1. Ο κύριος αποδέκτης σχολίων, παραπόνων, αποδείξεων κτλ., τα οποία παρέχονται από τις δυο πλευρές, είναι όχι η διοίκηση του ιστοτόπου Lardi-Trans, αλλά το κοινό του τομέα μεταφορών. Ο έλεγχος των σχολίων πραγματοποιείται από τον διαχειριστή του ιστοτόπου μετά από τη δημοσίευση του σχολίου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων παραλαβής αίτησης για έλεγχο σχολίου από τον παραλήπτη του σχολίου. Εκ των προτέρων βασιζόμαστε στην ευσυνειδησία και στην ευπρέπειά σας.

 

2. Το κείμενο του σχολίου πρέπει να αφορά μόνο τη σχέση μεταξύ του συγγραφέα του σχολίου και του χρήστη, για τον οποίο δημοσιεύθηκε το σχόλιο. Το σχόλιο δεν μπορεί να βασίζεται σε αναληθείς πληροφορίες ή πληροφορίες, που έγιναν γνωστές στον συγγραφέα του σχολίου από άγνωστες πηγές ή πηγές, που δεν μπορούν να ελεγχθούν. Οι οικονομικές απαιτήσεις στον αντισυμβαλλόμενο δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο σχολίου, και πρέπει να αποστέλλονται σε μορφή παραπόνου στον ιστότοπο.

 

3. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου δεν αξιολογεί το σχόλιο για το πόσο "αληθές" είναι (ο διαχειριστής δεν έχει δυνατότητα και δεν είναι εξουσιοδοτημένος να μπαίνει στην ουσία της υπόθεσης συνεργασίας μεταξύ των μερών, εκτός από εκείνη που παρέχει ο ιστότοπος και το φόρουμ Lardi-Trans). Παράλληλα, η Lardi-Trans εγκρίνει δημόσιες δηλώσεις εκ μέρους τόσο του συγγραφέα, όσο και του παραλήπτη του σχολίου, οι οποίοι αναφέρονται στη αντιστοιχία ή μη αντιστοιχία των δηλωμένων γεγονότων με τη χρήση αποδεικτικών στοιχείων και επιχειρημάτων.

 

4. Την ευθύνη για το περιεχόμενο του σχολίου φέρει ο χρήστης που το καταχώρησε, ο οποίος , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ουκρανίας, είναι ο συντάκτης του σχετικού ενημερωτικού μηνύματος (σχολίου).

 

5. Το πρόσωπο, που δημοσίευσε αυτές τις πληροφορίες, φέρει την ευθύνη για την ορθότητα και αληθινότητα του σχολίου, σε περίπτωση διεκδίκησης στο δικαστήριο σύμφωνα με την ουκρανική νομοθεσία. Επίσης η οποιαδήποτε αξιολόγηση από τον συγγραφέα του σχολίου δεν μπορεί να αποδειχθεί ή να αμφισβητηθεί, επειδή είναι προσωπική άποψη του συγγραφέα του σχολίου. "Αληθείς" ή "μη αληθείς" μπορούν να είναι μόνο οι πραγματικές πράξεις και γεγονότα που αντιστοιχούν ή δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Επιπλέον, η Lardi-Trans δεν είναι δικαστική αρχή και δεν είναι εξουσιοδοτημένη να εξετάζει την διαφωνία μεταξύ των χρηστών.

 

6. Επειδή ο διαχειριστής δεν μπορεί να ελέγξει την εγκυρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών στο σχόλιο, αξιολογεί μόνο την εντιμότητα, αν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας της Ουκρανίας και την παρουσία ή απουσία των παραβιάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας της Ουκρανίας, αν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Συμφωνίας Χρήστη της Lardi-Trans και στους Κανόνες δημοσίευσης σχολίων στον ιστότοπο Lardi-Trans.

 

7. Το σχόλιο υπόκειται σε διαγραφή στην περίπτωση:

7.1 αν το θέμα του σχολίου είναι οικονομικές απαιτήσεις στον αντισυμβαλλόμενο

7.2 αν ο διαχειριστής έχει επαρκείς λόγους να πιστεύει ότι ο συγγραφέας καταχώρησε το σχόλιο με ύπουλους σκοπούς

7.3 εάν το σχόλιο περιέχει προσβλητικές λέξεις και απειλές, βωμολοχίες και/ή λέξεις ή εκφράσεις που υποδηλώνουν προσβλητικές λέξεις ή φράσεις ή βωμολοχίες (ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, τις λέξεις/φράσεις βωμολοχίες, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων γραμμάτων και συμβόλων τα οποία αντικαθιστούν προσβλητικές λέξεις ή/και εκφράσεις και βωμολοχίες), προπαγάνδα και εχθρικές εκφράσεις που σχετίζονται με το φύλο, με τη θρησκεία ή την εθνικότητα, καθώς και τυχόν άλλα λόγια που παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία της Ουκρανίας

7.4 εάν θα βγει δικαστική απόφαση του δικαστηρίου της Ουκρανίας, το οποίο θα αποφασίσει ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στο σχόλιο στον ιστότοπο Lardi-Trans είναι μη αληθείς και/ή αν θα υπάρχει δικαστική διάψευση αυτών των πληροφοριών.

 

8. Όλα τα σχόλια του συγκεκριμένου χρήστη διαγράφονται απολύτως στην περίπτωση αλλαγής του Α.Φ.Μ. του φυσικού ή νομικού προσώπου, αφού αυτό σημαίνει αλλαγή του ιδιοκτήτη.

 

9. Η εντιμότητα του συγγραφέα εκλαμβάνεται εξ αρχής ως δεδομένη. Ο διαχειριστής μπορεί να εξετάζει την ορθότητα του σχολίου στην περίπτωση:

 1. αρνητικού σχολίου, με πρωτοβουλία του παραλήπτη του σχολίου, εκτός από την περίπτωση που στο σχόλιο υπάρχουν βωμολοχίες ή άλλες προσβλητικές λέξεις. Προσβλητικές λέξεις ή εκφράσεις στο σχόλιο (συμπεριλαμβανομένων των περαιτέρω σχολίων από τον συγγραφέα) αποτελούν απόλυτη βάση για τη διαγραφή σχολίου, ανεξάρτητα από την υπόθεση του σχολίου;
 2. 2. τα θετικά σχόλια ελέγχονται ή με πρωτοβουλία της εταιρείας και/ή οποιουδήποτε Χρήστη.

 

10. Η ορθότητα του σχολίου εξετάζεται στην περίπτωση αμφισβήτησης ή αν θα προκύψουν αμφιβολίες για την ορθότητα πληροφοριών που αναφέρονται στο σχόλιο. Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να ζητήσει τις φωτοτυπίες δικαιολογητικών από τον συγγραφέα και παραλήπτη του σχολίου για την περαιτέρω απόφαση για την τιμιότητα και ορθότητα του σχολίου με βάση των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλλει και οι δυο πλευρές στον διαχειριστή, αν δεν τα έχουν υποβάλει αρχικά. Η παροχή εγγράφων από τον συγγραφέα του σχολίου δεν είναι υποχρεωτική στην περίπτωση που συγκεκριμένη σχέση μεταξύ των πλευρών επιβεβαιώνεται με τα δεδομένα που έχει δηλώσει ο χρήστης κατά τη καταχώρηση του αιτήματος στον Ιστότοπο και κατά τη αποδοχή του από την άλλη πλευρά.

 

11. Κατά την αξιολόγηση της ορθότητας του σχολίου ο διαχειριστής μπορεί να λαμβάνει υπόψη, ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, τους εξής παράγοντες:

 1. σαφώς και αντικειμενικά καθορισμένα δεδομένα, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι πληροφορίες (γεγονότα) που περιγράφονται στο σχόλιο δεν είναι αληθείς
 2. την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων της ύπαρξης συγκεκριμένης σχέσης ανάμεσα στο συγγραφέα και τον παραλήπτη του σχολίου
 3. την άρνηση του συγγραφέα του σχολίου να παράσχει οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα, τα οποία επιβεβαιώνουν τη σχέση ανάμεσα στο συγγραφέα και τον παραλήπτη του σχολίου
 4. την αίτηση του παραλήπτη του σχολίου για την πλαστογραφία των σφραγίδων/υπογραφών στα έγγραφα, τα οποία έχει παράσχει ο συγγραφέας του σχολίου, στην περίπτωση που ο διαχειριστής του ιστοτόπου Lardi-Trans θα έχει επαρκείς λόγους να πιστεύει ότι η δήλωση αυτή είναι σωστή
 5. καταχώρηση από τον συγγραφέα πάνω από ενός σχολίου για μια μεταφορά
 6. παρουσία στο σχόλιο βωμολοχιών
 7. ιστορία των σχέσεων μεταξύ τους και με άλλους χρήστες της Lardi-Trans.

 

12. Η κατάχρηση του δικαιώματος δημοσίευσης των σχολίων μπορεί να επιφέρει τη στέρηση αυτού του δικαιώματος. Η συστηματική εκδήλωση μη εντιμότητας κατά την καταχώρηση των σχολίων μπορούν να αποτελέσουν βάση της απενεργοποίησης της δυνατότητας καταχώρησης των σχολίων, ειδικότερα, αλλά όχι αποκλειστικά, καταχώρηση πάρα πολλών σχολίων με μη αληθές περιεχόμενο και/ή προσφορά στους άλλους χρήστες να δημοσιεύουν μη αληθή σχόλια. Η περίοδος για την οποία πραγματοποιείται στέρηση δικαιώματος καταχώρησης σχολίων καθορίζεται από τη Lardi-Tran ανάλογα με την υπόθεση της κάθε περίπτωσης.

 

13. Η Lardi-Trans δεν είναι δικαστική αρχή και δεν είναι επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Στην περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μερών προσωπική γνώμη του διαχειριστή όσον αφορά την μη εντιμότητα του γράφοντος του σχολίου δεν υπόκειται σε έφεση, και την απόφαση αυτή ο διαχειριστής την παίρνει όχι για την επίλυση της διαφωνίας ή για την χρήση ως απόδειξη, αλλά για την μελλοντική απόφαση για την προβολή του σχολίου στον ιστότοπο Lardi-Trans.

 

14. Μετά την απόφαση του διαχειριστή η διοίκηση της Lardi-Trans μπορεί να αναθεωρήσει επιλεκτικά τις αποφάσεις και να συμμετάσχει σε περαιτέρω συζήτηση σχετικά με την καταλληλότητα του σχολίου, εκτός από την περίπτωση εμφάνισης νέων περιστάσεων (απόφαση του δικαστηρίου κλπ.). Και οι δυο πλευρές μπορούν να παράσχουν στο κοινό και άλλες δηλώσεις απεριόριστα.

 

15. Κατά την καταχώρηση του αρνητικού σχολίου, η Lardi-Trans, σύμφωνα με την ουκρανική νομοθεσία, σε όλες τις περιπτώσεις, παρέχει στον αποδέκτη την δυνατότητα να δώσει δημόσια απάντηση. Για αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσει τις λειτουργικές δυνατότητες των σχολίων, για την δυνατότητα διάψευσης των αρνητικών πληροφοριών και την παροχή αντικειμενικών δεδομένων που σχετίζονται με την υπόθεση του σχολίου. Τα σχόλια ελέγχονται, βωμολοχίες και προσβλητικές λέξεις και εκφράσεις μπορούν να διαγραφτούν.

 

16. Ο συγγραφέας του σχολίου έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει το σχόλιό του.

 

17. Η Lardi-Trans πάντα υποστηρίζει την φιλική επίλυση των διαφωνιών, και επίσης πάντα εκτελεί τις αποφάσεις των δικαστηρίων της αντίστοιχής δικαιοδοσίας.

 

18. Κανόνες υποβολής και εξέτασης των παραπόνων για τους χρήστες.

 1. Στον ιστότοπο Lardi-Trans οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν παράπονο για οποιοδήποτε άλλο χρήστη του ιστοτόπου Lardi-Trans.
 2. Η βάση για την υποβολή του παραπόνου μπορεί να είναι: πλαστή εγγραφή, ψεύτικες πληροφορίες στο στάτους "Ιδιοκτήτης φορτίου", μη αληθείς πληροφορίες στην φόρμα εγγραφής, παραβίαση των κανόνων καταχώρησης πληροφοριών στον ιστότοπο.
 3. Η υποβολή παραπόνου επιφέρει τον έλεγχο της γνησιότητας των δεδομένων του χρήστη, τα οποία έχει παράσχει στον ιστότοπο Lardi-Trans, και, κατά την κρίση της διοίκησης του ιστοτόπου, τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών.
 4. Τα παράπονα για τους χρήστες λόγω απουσίας πληρωμής για την μεταφορά, απάτης, ακατάλληλης συμπεριφοράς κτλ. δεν υπόκεινται σε εξέταση, δεδομένου ότι τέτοιες αναφορές πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω της καταχώρησης αρνητικού σχολίου για τον χρήστη στον ιστότοπο Lardi-Trans.
 5. Η απόφαση του διαχειριστή σχετικά με το παράπονο είναι οριστική και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου μπορεί να απορρίψει οποιοδήποτε παράπονο χωρίς εξήγηση του λόγου.
 6. Η καταχώρηση πάνω από 10 παραπόνων την ημέρα μπορεί να θεωρηθεί από τη διοίκηση του ιστοτόπου Lardi-Trans ως παραβίαση των κανόνων της Συμφωνίας χρήστη και μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό της δυνατότητας υποβολής παραπόνων για ορισμένο χρονικό διάστημα ή για πάντα.
 7. Δεν επιτρέπεται υποβολή παραπόνων με ύπουλους σκοπούς ή με σκοπό να προκαλέσει ζημιά στον χρήστη του ιστοτόπου Lardi-Trans. Στην περίπτωση διαπίστωσης του δεδομένου ότι έχει υποβληθεί το παράπονο με σκοπό να προκαλέσει ζημιά στον χρήστη του ιστοτόπου Lardi-Trans, μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλεισμός του δικαιώματος υποβολής παραπόνων για ορισμένη περίοδο ή για πάντα.

 

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 2020-05-21