1. Οι παρόντες όροι υποβολής των παραπόνων και ανταγωγών (εφέσεων) στον πληροφοριακό διακομιστή εμπορευματικών μεταφορών Lardi-Trans (εφεξής αναφερόμενος ως "Ιστότοπος" ή "Lardi-Trans") σχεδιάστηκαν βάση των απαιτήσεων της Ουκρανικής νομοθεσίας και των βασικών κανόνων διεκπεραίωσης εγγράφων των επιχειρήσεων.

 

2. Ισχύει για την Lardi-Trans: Το παράπονο - είναι ελεγμένο πληροφοριακό μήνυμα που απευθύνεται από έναν εγγεγραμμένο Χρήστη του Ιστοτόπου σε άλλη επιχειρηματική οντότητα, το οποίο περιέχει οικονομικές απαιτήσεις για την εξάλειψη επιπτώσεων των παραβάσεων των κανόνων της Ουκρανικής νομοθεσίας ή συμβατικών υποχρεώσεων.

 

3. Ισχύει για την Lardi-Trans: δεχόμαστε μόνο τα παράπονα που εκφράζονται ως κάποιο χρηματικό ποσό (δηλαδή οποιεσδήποτε παραβάσεις δικαιωμάτων, κτητορικών (οικονομικών) ή μη κτητορικών (μη οικονομικών) κατά την υποβολή παραπόνου πρέπει να εκφραστούν σε κάποιο χρηματικό ποσό). Η εξάλειψη της παράβασης θεωρείται: εξόφληση όλου του χρηματικού ποσού (το οποίο έχει δηλώσει ο αιτών ως ποσό παραπόνου) ή του μέρους του ή αμοιβαία διευθέτηση χωρίς πληρωμή.

 

4. Ισχύει για την Lardi-Trans: οι πλευρές του παραπόνου είναι: Πιστωτής (εγγεγραμμένος χρήστης του ιστοτόπου Lardi-Trans, ο οποίος υπέβαλε Παράπονο, δηλαδή συντάκτης Παραπόνου) και Χρεώστης (εγγεγραμμένος χρήστης της Lardi-Trans, στον οποίο απευθύνεται το Παράπονο, παραλήπτης Παραπόνου).

 

5. Υποχρεωτικά στοιχεία παραπόνου:

5.1. Περιγραφή του περιστατικού και εξήγηση σε τι βασίζεται το χρηματικό ποσό που έχει ορίσει ως ποσό Παραπόνου ο συντάκτης του (εξηγήσεις του συντάκτη Παραπόνου).

5.2. ηλεκτρονικά αντίγραφα των εγγράφων που επιβεβαιώνουν το γεγονός της παρουσίας της συμβατικής σχέσεις και της παράβασης της (συμβόλαιο, αίτημα, φορτωτική, πρωτόκολλο, βεβαίωση κτλ.).

5.3. ακριβές ποσό, το οποίο θέλει να λάβει ο αιτών βάση αυτού του παραπόνου.

 

6. Ο σκοπός καταχώρησης Παραπόνου είναι η ενημέρωση χρηστών της Lardi-Trans για την συγκεκριμένη παράβαση των συμβατικών σχέσεων, νομοθεσίας της Ουκρανίας, κανόνων επιχειρηματικών σχέσεων κατά την πραγματοποίηση επιχειρηματικών εργασιών στον τομέα εμπορευματικών μεταφορών από την άλλη οικονομική οντότητα, καθώς και ενημέρωση των χρηστών για τις οικονομικές κυρώσεις.

 

8. Μετά από τη καταχώρηση Παραπόνου η διαγραφή του είναι δυνατή μόνο από τον ιστότοπο Lardi-Trans.

 

9. Οι παρόντες όροι υποβολής και έφεσης Παραπόνων στον Ιστότοπο Lardi-Trans είναι υποχρεωτικοί για όλα τα φυσικά πρόσωπα καθώς και για όλες τις οικονομικές οντότητες, οι οποίοι επέλεξαν ως τρόπο επίλυσης διαφωνιών την υποβολή ή την έφεση Παραπόνου στον ιστότοπο Lardi-Trans.

 

10. Την ευθύνη για την ακρίβεια πληροφοριών (αντιστοιχία πληροφοριών με την πραγματικότητα) φέρει ο συντάκτης παραπόνου, ο οποίος το έχει καταχωρήσει.

 

11. Η Lardi-Trans διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την καταχώρηση Παραπόνου ή να διαγράψει το Παράπονο σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε αμφιβολία για την εγκυρότητα, την ακρίβεια και την αντικειμενικότητα του Παραπόνου και/ή για τα έγγραφα που παρέχονται με το Παράπονο. Η Lardi-Trans δεν ελέγχει αν το πόσο αντιστοιχεί το Παράπονο στη πραγματικότητα και δεν ελέγχει την ενοχή του συντάκτη Παραπόνου η του παραλήπτη του, δεδομένου ότι δεν έχει την πραγματική δυνατότητα για την πραγματοποίηση τέτοιου ελέγχου.

 

12. Η υποβολή και καταχώρηση Παραπόνων πραγματοποιείται δωρεάν.

 

13. Το παράπονο στον Ιστότοπο Lardi-Trans μπορεί να το καταχωρήσει μόνο εγγεγραμμένος χρήστης.

 

14. Έλεγχος κειμένου Παραπόνου και των συνημμένων εγγράφων πραγματοποιείται από τους νομικούς της Lardi-Trans πριν τη δημοσίευσή του (pre-moderation) και αποτελεί έλεγχο της αντιστοιχίας Παραπόνου στις απαιτήσεις της Ουκρανικής νομοθεσίας και έλεγχο παρουσίας όλων των απαραίτητων εγγράφων, ιδίως:

14.1. παρουσία όλων των απαραίτητων εγγράφων, τα οποία επιβεβαιώνουν παροχή (μη παροχή) υπηρεσιών, δηλαδή βάση υποβολής Παραπόνου.

14.2. αντιστοιχία νομικού ή φυσικού προσώπου δηλωμένου στα έγγραφα με τον συγγραφέα Παραπόνου, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος χρήστης της Lardi-Trans.

14.3. στα έγγραφα πρέπει να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα δεδομένα και στοιχεία.

14.4. έλεγχος κειμένου Παραπόνου για την αντιστοιχία στις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας της Ουκρανίας, στους Κανόνες υποβολής και ανταγωγής Παραπόνων στον Ιστότοπο Lardi-Trans.

 

15. Η Lardi-Trans δεν δέχεται για εξέταση:

15.1. αλληλογραφία σε οποιαδήποτε messengers

15.2. screenshots από τα τηλέφωνα (sms, κλήσεις, επαφές, ή οποιαδήποτε άλλα μηνύματα και πληροφορίες)

15.3. φωτογραφίες, audio και βίντεο, εάν δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρεχόμενων εγγράφων

15.4. τραπεζικές επιταγές ή άλλα έγγραφα που επιβεβαιώνουν την πληρωμή χωρίς σφραγίδα της τράπεζας

15.5. τα έγγραφα με δυσανάγνωστο κείμενο, με σφραγίδες και άλλα γραφικά στοιχεία που δεν φαίνονται

15.6. τα έγγραφα σε μορφή *.doc, *.txt, *.xls και άλλες παρόμοιες μορφές, οι οποίες σας επιτρέπουν να επεξεργαστείτε το πρωτότυπο με τη βοήθεια απλών Office προγραμμάτων και των ανάλογων τους.

 

16. Σύντομη περιγραφή των Παραπόνων και των υποχρεωτικών εγγράφων για τα παράπονα αυτά

16.1. Πιθανά Παράπονα για τον μεταφορέα:

Ουσία Παραπόνου Υποχρεωτικά έγγραφα που επισυνάπτονται στο Παράπονο
Καθυστέρηση στην φόρτωσης/εκφόρτωση - Σύμβαση, σύμβαση-αίτημα, συμβόλαιο ή άλλο έγγραφο που επιβεβαιώνει συμβατική σχέση με τον μεταφορέα
- Φορτωτική, CMR ή άλλο έγγραφο που επιβεβαιώνει την πραγματοποίηση εμπορευματικής μεταφοράς
ή Δικαστική απόφαση
Απώλεια, έλλειμμα ή ζημιά του φορτίου - Σύμβαση, σύμβαση-αίτημα, συμβόλαιο ή άλλο έγγραφο που επιβεβαιώνει συμβατική σχέση μεταξύ των μερών της μεταφοράς
- Φορτωτική, CMR ή άλλο έγγραφο που επιβεβαιώνει την πραγματοποίηση εμπορευματικής μεταφοράς
- Απόδειξη απώλειας ή ελλείμματος φορτίου
- Το έγγραφο που επιβεβαιώνει την αξία φορτίου
- το έγγραφο που πιστοποιεί την πραγματοποίηση πληρωμής του ποσού ζημιάς, η οποία προέκυψε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς
ή Δικαστική απόφαση
Κλοπή φορτίου - Σύμβαση, σύμβαση-αίτημα, συμβόλαιο ή άλλο έγγραφο που επιβεβαιώνει συμβατική σχέση μεταξύ των μερών της μεταφοράς
- Φορτωτική, CMR ή άλλο έγγραφο που επιβεβαιώνει την πραγματοποίηση εμπορευματικής μεταφοράς
-Το έγγραφο που επιβεβαιώνει την παρουσία ποινικής υπόθεσης ή επίσημο έγγραφο από την αστυνομία για την αποδοχή του αιτήματος για την κλοπή φορτίου
- Το έγγραφο που επιβεβαιώνει την αξία του φορτίου
ή Δικαστική απόφαση
Μη πραγματοποίηση της φόρτωσης - Σύμβαση, σύμβαση-αίτημα, συμβόλαιο ή άλλο έγγραφο που επιβεβαιώνει συμβατική σχέση μεταξύ των μερών της μεταφοράς
- Το έγγραφο που επιβεβαιώνει την μη πραγματοποίηση της φόρτωσης
ή Δικαστική απόφαση
Είσπραξη υλικής ζημιάς και ηθικής βλάβης, δικαστικά έξοδα Δικαστική απόφαση
Προπληρωμή - Σύμβαση, σύμβαση-αίτημα, συμβόλαιο ή άλλο έγγραφο που επιβεβαιώνει συμβατική σχέση μεταξύ των μερών της μεταφοράς
- Το έγγραφο που επιβεβαιώνει την μεταφορά προπληρωμής
ή Δικαστική απόφαση
Πληρωμή που πραγματοποιήθηκε κατά λάθος - Σύμβαση, σύμβαση-αίτημα, συμβόλαιο ή άλλο έγγραφο που επιβεβαιώνει συμβατική σχέση μεταξύ των μερών της μεταφοράς
- Τα έγγραφα που επιβεβαιώνουν την πραγματοποίηση της πληρωμής , συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που επιβεβαιώνουν την πληρωμή που πραγματοποιήθηκε κατά λάθος
ή Δικαστική απόφαση
Απουσία της πληρωμής για τις υπηρεσίες του ρυθμιστή - Σύμβαση, σύμβαση-αίτημα, συμβόλαιο ή άλλο έγγραφο που επιβεβαιώνει συμβατική σχέση μεταξύ των μεριών της μεταφοράς
- Το έγγραφο που επιβεβαιώνει την πραγματοποίηση της πληρωμής για τις υπηρεσίες του μεταφορέα, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για τις υπηρεσίες του ρυθμιστή
ή Δικαστική απόφαση

16.2 Πιθανά παράπονα για τον παραγγελιοδόχο

Ουσία Παραπόνου Υποχρεωτικά έγγραφα που επισυνάπτονται στο Παράπονο
Μη πραγματοποίηση της φόρτωσης - Σύμβαση, σύμβαση-αίτημα, συμβόλαιο ή άλλο έγγραφο που επιβεβαιώνει συμβατική σχέση μεταξύ των μερών της μεταφοράς
- Το έγγραφο που επιβεβαιώνει την μη πραγματοποίηση της φόρτωσης
ή Δικαστική απόφαση
Απώλεια χρόνου - Σύμβαση, σύμβαση-αίτημα, συμβόλαιο ή άλλο έγγραφο που επιβεβαιώνει συμβατική σχέση με τον μεταφορέα
- Φορτωτική, CMR ή άλλο έγγραφο που επιβεβαιώνει την πραγματοποίηση εμπορευματικής μεταφοράς
- Το έγγραφο, που επιβεβαιώνει την καθυστέρηση (απώλεια χρόνου)
ή Δικαστική απόφαση
Πλήρη/μερική απουσία της πληρωμής για τις υπηρεσίες του μεταφορέα - Σύμβαση, σύμβαση-αίτημα, συμβόλαιο ή άλλο έγγραφο που επιβεβαιώνει συμβατική σχέση με τον μεταφορέα
- Απόδειξη εκτέλεσης εργασιών (επικυρωμένη από όλες τις πλευρές της σύμβασης) ή Φορτωτική ή CMR ή άλλο έγγραφο που επιβεβαιώνει την πραγματοποίηση της εμπορευματικής μεταφοράς
ή Δικαστική απόφαση
Είσπραξη υλικής ζημιάς και ηθικής βλάβης, δικαστικά έξοδα - Δικαστική απόφαση

 

17. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου του κειμένου Παραπόνου ή των εγγράφων που επισυνάπτονται στο Παράπονο, η Lardi-Trans έχει το δικαίωμα:

17.1. να στέλνει τις απαιτήσεις για την εξάλειψη της μη αντιστοιχίας του συγκεκριμένου Παραπόνου στους παρόντες κανόνες

17.2. να ζητάει οποιαδήποτε άλλα έγγραφα, τα οποία σχετίζονται με το κείμενο και περιεχόμενο του Παραπόνου. Η μη παροχή τέτοιων εγγράφων κατόπιν αιτήματος της Lardi-Trans μπορεί να γίνει αιτία της απόρριψης υποβολής Παραπόνου.

17.3. να ζητήσει εξηγήσεις από τον συγγραφέα Παραπόνου

17.4. να αρνηθεί την καταχώρηση Παραπόνου στην περίπτωση παρουσίας οποιασδήποτε αμφιβολίας στην εγκυρότητα, την ακρίβεια και την αντικειμενικότητα του Παραπόνου ή των συνημμένων εγγράφων.

17.5. να διαγράψει το Παράπονο στις περιπτώσεις που προβλέπουν οι παρόντες Κανόνες ή η νομοθεσία της Ουκρανίας.

 

18. Λόγοι απόρριψης υποβολής Παραπόνου:

18.1. άρνηση συντάκτη (εάν ο ίδιος αποφάσισε να μην καταχωρήσει το παράπονο)

18.2. απουσία οποιουδήποτε υποχρεωτικού στοιχείου του Παραπόνου, τα οποία προβλέπονται από τους παρόντες Κανόνες και μη παροχή αυτού του στοιχείου Παραπόνου από τον συγγραφέα κατά τη διάρκεια ενός εικοσιτετράωρου από τη στιγμή που θα το ζητήσει η Lardi-Trans.

18.3. μη παροχή με το Παράπονο των εγγράφων που θα ζητήσει η Lardi-Trans μέσα σε τρεις ημέρες από τη στιγμή που θα τα ζητήσει η Lardi-Trans.

18.4. εάν το κείμενο περιέχει προσβλητικές λέξεις και απειλές, βωμολοχίες και/ή λέξεις ή εκφράσεις που υποδηλώνουν προσβλητικές λέξεις ή φράσεις ή βωμολοχίες (ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά,λέξεις/φράσεις βωμολοχίες, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων γραμμάτων και συμβόλων τα οποία αντικαθιστούν προσβλητικές λέξεις ή/και εκφράσεις και βωμολοχίες), προπαγάνδα και εχθρικές εκφράσεις που σχετίζονται με το φύλο, με τη θρησκεία ή την εθνικότητα, καθώς και τυχόν άλλα λόγια που παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία της Ουκρανίας

18.5. εάν η Lardi-Trans θα αποφασίσει ότι προέκυψαν οποιεσδήποτε αμφιβολίες στην εγκυρότητα, την ακρίβεια και την αντικειμενικότητα Παραπόνου ή/και των εγγράφων που επισυνάπτονται στο έγγραφο

18.6. σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται από παρόντες Κανόνες ή τους κανονισμούς της Ουκρανικής νομοθεσίας.

 

19. Λόγοι διαγραφής παραπόνου:

19.1. απαίτηση του συντάκτη Παραπόνου

19.2. εκτέλεση των απαιτήσεων Παραπόνου από τον παραλήπτη Παραπόνου

 

20. Στην περίπτωση αποδοχής Παραπόνου από τον παραλήπτη και στην περίπτωση πληρωμής του χρηματικού ποσού Παραπόνου (το οποίο ο συντάκτης όρισε κατά τη σχεδίαση παραπόνου), το Παράπονο δεν διαγράφεται, αλλά αλλάζει το στάτους του.

 

21. Ο Χρεωστής (παραλήπτης Παραπόνου) έχει το δικαίωμα να υποβάλει παράπονο-έφεση μετά τη παραλαβή Παραπόνου.

 

22. Μπορείτε να υποβάλετε αντίρρηση στο παράπονο μόνο μια φορά.

 

23. Εξέταση των επιπρόσθετων αντιρρήσεων για το παράπονο είναι δυνατή κατά την κρίση της Lardi-Trans σε περίπτωση ύπαρξης νέων εξαιρετικών περιστάσεων.

 

24. Υποχρεωτικά στοιχεία για την υποβολή αντίρρησης στο παράπονο είναι:

24.1. περιγραφή των περιστάσεων και της υπόθεσης της αντίρρησης στο Παράπονο

24.2. ηλεκτρονικά αντίγραφα των εγγράφων που επιβεβαιώνουν την υπόθεση της αντίρρησης στο Παράπονο ή εξήγηση του λόγου απουσίας τους.

 

25. Η αντίρρηση για το παράπονο εξετάζεται σε πέντε μέρες.

 

26. Κατά την εξέταση της αντίρρησης στο παράπονο η Lardi-Trans έχει το δικαίωμα:

26.1. να στέλνει τις απαιτήσεις για την εξάλειψη της μη αντιστοιχίας της συγκεκριμένης αντίρρησης στο Παράπονο στους παρόντες κανόνες

26.2. να ζητήσει από τον συγγραφέα ή/και παραλήπτη Παραπόνου οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που σχετίζονται με το κείμενο και το περιεχόμενο της αντίρρησης και Παραπόνου. Η μη παροχή τέτοιων εγγράφων κατόπιν αιτήματος της Lardi-Trans μπορεί να γίνει αιτία της απόρριψης ικανοποίησης Παραπόνου ή διαγραφής Παραπόνου.

26.3. να ζητήσει εξηγήσεις από τον συντάκτη ή/και παραλήπτη Παραπόνου

26.4. να αρνηθεί την ικανοποίηση Παραπόνου ή να το διαγράψει στην περίπτωση παρουσίας οποιασδήποτε αμφιβολίας στην εγκυρότητα, την ακρίβεια και την αντικειμενικότητα του Παραπόνου ή/και συνημμένων εγγράφων.

26.5. να διαγράψει το Παράπονο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στους παρόντες Κανόνες ή νομοθεσία της Ουκρανίας.

 

27. Το συμπέρασμα που θα κάνει η Lardi-Trans κατά τη διάρκεια της εξέτασης Παραπόνων και των αντιρρήσεων στο Παράπονο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο στο δικαστήριο και δεν έχει καθορισμένη νομική ισχύ.

 

28. Σε περίπτωση παρουσίας των απαιτήσεων για την εξάλειψη των παραβάσεων των κανονισμών της Ουκρανικής νομοθεσίας ή των συμβατικών όρων ο παραλήπτης Παραπόνου έχει το δικαίωμα να καταχωρήσει Παράπονο-έφεση από τη δική του μεριά, το οποίο μπορούμε να δεχτούμε σε περίπτωση αν οι απαιτήσεις του Παραπόνου-έφεσης σχετίζονται με το ίδιο πρόβλημα και ίδια σχέση μεταξύ του συντάκτη και παραλήπτη Παραπόνου.

 

29. Οι παρόντες όροι ισχύουν για όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες της Lardi-Trans, οι οποίοι είναι συντάκτες ή παραλήπτες Παραπόνων.

 

30. Η Lardi-Trans διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή. Ισχύοντες θεωρούνται Κανόνες, οι οποίοι είναι δημοσιευμένοι στον ιστότοπο Lardi-Trans.

 

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 2020-08-14