НОВОСТИ В ЗАКОНАХ ПО БАНКАХ
Новые сообщения
Количество постов 42
Автор
СообщениеЗ А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо заборони фінансовим установам в односторонньому
порядку збільшувати розмір процентів та інших платежів,
передбачених кредитним договором


Враховуючи скрутне фінансове становище громадян України в
період економічної кризи, з метою забезпечення дотримання прав
громадян у відносинах із фінансовими установами та з метою
недопущення зловживань з боку фінансових установ Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У статті 1056-1 Цивільного кодексу України ( 435-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):

частину другу після слова "банком" доповнити словами "іншою
фінансовою установою";

частину третю після слова "банку" доповнити словами "іншої
фінансової установи".

2. Статтю 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1) після частини першої
доповнити двома новими частинами такого змісту:

"2. Фінансовим установам забороняється в односторонньому
порядку збільшувати розмір процентної ставки або інших платежів,
передбачених кредитним договором або графіком погашення боргу, за
винятком випадків, встановлених законом.

3. Фінансовим установам забороняється вимагати дострокового
погашення несплаченої частини боргу за кредитом та розривати в
односторонньому порядку укладені кредитні договори у разі незгоди
позичальника із пропозицією фінансової установи збільшити
процентну ставку або інший платіж, передбачений кредитним
договором або графіком погашення боргу".

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною четвертою.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Положення цього Закону застосовуються до усіх кредитних
договорів, які були укладені або продовжують діяти після набрання
чинності цим Законом.


Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 21 січня 2010 року
N 1822-VI


Еще

{ Текст взятo з сайта Верховної Ради http://zakon1.rada.gov.ua }


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Юридичний департамент

Л И С Т

25.11.2009 N 18-118/4991-21886

Територіальним управлінням
Національного банку України
Головному управлінню
Національного банку України
в Автономній Республіці Крим
Головному управлінню
Національного банку України
по м. Києву та Київській
області
Банкам України
Асоціації українських банків
Асоціації "Український
кредитно-банківський союз"
{ Текст взятo з сайту ВPУ - http://zakon1.rada.gov.ua }

З метою забезпечення дотримання банками у своїй діяльності
вимог законодавства та доведення до відома клієнтів інформуємо, що
24 листопада 2009 року набрав чинності Закон України "Про внесення
змін до деяких законів України з метою подолання негативних
наслідків фінансової кризи" ( 1533-17 ) (N 1533-VI), яким внесено
зміни до Законів України "Про банки і банківську діяльність"
( 2121-14 ), "Про Національний банк України" ( 679-14 ), "Про
порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ),
"Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ), "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), "Про податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 ), "Про режим іноземного інвестування"
( 93/96-ВР ).

На даний момент Національним банком України готуються
відповідні зміни до власних нормативно-правових актів, а також
роз’яснення щодо застосування цього Закону ( 1533-17 ).

Даний Закон ( 1533-17 ) передбачає, зокрема, наступні зміни:
- до 1 січня 2011 року іноземні інвестиції підлягають
обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому
Національним банком України; іноземні інвестиції здійснюються в
Україну шляхом перерахування вільноконвертованої валюти виключно
на інвестиційні рахунки, відкриті в уповноважених банках.
Вкладення іноземних інвестицій безпосередньо в об’єкт інвестування
здійснюється в національній валюті України.
- до 1 січня 2011 року фінансовим установам дозволяється
надавати кредити, позики в іноземній валюті фізичним особам -
резидентам і нерезидентам, які не займаються підприємницькою
діяльністю - виключно для оплати послуг нерезидентам за лікування
та навчання за кордоном;
- встановлюється до 1 січня 2011 року заборона на внесення
резидентами фізичними та юридичними особами будь-яких змін до
договорів про залучення резидентами кредитів, позик в іноземній
валюті від нерезидентів, які передбачають скорочення строків
виконання зобов’язань за такими договорами або їх дострокове
виконання;
- надання та погашення кредитів, позик в іноземній валюті на
території України до 1 січня 2011 року здійснюватиметься в
безготівковій формі;
- зменшується строк розрахунків за експортно-імпортними
операціями із 180 до 90 календарних днів;
- банкам надається право за погодженням із кожним
позичальником у термін до 31.12.2010 проводити у визначений
Законом спосіб реструктуризацію заборгованості за кредитами
позичальників - фізичних осіб;
- на 2009 - 2010 роки вводиться мораторій на примусове
виселення із житла, в якому зареєстрована фізична особа -
іпотекодавець і таке житло є єдиним житлом іпотекодавця, у разі
якщо відсотки за іпотечним житловим кредитним договором
сплачуються своєчасно або з максимальною затримкою до двох
місяців, а також документально врегульовано питання
реструктуризації боргу на узгоджених з банком умовах;
- змінено порядок формування банками та іншими фінансовими
установами страхового резерву.

Перший заступник Голови А.В.Шаповалов


Еще

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент валютного регулювання

Л И С Т

16.12.2009 N 13-210/8108-23317

Територіальним управлінням
Національного банку України,
Операційному управлінню
Національного банку України,
банкам України та їх філіям,
Асоціації українських
банків,
Асоціації "Український
кредитно-банківський союз"
( Документ взято з сайта Верховної Ради України )

Роз’яснення щодо застосування
окремих норм Закону від 23.06.2009 N 1533-VI
"Про внесення змін до деяких законів України
з метою подолання негативних наслідків
фінансової кризи" при здійсненні операцій
з надання кредитів, позик в іноземній валюті
Джepeло тексту http://zakon1.rada.gov.ua

Національний банк України з метою практичного застосування
територіальними управліннями Національного банку України та
банками норм пунктів 6 та 7 розділу II Закону України "Про
внесення змін до деяких законів України з метою подолання
негативних наслідків фінансової кризи" ( 1533-17 ) (далі - Закон)
направляє роз’яснення з окремих питань стосовно порядку надання
фінансовими установами кредитів (позик) в іноземній валюті на
території України, а також обслуговування таких кредитів (позик) в
іноземній валюті, отриманих резидентами-позичальниками.

1. До 1 січня 2011 року фінансовим установам, у тому числі
банкам, дозволяється надавати кредити, позики (далі - кредити) в
іноземній валюті фізичним особам - резидентам і нерезидентам, які
не займаються підприємницькою діяльністю, виключно для оплати
послуг нерезидентам за лікування та навчання за кордоном (пункти 1
та 6 розділу II Закону ( 1533-17 )) шляхом перерахування кредитних
коштів за призначенням на рахунок лікувальної установи або закладу
освіти без проміжного зарахування іноземної валюти на поточний
рахунок фізичної особи-позичальника.
Дія пункту 6 Закону ( 1533-17 ) в частині заборони
використання іноземної валюти для кредитування визначеної
категорії позичальників (крім випадку цільового кредитування для
оплати послуг нерезидентам за лікування та навчання за кордоном)
розповсюджується на всі операції з надання кредитів (у повній сумі
або частками/траншами, у тому числі у формі кредитної лінії або
кредиту овердрафт за картковим рахунком тощо), які здійснюються у
період з 24.11.2009 по 31.12.2010 (включно):
за договорами, які укладаються або пролонговуються після
24.11.2009;
за договорами, які було укладено до 24.11.2009, якщо надання
коштів за такими договорами (тобто сама подія - надання кредиту в
іноземній валюті фізичним особам - позичальникам) здійснюється під
час дії пункту 6 Закону ( 1533-17 ), у тому числі за додатковими
угодами до договору, які укладаються після 24.11.2009.
Звертаємо увагу, що Конституційний Суд України у своєму
Рішенні від 09.02.99 N 1-рп/99 ( v001p710-99 ) у справі за
конституційним зверненням Національного банку України щодо
офіційного тлумачення положення частини першої статті 58
Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та
інших нормативно-правових актів) роз’яснив, що дію
нормативно-правового акту в часі треба розуміти так, що вона
починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з
втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той
закон або нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали
або мали місце.
Також наголошуємо, що надання кредитів фізичним особам, які
не займаються підприємницькою діяльністю, для проведення операцій
за платіжними картами здійснюється банками виключно в національній
валюті.

2. Встановлені пунктом 6 розділу II Закону ( 1533-17 )
обмеження щодо кредитування в іноземній валюті стосуються окремої
категорії позичальників, а саме - фізичних осіб, які не займаються
підприємницькою діяльністю (далі - фізична особа).
Нормативно-правовим актом Національного банку України, який
регулює правовідносини, що виникають під час відкриття банками
рахунків клієнтам(1), встановлено окремі порядки зарахування та
використання коштів за рахунками фізичних осіб та за рахунками
фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, зокрема,
забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб для
проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької
діяльності (пункт 7.7 глави 7 Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків у національній та іноземних
валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку
України від 12.11.2003 N 492 ( z1172-03 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493 (зі
змінами)).

______________
(1)Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття
рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена
постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003
N 492 ( z1172-03 ), зареєстрована в Міністерстві юстиції України
17.12.2003 за N 1172/8493, зі змінами.

Враховуючи вищезазначене, операції із зарахування,
використання і погашення кредитів в іноземній валюті, що
отримуються позичальниками - фізичними особами, які займаються
підприємницькою діяльністю, сплата процентів за такими кредитами
та інші платежі позичальника за кредитним договором, здійснюються
виключно за поточним рахунком зазначеного суб’єкта господарювання.

Використання поточного рахунку фізичної особи для проведення
розрахунків з банком за договором про одержання кредиту в
іноземній валюті, укладеним позичальником - фізичною особою, яка
займається підприємницькою діяльністю, не дозволяється.

В.о. Голови А.В.Шаповалов


Еще

П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про відповідальність Президента України Ющенка В.А.
за ситуацію, що склалася у фінансово-кредитній
сфері України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 28, ст.375 )


У зв’язку з тим, що Президент України двічі проігнорував
вимоги Верховної Ради України щодо звільнення Стельмаха В.С. з
посади Голови Національного банку України, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:

1. Визнати, що Президент України Ющенко Віктор Андрійович
своєю бездіяльністю в ситуації, яка склалася у фінансово-кредитній
сфері України, взяв на себе особисту відповідальність за різке
знецінення грошової одиниці України, численні спекуляції на
валютному та іпотечному ринках, невиконання комерційними банками
своїх зобов’язань перед вкладниками, істотні зловживання в процесі
рефінансування комерційних банків, повну відсутність контролю
Національного банку України за діяльністю комерційних банків, що
призвело до значного погіршення добробуту громадян України.

2. Ця Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.


Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН

м. Київ, 26 січня 2009 року
N 903-VI


Еще

П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про діяльність Національного банку України
в період фінансової кризи та стан виконання рішень
Верховної Ради України з цих питань

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 28, ст.376 )


Заслухавши та обговоривши доповідь виконуючого обов’язки
Голови Національного банку України про діяльність Національного
банку України в період фінансової кризи, а також зважаючи на
відсутність належного реагування з боку Національного банку
України на рішення Верховної Ради України, прийняті в межах
парламентського контролю, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:

1. Доповідь виконуючого обов’язки Голови Національного банку
України про діяльність Національного банку України в період
фінансової кризи взяти до відома.

2. Визнати роботу Національного банку України в період
фінансової кризи незадовільною.

3. Визнати обсяги і процедури рефінансування, які
здійснювалися Національним банком України протягом жовтня - грудня
2008 року та організацію ним валютного ринку такими, що за
попереднім висновком Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань перевірки діяльності Національного банку України
в період фінансової кризи є непрозорими, упередженими на користь
окремих фінансових структур, сприяли різкій девальвації
національної валюти та поглибленню інфляції.

4. У зв’язку з тим, що Верховна Рада України висловила
недовіру Голові Національного банку України Стельмаху В.С., який
відповідно до Закону України "Про Національний банк України"
( 679-14 ) несе персональну відповідальність за діяльність
Національного банку України, двічі звернулася до Президента
України з відповідною пропозицією, а Президент України не вжив
заходів згідно з Конституцією України ( 254к/96-ВР ), вважати
неприпустимим подальше перебування Стельмаха В.С. на посаді Голови
Національного банку України.

5. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної
Ради України від 16 грудня 2004 року N 2244-IV ( 2244-15 ) "Про
призначення Стельмаха В.С. на посаду Голови Національного банку
України".

6. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.


Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН

м. Київ, 26 січня 2009 року
N 904-VI


Еще

Раньше надо было думать о людях!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Еще

Татьяна Борисовна
Логистическая компания профсоюза
Зачёт... :)


Еще


 

Україна понад усе!


Олександр

Проект вноситься
народними депутатами України

Ю.В. Полунєєвим, (реєстр. № 266)

С.П.Клюєвим, (реєстр. № 61)

(на заміну законопроекту №5378)


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо подолання негативних наслідків фінансової кризи)


Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 40, ст. 364; 2007р., №44, ст.510):

1) у першому реченні частини першої статті 1 цифри і слова "90 календарних днів" замінити цифрами і словами "180 календарних днів";

2) у частині першій статті 2 цифри і слова "90 календарних днів" замінити цифрами і словами "180 календарних днів".

2. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181 із наступними змінами):

у абзаці першому підпункті 12.2.1 пункту 12.2 статті 12 після слів "крім страхових компаній," доповнити словами "компаній з управління активами,".

3. Статтю 42 Закону України Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №29, ст. 238; 2000 р., №42, ст. 351) доповнити новою частиною такого змісту:

"Національний банк з метою надання підтримки банку, що потребує фінансового оздоровлення та з метою забезпечення кредитних програм має право у порядку, встановленому Національним банком України та погодженому із Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності:

надавати банку кредит рефінансування без забезпечення заставою;

здійснювати пролонгацію договору про надання кредиту рефінансування без забезпечення заставою;

укладати договір про включення наданого банку кредиту рефінансування до складу субординованого боргу.".

4. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2006р., №43, ст. 416):

1) частину першу статті 31 викласти в такій редакції:
"Мінімальний розмір статутного капіталу на день реєстрації банку не може бути менше 120 мільйонів гривень. Національний банк України не має права вимагати змін до статутного капіталу банків, зареєстрованих до набрання чинності цим Законом, за винятком випадків, передбачених законодавством";

2) частину другу статті 35 доповнити реченням такого змісту:

"мінімальний розмір регулятивного капіталу банку не може бути менше 75 мільйонів гривень";

3) пункти 5-6 частини першої статті 96 викласти в такій редакції:

"5) вимоги фізичних осіб, платежі яких або платежі на ім’я яких заблоковано (крім фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності);

6) вимоги Національного банку України за кредитами рефінансування;

6-1) вимоги Міністерства фінансів України, що виникли у зв’язку з наданням державної фінансової допомоги за виключенням внесків до статутного капіталу".

5. У Законі України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 19, ст. 80 із наступними змінами):

1) у статті 2:

абзац третій викласти в такій редакції:

"грошової одиниці України – при реінвестиціях в об’єкт первинного інвестування чи в будь-які інші об’єкти інвестування відповідно до законодавства України";

частину другу виключити;

2) у статті 13:

частину першу виключити;

у частині другій слова "у майновій формі" виключити;

частину четверту виключити.

6. У розділі ІІ Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи"(Голос України вiд 24.11.2009 - № 222):

1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

"Встановити, що пункти 6,7 розділу ІІ цього Закону діють до 1 січня 2011 року";

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Надати право комерційним банкам проводити за погодженням із кожним позичальником реструктуризацію заборгованості за кредитами позичальників - фізичних осіб.

Реструктуризація розповсюджується на:

1) кредити, видані комерційними банками;

2) кредити, номінальна сума яких не перевищує один мільйон гривень, у тому числі деноміновані в іноземній валюті.

При іпотечному кредитуванні реструктуризації підлягають тільки кредити під заставу житлової нерухомості, яка є єдиним помешканням позичальника та його сім’ї.

Реструктуризація здійснюється шляхом:

1) надання позичальникам відстрочки сплати суми основного боргу за кредитними договорами на термін не більше двох років;

2) подовження терміну кредитних договорів з урахуванням обмежень, що діють в комерційних банках та обставин щодо фінансового стану, в яких знаходяться позичальники;

3) зміни механізму нарахування відсотків, таким чином, щоб частина щомісячних платежів з обслуговування кредитів не перевищувала 35 відсотків сукупного місячного доходу сім’ї;

4) у іншій спосіб, що не суперечить діючому законодавству.

За реструктуризованими згідно із цією частиною кредитними договорами комерційні банки мають звільнити позичальників від сплати будь-яких штрафних санкцій за несвоєчасне виконання умов кредитних договорів, що виникли до дати такої реструктуризації.

У разі якщо позичальник за іпотечним кредитом обслуговує реструктуризовані зобов’язання у повному обсязі та своєчасно протягом п’яти років з дня реструктуризації боргу, позичальник отримує право, а комерційний банк має зобов’язання на щорічне зменшення на 0,25 відсотка суми основного непогашеного боргу протягом наступних п’яти років з віднесенням зазначеної суми на валові витрати банку";

3) пункти 8-11 виключити.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінет Міністрів України разом з Національним банком України та за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності у місячний строк з дня набрання чинності цього Закону розробляють та затверджують спеціальний механізм цільового кредитування реального сектору економіки.


Голова Верховної Ради
України


Еще

ФОП Клименко С Д

О компании
Лицензированый автоперевозчик,выполняет международные,внутрение грузовые перевозки.
Быстро,качественно в установленые сроки перевезем Ваш груз, в любую точку Украины и Западной Европы.Гарантируем целостность и сохранность Вашего груза от момента загрузки до выгрузки получателю.Постоянный контроль за перемещением автомобилей с Вашим грузом.Быстро решаем все вопросы, которые возникают при доставки или при выгрузке Вашего груза.
Наши партнеры:
АСКОНА ЛТД
РАБЕН УКРАИНА
СНЕЖКА УКРАИНА
ЕКСКЛЮЗИВ-ГРУП
ЖИТОМИРСКИЙ КАРТОНЫЙ КОМБИНАТ
Наши финансовые партнеры:
УКРПРОМБАНК
УНИВЕРСАЛ БАНК
Перевозите с Нами и Вы порекомендуете Нас своим коллегам!
Наша компания с удовольствием перевезет Ваш груз.
ЗВОНИТЕ!
тел.8(096)3965250
тел.8(032)2670671
факс.8(032)2670671
ICQ 397034055

Адрес: Украина Львов Чечета 57/2
Телефон: 80322670671
E-mail: transcom_ua@ukr.net
http://www.ukrtransport.com/transcomua


Знакомые всё лица... :)

Контакты
Незалежна Профспілка Вантажних Автоперевізників
Контактное лицо: Сергій Олександрович Чепурний
Телефон: 032 2670671 09605579988 098 2665044
Адрес: ул. Чечета 57,2, Львов, Львовская область, Украина
http://nezalezhna-profsplka.uaprom.net/about_us


Еще


 

Україна понад усе!


Олександр

А здесь вырисовывается как говорил один уставший водитель из Одессы:

бубновый интерес... :)

http://www.ukrprombank.com.ua/flists.jsp?list=24


Еще


 

Україна понад усе!


Олександр

Независимый профсоюз грузовых автоперевозчиков - это наконец то что нужно перевозчикам...или водителям?
Что то непонятно...
"Наша мета – створити комфортні, цивілізовані умови роботи для тих, хто цього гідний, хто знає, чого він хоче в цьому житті, хто уміє добиватися поставленої мети.
 Якщо Вас звільняють без підстав
 Якщо Вам не виплачують заробітну платню

Только вопрос небольшой, вернее 3:
1. Кто ПЕРЕВОЗЧИКА может уволить с работы?
2. Кто Перевозчику может не заплатить зарплату?
3. Вы защищаете интересы Перевозчика или водителя?

Ежели водителя , то надо профсоюз водителей создать а то зачем водителю :"
 Якщо у Вас проблеми з банками та Вам погрожують колекторські організації
 Якщо Вас не влаштовують тарифи на перевезення
 Якщо Вас не влаштовує свавілля та корупція на дорогах
 Якщо Вам невчасно або взагалі не оплатили Вами надані послуги
 Якщо Ви хочете та маєте бажання щось змінити в сфері автомобільного транспорту"

Комментарии в отзывах хорошие.."Комментарий
своих недают в обиду" или "
в дороге помогают,борятся с банками.Рекомендуем"
http://light.lardi-trans.com/reliability_zone/view_response.php?o_id=162702


Еще
Анатолий.

Быстро у вас народ увольняется...час назад 4 человека было, теперь 3 осталось...
Один человек должен за автономку 5000 грн в г.Кривой Рог....может трубочку от них возьмёт?
Профсоюз дело хорошее, обьединяться надо...
Иногда только вопросы появляются и часто без ответа.


Еще
Анатолий.Один человек должен за автономку 5000 грн в г.Кривой Рог...


Шо!? Автономка!? Не знаю, не видел и вообще мне ниХто не звонил!!!))))


АААААААА! я вспомнил---я раЩитался, щесслово. вот тока чек на перевод потерял))))))

А, вообще-то, Серега, перезвони САМ в КРИВОЙ и поговори с ЛЮДЬМИ!!!!


Еще
Анатолий

12 лютого 2010 року, 13:08


Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів
Відповідно до Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року № 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті та з метою організації безпечної праці та ефективного контролю за роботою водіїв колісних транспортних засобів

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів (далі – Положення), що додається.
2. Державній адміністрації автомобільного транспорту забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту України від 17.01.2002 № 18 „Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.02.2002 за № 97/6385.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 8.1, який набирає чинності:
на автобусах, які здійснюють нерегулярні, регулярні спеціальні пасажирські перевезення; на автобусах, які здійснюють перевезення дітей; на автобусах, які здійснюють міжміські перевезення більше ніж 500 км, а також на вантажних автомобілях, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів – протягом 1 року з дня набрання чинності цим наказом;
на автобусах, які здійснюють регулярні міжміські перевезення на відстані до 500 км; на вантажних автомобілях (категорія N3) – протягом 2 років з дня набрання чинності цим наказом;
на вантажних автомобілях (категорія N2) – протягом 3 років з дня набрання чинності цим наказом.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – голову Державної адміністрації автомобільного транспорту Кравчука П. К.


Перший заступник Міністра В. Шевченк


Еще

11 лютого 2010 року, 15:10


Про затвердження Інструкції з
використання контрольних пристроїв
(тахографів) на автомобільному
транспорті


На виконання Закону України «Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)”, Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року № 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті, що додається.
2. Державній адміністрації автомобільного транспорту:
2.1.Забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
2.2. Довести цей наказ до відома зацікавлених підприємств, установ, організацій та фізичних осіб та забезпечити контроль за його виконанням.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – голову Державної адміністрації автомобільного транспорту Кравчука П.К.


Перший заступник Міністра В. Шевченко


Еще

Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р. № 226 „Питання стабілізації цін на внутрішні вантажні автомобільні перевезення”
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р. № 226 „Питання стабілізації цін на внутрішні вантажні автомобільні перевезення” (Офіційний вісник України, 2009, ., № 20, ст. 646).2. Міністерству економіки України у місячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність до постанови. Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко

Пояснювальна записка
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р. № 226«Питання стабілізації цін на внутрішні
вантажні автомобільні перевезення»
(далі - Проект постанови)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Відповідно до статті 190 Господарського Кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» ціни на перевезення вантажів є вільними і визначаються суб’єктами господарювання самостійно за згодою сторін, що забезпечує державою захист конкуренції у підприємницькій діяльності.
Ринок вантажних перевезень є конкурентним і не потребує додаткових механізмів щодо його регулювання. Основними регуляторами є попит і пропозиція.
Постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 року № 226 «Питання стабілізації цін на внутрішні вантажні автомобільні перевезення» визначений розмір тарифів на перевезення вантажів та практично покладено відповідальність за її виконання на перевізників.
Однак крім перевізників, учасниками транспортного процесу є також вантажовласники, вантажовідправники, вантажоодержувачі, транспортні експедитори та інші особи, які виконують роботи (надають послуги) при перевезенні вантажів. Отже недотримання вимог постанови щодо мінімального тарифу може виникнути у ланці вантажовідправник - експедитор, але жодної відповідальності за її порушення ці суб’єкти не несуть.
Під час економічної кризи замовник транспортних послуг не готовий платити ціну за перевезення згідно визначеного тарифу, крім того, попит на такі послуги значно зменшився.
Виходячи з того, що на сьогодні кожен виробник оптимізує свої витрати, у тому числі і транспортні, встановлення мінімального тарифу на вантажні перевезення лягає тягарем на споживача товарів.

2. Мета і шляхи її досягнення
Проект постанови спрямовано на виправлення вимог нормативно-правових актів щодо економічної конкуренції та створення сприятливих умов для розвитку підприємництва.

3. Правові аспекти
У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:
1) Закон України „Про ціни і ціноутворення”;
2) Закон України „Про захист економічної конкуренції”;
3) Господарський Кодекс України;
4) Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту акта не потребує додаткових витрат з Державного чи місцевого бюджетів України.

5. Позиція заінтересованих органів
Проект акта направляється на погодження до:
1) Міністерства економіки України;
2) Міністерства фінансів України;
3) Антимонопольного комітету України;
4) Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.


6. Регіональний аспект
Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно – територіальних одиниць.

7. Громадське обговорення
Проект акта розміщено на сайті Мінтрансзв’язку, а також буде опубліковано в інформаційно-аналітичному віснику „Перевізник UA”.

8. Прогноз результатів
Прийняття проекту постанови сприятиме усуненню конфліктних ситуацій між учасниками транспортного процесу та підвищенню рівня довіри суб’єктів господарювання до державної влади.

В.о. Міністра транспорту та
зв’язку України В.В. Шевченко

___ _______________ 200 _ р.


Еще

На заданные вопросы есть что ответить?


Положительные
1 02.01.2010 | UA–UA | львов – львов | помощь

Добавлено: 05.01.2010 [11:40]
Отзыв на: Независимый профсоюз грузовых автоперевозчиков Львов, Украина
Автор: Клименко С. Д., ФОП Львов, Украина
Отзыв на Перевозчика. Бал отзыва: 10 Комментариев: 0


2 04.01.2010 | UA–UA | львов – львов | захист

Добавлено: 05.01.2010 [11:37]
Отзыв на: Независимый профсоюз грузовых автоперевозчиков Львов, Украина
Автор: АСОЦІАЦІЯ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ ЛЬВІВЩИНИ, ООО , Украина
Отзыв на Перевозчика. Бал отзыва: 10 Комментариев: 0
http://www.lardi-trans.com/reliability_zone/show_responses.php?action=firm_to&rz_firm=55230


К вопросу о порядочности(...та підвищенню рівня довіри...) ... :)


Речь, я так понимаю, идёт о взаимопомощи...

...в худшем её варианте: рука руку моет. :)


Еще


 

Україна понад усе!


Олександр

Напоминает старый стиль ...на вопросы скидывать постановы.
Самое интересное ,что ребята со львовской ассоциации как отзыв пошёл....


Еще
Анатолий.
Один человек должен за автономку 5000 грн в г.Кривой Рог...


Шо!? Автономка!? Не знаю, не видел и вообще мне ниХто не звонил!!!))))
АААААААА! я вспомнил---я раЩитался, щесслово. вот тока чек на перевод потерял))))))
А, вообще-то, Серега, перезвони САМ в КРИВОЙ и поговори с ЛЮДЬМИ!!!!


А зачем?...проще выкл.телефон и нашарика греться...


Еще
Анатолий.
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0