договір на перевезення
Новые сообщения
Количество постов 1
Автор
Сообщение

ДОГОВІР № ___________
перевезення вантажів автомобільним
транспортом в межах України

м.Львів ” ___ ”січня 2009р.

_____________________________________________, іменований далі „ПЕРЕВІЗНИК” , в особі______________________ діючого на підставі ___________________ з однієї сторони, і Приватне підприємство „ГАЛ-ЮРБУД” , іменоване далі „ЗАМОВНИК” в особі директора КУЗЬ Юрія Романовича , діючого на підставі Статуту з другої сторони ,
Уклали цей Договір про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором ПЕРЕВІЗНИК зобов’язується доставити ввірений йому ЗАМОВНИКОМ вантаж до пункту призначення і видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (Одержувачу), а ЗАМОВНИК зобов’язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату.
1.2. По домовленості ПЕРЕВІЗНИК виконує для Замовника за окрему плату вантажно-ровантажувальні роботи.

2. УМОВИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ І ОБОВЯЗКИ СТОРІН

2.1 Перевезення вантажів виконується ПЕРЕВІЗНИКОМ згідно заявок на перевезення.
В заявках в обов’язковому порядку зазначаються обсяги та строки перевезень вантажів, а також усі відомості, які характеризують найменування та кількість вантажу, адреси завантаження та розвантаження, дані про ВАНТАЖОВІДПРАВНИКА. Заявка на перевезення може бути подана за допомогою засобів факсимільного зв’язку.
2.2 ПЕРЕВІЗНИК зобов’язаний:
- визначити кількість автомобілів і їх типи для здійснення перевезень вантажів , у залежності від
обсягу і характеру перевезень і забезпечити подачу автотранспорту на всі пункти завантажень в
години, які вказані в погодженими сторонами заявках;
- надати під завантаження автотранспорт в стані придатному для перевезення даного виду вантажу ;
- перевірити відповідність кріплення і укладки вантажу на рухомому складі згідно вимог безпеки
руху і забезпечити збереження рухомого складу ,а також повідомити Вантажовідправника про
помічені несправності у кріпленні і укладці вантажу, що загрожують його збереженню.
Вантажовідправник на вимогу водія зобов’язаний усунути виявлені несправності в укладці і
кріпленні вантажу.
2.3 ВАНТАЖОВІДПРАВНИК зобов’язаний:
- до прибуття автомобіля підготувати вантаж до перевезення згідно вимог „Правил перевезень
вантажів автомобільним транспортом в Україні ” затверджених наказом Мінтрансу України від
14.10.97 №363 (і змінами ), а також необхідні супроводжувальні документи для здійснення
перевезень;
- видати ПЕРЕВІЗНИКУ на вантаж товарно-транспортні документи встановленої форми;
забезпечити своєчасне і правильне оформлення товаро-транспортних і супроводжувальних
документів.
2.4 Подорожній лист , завірений печаткою ПЕРЕВІЗНИКА при пред’явленні посвідчення , яке
підтверджує особу водія , є підставою для отримання вантажу і його перевезення.
2.5 Додаткові умови:
- ЗАМОВНИК зобов’язаний забезпечити виконання норми виробітку на кожний автомобіль;
- Оформлення подорожніх листів і товарно – транспортних накладних проводиться в робочі дні , а
також , при необхідності у вихідні та святкові дні;
- На випадок термінового збору ЗАМОВНИК зобов’язаний на першу вимогу повернути
ПЕРЕВІЗНИКУ автотранспорт;
2.6 ПЕРЕВІЗНИК зобов’язаний попередити ЗАМОВНИКА про проходження планових техоглядів
автотранспорту за 5-6 днів до їх проходження. В випадку проведення непланових ремонтів ПЕРЕВІЗНИК попереджує ЗАМОВНИКА негайно.
2.7 У разі виникнення неможливості забезпечення норм виробітку на кожний автомобіль ЗАМОВНИК
зобов’язаний в терміновому порядку повідомити про це ПЕРЕВІЗНИКА.
3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1 ЗАМОВНИК оплачує автопослуги згідно тарифів погоджених з ПЕРЕВІЗНИКОМ за кожний окремо рейс , що обумовлені в п.2.1. даного Договору;
3.2 ЗАМОВНИК додатково оплачує , згідно діючих тарифів ПЕРЕВІЗНИКУ, час використання автотранспорту (простої) , пов’язані з обставинами , які мають місце не з вини ПЕРЕВІЗНИКА .
3.3 Кінцевий розрахунок по кожному рейсу проводиться згідно фактичного обсягу виконаних робіт , здійснених перевезень.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1 ПЕРЕВІЗНИК , ЗАМОВНИК в разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків за цим
договором несуть взаємну матеріальну відповідальність згідно договору.
4.2 ПЕРЕВІЗНИК відповідає за втрату, нестачу і пошкодження прийнятого до перевезення вантажу,
якщо не доведе, що втрата, нестача чи пошкодження сталися не з його вини.
4.3 За шкоду, заподіяну при перевезенні вантажу автомобільним транспортом, ПЕРЕВІЗНИК
відповідає:
- у разі втрати або нестачі вантажу – у розмірі вартості вантажу , який втрачено або якого не вистачає;
- у разі пошкодження вантажу – у розмірі суми , на яку зменшилась його вартість.
4.4 ЗАМОВНИК , який не пред’явив вантаж для перевезення автомобільним транспортом у строк,
передбачений у замовленні ( заявці ) , сплачує перевізникові штраф у розмірі передбаченому в даній
заявці.
4.5 Вантаж, який був пред’явлений замовником у стані , що не відповідає правилам перевезень і не був
приведений ним у належний стан у строк, що забезпечує своєчасну відправку , вважається
непред’явленим.
4.6 При порушенні порядку розрахунків ЗАМОВНИК оплачує від заборгованої суми 0,5 % за кожний
день прострочення платежів. Термін оплати рахується від одного до двох банківських днів після
поступлення коштів на розрахунковий рахунок ЗАМОВНИКА від ВАНТАЖОВІДПРАВНИКА або
ВАНТАЖООДЕРЖУВАЧА .
4.7 Всі інші питання, не передбачені цим договором регулюються цивільним законодавством, Статутом
автомобільного транспорту, Правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1 Договір вступає в законну силу з моменту підписання його сторонами і зберігає свою чинність до „____” _____________ 200_ року. Договір вважається продовжений на наступний період у разі відсутності заперечень Сторін. Договір складено в двох примірниках : один – у ЗАМОВНИКА , один – у П ЕРЕВІЗНИКА .
5.2 Внесення змін , доповнень або дострокове розірвання договору можуть мати місце лише за двосторонньою згодою сторін.
5.3 Даний договір може бути розірваний однією із сторін попередивши іншу в письмовій формі про розірвання договору не раніше, як за чотирнадцять банківських днів до припинення дії договору. В іншому разі розірвання договору в односторонньому порядку немає юридичної сили і несе за собою штрафні санкції, які пов’язані з використанням того чи іншого транспортного засобу згідно п. 2.2. Сума штрафу визначається в розмірі 10% від фрахту за кожен зірваний рейс.


6. ФОРСМАЖОР

6.1 Даний договір розривається і припиняє свою дію без письмового попередження в разі бойових дій,
або стихійного лиха на території здійснення перевезення.


ЗАМОВНИК : ПЕРЕВІЗНИК

Приватне підприємство „ ГАЛ-ЮРБУД” ________________________________
Львівська обл., м.Городок, м-н Гайдамаків,16 _________________________________
р/р 2600814593 в _________________________________
ЛОД ,,Райфайзен Банк Аваль ,, м.Львів _________________________________
МФО 325570 , ЗКПО 32858351 _________________________________
Інд.под № 328583513162 _________________________________
Свідоцтво № 18369169 __________________________________
Директор : Ю.КУЗЬ Директор :


Еще
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0