trucksnearme
ГАИ
Новые сообщения
Количество постов 49
Автор
Сообщение

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

13.10.2008 N 534

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2008 р.
за N 1107/15798


Про затвердження Порядку здійснення контролю
за технічним станом колісних транспортних засобів
під час їх експлуатації


Відповідно до вимог Законів України "Про міліцію" ( 565-12 ),
"Про дорожній рух" ( 3353-12 ), постанов Кабінету Міністрів
України від 14 квітня 1997 року N 341 ( 341-97-п ) "Про Положення
про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ"
(зі змінами), від 9 серпня 2007 року N 1036 ( 1036-2007-п ) "Про
деякі питання реформування системи державного технічного огляду
колісних транспортних засобів" і від 9 липня 2008 року N 606
( 606-2008-п ) "Про затвердження Порядку проведення державного
технічного огляду колісних транспортних засобів" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок здійснення контролю за технічним станом
колісних транспортних засобів під час їх експлуатації (далі -
Порядок), що додається.

2. Цей Порядок набирає чинності відповідно до законодавства.

3. Начальникам ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі організувати роботу
підрозділів Державтоінспекції з контролю за технічним станом
колісних транспортних засобів під час їх експлуатації відповідно
до цього Порядку.

4. Департаменту Державтоінспекції МВС (Коломієць С.Г.):

4.1. У п’ятиденний строк після підписання наказу забезпечити
його подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.

4.2. Організувати виготовлення бланків документів,
передбачених цим Порядком, та постачання їх підрозділам
Державтоінспекції.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра генерал-лейтенанта міліції Савченка О.І.

6. Наказ надіслати за належністю.

Міністр Ю.В.Луценко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
13.10.2008 N 534

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2008 р.
за N 1107/15798


ПОРЯДОК
здійснення контролю за технічним станом
колісних транспортних засобів
під час їх експлуатації


I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення перевірок
технічного стану колісних транспортних засобів (далі - КТЗ) під
час їх експлуатації в період між державними технічними оглядами.

2. На автомобільних дорогах і вулицях можуть бути перевірені
КТЗ незалежно від їх призначення, місця реєстрації та належності,
крім автомобілів: швидкої медичної допомоги, оперативних та
аварійно-рятувальних служб, військових і дипломатичних
представництв, консульських установ іноземних держав, а також тих,
що рухаються в колонах.

3. За результатами перевірки складається Акт перевірки
технічного стану колісного транспортного засобу (далі - Акт
перевірки) за формою, наведеною у додатку до цього Порядку, копія
якого надається водієві КТЗ.

II. Організація роботи щодо перевірки технічного стану КТЗ

1. Перевірка технічного стану КТЗ проводиться працівниками
автомобільно-технічної інспекції підрозділів Державтоінспекції
(далі - працівники АТІ) не менше одного разу на тиждень за окремо
розробленою та затвердженою керівництвом управлінь (відділень) ДАІ
ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі дислокацією.

2. Перевірка технічного стану КТЗ може здійснюватися спільно
з уповноваженими представниками Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України під час проведення цільових заходів
щодо контролю за дотриманням нормативів вмісту забруднюючих
речовин у відпрацьованих газах двигунів КТЗ.

3. Перевірка технічного стану автобусів, що здійснюють
перевезення пасажирів за встановленими маршрутами, проводиться в
місцях їх стоянки або в початкових, проміжних чи кінцевих пунктах
маршруту.

4. Перевірка технічного стану КТЗ здійснюється в місцях, де
їх зупинка і стоянка не заборонені ПДР та вони не створюють
перешкоди в дорожньому русі іншим учасникам.

5. Зупинення і перевірка КТЗ проводяться з дотриманням
заходів особистої безпеки відповідно до вимог наказу МВС від
13.11.2006 N 1111 ( z1243-06 ) "Про затвердження Інструкції з
діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби
Державтоінспекції МВС України", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 29.11.2006 за N 1243/13117.
Час на проведення перевірки одного КТЗ не повинен
перевищувати 20 хв.

6. Технічний стан та обладнання КТЗ під час їх експлуатації
перевіряється візуально та з використанням засобів вимірювальної
техніки відповідно до ДСТУ 3649-97 "Засоби транспортні дорожні.
Експлуатаційні вимоги безпеки до технічного стану та методи
контролю" без втручання в роботу (розбирання) вузлів та агрегатів
КТЗ, які перевіряються.
У разі незгоди водія з результатами перевірки КТЗ, а також
перевірки КТЗ, які належать іноземцям, застосовуються засоби фото-
і кінозйомки, відеозйомки для збереження результатів цієї
перевірки.

6.1. Візуально перевіряються складові частини КТЗ, перелічені
в підпунктах b, f, g, h, i, k, l пункту 14 Акта перевірки.

6.2. З використанням засобів вимірювальної техніки
перевіряються складові частини КТЗ, перелічені в підпунктах a, c,
d, e, f пункту 14 Акта перевірки.

7. Складений працівником АТІ Акт перевірки не є підставою для
оформлення результатів проведення державного технічного огляду.

8. Контроль технічного стану КТЗ не здійснюється, якщо водієм
надано протокол перевірки технічного стану цього транспортного
засобу, виданий уповноваженим суб’єктом господарювання на
проведення перевірки технічного стану, або міжнародний сертифікат
технічного огляду, виданий центром технічного огляду для засобів,
що виконують міжнародні перевезення вантажів і пасажирів, з
моменту дати оформлення яких пройшло не більше 45 діб та за
відсутності явних ознак, що свідчать про технічну несправність
КТЗ, його переобладнання або пошкодження внаслідок
дорожньо-транспортної пригоди.

9. У разі виявлення технічних несправностей складових частин
КТЗ, перелічених у підпунктах a, c, d, e, g, j пункту 14 Акта
перевірки, працівник АТІ робить відповідну відмітку в пункті 17
Акта перевірки, а також складає протокол про адміністративне
правопорушення.

10. Здійснення контролю технічного стану КТЗ під час їх
експлуатації не належить до переліку платних послуг, які можуть
надаватися органами та підрозділами Міністерства внутрішніх
справ,затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4
червня 2007 року N 795 ( 795-2007-п ), і кошти за це не
стягуються.

11. Результати перевірки, проведеної працівником АТІ, можуть
бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

III. Порядок складання Акта перевірки технічного стану
колісного транспортного засобу

1. Записи в Акті перевірки мають бути чіткими, розбірливими,
а прізвище, ім’я та по батькові водія КТЗ, його місце проживання,
а також прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала Акт
перевірки, записуються друкованими літерами.

2. Під час заповнення пункту 12 Акта перевірки навпроти
певного типу КТЗ, що перевіряється, проставляється відмітка "Х".

3. У пункті 14 Акта перевірки під час перевірки технічного
стану заповнюються підпункти a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, в
одній з трьох граф (перевірено, не перевірено, не відповідає
вимогам) проставляється відмітка "Х" у таких випадках:
у разі, якщо перевірка технічного стану щодо зазначених
пунктів проводилася, то в першій графі (перевірено) проставляється
відмітка "Х";
якщо перевірка не проводилась, відмітка "Х" проставляється в
другій графі (не перевірено);
у разі виявлення технічних несправностей або переобладнання
КТЗ з порушенням вимог стандартів, правил і нормативів відмітка
"Х" проставляється в третій графі (не відповідає вимогам).

4. Пункт 15 Акта перевірки заповнюється з урахуванням
підпунктів a, c, d, e, g, j.
Якщо хоча б в одному із зазначених підпунктів буде зроблено
відмітку в третій графі "не відповідає вимогам", експлуатація КТЗ
забороняється.

5. У пункті 16 Акта перевірки працівник АТІ зазначає короткий
опис несправностей, які виявлені під час перевірки, а також у разі
застосування засобів фото- і кінозйомки, відеозйомки - проставляє
про це відповідну відмітку.

6. У разі коли перевірка технічного стану проводилася з
використанням засобів фото- і кінозйомки, відеозйомки матеріали
фото- і кінозйомки, відеозйомки долучаються до оригіналу Акта
перевірки і є його невід’ємною частиною. На кожному матеріалі
зазначаються дата і час зйомки, дублюється інформація, визначена в
пунктах 4-12 протоколу, а також якому з підпунктів пункту 15 вони
відповідають.

7. У складеному Акті перевірки працівник АТІ ставить свій
підпис та особистий штамп.

IV. Порядок обліку та зберігання матеріалів
за результатами здійснення контролю
технічного стану КТЗ

1. Складені акти перевірки та матеріали фото- і кінозйомки,
відеозйомки, якщо такі робились під час перевірки (далі -
матеріали), протягом доби реєструються в підрозділі
Державтоінспекції.

2. Складений Акт перевірки на КТЗ, зареєстрований в іншій
місцевості, у триденний термін разом з іншими матеріалами
направляється до підрозділу Державтоінспекції за місцем державної
реєстрації КТЗ.

3. Провадження в справах про адміністративні правопорушення
здійснюється відповідно до вимог наказу МВС від 22.10.2003 N 1217
( z0974-03 ) "Про виконання Закону України від 5 квітня 2001 року
"Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо відповідальності за порушення Правил
дорожнього руху" (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 24.10.2003 за N 974/8295.

4. У разі виявлення в КТЗ, що належать іноземцям, технічних
несправностей та переобладнання КТЗ з порушенням вимог стандартів,
правил і нормативів, перелічених у підпунктах a, c, d, e, g, j
пункту 14 Акта перевірки, копія протоколу про адміністративне
правопорушення в триденний термін разом з копіями матеріалів
перевірки надсилаються до МВС.

5. Контроль за дотриманням порядку обліку, зберігання
матеріалів перевірки технічного стану КТЗ покладається на
керівника відділу (відділення) Державтоінспекції
(автомобільно-технічної інспекції).

6. Перевірки дотримання порядку проведення технічного стану
КТЗ під час їх експлуатації та обліку цієї роботи в
підпорядкованих підрозділах здійснюються працівниками АТІ
управлінь (відділів) Державтоінспекції ГУМВС, УМВС України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
щокварталу.

7. Справи з матеріалами перевірок технічного стану КТЗ
зберігаються протягом трьох років.

Начальник Департаменту ДАІ МВС
генерал-майор міліції С.Г.Коломієць


Додаток
до Порядку здійснення
контролю за технічним станом
колісних транспортних
засобів під час
їх експлуатації


АКТ
перевірки технічного стану колісного
транспортного засобу N___________


1. Місце проведення перевірки_____________________________________
__________________________________________________________________
(населений пункт, вулиця, N будинку, місце стоянки або
початкового, проміжного чи кінцевого пункту маршруту руху КТЗ)

2. Дата_________________________ 3. Час___________________________

4. Регіон (країна), реєстраційний номер КТЗ_______________________

5. Марка, модель_______________ 6. Рік виготовлення ______________

7. Номер кузова_____________________ 8. Номер шасі (рами)_________

9. Власник КТЗ____________________________________________________
(назва юридичної особи; прізвище, ім’я, по батькові)

10. Представник власника КТЗ______________________________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

11. Реєстраційний документ (свідоцтво про реєстрацію ТЗ)
серія ______ номер_________

12. Тип КТЗ_______________________________________________________

-----
(a) | | вантажний транспортний засіб (не більше 12 т)
-----
-----
(a1) | | легковий автомобіль
-----
-----
(b) | | причіп
-----
-----
(c) | | автопоїзд
-----
-----
(d) | | автобус
-----
-----
(e) | | вантажний транспортний засіб (більше 12 т)
-----
-----
(f) | | напівпричіп
-----
-----
(g) | | сідловий тягач
-----

13. Водій____________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

14. Відомість про результати технічного контролю:

------------------------------------------------------------------
| |Перевірено|Не перевірено| Не відповідає |
| | | | вимогам |
|-------------------+----------+-------------+-------------------|
|(а) гальмова | ----- | ----- | ----- |
|система та її | | | | | | | | | |
|складники | ----- | ----- | ----- |
|-------------------+----------+-------------+-------------------|
|(b) система випуску| ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | | | |
| | ----- | ----- | ----- |
|-------------------+----------+-------------+-------------------|
|(c) вміст СН/ | ----- | ----- | ----- |
|димність випускних | | | | | | | | | |
|газів дизельного | ----- | ----- | ----- |
|двигуна | | | |
|-------------------+----------+-------------+-------------------|
|(d) вміст СО | ----- | ----- | ----- |
|(паливо: бензин, | | | | | | | | | |
|природний газ або | ----- | ----- | ----- |
|зріджений нафтовий | | | |
|газ) | | | |
|-------------------+----------+-------------+-------------------|
|(e) рульове | ----- | ----- | ----- |
|керування та його | | | | | | | | | |
|складники | ----- | ----- | ----- |
|-------------------+----------+-------------+-------------------|
|(f) зовнішні | ----- | ----- | ----- |
|світлові прилади та| | | | | | | | | |
|сигналізації | ----- | ----- | ----- |
|-------------------+----------+-------------+-------------------|
|(g) колеса/шини | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | | | |
| | ----- | ----- | ----- |
|-------------------+----------+-------------+-------------------|
|(h) підвіска | ----- | ----- | ----- |
|(видимі дефекти) | | | | | | | | | |
| | ----- | ----- | ----- |
|-------------------+----------+-------------+-------------------|
|(і) шасі (видимі | ----- | ----- | ----- |
|дефекти) | | | | | | | | | |
| | ----- | ----- | ----- |
|-------------------+----------+-------------+-------------------|
|(j) переобладнання | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | | | |
| | ----- | ----- | ----- |
|-------------------+----------+-------------+-------------------|
|(k) інші недоліки | ----- | ----- | ----- |
|(згідно з | | | | | | | | | |
|підпунктом 31.4.7 | ----- | ----- | ----- |
|Правил дорожнього | | | |
|руху, затверджених | | | |
|постановою Кабінету| | | |
|Міністрів України | | | |
|від 10.10.2001 | | | |
|N 1306 | | | |
|(із змінами)) | | | |
|-------------------+----------+-------------+-------------------|
|(l) підтікання | | ----- | ----- |
|палива та/або оливи| | | | | | | |
| | | ----- | ----- |
------------------------------------------------------------------

15. Результат контролю:

------------------------------------------------------------------
|----- |----- |----- |
|| |- відповідає || |- не відповідає || |- заборонено |
|----- вимогам безпеки|----- вимогам безпеки|-----експлуатацію |
|дорожнього руху |дорожнього руху |транспортного засобу|
| | |у зв’язку з небезпе-|
| | |кою його подальшої |
| | |експлуатації |
------------------------------------------------------------------

16. Короткий опис несправностей______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

17. Інспектор, який перевіряв________________________________
__________________________________________________________________
(особистий підпис працівника АТІ, П.І.Б. та особистий штамп)

18. Копію Акта перевірки отримав:____________________________
__________________________________________________________________
(підпис, П.І.Б. водія транспортного засобу)

Начальник Департаменту ДАІ МВС
генерал-майор міліції С.Г.Коломієць


Еще
:)Игорь. (уже не "Рапид";)

Керування ТЗ, експлуатація яких забороняється з технічних причин; переобладнаними з порушенням правил, норм і стандартів; своєчасно не пройшли державного технічного огляду:
- штраф 340-425 грн, при повторному порушенні позбавлення прав на 3-6 міс. або адмін. арешт на 5-10 діб

Використання для перевезення пасажирів ТЗ з несправностями або технічний стан яких не відповідає вимогам стандартів:
- штраф 680-850 грн

Перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах:
- штраф 510-850 грн


Еще
:)Игорь. (уже не "Рапид";)


Керування ТЗ, експлуатація яких забороняється з технічних причин; переобладнаними з порушенням правил, норм і стандартів; своєчасно не пройшли державного технічного огляду:
- штраф 340-425 грн, при повторному порушенні позбавлення прав на 3-6 міс. або адмін. арешт на 5-10 діб

Використання для перевезення пасажирів ТЗ з несправностями або технічний стан яких не відповідає вимогам стандартів:
- штраф 680-850 грн

Перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах:
- штраф 510-850 грн

Что же эти падлы еще придумают,что бы казну пополнить?


Еще


Керування ТЗ, експлуатація яких забороняється з технічних причин; переобладнаними з порушенням правил, норм і стандартів; своєчасно не пройшли державного технічного огляду:
- штраф 340-425 грн, при повторному порушенні позбавлення прав на 3-6 міс. або адмін. арешт на 5-10 діб

Використання для перевезення пасажирів ТЗ з несправностями або технічний стан яких не відповідає вимогам стандартів:
- штраф 680-850 грн

Перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах:
- штраф 510-850 грн


Мне вот нравится про выхлоп: я что, после каждой заправки должен проверять и регулировать всякие там СО-СН? А если ДТ попалось говённое, и достичь нормальных параметров вообще невозможно? Расстрелять меня теперь?


Еще
Мне вот нравится про выхлоп: я что, после каждой заправки должен проверять и регулировать всякие там СО-СН? А если ДТ попалось говённое, и достичь нормальных параметров вообще невозможно? Расстрелять меня теперь?Не, стрелять не надо, но минимум сотку, гайцу в карман, для пополнения семейного бюджета, придется отдать... :(


:)Игорь.


Еще
:)Игорь. (уже не "Рапид";)

Мне вот нравится про выхлоп: я что, после каждой заправки должен проверять и регулировать всякие там СО-СН? А если ДТ попалось говённое, и достичь нормальных параметров вообще невозможно? Расстрелять меня теперь?Не, стрелять не надо, но минимум сотку, гайцу в карман, для пополнения семейного бюджета, придется отдать... :(


:)Игорь.Так оце ж ото ж... А зачем тогда (ну, я-то понимаю, зачем, но вообще, по логике) нужен техосмотр, если его ещё и каждый день на дороге проходить придётся? Вот же гиббона мать... (Попрошу модератора не нервничать, гиббона мать- это самка обезьяны породы гиббон, достигшая полового созревания:))

Меня терзают смутные сомнения... Не полезу ли я с ДАЙ!-ишником в дискуссию, плавно переходящую в драку, в случае чего... А то караул устал, знаете ли... :)сквозь:(


Еще

Вот это засада!, или полный пипец. Когда жэ эта хрень закончица?
Скоро выдет указ Вадилу находящегося за рулём будут вешатьИ единственный вопрос который мы зададим (ВЕРЁВКУ СВОЮ ВОЗИТЬ ИЛИ ЗА ЩОТ ГОСУДАРСТВА)
Эти латентные гомосексуалисты наверно никогда не подавятся.
Начинают назревать революционные предпосылки.


Еще

Уважаемые! Подскажите, пожалуйста, какое нужно разрешение на вьезд в центр славного города Киева и где, собственно, его брать?


С уважением, Александр.


Еще

Та я ж писав,шо на Солоняньськом посту номера знімають.А Ви мені, правила вивчай.От вам і всі правила.

Николай.


Еще
Николай.

Все перевозчики при получении лицензии показовали договор на обслуживание и стоянку у определенного АТП. Также в каждой путевке ставится печать врача и механика. Теперь надо распечатать бланк проведения тех.осмотра, который находиться выше, заполнить его, поставить печать или подпись механика и печать АТП. Вместе с этим взять с собой в дорогу копию договора на обслуживание у этого АТП.
На основании вышеуказаного указа, а точнее порядка проведения осмотра, согласно пункту 8 раздела 2

8. Контроль технічного стану КТЗ не здійснюється, якщо водієм
надано протокол перевірки технічного стану цього транспортного
засобу, виданий уповноваженим суб’єктом господарювання на
проведення перевірки технічного стану, або міжнародний сертифікат
технічного огляду, виданий центром технічного огляду для засобів,
що виконують міжнародні перевезення вантажів і пасажирів, з
моменту дати оформлення яких пройшло не більше 45 діб та за
відсутності явних ознак, що свідчать про технічну несправність
КТЗ, його переобладнання або пошкодження внаслідок
дорожньо-транспортної пригоди.


с таким бланком и печатью АТП менты не имеют права на проведение проверки, если нет видимых причин.


Еще

У меня уже в кабине бумаги не вмещаются.Придется фуру отгородить под архивчик небольшой.

Николай.


Еще
Николай.

эти уроды менты ужэ достали..за день три машыны сняли и я в минус 850грн. на лапу уродам.....на луну их козлов.


Еще


эти уроды менты ужэ достали..за день три машыны сняли и я в минус 850грн. на лапу уродам.....на луну их козлов.

Развязали казлам руки. Все три главные особы страны подписали. А мы за них голосовали.


Еще

ребята это правда что тех.осмотр до нового года продлили?


Еще


ребята это правда что тех.осмотр до нового года продлили?

Тех-осмотр от даты до даты.

Николай.


Еще
Николай.

С понедельника,на время кризиса временно приостанавливается действие новых штрафов!В Днепре опять пробки будут.

Николай.


Еще
Николай.


С понедельника,на время кризиса временно приостанавливается действие новых штрафов!В Днепре опять пробки будут.

Николай.


Что, серьёзно? Я весь тырнет облазил, не нашёл подтверждения... Ну, если это шутка... То очень злая:) Серьёзно, откуда узнали?


ЕщеС понедельника,на время кризиса временно приостанавливается действие новых штрафов!В Днепре опять пробки будут.

Николай.


Что, серьёзно? Я весь тырнет облазил, не нашёл подтверждения... Ну, если это шутка... То очень злая:) Серьёзно, откуда узнали?


как только подняли штрафы я на следующий день прочитал на ukr.net в новостях.


Еще

Ххе-хе-хе, можно побеспределить ещё немного? Классссссс...:)


Еще

Оставят новые штрафы только на те статьи где права отымают.Так,что не ведитесь на ментовские разводки.Протокол и никаких гвоздей.

Николай.


Еще
Николай.
Кто читает тему
Пользователей 0
Гостей 0