Как правильно оформить водителя на работу с испытательным сроком
New posts
Number of posts 3
Author
Post

Ребята подскажите,если кто знает,Как правильно оформить водителя на работу с испытательным сроком. Заранее благодарен .Александр


More


Ребята подскажите,если кто знает,Как правильно оформить водителя на работу с испытательным сроком. Заранее благодарен .Александр


-Трудовий договір між працівником і фізичною особою.-

м. _____________ " ____ " ________20___р.


Прізвище _______________
Ім’я _______________
По батькові ______________
Рік народження ______________
Свідоцтво про реєстрацію фізичної особи – підприємця : серія _________ № ____________
Ідентифікаційний код № _____________________
Місце проживання : ___________________________________________________________
Паспорт: _____________________________________________________ іменований далі Фізична особа, з одного боку, і
Прізвище
Ім’я
По батькові
Дата народження
Вид діяльності (професія):
Останнє місце роботи :
Місце проживання
______________________________________________________________________________________.
Паспорт: _________________________________________________________

Ідентифікаційний код № ______________________________
іменований далі Працівник, з другого боку, уклали між собою цей трудовий договір про таке:
1. Цей договір укладається на один рік з випробувальним терміном три місяці з подальшим продовженням ;
2. Працівник зобов’язаний виконувати перевезення вантажів , в режимі міжнародних та внутрішніх вантажних перевезень, дотримуватись правил дорожнього руху , підтримувати транспортний засіб у належньому санітарному та технічному стані, проводити поточний ремонт та техобслуговування автомобіля.

3. Фізична особа доручає , Працівник приймає на себе повну матеріальну відповідальність за ввірені
йому автотранспортнні засоби товарно-матеріальні цінності , майнові цінності , грошові суми та інші цінності. При виявлені недостачі якихось цінностей у зв’язку з халатністю,необережнністю, а також при розтраті та розкраданні цінностей внаслідок халатності , необережності або завдання навмисної шкоди автотранспортному засобу Працівник зобов’язується у повному обсязі відшкодувати завдану шкоду Фізичній особі .Працівник зобов’язується також виконувати
встановленні правила, накази, розпорядження по прийому, відпуску перерахованих вище товарно-матеріальних цінностей, а також їх зберігання , вести встановленими Фізичною особою облік і звітність .
4. Фізична особа зобов’язується створити відповідні умови для прийому , видачі та зберіганні перерахованих вище цінностей.
5. Фізична особа зобов’язується : оплачувати працю Працівника у розмірі мінімальної заробітної
плати на місяць,при здійсненню відряджень виплачувати добові забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці для виконання прийнятих Працівником зобов’язань , обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці.
6. Час виконання робіт установлюється з 8.00 годин до 12.00 годин та з 14.00 годин до 18.00 годин.
7. Вихідні дні надаються два дня в тиждень на розгляд працівника за згодою фізичної особи.
8. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки та час її 30 днів.
9. При вирішенні питань, не передбачених цим договором, сторони керуються загальними нормами
законодавства України та закона про працю .
10. Трудовий договір набирає чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у
договорі, але не пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи.
11. Спори з виконання умов трудового договору розглядаються судом. У такому самому порядку
розглядаються спори про визнання трудового договору недійсним.

-- 1--


Працівник : _________________ Фізична особа : _____________________


12. Заробітна плата працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством про
прибутковий податок з громадян
13. Трудовий договір складений у трьох автентичних примірниках, один з яких перебуває у Фізичної
особи, другий - у Працівника, третій - у державної служби зайнятості, яка здійснила реєстрацію
трудового договору.

14. Підписи сторін:


Фізична особа_______________(____________.) Працівник_______________(_________________)


“ ___ ” _______ 20___ р. “ ___ ” ______ 20___ р.

15. Трудовий договір зареєстрований від" " 200_ р. за N_________________________

___________________________________________________________________________________________
(найменування державної служби зайнятості)
М.П. _____________ __________________________
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові посадової особи служби зайнятості)
16. Трудовий договір розірваний сторонами "___"_______________ 200_ р.

________________________________________________________________________________________
(підстави припинення договору вносяться з посиланням на відповідні статті КЗпП України)
Підписи сторін:
Фізична особа (___________.) Працівник______________(_________________)
17. Трудовий договір від " " 200_ р. за N
знято з реєстрації" " 200_ р.
(найменування державної служби зайнятості)
М.П.
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові посадової особи
служби зайнятості)
18. Трудовий договір визнаний недійсним за рішенням суду від " " 200_ р.
(підстави та копія рішення суду додаються)
___________________________________________________________________________________________
19. Сторони ознайомлені з порядком реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, унесення відповідних записів до трудової книжки Працівника та її зберігання.
Підписи сторін:
Фізична особа________________(_______________) Працівник_______________(______________)


P.S.п.1 договора Вас спасёт.:)
к п.3 желательно ещё и отдельный договор про мат.ответственность( можно также дописать про сохранность и комплектацию ТС,но тогда надо акт приема передачи ТС),заверяйте договор в центре занятости и вперёд на мины :)
проверьте почту.:)


More
Анатолий.

Встановлення випробного терміну
Випробувальний термін некваліфікованим працівникам встановлюється строком не більше ніж на 1 місяць, спеціалістам – не більш ніж на 3 місяці.
У будь-якому разі, строки випробувального терміну визначаються за згодою сторін.

Встановлення випробного терміну обов’язково повинно бути вказане у заяві, що подається при прийнятті на роботу (наприклад, таке речення: «Прошу прийняти мене на роботу …. з випробним терміном на два місяці») і в наказі. У стандартну форму наказу вписується відповідний текст, наприклад: «Встановити Іванову Івану Івановичу за угодою з ним випробування терміном на два місяці».
З наказом працівник має бути ознайомлений під розпис. Якщо в наказі про прийняття на роботу не вказаний строк випробування або працівник не був ознайомлений з наказом під розпис, він вважається прийнятим на роботу без випробувального строку.

В трудову книжку при цьому ніяких записів про випробний термін вносити не потрібно!
http://forum.rabotaplus.com.ua/viewtopic.php?t=81
More


 

Україна понад усе!


Олександр
Who is reading the thread
Users 0
Guests 0