Кто может поделиться информацией?
Новые сообщения
Количество постов 5
Автор
Сообщение

Буду очень благодарен за информацию:
1.Приказ от 27.03.2009 N 267, Государственная таможенная служба
2.Гостаможслужба Украины приказ от 21.05.2008 г. № 528.
www.olta-trans.com.ua

Заранее спасибо, Олег.


Еще

Неужели ни у кого нет?
У меня нет доступа к "Лиге", но я сброшу "благодарность" на карточку.
Олег.


Еще

==================================================================
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
Київ

27.03.09
N 267

Про видачу лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
На пiдставi статтi 9 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" вiд 01.06.00 N 1775-III (зi змiнами й доповненнями), п. 17 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.11.00 N 1698 "Про затвердження перелiку органiв лiцензування" (зi змiнами й доповненнями) i п.1.7 наказу Держкомпiдприємництва й Держмитслужби вiд 25.03.04 N 34/212 "Про затвердження Лiцензiйних умов провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника" (зi змiнами), наказую:
1. Видати лiцензiю на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника:
- серiї АА N 784581 - товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "Е. Х. Хармс Автомобiль Логiстiкс Україна" (iдентифiкацiйний код 35325003; 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, мiсто Вишневе, вулиця Київська, будинок 13, офiс 302).
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Онопенка П.В.

Голова Служби А.В.Макаренко

==================================================================

Документ отменён: Приказ ГТСУ N 156 (действует с 27.02.2009)

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
Київ

21.05.08
N 528

Про затвердження Порядку видачi Свiдоцтв про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезень вантажiв пiд митними печатками i пломбами на умовах Конвенцiї МДП
Вiдповiдно до Митного кодексу України, Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiї МДП) 1975 року, наказу Державної митної служби України вiд 21.11.01 N 755, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 14.12.01 за N 1036/6227, наказую:
1. Затвердити Порядок видачi Свiдоцтв про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажiв пiд митними печатками i пломбами на умовах Конвенцiї МДП, що додається.
2. Уповноважити регiональнi митницi (крiм Регiональної iнформацiйної та Енергетичної регiональної митниць), митницi здiйснювати видачу Свiдоцтв про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажiв пiд митними печатками i пломбами.
3. Начальникам регiональних митниць, митниць довести вимоги цього наказу до вiдома перевiзникiв (власникiв транспортних засобiв), якi здiйснюють перевезення товарiв iз застосуванням книжки МДП.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Федорова О.О.

Голова Служби В.I.Хорошковський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
21.05.08. N 528
Порядок видачi Свiдоцтв про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажiв пiд митними печатками i пломбами на умовах Конвенцiї МДП
1. Загальнi положення
1.1. Цей порядок розроблено з метою визначення послiдовностi дiй посадових осiб митних органiв пiд час видачi Свiдоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажiв пiд митними печатками i пломбами на умовах Конвенцiї МДП в iндивiдуальному порядку (далi - Свiдоцтво).
1.2. Термiни, якi вживаються у цьому порядку, визначено Конвенцiєю МДП, Митним кодексом України, iншими нормативними актами.
1.3. До перевезень товарiв пiд митними печатками й пломбами на умовах Конвенцiї МДП можуть допускатися тiльки тi дорожнi транспортнi засоби (далi - ТЗ), вантажнi вiддiлення яких сконструйованi та облаштованi таким чином, щоб:
унеможливити вилучення з опечатаної частини ТЗ або вкладення до неї товарiв, не залишивши помiтних слiдiв зламу або пошкодження митних печаток i пломб;
митнi печатки та пломби могли накладатися простим i надiйним способом;
у них не було нiяких потаємних мiсць для приховування товарiв;
усi мiсця, до яких можуть помiщатися товари, були легко доступнi для митного огляду.
1.4. Для ТЗ, що перевозять великоваговi або громiздкi (негабаритнi) товари, у тому числi контейнери, Свiдоцтво непотрiбне.
1.5. Свiдоцтво видається митницею, у зонi дiяльностi якої зареєстровано (далi - митниця реєстрацiї) власника ТЗ або його належного користувача (далi - власник ТЗ), i повинно бути видано протягом одного робочого дня пiсля надання повного пакета документiв i подання ТЗ до огляду.
1.6. Огляд ТЗ здiйснюється у довiльно обранiй власником ТЗ постiйнiй зонi митного контролю, де розташовано пiдроздiл митного оформлення митницi реєстрацiї (далi - ЗМК), посадовими особами митницi, на яких покладено функцiї здiйснення митних процедур при допущеннi ТЗ до перевезень товарiв на умовах Конвенцiї МДП.
1.7. В окремих випадках (оформлення значної кiлькостi ТЗ; значна вiдстань вiд мiсця стоянки ТЗ до мiсць розташування пiдроздiлiв митного оформлення; неможливiсть подання ТЗ у ЗМК у зв’язку з технiчними обмеженнями) за рiшенням начальника митного органу огляд ТЗ може здiйснюватися у тимчасовiй зонi митного контролю, створенiй за вiдповiдним наказом на територiї власника ТЗ, за умови надання ним вiдповiдної заяви та сплати митного збору.
2. Порядок видачi Свiдоцтва
2.1. Для iндивiдуального допущення ТЗ до перевезень товарiв пiд митними печатками та пломбами з видачею Свiдоцтва власником ТЗ або його вповноваженим представником подаються такi документи:
1) письмова заява на iм’я начальника митницi реєстрацiї про видачу Свiдоцтва iз зазначенням державного реєстрацiйного номера ТЗ, типу, марки, номера шасi, а також юридичної адреси, коду за ЄДРПОУ власника ТЗ, за пiдписом керiвника пiдприємства (приватнi пiдприємцi зазначають адресу та паспортнi данi);
2) Свiдоцтво (оригiнал i завiрена копiя), заповнене вiдповiдно до пункту 5.18 Порядку реалiзацiї положень Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 21.11.01 N 755 (зi змiнами), зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 14.12.01 за N 1036/6227. Свiдоцтво друкується українською та англiйською мовами;
3) свiдоцтво про реєстрацiю ТЗ в органах Державної автомобiльної iнспекцiї МВС України або тимчасовий реєстрацiйний талон (оригiнал i завiрена копiя). У разi надання тимчасового реєстрацiйного талона на ТЗ дiя Свiдоцтва обмежується строком дiї тимчасового реєстрацiйного талона, але не бiльше 2 рокiв;
4) два комплекти фотографiй ТЗ (вид спереду, ззаду, вид з кожного боку, збiльшеним планом кожне мiсце накладення митного забезпечення). Зображення повиннi бути чiткими та надавати повну iнформацiю про ТЗ. Фотографiї на зворотi повиннi мiстити iнформацiю про ТЗ (реєстрацiйний номер ТЗ, тип, марка, номер шасi), яка завiряється пiдписом i печаткою власника ТЗ;
5) лiцензiя Мiнiстерства транспорту i зв’язку України на право надання послуг з мiжнародних перевезень вантажiв автомобiльним транспортом (оригiнал i завiрена копiя).
2.2. Уповноважена посадова особа митницi реєстрацiї:
перевiряє повноваження представника власника ТЗ;
перевiряє правильнiсть заповнення Свiдоцтва;
перевiряє вiдповiднiсть вiдомостей, унесених до Свiдоцтва, i наданих документiв;
здiйснює огляд ТЗ.
2.3. Пiд час здiйснення огляду перевiряється вiдповiднiсть ТЗ технiчним вимогам, зазначеним у додатку 2 "Правила щодо технiчних умов, якi застосовуються до дорожнiх транспортних засобiв, що здiйснюють мiжнароднi дорожнi перевезення вантажiв пiд митними печатками i пломбами" до Конвенцiї МДП, а також iдентичнiсть зовнiшнього вигляду пред’явленого ТЗ наданим фотографiям.
Особливу увагу слiд звертати на можливi змiни у конструкцiї ТЗ, спрямованi на створення умов для приховування товарiв вiд митного контролю або несанкцiонованого доступу до опломбованої частини вантажного вiддiлення ТЗ.
2.4. У разi виявлення недолiкiв ТЗ або виникнення зауважень посадова особа митницi реєстрацiї робить аргументований запис про це на зворотному боцi заяви. У таких випадках пакет документiв повертається власнику ТЗ.
За вiдсутностi зауважень - проставляє вiдбиток особистої номерної печатки (далi - ОНП) i пiдпис на копiї Свiдоцтва та на зворотному боцi кожної фотографiї.
2.5. Свiдоцтва, щодо яких немає зауважень, разом з комплектами фотографiй передаються для пiдписання керiвництву митницi реєстрацiї.
2.6. Свiдоцтва пiдписуються начальником митницi або його заступником i завiряються вiдбитком гербової печатки митницi.
2.7. Свiдоцтво та один комплект фотографiй видаються власнику ТЗ або його вповноваженому представнику пiд пiдпис на копiї Свiдоцтва, що свiдчить про одержання ним цих документiв. Копiя Свiдоцтва разом iз заявою, одним комплектом фотографiй та копiями поданих документiв залишаються у справах митницi.

Начальник Управлiння контролю за перемiщенням вантажiв В.Луговець
==================================================================

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
Київ

27.02.09
N 156

Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких наказiв Держмитслужби
З метою усунення недолiкiв, виявлених перевiркою стану додержання у Держмитслужбi вимог законодавства України про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв, яка проводилася Мiнiстерством юстицiї України, наказую:
Визнати такими, що втратили чиннiсть, такi накази Держмитслужби:
вiд 18.05.2007 N 417 "Про затвердження Порядку ведення облiку та подання митним органам звiтностi щодо товарiв i транспортних засобiв на складах тимчасового зберiгання";
вiд 30.07.2007 N 639 "Про внесення змiни до наказу Держмитслужби України вiд 18.05.2007 N 417";
вiд 02.10.2007 N 815 "Про затвердження Типового положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi";
вiд 11.10.2007 N 850 "Про внесення змiн до Порядку ведення облiку та подання митним органам звiтностi щодо товарiв i транспортних засобiв на складах тимчасового зберiгання";
вiд 18.07.2007 N 601 "Про затвердження форми довiдки про включення об’єкта права iнтелектуальної власностi до митного реєстру";
вiд 30.07.2007 N 638 "Про затвердження Типової iнструкцiї з взаємодiї пiдроздiлiв регiональної митницi, митницi при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення товарiв, що мiстять об’єкти права iнтелектуальної власностi";
вiд 04.02.2008 N 86 "Про внесення змiн та доповнень до Типового положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi";
вiд 11.04.2008 N 357 "Про затвердження Тимчасового порядку ведення облiку та подання митним органам звiтностi щодо товарiв на митних лiцензiйних складах";
вiд 21.05.2008 N 528 "Про затвердження Порядку видачi Свiдоцтв про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезень вантажiв пiд митними печатками i пломбами на умовах Конвенцiї МДП".
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби А.В.Макаренко
==================================================================


Еще

==================================================================
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
Київ

27.03.09
N 267

Про видачу лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
На пiдставi статтi 9 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" вiд 01.06.00 N 1775-III (зi змiнами й доповненнями), п. 17 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.11.00 N 1698 "Про затвердження перелiку органiв лiцензування" (зi змiнами й доповненнями) i п.1.7 наказу Держкомпiдприємництва й Держмитслужби вiд 25.03.04 N 34/212 "Про затвердження Лiцензiйних умов провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника" (зi змiнами), наказую:
1. Видати лiцензiю на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника:
- серiї АА N 784581 - товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "Е. Х. Хармс Автомобiль Логiстiкс Україна" (iдентифiкацiйний код 35325003; 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, мiсто Вишневе, вулиця Київська, будинок 13, офiс 302).
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Онопенка П.В.

Голова Служби А.В.Макаренко

==================================================================

Документ отменён: Приказ ГТСУ N 156 (действует с 27.02.2009)

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
Київ

21.05.08
N 528

Про затвердження Порядку видачi Свiдоцтв про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезень вантажiв пiд митними печатками i пломбами на умовах Конвенцiї МДП
Вiдповiдно до Митного кодексу України, Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiї МДП) 1975 року, наказу Державної митної служби України вiд 21.11.01 N 755, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 14.12.01 за N 1036/6227, наказую:
1. Затвердити Порядок видачi Свiдоцтв про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажiв пiд митними печатками i пломбами на умовах Конвенцiї МДП, що додається.
2. Уповноважити регiональнi митницi (крiм Регiональної iнформацiйної та Енергетичної регiональної митниць), митницi здiйснювати видачу Свiдоцтв про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажiв пiд митними печатками i пломбами.
3. Начальникам регiональних митниць, митниць довести вимоги цього наказу до вiдома перевiзникiв (власникiв транспортних засобiв), якi здiйснюють перевезення товарiв iз застосуванням книжки МДП.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Федорова О.О.

Голова Служби В.I.Хорошковський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
21.05.08. N 528
Порядок видачi Свiдоцтв про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажiв пiд митними печатками i пломбами на умовах Конвенцiї МДП
1. Загальнi положення
1.1. Цей порядок розроблено з метою визначення послiдовностi дiй посадових осiб митних органiв пiд час видачi Свiдоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажiв пiд митними печатками i пломбами на умовах Конвенцiї МДП в iндивiдуальному порядку (далi - Свiдоцтво).
1.2. Термiни, якi вживаються у цьому порядку, визначено Конвенцiєю МДП, Митним кодексом України, iншими нормативними актами.
1.3. До перевезень товарiв пiд митними печатками й пломбами на умовах Конвенцiї МДП можуть допускатися тiльки тi дорожнi транспортнi засоби (далi - ТЗ), вантажнi вiддiлення яких сконструйованi та облаштованi таким чином, щоб:
унеможливити вилучення з опечатаної частини ТЗ або вкладення до неї товарiв, не залишивши помiтних слiдiв зламу або пошкодження митних печаток i пломб;
митнi печатки та пломби могли накладатися простим i надiйним способом;
у них не було нiяких потаємних мiсць для приховування товарiв;
усi мiсця, до яких можуть помiщатися товари, були легко доступнi для митного огляду.
1.4. Для ТЗ, що перевозять великоваговi або громiздкi (негабаритнi) товари, у тому числi контейнери, Свiдоцтво непотрiбне.
1.5. Свiдоцтво видається митницею, у зонi дiяльностi якої зареєстровано (далi - митниця реєстрацiї) власника ТЗ або його належного користувача (далi - власник ТЗ), i повинно бути видано протягом одного робочого дня пiсля надання повного пакета документiв i подання ТЗ до огляду.
1.6. Огляд ТЗ здiйснюється у довiльно обранiй власником ТЗ постiйнiй зонi митного контролю, де розташовано пiдроздiл митного оформлення митницi реєстрацiї (далi - ЗМК), посадовими особами митницi, на яких покладено функцiї здiйснення митних процедур при допущеннi ТЗ до перевезень товарiв на умовах Конвенцiї МДП.
1.7. В окремих випадках (оформлення значної кiлькостi ТЗ; значна вiдстань вiд мiсця стоянки ТЗ до мiсць розташування пiдроздiлiв митного оформлення; неможливiсть подання ТЗ у ЗМК у зв’язку з технiчними обмеженнями) за рiшенням начальника митного органу огляд ТЗ може здiйснюватися у тимчасовiй зонi митного контролю, створенiй за вiдповiдним наказом на територiї власника ТЗ, за умови надання ним вiдповiдної заяви та сплати митного збору.
2. Порядок видачi Свiдоцтва
2.1. Для iндивiдуального допущення ТЗ до перевезень товарiв пiд митними печатками та пломбами з видачею Свiдоцтва власником ТЗ або його вповноваженим представником подаються такi документи:
1) письмова заява на iм’я начальника митницi реєстрацiї про видачу Свiдоцтва iз зазначенням державного реєстрацiйного номера ТЗ, типу, марки, номера шасi, а також юридичної адреси, коду за ЄДРПОУ власника ТЗ, за пiдписом керiвника пiдприємства (приватнi пiдприємцi зазначають адресу та паспортнi данi);
2) Свiдоцтво (оригiнал i завiрена копiя), заповнене вiдповiдно до пункту 5.18 Порядку реалiзацiї положень Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 21.11.01 N 755 (зi змiнами), зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 14.12.01 за N 1036/6227. Свiдоцтво друкується українською та англiйською мовами;
3) свiдоцтво про реєстрацiю ТЗ в органах Державної автомобiльної iнспекцiї МВС України або тимчасовий реєстрацiйний талон (оригiнал i завiрена копiя). У разi надання тимчасового реєстрацiйного талона на ТЗ дiя Свiдоцтва обмежується строком дiї тимчасового реєстрацiйного талона, але не бiльше 2 рокiв;
4) два комплекти фотографiй ТЗ (вид спереду, ззаду, вид з кожного боку, збiльшеним планом кожне мiсце накладення митного забезпечення). Зображення повиннi бути чiткими та надавати повну iнформацiю про ТЗ. Фотографiї на зворотi повиннi мiстити iнформацiю про ТЗ (реєстрацiйний номер ТЗ, тип, марка, номер шасi), яка завiряється пiдписом i печаткою власника ТЗ;
5) лiцензiя Мiнiстерства транспорту i зв’язку України на право надання послуг з мiжнародних перевезень вантажiв автомобiльним транспортом (оригiнал i завiрена копiя).
2.2. Уповноважена посадова особа митницi реєстрацiї:
перевiряє повноваження представника власника ТЗ;
перевiряє правильнiсть заповнення Свiдоцтва;
перевiряє вiдповiднiсть вiдомостей, унесених до Свiдоцтва, i наданих документiв;
здiйснює огляд ТЗ.
2.3. Пiд час здiйснення огляду перевiряється вiдповiднiсть ТЗ технiчним вимогам, зазначеним у додатку 2 "Правила щодо технiчних умов, якi застосовуються до дорожнiх транспортних засобiв, що здiйснюють мiжнароднi дорожнi перевезення вантажiв пiд митними печатками i пломбами" до Конвенцiї МДП, а також iдентичнiсть зовнiшнього вигляду пред’явленого ТЗ наданим фотографiям.
Особливу увагу слiд звертати на можливi змiни у конструкцiї ТЗ, спрямованi на створення умов для приховування товарiв вiд митного контролю або несанкцiонованого доступу до опломбованої частини вантажного вiддiлення ТЗ.
2.4. У разi виявлення недолiкiв ТЗ або виникнення зауважень посадова особа митницi реєстрацiї робить аргументований запис про це на зворотному боцi заяви. У таких випадках пакет документiв повертається власнику ТЗ.
За вiдсутностi зауважень - проставляє вiдбиток особистої номерної печатки (далi - ОНП) i пiдпис на копiї Свiдоцтва та на зворотному боцi кожної фотографiї.
2.5. Свiдоцтва, щодо яких немає зауважень, разом з комплектами фотографiй передаються для пiдписання керiвництву митницi реєстрацiї.
2.6. Свiдоцтва пiдписуються начальником митницi або його заступником i завiряються вiдбитком гербової печатки митницi.
2.7. Свiдоцтво та один комплект фотографiй видаються власнику ТЗ або його вповноваженому представнику пiд пiдпис на копiї Свiдоцтва, що свiдчить про одержання ним цих документiв. Копiя Свiдоцтва разом iз заявою, одним комплектом фотографiй та копiями поданих документiв залишаються у справах митницi.

Начальник Управлiння контролю за перемiщенням вантажiв В.Луговець
==================================================================

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
Київ

27.02.09
N 156

Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких наказiв Держмитслужби
З метою усунення недолiкiв, виявлених перевiркою стану додержання у Держмитслужбi вимог законодавства України про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв, яка проводилася Мiнiстерством юстицiї України, наказую:
Визнати такими, що втратили чиннiсть, такi накази Держмитслужби:
вiд 18.05.2007 N 417 "Про затвердження Порядку ведення облiку та подання митним органам звiтностi щодо товарiв i транспортних засобiв на складах тимчасового зберiгання";
вiд 30.07.2007 N 639 "Про внесення змiни до наказу Держмитслужби України вiд 18.05.2007 N 417";
вiд 02.10.2007 N 815 "Про затвердження Типового положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi";
вiд 11.10.2007 N 850 "Про внесення змiн до Порядку ведення облiку та подання митним органам звiтностi щодо товарiв i транспортних засобiв на складах тимчасового зберiгання";
вiд 18.07.2007 N 601 "Про затвердження форми довiдки про включення об’єкта права iнтелектуальної власностi до митного реєстру";
вiд 30.07.2007 N 638 "Про затвердження Типової iнструкцiї з взаємодiї пiдроздiлiв регiональної митницi, митницi при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення товарiв, що мiстять об’єкти права iнтелектуальної власностi";
вiд 04.02.2008 N 86 "Про внесення змiн та доповнень до Типового положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi";
вiд 11.04.2008 N 357 "Про затвердження Тимчасового порядку ведення облiку та подання митним органам звiтностi щодо товарiв на митних лiцензiйних складах";
вiд 21.05.2008 N 528 "Про затвердження Порядку видачi Свiдоцтв про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезень вантажiв пiд митними печатками i пломбами на умовах Конвенцiї МДП".
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби А.В.Макаренко
==================================================================


Еще

Огромное спасибо!
Олег.


Еще
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0