Запрет ввоза топлива в Польшу Осталось 2 дня!
Новые сообщения
Количество постов 12
Автор
Сообщение

Всем доброго дня! 
Как Перевозчикам так и Экспедиторам.
Согласно ниже опубликованой информации пришло время серьезно подумать о ставках и Фрахтах на ЕС.
Читаем.

Ограничения на ввоз топлива в Польшу03.03.2018Министерство финансов Польши направило в Совет министров страны проект о внесении изменений и дополнений в законы «Таможенное право» и «Об акцизном налоге».Проектом документа предусматривается снижение нормы ввозимого на территорию Польши топлива в баке грузовым автотранспортом из Беларуси, России и Украины, которое не облагается дополнительными платежами, с 600 до 200 л, а также топлива в специальных емкостях (канистрах) со 100 до 10 л.По мнению представителя министерства финансов Польши лимит в 200 л не лишит зарубежные транспортные компании возможности осуществлять перевозки, но защитит польский топливный рынок от притока дешевого топлива, импортируемого из третьих стран – в основном Беларуси и России, а также повысит конкурентоспособность польских перевозчиков на рынке.Вступление в силу изменений по ввозу топлива планируется с 1 июня 2018 г.

Кто то имеет информацию о принятие данного ПРОЕКТА в силу???
И как дальше будут складываться отношения Перевозчиков и Заказчиков???Если средняя стоимость 1 литра Дизеля в Польше составляет 36-38 гривен/литр.

Может петицию написать Президенту, Премьер Министру  Министру Инфраструктуры, 
Ведь не справедливость наступает в том , что Россия и Беларусь имеют в рознице Дизтопливо намного ниже стоимость чем в Украине??
Ваше мнение?? 


Еще

Так вроде бы пока только планируется, еще нет подтверждения что изменение вступит в силу с 1-вого числа.
А так DKV всем в помощь на петицию надежды нет.


Еще

Я так понял по Активности пользователей Тема топлива никому не интересна. А что завтра на переходах делать будем??? Денежку нести Полякам и штрафы платить за лишнее топливо?? Вопрос то серьезный . Расчет поездки в Германию в Пром зону уже утяжеляет фрахт на 300 евро. Или это не деньги??


Еще

Я так понял по Активности пользователей Тема топлива никому не интересна. А что завтра на переходах делать будем??? Денежку нести Полякам и штрафы платить за лишнее топливо?? Вопрос то серьезный . Расчет поездки в Германию в Пром зону уже утяжеляет фрахт на 300 евро. Или это не деньги??
Задовал вопрос  на Гребенне ни кто ни чего не знает .Ни єкспедиция .ни цельник.ни ревезор.Молчят как рыбы типа не ведают ни чего.Завтра машинка будет заходить с Польши попытается что то выяснить.                                                                                 Мое мнение сложилось так. что пока перемен не будет. 


Еще
Куплю Российский трехсторонний дозвол 0982065086

Nazwa projektu
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz ustawy o podatku akcyzowym
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Finansów
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu
Piotr Walczak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Piotr Pogorzelski Zastępca Dyrektora Departamentu Ceł
tel. 22 694-5267
Data sporządzenia
15 luty 2018 r.
Źródło:
Inicjatywa własna
Nr w wykazie prac: UD353

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Istotą problemu rozwiązywanego w art. 1 pkt 1 i art. 2 projektu ustawy jest przywóz z państw trzecich (zza wschodniej granicy Polski) tańszego paliwa przewożonego w zbiornikach pojazdów, ze zwolnieniem z należności celnych przywozowych, które następnie zostaje odsprzedane na terytorium Polski z naruszeniem obowiązujących przepisów. Praktycznym wymiarem projektowanej regulacji jest zapobieżenie sprzedaży tak przywożonego paliwa, które zwalniane jest z należności przywozowych pod warunkiem wykorzystania w pojeździe, w którym zostało przywiezione. Aktualnie zwolnieniu z należności celnych przywozowych podlega paliwo przewożone w standardowych zbiornikach pojazdów mechanicznych i pojemników specjalnego przeznaczenia, zgodnie z art. 107-111 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 23). Przepisy prawa celnego nie ustanawiają obecnie ograniczeń ilościowych dla potrzeb stosowania zwolnień celnych paliw przewożonych w standardowych zbiornikach pojazdów mechanicznych i pojemników specjalnego przeznaczenia. Natomiast zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym zwolnieniu od akcyzy podlega import paliw silnikowych przewożonych w standardowych zbiornikach:
-  pojazdów silnikowych, w ilości nieprzekraczającej 600 litrów na pojazd,
- pojemników specjalnego przeznaczenia, w ilości nieprzekraczającej 200 litrów na pojemnik.
Jak wynika z powyższego, brak jest spójności pomiędzy przepisami celnymi i podatkowymi w tym zakresie, co powoduje, że paliwa przywożone w standardowych zbiornikach pojazdów powyżej wskazanych ilości są zwolnione z należności celnych przywozowych, nie są natomiast zwolnione z podatków. Tym samym przepisy odnoszące się do zwolnień z należności przywozowych tego asortymentu towarowego mogą być odbierane jako niekonsekwentne, jak również powodujące komplikacje w praktycznym ich stosowaniu. Projektowana regulacja pozwoli na ich wyeliminowanie.

Istotą problemu rozwiązywanego w art. 1 pkt 2 projektu ustawy jest brak wskazania w przepisach celnych sposobu naliczania i poboru odsetek pobieranych od należności celnych.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Proponuje się zmianę ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167) polegającą na wprowadzeniu ograniczenia ilości paliwa, które może być przywożone do Polski z państw trzecich w standardowych zbiornikach pojazdów ze zwolnieniem z należności celnych przywozowych do ilości 200 litrów w przypadku paliwa wwożonego w zbiorniku handlowego pojazdu mechanicznego oraz pojemnika specjalnego przeznaczenia.
Rozwiązanie takie jest zgodne z przepisami unijnymi, które przewidują uprawnienie dla państw członkowskich do wprowadzenia ograniczeń w ilości zwalnianego z należności celnych przywozowych paliwa przewożonego w standardowych zbiornikach pojazdów mechanicznych oraz pojemników specjalnego przeznaczenia. Podstawę prawną wprowadzenia takich ograniczeń stanowi art. 108 ww. rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009.
Ponadto proponuje się zmianę ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn. zm.) poprzez wprowadzenie ograniczenia ilości paliwa, które może być przywożone do Polski z państw trzecich w standardowych zbiornikach pojazdów ze zwolnieniem z akcyzy z obecnie obowiązującego limitu 600 litrów do 200 litrów w przypadku paliwa wwożonego w zbiorniku handlowego pojazdu silnikowego. Projektowana regulacja ma na celu ujednolicenie norm ilościowych paliw mogących być przedmiotem zwolnienia zarówno z należności celnych przywozowych, jak i akcyzy, a co za tym idzie wprowadzenie niezbędnej spójności pomiędzy przepisami celnymi i podatkowymi.
Jednocześnie w ustawie – Prawo celne oraz w ustawie o podatku akcyzowym wprowadza się zastrzeżenie, iż ograniczenia w ilości paliw zwalnianych odpowiednio z należności przywozowych albo z akcyzy nie obowiązują w sytuacji, jeżeli postanowienia umów międzynarodowych w tym zakresie stanowią inaczej, co spowodowane jest koniecznością przestrzegania wiążących Polskę umów międzynarodowych, w tym przypadku bilateralnych umów o międzynarodowych przewozach drogowych zawartych przez Polskę w szczególności z krajami, które po 1 maja 2004 r. nie stały się członkami Unii Europejskiej.
Proponowana zmiana podyktowana jest ochroną interesów państwa i ma na celu zapobieżenie nadmiernemu przywozowi tańszego paliwa z państw trzecich graniczących z Polską od wschodu i wprowadzaniu go do obrotu na terytorium RP. Proponowane ograniczenia mają przyczynić się do zwalczania występujących nieprawidłowości w tym zakresie, tj. zapobieżenia handlowi paliwem, które powinno być wykorzystane w pojeździe, w którym zostało przywiezione.
Ponadto proponuje się wskazanie w przepisach celnych takiego samego sposobu naliczania i poboru odsetek pobieranych od należności celnych jaki obowiązuje na mocy regulacji określających pobór odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.). W celu ujednolicenia sposobu naliczania i poboru tych dwóch rodzajów odsetek pobieranych od należności importowych zasadnym jest stosowanie do odsetek od należności celnych tych samych zasad, które obowiązują w zakresie odsetek od zaległości od należności podatkowych z tytułu importu, a więc zasadę obliczania odsetek przez podatnika i wpłacania ich bez wezwania organu podatkowego, zasadę rozliczania dokonanych wpłat proporcjonalnie na zaległość główną i odsetki oraz wzór naliczania odsetek.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Regulacje zawarte w art. 1 pkt 1 projektu ustawy obejmują swoim zakresem sprawy, do uregulowania których przepisy unijnego prawa uprawniają państwa członkowskie UE. W odniesieniu do paliw zawartych w standardowych zbiornikach handlowych pojazdów mechanicznych oraz pojemników specjalnego przeznaczenia, na podstawie art. 108 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009, państwa członkowskie mogą ograniczyć stosowanie zwolnień do 200 litrów na pojazd, na pojemnik i na jedną podróż. W państwach członkowskich UE, które graniczą z tymi samymi państwami trzecimi, co Polska nie wprowadzono takich ograniczeń.
Regulacje zawarte w art. 1 pkt 2 projektu ustawy leżą w gestii państw członkowskich UE.


Еще

вище "вклеїла" проект устави, яка була прийнята в лютому 2018, опублікована на оф. сайті урядового вісника польського, і повинна діяти з 1 червня. ЯК вона повинна діяти - не знає ніхто... Є також офіційна ставка акцизу в Польщі, ось вона - benzyny silnikowej - 1.540,00 zł/1.000 l, oleju napędowego - 1.171,00 zł/1.000 l, gazów skroplonych do napędu silników spalinowych - 670,00 zł/1.000 kg. Можна порахувати самому скільки нам коштуватиме ввезти, скажімо, 400 зайвих літрів...
Є інформація, що цей лімітне стосується транзиту... Чи правда дізнаємось завтра-післязавтра... Але в будь-якому разі, ті перевізники (і ми зокрема) виконували перевезення до Польщі або припинять це робити, або нарешті почнуть поважати вою роботу і роботу своїх водіїв і перестануть їздити за ті копійки, які "люб'язно" платять ті експедиції. Бо їздити по 60-70 євроцентів/км це сміху варте. А тепер і по 1є/км буде важкувато...


Еще

ЗАСПОКОЙТЕСЬ!!!!
За інформацією ZMPD(АСМАП Польши) законопроект щодо обмеження ввезення на територію Польщі дизпалива до 200 л не зареєстрований в Сеймі. Тому з 1 червня таке обмеження не відбудеться. Асоціація і надалі відслідковуватиме це питання і при наявності нової інформації розмістить її на своєму сайті.


Еще

Как сегодня идут машинки кто знает дрючат за топливо или нет ??? Кто подскажет??


Еще

Как сегодня идут машинки кто знает дрючат за топливо или нет ??? Кто подскажет??
Краковец прошли сегодня, всё  по старому.


Еще

Большое Спасибо
На Гребенне едут все по старому.


Еще
Куплю Российский трехсторонний дозвол 0982065086

Стоял в Краковце, то был слух 200литров тому кто едет на Польшу, а те кто дальше то все по старому.


Еще
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0