λόγω πληροφοριών και δεδομένων και την συντήρησή τους σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας και τις διατάξεις διεθνών νομικών εγγράφων.

 

4.11. Η διαγραφή των πληροφοριών από τις βάσεις δεδομένων της Lardi-Trans πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας και τις διατάξεις διεθνών νομικών εγγράφων.

 

5. Τα προσωπικά δεδομένα και η εμπιστευτικότητα

 

5.1. Ο χρήστης είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν αποτελεί μέρος οικονομικής οντότητας, με αυτόν τον τρόπο παρέχει στην Lardi-Trans συγκατάθεση (συναίνεση) για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου. Η εν λόγω άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή, μέσω της αναφοράς στη διοίκηση της Lardi Trans αυτού του φυσικού προσώπου, υπό την προϋπόθεση της άνευ όρων επιβεβαίωσης της ταυτότητάς του. Στην περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης για την επεξεργασία, τα προσωπικά δεδομένα αυτού του φυσικού προσώπου αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων της Lardi-Trans και δεν είναι διαθέσιμα για τυχόν τρίτα πρόσωπα, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία και τις διατάξεις των διεθνών νομικών εγγράφων. Η διαγραφή των πληροφοριών από τις βάσεις δεδομένων της Lardi-Trans πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας και τις διατάξεις διεθνών νομικών εγγράφων.

 

5.2. Κατά την παροχή, ειδικότερα, αλλά όχι αποκλειστικά, κατά την τοποθέτηση στον Ιστότοπο από τον Χρήστη (για Επιχειρήσεις) των οποιωνδήποτε πληροφοριών, οι οποίες περιέχουν προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, ο χρήστης (για Επιχειρήσεις) εγγυάται, ότι κάθε τέτοια ενέργεια δεν παραβιάζει τα καθορισμένα από τον νόμο και/ή από την σύμβαση δικαιώματα τρίτων προσώπων και, εγγυάται ότι ο Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για κάθε τέτοια ενέργεια και έχει την άδεια του προσώπου αυτού για την χρήση των σχετικών προσωπικών δεδομένων.

 

5.3. Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθότητα της επιλογής, όπου ισχύει, των προσωπικών ρυθμίσεων απορρήτου/δημοσιότητας των πληροφοριών που δημοσιεύει κατά τη χρήση του λογαριασμού Χρήστη στο πλαίσιο των Υπηρεσιών, ειδικότερα, αλλά όχι αποκλειστικά, για την Υπηρεσία αποθήκευσης των εγγράφων (εικόνων). Η παρούσα διάταξη ισχύει στον ίδιο βαθμό, και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και για την προστασία των εμπορικών μυστικών και/ή άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών.

 

5.4. Κατά τη χρήση του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών της Lardi-Trans απαγορεύεται η τοποθέτηση των προσωπικών δεδομένων φυσικού προσώπου περί της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, των πολιτικών απόψεων, θρησκευτικών και άλλων φιλοσοφικών πεποιθήσεων, περί της συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα βιομετρικά δεδομένα, την υγεία, την προσωπική και σεξουαλική ζωή. Σε περίπτωση αποκάλυψης των πληροφοριών αυτών, θα διαγραφτούν από τη διοίκηση Ιστοτόπου χωρίς καμία ειδοποίηση.

 

5.5. Η Lardi-Trans δεν φέρει ευθύνη για τυχόν συνέπειες από τη χρήση των προσωπικών δεδομένων φυσικού προσώπου, ο οποίος δεν αποτελεί μέλος της οικονομικής οντότητας, από άλλους Χρήστες σε περίπτωση που τα δεδομένα αυτά ήταν δημοσιευμένα από αυτό το φυσικό πρόσωπο κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας και άλλων Κανόνων και Όρων χρήσης του Ιστοτόπου και Υπηρεσιών της Lardi-Trans. Ή στην περίπτωση αν τα δεδομένα αυτά έχουν γίνει γνωστά σε τρίτους λόγω της παραβίασης από τον ίδιο τον χρήστη της Συμφωνίας χρήστη και της Πολιτικής απορρήτου.

 

5.6. Για την τήρηση των απαιτήσεων της εθνικής νομοθεσίας και των διατάξεων των διεθνών νομικών εγγράφων η Lardi-Trans έχει διορίσει το εξουσιοδοτημένο άτομο για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, η επικοινωνία με το οποίο γίνεται μέσω της σελίδας "Επικοινωνία" ή μέσω της διοίκησης της Lardi-Trans.

 

6. Η χρήση των πληροφοριών από τον Χρήστη

 

6.1. Ανεξάρτητα από τα χρησιμοποιούμενα κανάλια επικοινωνίας με άλλους Χρήστες και/ή Lardi-Trans, ο Χρήστης υποχρεούται να τηρεί τις γενικές νόρμες ευγένειας.

 

6.2. Ο χρήστης υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί, χωρίς ειδική άδεια της Lardi-Trans, τον Ιστότοπο και/ή τις Υπηρεσίες για την δημοσίευση κάθε είδους διαφημιστικών πληροφοριών και/ή για την δημοσίευση κάθε είδους πληροφοριών, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στη θεματολογία του Ιστοτόπου ή των υπηρεσιών του.

 

6.3. Φορτώνοντας με οποιονδήποτε τρόπο τα οποιαδήποτε έγγραφα και/ή εικόνες στον Ιστότοπο, ο Χρήστης εγγυάται:

  1. ότι ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το εν λόγω έγγραφο/εικόνα για τον σκοπό αυτό για τον οποίο το έχει φορτώσει στον Ιστότοπο και δεν παραβιάζει τα δικαιώματα των τρίτων προσώπων (ιδιαίτερα, αλλά όχι αποκλειστικά, τα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας), συμπεριλαμβανομένων τα δικαιώματα καθορισμένα από οποιεσδήποτε τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις του Χρήστη
  2. η φόρτωση του εγγράφου/εικόνας σε δημόσια πρόσβαση δεν παραβιάζει τα δημόσιο-νομικά συμφέροντα (ιδιαίτερα, αλλά όχι αποκλειστικά, το ισχύον ποινικό δίκαιο).

 

6.4. Ο χρήστης υποχρεούται να μην κάνει αθέμιτες ενέργειες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στους άλλους Χρήστες και/ή στη Lardi-Trans, ειδικότερα, αλλά όχι αποκλειστικά, να μεταδίδει με τη χρήση του Ιστοτόπου/Υπηρεσιών κάθε είδους πληροφορίες, στις οποίες δηλώνονται τα προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία εγγραφής ή επικοινωνίας άλλων ατόμων, χωρίς εξουσιοδότησή τους, καθώς και να μεταδίδει τις οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση σχετικά με την πραγματική ταυτότητα του φυσικού προσώπου ή με τα αξιόπιστα στοιχεία της Εταιρείας ή των σχέσεων και/η προθέσεων μεταξύ των Χρηστών. Ο χρήστης κατανοεί ότι τέτοιες ενέργειες μπορούν επίσης να χαρακτηριστούν ως απάτη και έτσι είναι παράνομες και θα ασκηθεί ποινική δίωξη.

 

6.5. Η Lardi-Trans είναι ο κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και βασίζεται στην συλλογή των δεδομένων (βάση δεδομένων), η πρόσβαση στα οποία παρέχεται στον Χρήστη στο πλαίσιο των Υπηρεσιών, ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, στη συγκέντρωση δεδομένων περί των αιτήσεων, περί των φορτίων τα οποία προσφέρονται για την μεταφορά και/ή περί της ύπαρξης ελεύθερων φορτηγών. Στον χρήστη παρέχεται το μη αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα παραπάνω ανωτέρω αποτελέσματα της πνευματικής δραστηριότητας, τα οποία ανήκουν στη Lardi-Trans, αποκλειστικά για την ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τη μεταφορά των φορτίων. Όλα τα δικαιώματα για τη χρήση (τρόποι χρήσης) της βάσης δεδομένων που δεν αναφέρονται άμεσα στην παρούσα Συμφωνία όπως τέτοια, τα οποία παρέχονται στον Χρήστη, δεν παρέχονται στον Χρήστη και ανήκουν στην Lardi-Trans. Ειδικότερα, αλλά όχι αποκλειστικά: ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί τη αναπαραγωγή και/ή τη διανομή των αντικειμένων της πνευματικής ιδιοκτησίας της Lardi-Trans με οποιεσδήποτε τρόπο, ο οποίος δεν αναφέρεται στην παρούσα Συμφωνία.

 

6.6. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν αποτελούν μέρος της οικονομικής οντότητας, έχουν το δικαίωμα για την εξαγωγή των προσωπικών δεδομένων, εάν θέλουν να λάβουν ένα αντίγραφο αυτών των δεδομένων, ή σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες σε άλλους ιστότοπους. Η εξαγωγή των προσωπικών δεδομένων φυσικού προσώπου, το οποίο δεν αποτελεί μέρος της οικονομικής οντότητας πραγματοποιείται από τη διοίκηση της Lardi-Trans με βάση την αναφορά αυτού του φυσικού προσώπου, υπό την προϋπόθεση άνευ όρων επιβεβαίωσης της ταυτότητας του.

 

6.7. Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν αποτελούν μέρος της οικονομικής οντότητας, έχουν το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων στις περιπτώσεις που προβλέπουν οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και οι διατάξεις των διεθνών νομικών εγγράφων. Σ'αυτή την περίπτωση θα πραγματοποιηθεί μερική διαγραφή των πληροφοριών. Η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του φυσικού προσώπου, το οποίο δεν αποτελεί μέρος της οικονομικής οντότητας, πραγματοποιείται από τον ίδιο τον Χρήστη στην προσωπική του σελίδα ή από τη διοίκηση της Lardi-Trans με βάση την αναφορά αυτού του φυσικού προσώπου, υπό την προϋπόθεση άνευ όρων επιβεβαίωσης της ταυτότητας του.

 

7. Το περιεχόμενο και η ισχύς της Συμφωνίας Χρήστη

 

7.1. Προς αποφυγή κάθε λάθους στην ερμηνεία των διατάξεων της Συμφωνίας αυτής, οι ανωτέρω κανόνες ισχύουν για όλες τις Υπηρεσίες/ενότητες του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά: για την τοποθέτηση των αιτήσεων για φορτία που προσφέρονται για τη μεταφορά και/ή για την ύπαρξη ελεύθερων φορτηγών, για την δημοσίευση σχολίων στη "Ζώνη αξιοπιστίας", Αγορά αυτοκινήτων, Φόρουμ.

 

7.2. Τα παρακάτω έγγραφα και/ή συνοδευτικές οδηγίες για τη λειτουργία στις αντίστοιχες σελίδες του Ιστοτόπου καθιστούν ειδικούς όρους χρήσης των ξεχωριστών Υπηρεσιών και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας:

 

8. Η επικοινωνία με τη Lardi-Trans

 

8.1. Οι πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, βρίσκονται στην σελίδα "Επικοινωνία". Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ξεχωριστή web-φόρμα "Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης" ή το Chat της υποστήριξης

 

8.2. Στην περίπτωση που εντοπίσετε υποτιθέμενα προβλήματα και/ή περιστατικά, τα οποία δεν αντιστοιχούν στην αντίληψη της κανονικής λειτουργίας του Ιστοτόπου και/ή των Υπηρεσιών, συμβουλεύουμε επίσης να ελέγχετε την ενότητα "Νέα Ιστότοπου".

 

8.3. Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι για το δικό Σας και το δικό Μας συμφέρον, όπως και για το συμφέρων όλων των ευσυνείδητων πλευρών, που μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορα ζητήματα, έχουμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε την καταγραφή των ομιλιών με την υπηρεσία υποστήριξης.

 

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 2020-04-16