Потрібен водій для роботи в Чехії
Новые сообщения
Количество постов 2
Автор
Сообщение

Фірма знаходиться в м.Градець Кралове. Офіційне працевлаштування.
Авто 20 тонн. з напівпричепом - тент
Нам потрібно:
Посвідчення водія "CE".
Цифрова карта для ТАХО
Досвід роботи.
Робота по Чехії та по Європі!
Ваше резюме засилайте на ел.пошту vestatrans@seznam.cz
Скайп: vestasv


Еще

Деркач Сергій Павлович
Водій міжнародник.
Освіта вища.
Вік 44 роки
Сімейний стан: Одружений, двоє дітей
Досвід раброти: водієм 25 років, на міжнародних перевезеннях 8 років. Виконував рейси на ЄС (Польща, Чехія, Німеччина, Франція, Іспанія, Португалія, Бельгія, Голландія, Італія, Греція, Фінляндія, Прибалтика.) СНД (Росія, Білорусія, Казахстан, Грузія, Таджикистан, Азербайджан.) Африка (Єгипет, Марокко.) Бл. Схід (Іран)
Працював на автомобілях, причепи і напівпричепи. Марки: Мерседес, Ман, Рено (Магнум, Преміум), ДАФ, Фредлайнер.
Документи Профприналежність: Посвідчення водія (категорії А, В, С, Д, Е + всі супутні у нових водійських посвідченнях), Медсправка (Українська), Чіп тахографа, св-во міжнародника, загран. паспорт.
Вміння, навички: Знання перевозной документації, (Carnet TIR, CMR, і тд.), Грамотне управління автомобілем з дотриманням правил ДД, дбайливе ставлення до техніки, діагностика та усунення дрібних несправностей, знання правил навантаження, розвантаження, розміщення і кріплення вантажу, вільне володіння ПК, засобами навігації та зв'язку.
Особисті якості: Відповідальність, сумлінність, старанність.
Візи: Відкритих віз немає. Остання Шенгенська віза річна Польська (мульти) до 15.05.2013 р
Мови: Російська, Білоруська, Польська, Чеська-рівень достатній для спілкування, більш менш розмовна англійська.
Мешкаю; 52210 Україна, Дніпропетровська обл. м.Жовті Води.
тел. +38050 555 44 97; +38067389 03 63

Деркач Сергей Павлович
Водитель международник.
Образование высшее.
Возраст 44 года
Семейное положение: Женат, двое детей
Опыт раброты: водителем 25 лет, на международных перевозках 8 лет. Выполнял рейсы на ЕС (Польша, Чехия, Германия, Франция, Испания, Португалия, Бельгия, Голландия, Италия, Греция, Финляндия, Прибалтика.) СНГ (Россия, Белоруссия, Казахстан, Грузия, Азербайджан, Таджикистан.) Африка ( Египет, Марокко.) Бл. Восток (Иран)
Работал на автомобилях, прицепы и полуприцепы. Марки: Мерседес, Ман, Рено (Магнум, Премиум), ДАФ, Фредлайнер.
Документы профпринадлежности: Водительское удостоверение( категории А,В,С,Д,Е+ все сопутствующие в новых водительских удостоверениях), Медсправка (Украинская),Чип тахографа, св-во международника, загран. паспорт.
Умения, навыки: Знание перевозной документации, (Carnet TIR, CMR, и тд.), грамотное управление автомобилем с соблюдением правил ДД, бережное отношение к технике, диагностика и устранение мелких неисправностей, знание правил погрузки, разгрузки, размещения и крепления груза, свободное владение ПК, средствами навигации и связи.
Личные качества: Ответственность, добросовестность, исполнительность.
Визы: Открытых виз нет. Последняя Шенгенская виза годовая Польская (мульти) до 15.05.2013 г.
Языки: Русский, Белорусский, Польский , Чешский-уровень достаточен для общения, более менее разговорный английский.
Проживаю; 52210 Украина, Днепропетровская обл. г. Желтые Воды.
тел. +38050 555 44 97; +38067389 03 63

Siergiej Pawłowicz Derkach
Kierowca spraw międzynarodowych.
Szkolnictwo wyższe.
Wiek 44 lat
Stan cywilny: żonaty, dwoje dzieci
Doświadczenie rabroty: kierowca 25 lat na międzynarodowy przewóz 8 lat. Latanie w UE (w Polsce, Czechach, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Holandii, Włoch, Grecji, Finlandii, krajach bałtyckich.) CIS (Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Gruzji i Tadżykistanu.), Afryki (Egipt, Maroko). bl. Wschodu (Iran)
Pracował na pojazdach, przyczep i naczep. Marki: Mercedes, Man, Renault (Magnum, Premium), DAP, Fredlayner.
Profprinadlezhnosti dokumenty: prawo jazdy (kategoria A, B, C, D, E + wszystkie związane z nowego prawa jazdy), medspravka (ukraiński), Chip tachograf St. Spraw Międzynarodowych, TRAVEL. paszport.
Umiejętności, umiejętności: Znajomość dokumentacji Pieriewoznaja, (. Karnetu TIR, CMR, i tak dalej), Dobrej kontroli pojazdu zgodnie z przepisami DD, szacunku dla technologii, diagnostyki i eliminacji drobnych usterek, znajomość zasad załadunku, wyładunku, przechowywania i zabezpieczania ładunków, wolne umiejętności obsługi komputera, nawigacji i komunikacji.
Charakteru: odpowiedzialność, uczciwość, pracowitość.
Wizy: Wizy do żadnej. Ostatni wizy Schengen roczne Polski (multi) do 15.05.2013,
Języki: rosyjski, białoruski, polski, czeski, poziom wystarczający do odbycia stosunku, mniej konwersacyjny angielski.
Mieszkam; 52210 Ukraina, Dniepropietrowsk. Żółte Wody.
tel. +38050 555 44 97; +38067389 03 63
Resume in Driver on international affairs.

Sergei Pavlovich Derkach
The driver of international affairs.
Higher education.
Age 44 years
Marital status: Married, two children
Experience rabroty: driver 25 years on the International Carriage of 8 years. Flying in the EU (Poland, Czech Republic, Germany, France, Spain, Portugal, Belgium, Holland, Italy, Greece, Finland, the Baltic states.) CIS (Russia, Belarus, Kazakhstan, Georgia, and Tajikistan.) Africa (Egypt, Morocco). bl. East (Iran)
Worked on vehicles, trailers and semi-trailers. Brands: Mercedes, Man, Renault (Magnum, Premium), DAP, Fredlayner.
Profprinadlezhnosti documents: Driving license (category A, B, C, D, E + all associated in the new driver's license), medspravka (Ukrainian), Chip tachograph St. of international affairs, TRAVEL. passport.
Skills, Skills: Knowledge of Perevoznaya documentation, (Carnet TIR, CMR, and so on.), Good control of the vehicle in compliance with the rules of DD, respect for technology, diagnosis and elimination of minor faults, knowledge of the rules of loading, unloading, stowing and securing cargo, free computer skills, navigation and communication.
Personal qualities: responsibility, integrity, diligence.
Visas: visas to none. Last Schengen visa annual Polish (multi) to 15.05.2013, the
Languages: Russian, Belarusian, Polish, Czech-level sufficient for intercourse, less conversational English.
I live; 52210 Ukraine, Dnipropetrovsk region. Yellow Waters.
tel. +38050 555 44 97; +38067389 03 63


Еще
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0