trucksnearme
Просмотр сообщений КОРШУНОВА ЄВГЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА, ФЛП

ЗАТВЕРЖДЕНИЙ:
Загальними зборами
Асоціації автоперевізників Дніпропетровщини
Протоколом № 1 від 14 лютого 2009 р.
Голова зборів Асоціації
_______________

С Т А Т У Т

АСОЦІАЦІЇ АВТОПЕРЕВІЗНИКІВ
ДНІПРОПЕТРОВЩИНИм. Дніпропетровськ 2009 рік


1. Загальні положення.
1.1. Асоціація автоперевізників Дніпропетровщини (далі – Асоціація) є добровільним об’єднанням юридичних та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють перевезення вантажів автомобільними сполученнями, а також інших осіб, що тим чи іншим способом до них причетні, підприємств, за характером своєї діяльності пов’язаних з автомобільним перевезеннями та автомобільним транспортом, які керуються у своїй діяльності Конституцією України, Цивільним кодексом, Господарським кодексом України, Законом України «Про автомобільний транспорт» та іншими нормативно-правовими актами.
1.2. Асоціація має офіційну назву:
«Асоціація автоперевізників Дніпропетровщини»
Скорочена назва – АаПД
1.3. Засновниками Асоціації є:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4. Місцезнаходження Асоціації: 49000, м. Дніпропетровськ,______________________

2. Статус та права Асоціації.
2.1. Асоціація є недержавною неприбутковою самоврядною організацією, яка об’єднує суб’єктів господарської діяльності усіх форм власності (далі – члени Асоціації), що здійснюють перевезення вантажів автомобільним транспортом, а також інших юридичних та фізичних осіб – підприємців, які по роду свої діяльності пов’язані з автомобільними перевезеннями.
2.2. Асоціація є юридичною особою, має право мати свій баланс, печатку, штампи, символіку, відкривати рахунки в банках, працювати на умовах госпрозрахунку або самоокупності. Асоціація володіє майном на праві власності, може від свого імені набувати права і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судових органах.
2.3. Асоціація має право утворювати філії, представництва, унітарні підприємства, входити в інші організації, асоціації тощо, створювати їх, а також бути учасником (засновником) господарських товариств.
2.4. Отримані Асоціацією грошові кошти направляються на виконання її статутних цілей та задач.
2.5. Асоціація не несе відповідальності за зобов’язання її членів, крім випадків прямо встановлених законом, або договором.
2.6. Члени Асоціації не несуть відповідальності за зобов’язання Асоціації, крім випадків прямо встановлених законом, або договором.
2.7. Асоціація відповідає за своїми зобов’язаннями власним майном, на яке згідно із законодавством України може бути накладено стягнення.

3. Основні принципи діяльності, мета та завдання Асоціації.
3.1. Основними принципами діяльності Асоціації є дотримання законності, компромісного вирішення питань з урахуванням спільних інтересів членів Асоціації, довіри та взаємодопомоги у стосунках між членами Асоціації.
3.2. Мета та завдання Асоціації.
3.2.1. Асоціація створена з метою сприяння розвитку внутрішньо-українських перевезень вантажів, координації діяльності членів Асоціації, представлення та захисту Ії інтересів в органах державної влади, місцевого самоврядування, перед громадянами, підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності, всеукраїнськими і міжнародними організаціями.
3.2.2. Забезпечення потреб членів Асоціації, в т.ч. забезпечення укладення довгострокових договорів на максимально вигідних умовах на постачання паливно-мастильними матеріалами, запасними частинами, страхування автотранспорту, цивільно-правової відповідальності, тощо.
3.2.3. Координація діяльності членів Асоціації, яка пов’язана з внутрішніми автомобільними перевезеннями вантажів, створення іноземним автомобільним перевізникам конкурентно - спроможної системи на внутрішньо українському ринку перевезень.
3.2.4. Організація роботи щодо надання членам Асоціації гарантій та поручительства (тільки при умовах страхування вантажів що полягають перевезенню) в рамках укладення договорів на автомобільні вантажні перевезення, як перед державними установами, у випадках передбачених законодавством, так і перед іншими підприємствами, установами організаціями, незалежно від їх форм власності.
3.2.5. Взаємодія органами законодавчої та виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, щодо створення правової бази та вдосконалення існуючих нормативно-правових актів, які регулюють суспільні відношення по забезпеченню здійснення внутрішньо-українських автомобільних доріг.
3.2.6. Вдосконалення та регулювання механізму взаємодії з державними органами по формуванню транспортної політики. Захист інтересів автоперевізників на ринку внутрішніх автомобільних перевезень, встановлення об’єктивно-обґрунтованих тарифів на автоперевезення, встановлення чіткого справедливого інституту добросовісної конкуренції.
3.2.7.Створення діючої системи надання екстреної допомоги членам Асоціації у разі виникнення надзвичайних ситуацій на дрогах України та іншої держави. Юридична допомога та фактична допомога при виникненні ДТП. Врегулювання договірних відношень членів Асоціації, правова дорога при врегулюванню відношеннях пов’язаних з форс-мажорними обставинами.
3.2.8. Надання членам Асоціації аналітичної, довідково-методичної, економічної, правової інформації з питань внутрішньодержавних перевезень вантажів, транспортно-експедиційного та експедиторського обслуговування.
3.2.9. Надання членам Асоціації правової допомоги.
3.2.10. Організація професійної підготовки водіїв, спеціалістів, які зайняті в галузі автомобільних перевезень, організація транспортно-експедиційного та експедиторського обслуговування виключно членам Асоціації.
3.2.11. Створення єдиного диспетчерського центру.
3.2.12. Створення служби безпеки перевізників з метою допомоги членам Асоціації в взаємовідносинах з недобросовісною конкуренцією, особами, які порушують порядок та строки сплати транспортних послуг, державними контролюючими та фіскальними органами.
3.2.13. Організація аварійно-технічної допомоги членам Асоціації.
3.3. для виконання зазначених питань Асоціація:
3.3.1. Розробляє і вносить пропозиції та зауваження до органів державної влади під час розгляду проектів законодавчих та нормативно правових актів, які стосуються статутної діяльності.
3.3.2. Організує та підтримує плідну співпрацю з Верховною Радою України, Адміністрацією Президента України, Кабінетом міністрів України, Міністерством транспорту та зв’язку України, Державною митною службою України, Державною податковою адміністрацією України, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування.
3.3.3. Співпрацює з центральним органом виконавчої влади (відповідним міністерством чи відомством) у сфері створення основних напрямків автотранспортної політики на ринку внутрішньодержавних вантажних перевезень.
3.3.4. Підтримує і розвиває ділові контакти з Торгово-промисловою палатою України Українською спілкою промисловців і підприємців, іншими національними та міжнародними організаціями.
3.3.5. Співпрацює з засобами масової інформації, проводить прес-конференції, створює і підтримує власні інформаційні органи.
3.3.6 . Здійснює інформаційне забезпечення членів Асоціації про умови перевезення вантажів, та їх зміни.
3.3.7 Здійснює іншу діяльність відповідно до покладених на Асоціацію захисних та лобістських завдань.
3.3.8. Укладає договори з підприємствами щодо безперебійного забезпечення членів Асоціації паливно-мастильними матеріалами на максимального вигідних умовах.
3.3.9. Укладає договори з відповідними регіональним підрозділами МНС, МВС, МОЗ, станціями технічного обслуговування, мережами АЗС, іншими організаціями та установами щодо цілодобового надання екстрено всебічної допомоги членам Асоціації у разі виникнення надзвичайних ситуацій на дорогах.
3.3.10. Самостійно або спільно з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та зацікавленими організаціями забезпечує проведення семінарів, конференцій, заходи з обміну досвідом.
3.3.11. Вивчає і поширює передовий досвід, надає рекомендації щодо ефективного виконання автомобільних перевезень.
3.3.12. Залучає членів Асоціації до участі в заходах, що провадяться органами державної влади з метою розвитку ділових стосунків.
3.3.13. Створює та забезпечує ведення недержавного реєстру суб’єктів господарювання працюючих у сфері автомобільних перевезень та автомобільного транспорту, фінансовий стан яких свідчить про них, як про надійних партнерах у діловому співробітництві.
3.4. Асоціація має право:
3.4.1. Укладати з юридичними та фізичними особами в Україні та за її межами угоди, пов’язані з діяльністю Асоціації.
3.4.2. Займатися зовнішньоекономічною діяльністю з метою надання послуг
учасникам Асоціації щодо представлення їх інтересів в міжнародних організаціях.
3.4.3. Надавати учасникам Асоціації необхідні послуги, пов’язані з
представництвом їх інтересів перед третіми особами.
3.4.4. Входити до складу міжнародних автомобільних об’єднань країн
Європи і світу, співпрацювати з аналогічними об’єднаннями.
3.4.5. Організовувати курси й навчальні центри з підготовки та підвищення
кваліфікації керівників, спеціалістів, водіїв, а також консультативні та
інформаційні служби.
3.4.6. Займатися рекламно-інформаційною діяльністю на неприбутнокій
основі.
3.4.7. Направляти працівників Асоціації та інших відомств у відрядження по
країні і приймати представників іноземних фірм та організацій для вирішення
питань, пов’язаних з діяльністю Асоціації.
3.4.8. Оскаржувати в установленому порядку дії державних, інших органів і
організацій, що порушують права або законні інтереси Асоціації та її учасників.
3.4.9. Виплачувати членські внески іншим організаціям, членом яких є
Асоціація.
3.4.10. З метою захисту економічних інтересів учасників Асоціації
запроваджувати та здійснювати заходи збереження конфіденційної інформації та
захисту відомостей, що складають комерційну таємницю, згідно з чинним
законодавством України.

4. Члени Асоціації.
4.1. В Асоціацію можуть входити дійсні та асоційовані члени.
4.2. Дійсними членами Асоціації (з правом вирішального голосу) можуть
бути суб’єкти господарської діяльності всіх форм власності, які зареєстровані на
території України, здійснюють перевезення вантажів автомобільним транспортом,
визнають Статут, цілі і задачі Асоціації та виконують перед нею свої членські
зобов’язання.
4.3. Асоційованими членами Асоціації (з правом дорадчого голосу) можуть
бути суб’єкти господарської діяльності всіх форм власності, що зареєстровані на
території України, які за характером своєї діяльності пов’язані з автомобільними
перевезеннями, автомобільним транспортом і здатні сприяти в реалізації цілей та
задач Асоціації, а також іноземні підприємства, установи, організації.
4.4. Прийняття в дійсні та асоційовані члени Асоціації здійснюється Радою
Асоціації, на підставі заяви, яка подається на ім’я Голови Асоціації, про вступ до
Асоціації, та доданого до нього комплекту документів.
4.5. Питання про прийом в члени Асоціації виноситься Головою Асоціації на
найближче, з моменту подання заяви про вступ, засідання Ради Асоціації.
4.6. Рішення про прийом в члени Асоціації приймається Радою Асоціації
простою більшістю голосів та оформляється укладанням договору між
Асоціацією та суб’єктом підприємницької діяльності.
4.7. Суб’єкт господарювання вважається прийнятим в члени Асоціації з
моменту прийняття про це рішення Радою Асоціації та сплатою першого
членського внеску. Перший внесок сплачується не пізніше 7 календарних днів з
моменту прийняття рішення Радою Асоціації.
4.8. На кожний транспортний засіб суб’єкта господарювання, який був
прийнятий в члени Асоціації, видається „Свідоцтво про членство в Асоціації"",
форма якого затверджується Радою Асоціації.
4.9. Всі члени Асоціації сплачують членські внески у розміру та в порядку,
встановленому Радою Асоціації.
4.10. Член Асоціації, який порушує Статут Асоціації, чинить некоректні дії,
що негативно впливають на престиж інших членів Асоціації, своїми діями веде до
розколу об’єднання, наносить матеріальну та моральну шкоду Асоціації, грубо
порушив (крім зобов’язань щодо сплати внесків) будь-яке положення Статуту або
іншого нормативного документу, не виконав рішення Загальних Зборів
(Конференції) членів Асоціації, а також у випадках несплати без поважних
протягом трьох місяців встановлених членських внесків або інших платежів, що
підлягають сплаті, може бути виключений з Асоціації. Виключення з членів
Асоціації здійснюється також у випадках ліквідації юридичної особи, припинення
діяльності в сфері автомобільних перевезень, або за власним бажанням, згідно з
поданою письмовою заявою на ім’я Голови Асоціації.
4.11. Виключення з Асоціації дійсних та асоційованих членів здійснюється
за рішенням Ради Асоціації.
4.12. Рішення про виключення з Асоціації членів Асоціації приймається
Радою Асоціації простою більшістю голосів.
4.13. Питання про виключення з Асоціації членів Асоціації порушується на
підставі подання Голови Асоціації, або обґрунтованої заяви будь-кого з дійсних членів Асоціації.
4.14. Інформація про прийняття в члени Асоціації та виключення з Асоціації
може розміщатися в друкованих та/чи електронних засобах інформації Асоціації.
4.15. Члени Асоціації реалізують свої права й законні інтереси, а також
виконують свої обов’язки перед Асоціацією безпосередньо через керівника
підприємства, організації або уповноважену особу, громадянина - суб’єкта
підприємницької діяльності або через уповноважену ними особу, яка діє на
підставі довіреності.
4.16. Права та обов’язки членів Асоціації:
4.16.1. Члени Асоціації мають право:
4.16.1.1. Брати участь у роботі над документами, що визначають головні
напрямки діяльності Асоціації, подавати до Ради Асоціації пропозиції, спрямовані
на захист інтересів і поліпшення діяльності Асоціації та її членів.
4.16.1.2. Користуватися інтелектуальними розробками й матеріально-
технічними засобами, а також послугами, консультаціями і рекомендаціями, що
надає Секретаріат Асоціації.
4.16.1.3. Добровільно вийти з членів Асоціації, письмово попередивши
Голову Асоціації про це не пізніше, ніж за три місяці, або тимчасово призупинити
свою участь в Асоціації на період не менше 12 місяців згідно із заявою. В цей
період перевізник не користується послугами Асоціації, не сплачує членських
внесків і не має права вирішального голосу.
4.16.2. Дійсні члени Асоціації мають право:
4.16.2.1. Обирати керівні органи Асоціації та бути обраними до них.
4.16.2.2. Брати участь у Загальних Зборах (Конференції) членів Асоціації.
4.16.2.3. Обирати делегатів на Конференцію членів Асоціації.
4.16.2.4. Подавати пропозиції до порядку денного Загальних Зборів
(Конференції) членів Асоціації.
4.16.2.5. Одержувати підтримку Асоціації під час розгляду спірних питань в
органах державної влади та судових органах.
4.16.3. Асоційовані члени Асоціації мають право:
4.16.3.1. Бути присутніми на Загальних Зборах (Конференції) членів
Асоціації, висловлювати свою думку по питання, які обговорюються, без права
участі в голосуванні.
4.16.3.2. Вносити на розгляд Ради Асоціації пропозиції з питань, що входять
до компетенції Асоціації.
4.16.4. Члени Асоціації зобов^язані:
4.16.4.1. Дотримуватись Статуту і виконувати рішення, що приймаються
Загальними Зборами (Конференцією) членів Асоціації та Радою Асоціації.
4.16.4.2. Виконувати вимоги Статуту Асоціації, положення регулятивних
актів та рішень органів управління Асоціації, обов’язкових до виконання членами
Асоціації.
4.16.4.3. Брати активну участь у реалізації основних напрямків та завдань
Асоціації.
4.16.4.4. Розвивати співробітництво між членами Асоціації на основі
доброзичливості, взаємної поваги, підтримки, та взаємних зобов’язань.
4.16.4.5. Вчасно сплачувати членські та інші внески, а також перераховувати
кошти у спеціальні фонди Асоціації, що створені за рішенням Загальних Зборів
(Конференції) членів Асоціації, виконувати інші матеріальні зобов’язання, які
випливають з діяльності Асоціації.
4.16.4.6. Своєчасно й оперативно надавати Асоціації на її запит дані, що не
становлять комерційної таємниці, а також самостійно повідомляти про
реорганізацію підприємства, зміну його назви, адреси чи керівників, службових
телефонів, тощо.

5. Органи управління та контролю Асоціацією.
5.1. Управління Асоціацією здійснюють:
5.1.1. Загальні збори (Конференція) членів Асоціації.
5.1.2. Наглядовий комітет Асоціаціації.
5.1.3. Голова Асоціації.

5.2. Контроль за діяльністю Асоціації здійснює Ревізійна комісія.
5.3. Виконавчим органом Асоціації є Секретаріат Асоціації.
5.4. Вищим керівним органом Асоціації є Загальні збори (Конференція)
членів Асоціації.

6. Загальні збори (Конференція) членів Асоціації.
6.1. Загальні збори членів Асоціації проводяться не рідше одного разу на рік.
6.2. Позачергові (повторні) Загальні Збори членів Асоціації проводяться:
6.2.1. За рішенням Конференції членів Асоціації.
6.2.2. За рішенням 1/2 членів Наглядового комітету Асоціації.
6.2.3. На вимогу більшості членів Ревізійної комісії.
6.2.4. На вимогу 1/5 дійсних членів Асоціації.
6.3. Конференція членів Асоціації проводиться кожного року між
Загальними Зборами членів Асоціації.
6.4. Делегати на Конференцію обираються членами Асоціації в порядку та за
квотою, встановленими Радою Асоціації.
6.5. Позачергові (повторні) Конференції членів Асоціації проводяться:
6.5.1. За рішенням 2/3 членів Наглядового комітету Асоціації.
6.5.2. На вимогу більшості членів Ревізійної комісії.
6.5.3. На вимогу 1/5 дійсних членів Асоціації.
6.6. До компетенції Загальних Зборів (Конференції) членів Асоціації
належить:
6.6.1. Прийняття Статуту Асоціації, внесення до нього змін та доповнень.
6.6.2. Затвердження :
6.6.2.1. Порядку ведення недержавного реєстру українських суб’єктів господарювання (за їх згодою) працюючих у сфері автомобільних перевезень та автомобільного транспорту, фінансовий стан яких свідчить про їх надійність як
партнерів у підприємницькій діяльності.
6.6.2. Обрання та дострокове припинення повноважень членів Ради
Асоціації та членів Ревізійної Комісії Асоціації.
6.6.3. Визначення пріоритетних напрямків діяльності Асоціації.
6.6.4. Розгляд і затвердження звітів Ради, Голови та Ревізійної комісії
Асоціації, в тому числі - річного звіту, річного бухгалтерського балансу,
кошторису фінансово-господарської діяльності Асоціації.
6.6.5. Делегування Раді Асоціації або Голові Асоціації певної частини
повноважень, що належить Загальним Зборам Асоціації.
6.6.6. Розгляд усіх інших питань, що належать до діяльності Асоціації.
6.7. До виключної компетенції Загальних Зборів членів Асоціації належить:
6.7.1. Обрання Голови Асоціації та дострокове припинення його
повноважень.
6.7.2. Прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію Асоціації.
6.8. Загальні Збори (Конференція) членів Асоціації вважаються
правомочними якщо на них присутні більше половини дійсних членів (делегатів
Конференції) Асоціації.
6.8.1. Рішення Загальних Зборів (Конференції) членів Асоціації
приймаються простою більшістю голосів присутніх на Загальних Зборах
(Конференції) дійсних членів (делегатів Конференції) Асоціації.
6.8.2. Рішення про прийняття Статуту та внесення до нього змін і доповнень,
а також про реорганізацію чи ліквідацію Асоціації приймається 3/4 голосів
присутніх на Загальних Зборах (Конференції) дійсних членів (делегатів
Конференції) Асоціації.
6.8.3. При голосування кожен дійсний член Асоціації (делегат Конференції)
користується правом одного голосу.
6.8.4. Протоколи та рішення Загальних Зборів (Конференції) членів
Асоціації оформлюються письмово та підписуються Головою Зборів
(Конференції).
6.8.5. Загальні збори (Конференцію) веде Голова Асоціації.
6.9. Для перевірки дійсності річної фінансової звітності Загальні Збори
(Конференція) членів Асоціації можуть прийняти рішення про залучення
професійного аудитора, не пов’язаного майновими та іншими інтересами з
Асоціацією.

7. Наглядовий комітет Асоціації.
7.1. У період між Загальними зборами (Конференціями) членів Асоціації
управління Асоціацією здійснює постійно діючий колегіальний орган -
Наглядовий комітет Асоціації, яка складається з 3-х членів комітету
Асоціації. До складу комітету Асоціації входить Голова зборів Асоціації, який за
посадою є Головою Наглядової ради Асоціації.
7.2. Члени Ради Асоціації обираються Загальними зборами (Конференцією)
членів Асоціації терміном на три роки зі складу дійсних членів Асоціації чи їх
представників.
7.3. Висунення кандидатів в члени комітету Асоціації здійснюється шляхом:
7.3.1. Висунення кандидатів будь-ким з дійсних членів Асоціації, або групи
членів Асоціації.
7.3.2. Самовисунення дійсних членів Асоціації.
7.4. Для виконання покладених на неї завдань Рада Асоціації:
7.4.1. Скликає чергові (позачергові, повторні) Загальні Збори (Конференції)
членів Асоціації, визначає їх порядок денний, час та місце проведення.
7.4.2. Виносить на розгляд Загальних Зборів (Конференції) членів Асоціації
проект основних напрямків діяльності Асоціації на поточний рік.
7.4.3. Встановлює розмір та порядок сплати членських та інших внесків.
7.4.4. Приймає рішення про прийняття в члени Асоціації та виключення з
членів Асоціації.
7.4.5. Призначає на посаду та звільняє Секретаря Асоціації, бухгалтера та
інших найманих працівників.
7.4.6. Здійснює контроль за виконанням Секретаріатом рішень Загальних
Зборів (Конференції) членів Асоціації і затверджених ними основних напрямків
діяльності Асоціації.
7.4.7. Реалізує рішення Загальних Зборів (Конференції) членів Асоціації.
7.4.8. Приймає рішення про доцільність участі Асоціації в організаціях,
діяльність яких відповідає статутним завданням Асоціації.
7.4.9. Створює представництва Асоціації та припиняє їхню діяльність.
7.4.10. Розглядає кошторис фінансово-господарської діяльності Асоціації і
виносить на затвердження його Загальними Зборами (Конференцією) членів
Асоціації.
7.4.11. Приймає рішення з питань діяльності Асоціації, які виносяться на
розгляд Головою або Ревізійною Комісією Асоціації.
7.4.12. Встановлює розмір та порядок оплати праці Голови Асоціації.
7.4.13. Затверджує Положення про оплату праці робітників Секретаріату
Асоціації.
7.4.14. Виконує інші повноваження в рамках статутної діяльності Асоціації.
7.5. Засідання Ради Асоціації скликаються Головою Ради за необхідністю,
але не рідше чотирьох разів на рік. Позачергові засідання Ради Асоціації можуть
бути скликані на вимогу Ревізійної комісії або будь-ким із членів Ради Асоціації.
7.6. Засідання Ради Асоціації є правочинними якщо на засіданні Ради
присутнє більше половини складу Ради. Рішення Ради приймається простою
більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради. У випадку рівності голосів
членів Ради голос Голови Ради є вирішальним.
7.7. У необхідних випадках, за ініціативою Голови Асоціації, рішення Ради
Асоціації можуть бути прийняті без проведення засідання, шляхом заочного
голосування (опитувальним шляхом у письмовому вигляді).
7.8. Повноваження членів Ради Асоціації можуть бути припинені достроково
за рішенням Загальних Зборів (Конференції) членів Асоціації у випадках:
7.8.1. Неприйняття без поважних причин участі у роботі Ради Асоціації.
7.8.2. Скоєння інших дій, несумісних з принципами діяльності Асоціації.
7.9. У разі дострокового припинення повноважень членів Ради Асоціації
Загальні Збори (Конференція) членів Асоціації обирає нових членів Ради
Асоціації, з терміном їх повноважень до закінчення загального терміну
повноважень членів Ради Асоціації.
7.10. У разі смерті, або іншої фізичної неможливості виконувати свої
обов’язки членом Ради Асоціації, засідання Ради Асоціації проводяться за умови
присутності інших членів Ради Асоціації, чиїх голосів вистачає для кворуму.

8. Голова Асоціації.
8.1. Для керівництва поточною діяльністю Асоціації Загальними Зборами
членів Асоціації обирається Голова Асоціації.
8.2. Голова Асоціації обирається терміном на три роки. Кількість термінів,
протягом яких одна і таж особа підряд може обиратися Головою Асоціації, не
обмежується.
8.3. Головою Асоціації може бути обраний будь-який дійсний член Асоціації
чи його представник, який досяг віку 25 років та має досвід роботи в сфері
автомобільних перевезень не менш ніж 3 роки.
8.4. Висунення кандидатів на посаду Голови Асоціації здійснюється
шляхом:
8.4.1. Висунення кандидатів будь-ким з дійсних членів Асоціації, або групи
членів Асоціації.
8.4.2. Самовисунення дійсних членів Асоціації.
8.5. Кандидат на посаду Голови Асоціації повинен представити Загальним
Зборам членів Асоціації програму дій по розвитку Асоціації на 5 років.
8.6. Вибори Голови Асоціації вважаються такими, що відбулися, якщо за
його кандидатуру в першому турі проголосує 50% + 1 голос присутніх на
правомочних Загальних Зборах членів Асоціації.
8.7. У разі не обрання Голови Асоціації в першому турі, проводиться другий
тур голосування, на який виносяться дві кандидатури, що набрали найбільшу
кількість голосів у попередньому турі виборів. Голова вважається обраним, якщо
за нього проголосувала проста більшість.
8.8. Голова Асоціації є головуючим Загальних Зборів (Конференції)
учасників Асоціації, Головою Ради Асоціації, та очолює виконавчий орган
Асоціації і в своїй діяльності:
8.8.1. Організовує виконання рішень Загальних Зборів (Конференції) членів
Асоціації і затверджених ними основних напрямків діяльності Асоціації.
8.8.2. Представляє Асоціацію та веде від її імені переговори з органами
державної влади, громадськими і міжнародними організаціями.
8.8.3. Скликає засідання Ради Асоціації.
8.8.4. Сповіщає учасників Асоціації про час і місце проведення Загальних
Зборів (Конференції) членів Асоціації та їх порядок денний не пізніше, як за 10
днів до їх скликання.
8.8.5. Звітує Загальним Зборам (Конференції) членів Асоціації, Раді
Асоціації про результати діяльності Асоціації.
8.8.6. Укладає від імені Асоціації, без спеціальної на то довіреності,
договори (контракти) та інші юридичні акти, видає довіреності на одержання
матеріальних цінностей, а також на ведення справ у суді та вчинення від імені
Асоціації всіх процесуальних дій.
8.8.7. У межах затвердженого кошторису визначає, за узгодженням з Радою
Асоціації, структуру, чисельність штату, посадові оклади працівників виконавчого
органу Асоціації та її представництв.
8.8.8. Керує роботою виконавчого органу (Секретаріату) Асоціації.
8.8.9. Приймає рішення про прийняття, звільнення з роботи та преміювання
працівників виконавчого органу Асоціації.
8.8.10. Затверджує положення про структурні підрозділи Секретаріату
Асоціації та про його представництва (філії).
8.8.11. Відкриває розрахункові та інші рахунки в банках, підписує першим
підписом грошово-розрахункові документи;
8.8.12. Організовує бухгалтерський облік та звітність Асоціації;
8.8.13. Видає накази, інструкції та інші акти з питань, що належать до його
компетенції.
8.8.14. Затверджує тарифи на послуги, які надає Асоціація.
8.8.15. Приймає рішення щодо пред’явлення від імені Асоціації претензій і
позовів до організацій та фізичних осіб як в Україні, так і за її межами.
8.8.16. Вживає заходів щодо збереження майна Асоціації.
8.8.17. Розпоряджається коштами та майном Асоціації, у межах та порядку,
визначеному Статутом.
8.8.19. Вирішує інші питання та здійснює інші дії у відповідності до чинного законодавства та даного Статуту, необхідні для досягнення мети Асоціації, за виключенням тих, що належать до компетенції Загальних Зборів (Конференції) членів Асоціації та Ради Асоціації.
8.9. Голова розпоряджається коштами Асоціації в рамках цього Статуту та
основних напрямків діяльності Асоціації, затверджених Загальними Зборами
(Конференцією) членів Асоціації. На операції з майном, що належить Асоціації,
потрібна згода Ради Асоціації.
8.10. Голова Асоціації не має права без погодження з Радою Асоціації
вирішувати питання, пов’язані з вже набутими Асоціацією корпоративними
правами.
8.11. Повноваження Голови Асоціації можуть бути припинені достроково за
рішенням Загальних Зборів членів Асоціації на підставах передбачених чинним
законодавством України про працю та у випадку, якщо діяльність Голови
Асоціації суперечить принципам діяльності Асоціації та перешкоджає досягнення
Асоціацією задекларованих цілей.
8.12. Рішення про дострокове припинення повноважень Голови Асоціації
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 50% + 1 голос присутніх на
правомочних Загальних Зборах членів Асоціації.
8.13. В зазначеному випадку вибори нового Голови Асоціації повинні
відбутися через 3 місяці, з моменту дострокового припинення повноважень
Голови Асоціації. На період до нових виборів Рада Асоціації тимчасово покладає
виконання обов’язків Голови Асоціації на іншу посадову особу Асоціації.
8.14. Голова Асоціації виконує свої обов^язки до обрання нового Голови
Асоціації. У разі його смерті, іншої фізичної неможливості виконувати свої
обовлязки, або порушення проти Голови Асоціації кримінальної справи за
результатами його діяльності, Рада Асоціації тимчасово, до обрання нового
Голови Асоціації, покладає виконання його обов’язків на іншу посадову особу
Асоціації.
8.15. Голова несе особисту майнову відповідальність за нецільове
використання коштів Асоціації.

9. Ревізійна комісія.
9.1. Ревізійна комісія Асоціації є органом, який здійснює контроль за
фінансово-господарською діяльністю Асоціації.
9.2. Ревізійну комісію обирають Загальні Збори (Конференція) членів
Асоціації з числа дійсних членів Асоціації в кількості трьох осіб строком на три
роки.
9.3. Висунення кандидатів на посаду членів Ревізійної комісії здійснюється
шляхом:
9.3.1. Висунення кандидатів будь-ким з дійсних членів Асоціації, або групи
членів Асоціації.
9.3.2. Самовисунення дійсних членів Асоціації.
9.4. Голова ревізійної комісії обирається на першому засіданні Ревізійної
комісії зі складу її членів.
9.5. Ревізійна комісія підзвітна та підконтрольна тільки Загальним Зборам
(Конференції) членів Асоціації.
9.6. Члени Ревізійної комісії та її Голова не можуть бути обрані в інші
органи Асоціації, займати посади в Секретаріаті Асоціації.
9.7. До компетенції Ревізійної комісії належить:
9.7.1. Складання висновку за річними звітами та балансами. Без висновку
Ревізійної комісії Загальні Збори (Конференція) членів Асоціації не мають права
затверджувати річний баланс.
9.7.2. Аналіз фінансового стану Асоціації, виявлення резерву покращення
фінансового стану Асоціації та відпрацювання відповідних рекомендацій органам
управління Асоціацією.
9.7.3. Організація та здійснення ревізій (перевірок) фінансово-господарської
діяльності Асоціації, а саме: ревізія фінансової, бухгалтерської, платіжно-
розрахункової та іншої документації Асоціації, пов"язаної зі здійсненням
Асоціацією фінансово-господарської діяльності, на її відповідність чинному
законодавству України, цьому Статуту та іншим нормативним документам
Асоціації.
9.7.4. Контроль за витратами грошових коштів Асоціації у відповідності із
затвердженим кошторисом Асоціації.
9.7.5. Перевірка виконання раніше виданих приписів по усуненню порушень
та недоліків, виявлених попередніми ревізіями (перевірками).
9.7.6. Виконання інших дій (заходів), які пов"язані з перевіркою фінансово-
господарської діяльністю Асоціації.
9.8. Ревізійна комісія має право:
9.8.1. Вимагати скликання позачергових Загальних Зборів (Конференції)
членів Асоціації, Ради Асоціації у разі виникнення істотної загрози інтересам
Асоціації або виявлення зловживань, допущених посадовими особами Асоціації.
9.8.2. Отримувати від посадових осіб Асоціації документи щодо фінансово-
господарської діяльності Асоціації.
9.8.3. Вносити в органи управління Асоціацією та Секретаріат Асоціації
пропозиції, направлені на усунення виявлених перевірками (ревізіями) порушень
та недоліків в сфері фінансово-господарської діяльності Асоціації.
9.8.4. Порушувати перед органами управління Асоціацією та Секретаріатом
Асоціації питання про відповідальність посадових осіб Асоціації, у разі виявлення
фактів порушення ними своїх посадових обов’язків.
9.9. Чергові перевірки виконання кошторису, Ревізійна комісія проводить за
підсумками фінансово-господарської діяльності Асоціації за рік.
9.10. Позачергові перевірки Ревізійна комісія проводить:
9.10.1. На вимогу 1/3 членів Асоціації.
9.10.2. За рішенням Загальних Зборів (Конференції) членів Асоціації або
Ради Асоціації.
9.10.3. За власною ініціативою.
9.11. Роботу Ревізійної комісії організовує її Голова.
9.12. Ревізійна комісія приймає рішення на своїх засіданнях простою
більшістю голосів. Засідання Ревізійної комісії вважається чинним у разі
присутності на ньому 2/3 членів Ревізійної комісії.
9.13. Повноваження членів Ревізійної комісії можуть бути припинені
достроково за рішенням Загальних Зборів (Конференції) членів Асоціації у разі:
9.13.1. Неприйняття без поважних причин участі у роботі Ревізійної комісії.
9.13.2. Скоєння дій несумісних з принципами діяльності Асоціації.
9.13.3. Переходу на іншу роботу, яка виключає діяльність в Ревізійній
комісії.
9.14. У разі дострокового припинення повноважень членів Ревізійної комісії
Загальні Збори (Конференція) членів Асоціації обирає нових членів Ревізійної
комісії, з терміном їх повноважень до закінчення загального терміну повноважень
членів Ревізійної комісії.

10.Секретаріат Асоціації.
10.1.Секретаріат Асоціації є виконавчим органом і забезпечує поточну діяльність всіх органів Асоціації.
10.2. Секретаріат Асоціації складається з трудового колективу Асоціації -громадян, що беруть участь своєю працею у її діяльності на основі трудового
договору (контракту).
10.3. Загальне керівництво роботою Секретаріату здійснює Голова Асоціації.
10.4. Секретаріат Асоціації діє на підставі Положень про відділи
(департаменти), представництва і посадових інструкцій.
10.5. Трудові стосунки з працівниками Асоціації, включаючи прийняття на
роботу та звільнення, робочий час та час відпочинку, оплату праці, гарантії та
компенсації регулюються чинним законодавством України, колективним
договором, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та трудовими
договорами (контрактами) з працівниками Асоціації, які укладаються відповідно
до вимог законодавства України.

11. Фінанси та майно Асоціації.
11.1. Асоціація набуває право власності на кошти і майно:
- передане їй членами Асоціації або державою;
- набуте від членських внесків;
- пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та
організаціями;
- придбане за рахунок власних коштів;
- придбане в результаті власної некомерційної діяльності;
- придбане на інших підставах, не заборонених законом.
11.2. Кошти і майно асоціації не можуть перерозподілятися між її членами і
використовуватися не для виконання статутних завдань або на благодійні цілі.
11.3. Право власності Асоціації реалізується Загальними Зборами
(Конференцією) членів Асоціації. Функції щодо господарського управління та
повного господарського відання майном та коштами покладено на Голову
Асоціації, який без рішень Загальних Зборів (Конференції) членів Асоціації
розпоряджається коштами асоціації.

12. Припинення діяльності Асоціації.
12.1. Припинення діяльності асоціації може бути здійснено шляхом її
реорганізації або ліквідації.
12.2. Реорганізація проводиться за рішенням загальних зборів.
12.3. Асоціація ліквідується за рішенням загальних зборів, а також за
рішенням суду у разі порушення вимог діючого законодавства.
12.4. Кошти і майно, що залишаються після ліквідації Асоціації
направляються на цілі передбачені цим статутом.
13. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту.
13.1. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються і затверджуються
загальними зборами Асоціації
13.2. Зміни та доповнення до Статуту оформлюються у письмовій формі, і
підлягають державній реєстрації у встановленому діючим законодавством
порядку.


Уважаемые грузоперевозчики Днепропетровска и Днепропетровской области. В связи со сложившейся ситуацией на рынке грузоперевозок Украины создаётся Ассоциация Грузоперевозчиков в Днепропетровской области. Желающие принять участие в собрании и зарегистрироваться в ассоциации приглашаются в субботу 14 февраля по адресу ул. Прогресивная 3А (57 гимназия, начало ПР. Правды) По вопросам обращаться 8.050.320.61.23 или 8.067.541.27.47 Евгения.


Уважаемые грузоперевозчики Днепропетровска и Днепропетровской области. В связи со сложившейся ситуацией на рынке грузоперевозок Украины создаётся Ассоциация Грузоперевозчиков в Днепропетровской области. Желающие принять участие в собрании и зарегистрироваться в ассоциации приглашаются в субботу 14 февраля по адресу ул. Прогресивная 3А (57 гимназия, начало ПР. Правды) По вопросам обращаться 8.050.320.61.23 или 8.067.541.27.47 Евгения.


Уважаемые грузоперевозчики Днепропетровска и Днепропетровской области. В связи со сложившейся ситуацией на рынке грузоперевозок Украины создаётся Ассоциация Грузоперевозчиков в Днепропетровской области. Желающие принять участие в собрании и зарегистрироваться в ассоциации приглашаются в субботу 14 февраля по адресу ул. Прогресивная 3А (57 гимназия, начало ПР. Правды) По вопросам обращаться 8.050.320.61.23 или 8.067.541.27.47 Евгения


[quote name=’ЧП Мирный’ firm_id=’11263712110’ post=’94417’ date=’09.02.2009 11:11’]
Уважаемые грузоперевозчики Днепропетровска и Днепропетровской области. В связи со сложившейся ситуацией на рынке грузоперевозок Украины создаётся Ассоциация Грузоперевозчиков в Днепропетровской области. Желающие принять участие в собрании и зарегистрироваться в ассоциации приглашаются в субботу 14 февраля по адресу ул. Прогресивная 3А (57 гимназия, начало ПР. Правды) По вопросам обращаться 8.050.320.61.23 или 8.067.541.27.47 Евгения.


ОБРАЩЕНИЕ К АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКАМ

Уважаемые коллеги, доводим до вашего сведения, что в г. Днепропетровск создана „Асоціація Вантажних Перевізників Днепропетровска”, в которую вошли перевозчики, не желающие мириться со сложившейся критической ситуацией в сфере грузоперевозок. Цель создания Ассоциации - борьба с низкими расценками на автогрузоперевозки, с „демпингом” в сфере грузоперевозок, помощь членам Ассоциации в загрузке их транспорта работой по рентабельным ценам, а также помощь в решении многих других вопросов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. В настоящий момент Ассоциация насчитывает до 45 субъектов предпринимательской деятельности и до 200 единиц техники. В условиях нынешнего экономического кризиса, когда в связи со сложившейся ситуацией многие перевозчики, купившие свой транспорт в кредит, лишены возможности выполнять свои кредитные обязательства, Ассоциация также будет способствовать урегулированию спорных вопросов по кредитам и защищать интересы своих членов путем переговоров с банками и привлечения квалифицированных юристов. Также при взаимодействии с Ассоциациями других регионов будут выдвигаться требования к правительству Украины об отмене законодательных актов, принятие которых делает невозможным занятие автогрузоперевозками и предпринимательской деятельностью в целом, и ведет к уничтожению малого и среднего бизнеса в стране, в угоду крупному капиталу.
На прошедших собраниях членов Ассоциации было принято решение о создании единого диспетчерского центра, полностью подконтрольного Ассоциации, в функции которого будет входить поиск грузов для членов Ассоциации, и взаимодействие с Ассоциациями других регионов с целью уменьшения случаев „снижения ставок” перевозчиками из других регионов. В последние годы, на ряду с увеличением парка грузовых автомобилей в стране, появилось большое количество экспедиционных и диспетчерских фирм и экспедиторов-частников, далеких от грузоперевозок и откровенно паразитирующих на труде перевозчиков, взимающих непомерно большие суммы за свою „деятельность”, а иногда и просто оставляющих себе все деньги, предназначенные для оплаты за оказанные перевозчиком услуги. Целью диспетчерского центра, создаваемого Ассоциацией, не будет получение прибыли. Комиссионные от каждой сделки будут минимальные, необходимые для обеспечения жизнедеятельности данного центра, и основная сумма будет поступать на счет перевозчика.

В настоящее время на территории Украины созданы несколько региональных Ассоциаций перевозчиков. Многие перевозчики в курсе, что были проведены различные акции протеста в разных регионах, в частности, против Постановления Кабинета Министров №1118 от 20.12.08г., запрещающего частным предпринимателям-единоналожникам являться плательщиками НДС. Самая массовая акция прошла в г. Львове. Акция привлекла внимание Средств Массовой Информации и участникам акции было предложено принять участие в телевизионной передаче „Шустер Лайф” через телемост. В передаче также принимала участие Премьер Министр Украины Юлия Владимировна Тимошенко. Данное предложение и желание пообщаться с Премьер Министром, как было обещано, собрало во Львове десятки, а может и сотни людей. Люди хотели задать наболевшие вопросы Премьер Министру, касающиеся исключительно законов, под которыми ставит свою подпись госпожа Тимошенко. Ради этого люди стояли на холоде и несколько часов терпеливо ждали пока в теплой студии „мусолили” давно надоевший всем „газовый вопрос” и политики явно занимались самопиаром. Когда же, наконец, студия соизволила обратить внимание на собравшихся на улице во Львове людей и прозвучали первые вопросы, адресованные к Тимошенко, выяснилось, что её уже нет на связи и отвечать некому. Народ в очередной раз „кинули”, подставив вместо Тимошенко других людей, которые „отмазались” общими фразами, и в итоге снова отвернулись от народа. Власть в который раз показала, что ее не волнуют интересы людей, ради которых, вроде бы, она (власть) работает и за счет которых существует. В связи с этим решено повторно провести показательную демонстрацию, для привлечения внимания к тому факту, что мы все таки существуем и желаем чтобы с нами считались.

Коллеги, не оставайтесь в стороне!!! Только вместе мы можем добиться улучшения ситуации на рынке грузоперевозок!!! От того, что мы сидим по своим офисам, домам, гаражам и кабинам ничего не изменится. Нужно вместе добиваться снижения цен на топливо, снижения транспортных налогов, увеличения стоимости перевозок, тем самым делая свою работу рентабельной. Нужно объединяться и коллективно выходить на непосредственных заказчиков грузоперевозок и предлагать свои услуги, исключая тем самым ненужных „нечистоплотных” посредников, паразитирующих на нелегком труде перевозчиков, получающих намного большую прибыль, не вложив при этом ни копейки в средства производства, транспорт и т.д. Нужно вместе бороться с „демпингом” на рынке грузоперевозок, влиять на своих „несознательных” коллег, сбивающих и без того „опущенные” до предела расценки на грузоперевозки. Нужно понять, что от того, что перевозчик поедет дешевле, работы больше не станет, и денег больше не станет, и пользы не будет никому кроме тех, кто наживается на перевозчиках. Поймите, что поехав даром Вы лишаете себя заработка, лишаете свои семьи куска хлеба, лишаете свой транспорт возможности получить нормальное техническое обслуживание, ухудшая этим аварийную обстановку на дорогах, Вы лишаетесь возможности возвращать свои кредиты, ухудшая тем самым и без того плохую экономическую ситуацию в стране. Поймите, что транспортные затраты заложенные в себестоимости товаров Ваших заказчиков достаточны для того, чтоб Вы получили достойную оплату за Ваш труд, но в силу того, что многие перевозчики не находят в себе сил, умения, знания и т.д. для того, чтоб договориться с заказчиком или экспедитором и поехать по достойной цене, деньги перевозчиков оседают в чужих карманах. А поехав дешево перевозчик провоцирует заказчика и экспедитора в следующий раз не платить больше и всем остальным, тем самым опуская цену на перевозки все ниже и ниже. На сегодняшний день среднестатистические расценки на грузоперевозки, по которым непосредственно едет перевозчик ниже себестоимости перевозки. Так не может быть !!! Это экономический нонсенс и так продолжаться больше не может, это приведет к „вымиранию” перевозчиков. От того, что перевозчик едет даром количество работы в стране не изменится!!! Так зачем ездить даром??? Лучше проехать меньше и при этом заработать больше, чем „гонять” машину без соответствующей оплаты!!!

Приглашаем всех перевозчиков Днепропетровской области присоединяться к членам Асоціації Вантажних Перевізників Днепропетровска .

Контактные телефоны:
8.050.320.61.23 Евгения
8..067.781.93.73Виталий
8.067.566.14.13 Орий
8.067.566.59.91Александр
8.050.706.96.06 Людмила


Уважаемые грузоперевозчики Днепропетровска и Днепропетровской области. В связи со сложившейся ситуацией на рынке грузоперевозок Украины создаётся Ассоциация Грузоперевозчиков в Днепропетровской области. Желающие принять участие в собрании и зарегистрироваться в ассоциации приглашаются в субботу 14 февраля. Дополнительно адресс будет указан. По вопросам обращаться 8.050.320.61.23 или 8.067.541.27.47 Евгения.