1. Το σήμα «Ιδιοκτήτης φορτίου» μπορεί να λάβει οποιοσδήποτε εγγεγραμμένος χρήστης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ελεύθερος επαγγελματίας) του πληροφοριακού διακομιστή (ιστοτόπου) εμπορευματικών μεταφορών lardi-trans.com.

 

2. Για να λάβετε το σήμα «Ιδιοκτήτης φορτίου» πρέπει να υποβάλετε σχετική αίτηση στη διοίκηση ιστοτόπου με τη βοήθεια του αντίστοιχου κουμπιού στη σελίδα χρήστη.

 

3. Ο χρήστης θα λάβει το σήμα «Ιδιοκτήτης φορτίου» στην περίπτωση που ο ίδιος έχει υποβάλει στη διοίκηση ιστοτόπου τα έγγραφα, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι είναι παράγωγος των προϊόντων αυτών, τα οποία έχει δηλώσει ως φορτίο στα αιτήματα που έχει δημοσιεύσει ως χρήστης, ή τα έγγραφα που επιβεβαιώνουν δικαίωμα ιδιοκτησίας για τα προϊόντα, τα οποία έχει δηλώσει ως φορτίο στα αιτήματα που έχει δημοσιεύσει ως χρήστης. Τέτοια έγγραφα μπορούν να είναι (αλλά όχι μόνο):
- βεβαίωση με τα δεδομένα από τα επίσημα κρατικά μητρώα, στην οποία θα είναι δηλωμένος τύπος δραστηριότητας, ο οποίος αντιστοιχεί στη παραγωγή και αγορά-πώληση προϊόντων, τα οποία είναι δηλωμένα ως φορτίο στο αίτημα χρήστη.
- πιστοποιητικά συμμόρφωσης, άδειες και επιπρόσθετα έγγραφα, που επιβεβαιώνουν ότι είστε παράγωγος των προϊόντων, που αναφέρονται ως φορτίο στα αιτήματα χρήστη.
- συμβολαίου αγοραπωλησίας, παράδοσης ή άλλα συμβόλαια, που πιστοποιούν τη διαβίβαση του δικαιώματος ιδιοκτησίας στον χρήστη ή από τον χρήστη για τα προϊόντα που αναφέρονται ως φορτίο στα αιτήματα χρήστη.

 

4. Στην περίπτωση αν προκύψουν κάποιες αμφιβολίες σχετικά με τη εγκυρότητα των εγγράφων που έχει παράσχει ο χρήστης σύμφωνα με τη παράγραφο 3, η διοίκηση ιστοτόπου έχει το δικαίωμα να ζητήσει επικύρωση αντιγράφων με την υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου ή με τη σφραγίδα χρήστη (αν υπάρχει), καθώς και την παροχή επιπρόσθετων εγγράφων ή στοιχείων για την επιβεβαίωση βάσης παραλαβής αυτού του σήματος.

 

5. Το σήμα «Ιδιοκτήτης φορτίου» παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα και ισχύει μέχρι τη ημερομηνία λήξης του σχετικού συμβολαίου, το οποίο έχει παράσχει ο χρήστης στη διοίκηση ιστοτόπου, αλλά, σε οποιαδήποτε περίπτωση, ισχύει όχι περισσότερο από 6 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του σήματος.

 

6. Στην περίπτωση παραλαβής παραπόνων η με τη δική της πρωτοβουλία η διοίκηση του πληροφοριακού διακομιστή εμπορευματικών μεταφορών lardi-trans.com μπορεί να ζητήσει τα έγγραφα που αναφέρονται στη 3 παράγραφο ή άλλα έγγραφα ή στοιχεία για την επιβεβαίωση παρουσίας παραγωγικών μονάδων των προϊόντων, τα οποία έχει δηλώσει ως φορτίο στα αιτήματα χρήστη, η τα έγγραφα που αποδείχνουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας για τα προϊόντα τα οποία έχει δηλώσει ως φορτίο στα αιτήματα χρήστη.

 

7. Η διοίκηση ιστοτόπου έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την απονομή του σήματος "Ιδιοκτήτης φορτίου" στο χρήστη, χωρίς να αναφέρει τους λόγους αυτής της απόρριψης, ανεξάρτητα από τα έγγραφα που υποβλήθηκαν.

 

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 2019-06-21