...Оскарження постанов в справах про порушення митних правил по термінам доставки вантажу
Новые сообщения
Количество постов 7
Автор
Сообщение

Коллеги потрібна юридична допомога по такому питанню, перевезення збірного вантажу.1,03 було проведено митне оформлення вантажу/термін доставки-03,03/ 02.03 було завантажено і проведено митне оформлення вантажу/термін доставки-06.03/.Автомобіль прибувае в зону митного контролю на П/Переход 05.03. Митники складають адмінпротокол за ст332 МК Украіни,за несвоечасну доставку вантажу по першому замитненю.не беручи до уваги,що по другій ВМД ТЕРМІН ДОСТАВКИ 6.03.Потім на окремому аркуші пишется пояснення,щоб викласти пояснення в протоколі не дають,копію протоколу не надають і відпускають.ЧЕРЕЗ місяць приходе постанова про адмінстягнення про розгляд якоі повинні були повідомити але забули.З юридичноі точки зору які подальші діі оскарження постанови в справах про порушення митних правил .


Еще

Коллеги потрібна юридична допомога...


http://vvlaw.com.ua/index.php?id=19Еще


 

Україна понад усе!


Олександр

ЦитатаЦитата (Регина, ЧП, 06.06.2011 12:12):
Коллеги потрібна юридична допомога...


http://vvlaw.com.ua/index.php?id=19Олександр дякую.


Еще

Коллеги потрібна юридична допомога по такому питанню, перевезення збірного вантажу.1,03 було проведено митне оформлення вантажу/термін доставки-03,03/ 02.03 було завантажено і проведено митне оформлення вантажу/термін доставки-06.03/.Автомобіль прибувае в зону митного контролю на П/Переход 05.03. Митники складають адмінпротокол за ст332 МК Украіни,за несвоечасну доставку вантажу по першому замитненю.не беручи до уваги,що по другій ВМД ТЕРМІН ДОСТАВКИ 6.03.Потім на окремому аркуші пишется пояснення,щоб викласти пояснення в протоколі не дають,копію протоколу не надають і відпускають.ЧЕРЕЗ місяць приходе постанова про адмінстягнення про розгляд якоі повинні були повідомити але забули.З юридичноі точки зору які подальші діі оскарження постанови в справах про порушення митних правил .Стаття 393. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил
Постанова у справі про порушення митних правил може бути оскаржена особою, стосовно якої вона винесена, або представником такої особи.
Скарга на постанову митниці регіонального підпорядкування може бути подана до відповідної регіональної митниці або до місцевого суду за місцезнаходженням митниці, яка винесла постанову.
Постанова регіональної митниці по скарзі на постанову підпорядкованої їй митниці може бути оскаржена до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи або до місцевого суду за місцезнаходженням цієї регіональної митниці.
Постанова регіональної митниці, митниці центрального підпорядкування може бути оскаржена до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи або до місцевого суду за місцезнаходженням відповідної регіональної митниці, митниці.
Якщо у випадках, зазначених у частинах другій, третій та четвертій цієї статті, постанова митного органу одночасно оскаржується до митного органу вищого рівня та до суду і суд приймає скаргу до розгляду, розгляд аналогічної скарги митним органом вищого рівня припиняється.
Постанова спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи у справі про порушення митних правил, а також його постанова по скарзі на постанову іншого митного органу у такій справі можуть бути оскаржені до місцевого суду за місцезнаходженням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
Скарга на постанову митного органу подається протягом десяти днів з дати вручення заінтересованій особі копії постанови у справі або повідомлення про прийняте рішення. У разі пропуску цього строку з поважних причин він за заявою заінтересованої особи може бути поновлений відповідно регіональною митницею, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи або судом.
Порядок оскарження постанови суду (судді) у справі про порушення митних правил та внесення подання прокурором на постанову визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими законами.
Згідно зі ст. 55 Конституції України зазначається, що "...права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дії або бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб...".
Частина 1 коментованої статті передбачає право особи, щодо якої було винесено постанову про порушення митних правил на оскарження. Таким правом наділяються також і представники зазначеної особи.
Згідно зі ст. 287 КУпАП, постанову у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим. Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про накладення адміністративного стягнення є остаточною і оскарженню в порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення не підлягає, за винятком випадків, передбачених законами України.
Чинним законодавством судам надано право розглядати скарги на дії органів і службових осіб у зв'язку з накладенням адміністративних стягнень.
Законні інтереси особи, яка притягувалася до адміністративної відповідальності, потерпілого або неповнолітнього чи особи, яка через свої фізичні або психічні вади нездатна сама здійснювати свої права, у суді можуть представляти батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники, адвокати. Прокурор має право звернутися до суду із заявою про захист прав і законних інтересів громадян.
Об'єктом судового оскарження є постанови митного органу про накладення будь-якого виду адміністративного стягнення, передбаченого ст. 322 цього Кодексу.
Згідно зі статтею 3 Закону України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 р. №393/96-ВР, скаргою є звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.
Скарга на постанову в справі про адміністративне правопорушення поряд з даними про заявника (особа, до якої застосовано стягнення, потерпілий) повинна містити: найменування органу (службової особи), дії якого оскаржуються; дату винесення постанови; виклад обставин, якими заявник обґрунтовує свої заперечення, та докази, що стверджують їх.
Згідно зі статтею 288 КУпАП, особа, яка оскаржила постанову про адміністративне правопорушення, звільняється від сплати державного мита.
Строк оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення встановлений статтею 289 КУпАП. Такий строк складає 10 днів з дня винесення постанови.
Слід зауважити, що дотримання встановленого строку для подання скарги може бути підтверджене квитанцією або датою на поштовому конверті, даними журналів реєстрації вихідної/вхідної кореспонденції, іншими відомостями. Якщо закінчення строку припадає на неробочий день, то останнім днем строку вважається перший наступний за ним робочий день. Строк не вважається пропущеним, якщо скарга була здана на пошту чи передана іншими відповідними засобами зв'язку до його закінчення.
У разі пропуску цього строку з поважних причин він за письмовою заявою може бути поновлений митним органом, який повинен розглядати скаргу.
Стаття 5 Закону України "Про звернення громадян" передбачає вимоги до звернення.
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства. Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Письмове звернення повинно бути підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати.
Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніше як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених Законом. Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.
Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.
Постанова регіональної митниці, митниці прямого підпорядкування може бути оскаржена до Держмитслужби або до місцевого суду за місцезнаходженням відповідної регіональної митниці, митниці.
Якщо в зазначених випадках постанову митного органу одночасно оскаржено до митного органу вищого рівня й до суду, і суд приймає скаргу до розгляду, розгляд аналогічної скарги митним органом вищого рівня припиняється, про що цьому митному органу потрібно повідомити особу, яка подала скаргу.
Постанова Держмитслужби може бути оскаржена до місцевого суду за її місцезнаходженням. Якщо скарга на постанову у справі про порушення митних правил надійшла до митного органу, яким вона винесена, скаргу й матеріали справи не пізніше трьох днів з дня отримання скарги цьому митному органу потрібно надіслати фельд'єгерським зв'язком до органу, уповноваженого її розглядати, про що письмово повідомити скаржника.
Безпідставна передача скарги на розгляд іншим органам є неприпустимою.
Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються. Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, яка розглядає скаргу.
Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України.
Рішення суду по скарзі на постанову у справі про адміністративне правопорушення є остаточним і оскарженню в касаційному порядку не підлягає. Його можна опротестувати в порядку нагляду на загальних підставах.
Копію рішення у цих справах суд повинен надіслати органу чи службовій особі, постанова яких оскаржувалася.

http://crimealawyers.com/oskarzhennya-postanov-u-spravakh-pro-porushennya-mitnikh-pravilЕще
Молюся за тебе, моя Україно, За кожного батька, за кожного сина,
За кожную матір, за кожну дитину, я Бога прошу - збережи Україну!

Діна

Дякую за підтримку.


Еще

вот что то делать уже реально позно и вам врятли поможет. Идите к судде и договаривайтесь, потому что занесет таможня вас в базу нарушытелей ПМП, будут каждий раз кузов сверлить и на яму заганять - оно вам надо? Впринцыпе процедура обжалования та самая что и при обжаловании протоколов ДАИ.
На будущое советую сразу с таможником на месте решать такие вопросы. А делается это просто: даете справку о том что была поломка автомобиля в дороге и автомобиль стоял на сервисе + даете инспектору "винагороду" и он быстрень с базы все боки уберет.
Вы ПМП нарушели потому что первый груз должны были доставить 03.03 а не 06 - три дня прострочки! А тот таможник который оформлял вам второй груз, мог зделать продолжения сроков доставки первого груза - но он этого не зделал! В итоге вы действительно нарушыли сроки доставки. Кстати когда вам оформляли первый груз вы долны были инспектора проинформиравать что будет догруз и вам надо срок доставки зделать 6 дней. Но вы кажысь этим тогда не переймались. Было надо смотреть тогда что в вашых ПП/ПД написано на каждый груз. Удачи в делах! :victory:


Еще

Дякую за пораду, але не такий вже страшний ВОВК як його малюють, інспектори знали що дві загрузки але все робилося для того щоб скачати бабки,виходить треба воювати.


Еще
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0