правда ли ето????????
Новые сообщения
Количество постов 14
Автор
Сообщение

Одна хорошая експедиция не платет деньги уже неделю,мотивырует тем что кризис у Украине,что банки денег не дают,заморозили счета.Правда ли ето?????


Еще


А Вы не в ЭТОЙ стране живете?


ЕщеА Вы не в ЭТОЙ стране живете?

хотелось бы жить в другой,но........
просто всегда ездем за нал.,а тут поверили словам и поехали по софту.А теперь кризис


Еще


Одна хорошая експедиция не платет деньги уже неделю,мотивырует тем что кризис у Украине,что банки денег не дают,заморозили счета.Правда ли ето?????


Скорее всего это неправда. Да, банки задерживают платежи на одни сутки,с-но пункта 2.4. Постановления № 319 от 11.10.08 но никому не замораживают счета.
ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
вiд 11 жовтня 2008р № 319
Про додатковi заходи щодо дiяльностi банкiв
З метою нейтралiзацiї впливу зовнiшньої фiнансової кризи та забезпечення стабiльностi банкiвської системи, захисту iнтересiв вкладникiв та iнших кредиторiв банкiв, керуючись статтями 7, 15, 55 Закону України "Про Нацiональний банк України", статтями 66, 67 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", Правлiння Нацiонального банку України постановляє:
Запровадити такi додатковi заходи щодо дiяльностi банкiв (згiдно з додатком):
1. У сферi регулювання грошово-кредитного ринку та пiдтримання лiквiдностi банкiв
1.1. Розширити можливостi пiдтримання лiквiдностi банкiв на основi програм фiнансового оздоровлення. Такий кредит може надаватися строком до одного року зi сплатою не менше 15% рiчних, в обсязi до 60% вiд регулятивного капiталу банку, у межах 90% вартостi наданого банком забезпечення. У забезпечення такого кредиту може надаватися нерухомiсть банку, майновi права за договорами ранiше наданих кредитiв у нацiональнiй та iноземнiй валютах (стандартнi та пiд контролем) юридичним особам. Забезпеченням за цими кредитами повинна бути застава (iпотека) нерухомостi, у тому числi цiлiсних майнових комплексiв позичальника, гарантiї або поруки iнших банкiв, державнi зобов’язання за внутрiшнiми та зовнiшнiми позиками, облiгацiї мiсцевої позики, корпоративнi права та облiгацiї пiдприємств й iнших суб’єктiв господарювання, що вiльно обертаються на ринку. Зазначений перелiк не є вичерпний i банки можуть пропонувати Нацiональному банку України iнше високолiквiдне забезпечення.
1.2. Ураховуючи вимоги статтi 35 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" щодо вiдповiдальностi власникiв iстотної участi в банку за адекватнiсть капiталу, банки повиннi домагатися пiдтримання лiквiдностi, в першу чергу, власниками iстотної участi.
1.3. Встановити, що банки здiйснюють обов’язкове резервування коштiв з урахуванням касових залишкiв коштiв у нацiональнiй валютi та облiгацiй внутрiшньої державної позики, строк погашення яких припадає на звiтний календарний рiк.
2. У сферi проведення активно-пасивних операцiй банки:
2.1. З 13.10.2008 зобов’язанi обмежити здiйснення активних операцiй в обсягах, досягнутих кожним iз них на цю дату. Такi обмеження не розповсюджуються на операцiї з державними цiнними паперами, депозитними сертифiкатами Нацiонального банку України та операцiї на мiжбанкiвському ринку. Надання кредитiв в iноземнiй валютi контрагентам, якi не мають валютної виручки, обмежити обсягами заборгованостi за ними, що склалася на цю дату.
2.2. Повиннi забезпечити постiйний щоденний монiторинг за дотриманням установлених обмежень.
2.3. Повиннi враховувати, що рефiнансування простроченої заборгованостi шляхом видачi нових кредитiв, необгрунтована пролонгацiя кредитiв, ненадання позичальникам iнформацiї про сукупну вартiсть кредиту, внесення до кредитного договору змiн щодо вартостi кредиту, що не вiдповiдає змiнам облiкової ставки Нацiонального банку України, квалiфiкуватиметься як порушення вимог статтi 49 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" iз неухильним застосуванням адекватних заходiв впливу.
2.4. Приймати платiжнi доручення на переказ коштiв до виконання в межах залишку на рахунку на момент отримання платiжного доручення та перераховувати їх одержувачу на наступний робочий день пiсля отримання платiжного доручення.
2.5. Виконувати свої зобов’язання за всiма типами договорiв iз залучення коштiв у будь-якiй валютi лише в разi настання строку завершення зобов’язань, незалежно вiд категорiї контрагентiв.
2.6. Проводити з метою недопущення дострокового зняття коштiв роз’яснювальну роботу зi своїми клiєнтами. Активно проводити стимулюючу роботу iз залучення готiвки на депозити та пролонгацiї депозитних договорiв. Виплати за умови настання строку згiдно з договором здiйснювати негайно.
3. У сферi забезпечення своєчасної виплати заробiтної плати, пенсiй, стипендiй i соцiальних виплат:
3.1.Банки зобов’язанi забезпечувати:
безперебiйне функцiонування банкоматiв та їх завантаження готiвкою;
безперебiйну видачу готiвки за платiжними картками клiєнтiв iнших банкiв.
3.2.Невiдкладно iнформувати Нацiональний банк України про пiковi навантаження на банкомати та пункти видачi готiвки для прийняття вiдповiдних додаткових регуляторних рiшень.
4. У сферi проведення валютних операцiй:
4.1. Дозволити банкам здiйснювати операцiї з купiвлi однiєї iноземної валюти за iншу iноземну валюту виключно за умови, що обидвi валюти є iноземними валютами однiєї групи Класифiкатора iноземних валют та банкiвських металiв, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.02.98 № 34 (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 02.10.2002 № 378, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.10.2002 за № 841/7129), зi змiнами (далi - Класифiкатор).
4.2. Граничне вiдхилення мiж курсом купiвлi та продажу готiвкової iноземної валюти не може перевищувати 5,0 вiдсоткiв.
4.3. Дозволити уповноваженим банкам здiйснювати власнi операцiї з купiвлi iноземної валюти за гривнi в межах установлених лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї банку за наявностi зобов’язань у цiй валютi, строк за якими настав.
4.4. Звернути увагу банкiв на те, що купiвля, обмiн iноземної валюти з метою дострокового виконання зобов’язань та з метою проведення розрахункiв з нерезидентами за iмпорт продукцiї (робiт, послуг, прав iнтелектуальної власностi), який здiйснюється без увезення iз-за кордону цiєї продукцiї на територiю України, або здiйснення авансових платежiв (крiм оплати критичного iмпорту) буде квалiфiкуватися як порушення правил валютного регулювання i валютного контролю iз застосуванням мiр вiдповiдальностi.
4.5. Тимчасово встановити нульову ставку резервування коштiв за договорами про залучення банками коштiв в iноземнiй валютi вiд нерезидентiв на строк, що дорiвнює або менше 183 календарних днiв.
4.6. Запровадити з 01.11.2008 механiзм розрахунку вiдкритих балансових валютних позицiй банку за кожною окремою валютою за операцiями з купiвлi-продажу iноземної валюти.
4.7. Установити, що банки можуть тримати iноземну валюту 1 групи Класифiкатора на рахунках "ностро" лише в банках країн, валюта яких належить до 1 групи Класифiкатора.
4.8. Операцiї в гривнях через кореспондентськi рахунки "лоро" банкiв-нерезидентiв здiйснювати лише для обслуговування експортно-iмпортних операцiй.
5. Постанова набирає чинностi з 13.10.2008.
6. Контроль за виконанням цiєї постанови залишаю за собою.
Голова В.С.Стельмах


Еще
Молюся за тебе, моя Україно, За кожного батька, за кожного сина,
За кожную матір, за кожну дитину, я Бога прошу - збережи Україну!

Діна


Скорее всего это неправда. Да, банки задерживают платежи на одни сутки,с-но пункта 2.4. Постановления № 319 от 11.10.08 но никому не замораживают счета.И лимиты выдачи налички поустанавливали...а так "нормально" все)


Еще


Правда ли ето?????


Ну что Вам можно сказать... Доброе утро! )))Алексей.


Еще
Не уповайте на чудеса - чудите сами!


З.І. До речі . Сьогодні Міжнародний день кредитних спілок ))).

Вітаю всих, кого може стосуватися це свято .


Как раз сегодня иду поздравлять. Денежки понесу. День х.
Пусть людям будет сегодня праздник.


Еще
Александр

А что касается темы (пока не заклевали). Моему знакомому перевели оплату на НАДРА Банк. Переводом. Вторые сутки получить не может. Правда у него сумма большая. Сказали надо заказывать. Банк банку рознь.


Еще
Александр

Та не. Кредит Ивест.


Еще
Александр

ЦитатаЦитата (ООО "ОПеКС", 16.10.2008 11:24):

А что касается темы (пока не заклевали). Моему знакомому перевели оплату на НАДРА Банк. Переводом. Вторые сутки получить не может. Правда у него сумма большая. Сказали надо заказывать. Банк банку рознь.


Возникают проблемы с суммами свыше 50 тыс. А с маленькими суммами макс. что может быть - получите через 1-2 дня после принятия платёжки банком.
P.S. Что-то нынешняя ситуация с платежами напоминает 90-е гг.


Еще


Одна хорошая експедиция не платет деньги уже неделю,мотивырует тем что кризис у Украине,что банки денег не дают,заморозили счета.Правда ли ето?????

Смотрите тему "банковский кризис"


Еще


З.І. До речі . Сьогодні Міжнародний день кредитних спілок ))).
Вітаю всих, кого може стосуватися це свято .


С праздником Вас!

P.S.Сегодня еще и День Анестезиолога-медиков с праздником!


Еще

Даешь морфию и побольше!!!! Ура анестезиологам.


Еще
Александр
А Вы не в ЭТОЙ стране живете?

хотелось бы жить в другой,но........

Поменьше бы таких, которым "хотелось бы жить в другой" тогда и в этой бы все нормально было.


Еще
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0