trucksnearme
Просмотр сообщений Рахимов А. Х., ФЛП
Тема: Помощь

Помогите вытянуть машину,стоит на трассе Ковель-Луцк с.Линивка ( 30км до Луцка)

Тема: ВАЖЛИВО!!!!

ЦитатаЦитата (On-trans, 13.01.2012 16:19):
ЦитатаЦитата (On-trans, 13.01.2012 15:44):
ЦитатаЦитата (On-trans, 13.01.2012 15:43):
Важливо!
Проект договору про надання послуг з перевезення вантажів, з урахуванням змін, що вносяться до 352 МК України.


З урахуванням змін, що вносяться у 352 статтю Митного кодексу України Законом України № 4025 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» Секретаріатом Асоціації розроблено проект договору про надання послуг з перевезення вантажів.

Для мінімалізації ризиків Перевізників та захисту їх прав пропонуємо використовувати у своїй роботі
ПРОЕКТДоговір
про міжнародне перевезення вантажів автомобільним транспортом
м. ________ «___» __________2012 р.

Найменування юридичної особи/фізичної особи – підприємця, що надалі іменується «Замовник», в особі директора (П.І.П. повністю керівника підприємства – Замовника), який діє на підставі Статуту (у випадку, якщо Замовником виступає суб’єкт підприємницької діяльності у формі фізичної особи–підприємця – на підставі виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України) з однієї сторони, та
Найменування юридичної особи/фізичної особи – підприємця, що надалі іменується «Перевізник», в особі директора (П.І.П. повністю керівника підприємства – Перевізника), який діє на підставі Статуту (у випадку, якщо Перевізником виступає суб’єкт підприємницької діяльності у формі фізичної особи –підприємця – на підставі виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України) з другої сторони, разом «Сторони», а кожна окремо «Сторона», у відповідності до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (далі Конвенція КДПВ), уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. У відповідності до умов цього Договору Замовник доручає і надає для перевезення вантаж, а Перевізник зобов’язується здійснити перевезення вантажу автомобільним транспортом у міжнародному сполученні до умов Заявок Замовника, а Замовник зобов’язується сплатити погоджену Сторонами провізну плату.
1.2. Заявка є невід’ємною частиною цього Договору, в якій відображається істотні умови кожного конкретного перевезення, а саме: найменування товару, кількість (вага) та пакування вантажу, його особливі характеристики, найменування та місцезнаходження Відправника та Одержувача вантажу, пункти відправлення та призначення вантажу, маршрути перевезення, державні реєстраційні номери транспортного засобу, прізвище, ім’я, по-батькові та інші особисті дані водія транспортного засобу, вимоги щодо технічного та санітарного стану транспортного засобу, особливі вказівки Замовника, дата і час завантаження та розвантаження або строк виконання перевезення, розмір провізної плати, ніші вимоги перевезення вантажу.
1.3. Відносини Сторін за цим Договором регулюються положенням Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) 1956р., Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП), Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) 1957р., Цивільного і Господарських кодексів України, та інших нормативно-правових актів.
1.4. Водій залучений Перевізником до виконання зобов’язань за цим Договором, є його уповноваженою особою та діє від його імені.
2. Обов’язки Сторін
2.1. Замовник зобов’язується:
2.1.1. Оформити письмову Заявку на перевезення вантажу із зазначенням: найменування Відправника, адреси завантаження, дати та часу подачі транспортного засобу, найменування Одержувача вантажу, адреси розвантаження, назви та характеристики вантажу, його об’єм (розмір, вагу, кількість вантажних місць), розмір проїзної плати та інші умови перевезення.
2.1.2. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати Перевізнику погоджену провізну плату, відповідно до умов цього Договору.
2.1.3. Повідомляти Перевізника про необхідність перевезення вантажів не пізніше ніж за одну добу до початку перевезення. Повідомлення здійснюється шляхом надання Перевізнику Заявки за допомогою факсимільного зв’язку, в якій зазначаються всі необхідні для перевезення відомості. Прийнята Перевізником Заявка має бути підтверджена підписом уповноваженої особи, завірена офіційно печаткою підприємства та передана факсимільним зв’язком Замовнику.
2.1.4. Після погодження умов Заявки Замовник зобов’язаний негайно направити її оригінал з підписом керівника підприємства Замовника та завірену печаткою на адресу Перевізника.
2.1.5. Замовник зобов’язаний координувати перевезення та надавати Перевізнику рекомендації та інструкції щодо порядку та послідовності дій при виникненні непередбачених обставин при перевезенні вантажу.
2.1.6. Забезпечити оформлення товаросупровідних документів (міжнародної товарно-транспортної накладеної (СМR), інших товаросупровідних документів (сертифікати, висновки тощо) необхідних для здійснення міжнародного перевезення вантажів і подання до митного оформлення вантажу до митних органів).
2.1.7. Провести завантаження транспортного засобу у спосіб, що не перешкоджає проведенню митного контролю, забезпечує збереження вантажу протягом перевезення, безпечний рух і маневрування транспортного засобу.
2.1.8. Здійснювати завантаження транспортного засобу із врахуванням встановлених у державах, по території яких виконується перевезення вантажів, обмежень щодо загальної ваги вантажів та навантаження на вісь транспортного засобу. Замовник відшкодовує збитки, завдані Перевізнику невиконанням чи неналежним виконанням зазначеного обов’язку.
2.1.9. Замовник зобов’язаний здійснити належне упакування, завантаження, кріплення та розміщення вантажу у транспортному засобі.


2.2. Перевізник зобов’язується:
2.2.1. Забезпечити подачу транспортного засобу під завантаження в узгоджені Сторонами в Заявці строки, і в стані, в усіх відношеннях придатному для автомобільних перевезень довіреного вантажу (відповідно до санітарних, технічних, гігієнічних та інших вимог), з урахуванням вимог Заявки, типу вантажу, а також норм законодавства України та держав призначення транзиту.
2.2.2. Прийняти вантаж за кількістю, а у випадках виявлення пошкоджень вантажу (деформованих, підмочених, розірваних, битих, одиниць завантаження), а також у разі неналежного кріплення, упакування, завантаження вантажу в транспортний засіб зробити у всіх екземплярах міжнародної товарно-транспортної накладеної (СМR) запис у 18 графі до початку перевезення і довести ці обставини до відома Замовника. При можливості вимагати від Замовника письмового чи документального підтвердження наявності вищезазначених пошкоджень чи порушень.
2.2.3. Забезпечити наявність страхування своєї відповідальності за збереження вантажу.
2.2.4. При прийнятті вантажу водій Перевізника зобов’язаний перевірити:
- точність записів, зроблених Замовником в міжнародній товарно-транспортній накладній (CMR), що стосується кількості вантажних місць, а також їх маркування та нумерації;
- зовнішній стан вантажу та його пакування, укладки.
2.2.5. У разі, якщо водій Перевізника не має достатньої можливості перевірити правильність записів щодо кількості вантажних місць, ваги вантажу, його зовнішнього стану, пакування і укладки водій Перевізника зобов’язаний вписати про це в міжнародній товарно-транспортній накладній (CMR), як обґрунтоване застереження та засвідчити своїм підписом. Водій Перевізника зобов’язаний також обґрунтувати всі зроблені ним в міжнародній товарно-транспортній накладній (CMR) застереження, що стосуються зовнішнього стану вантажу та його пакування, укладки.
2.3. Сторони зобов’язуються:
2.3.1. У разі зміни банківських реквізитів, юридичної адреси або найменування повідомити протилежну Сторону у місячний строк з моменту настання таких змін.
2.3.2. Належним чином виконувати свої зобов’язання за цим Договором.
2.3.3. Інформувати одна одну про всі обставини, які ставлять під загрозу або роблять неможливим виконання зобов’язань за цим Договором та погоджувати заходи по їх усуненню.
2.3.4. Сторони зобов’язують у разі змін або виправлень умов Заявок взаємно погоджувати їх шляхом запису на Заявках – «зміни/виправлення погоджені», засвідченого підписом і печаткою обох Сторін.
3. Порядок розрахунків
3.1. Ціни на послуги та порядок розрахунків за цим Договором узгоджуються Сторонами в Заявках на перевезення і зазначаються у рахунках-фактурах Перевізника.
3.2. У випадку, якщо Сторонами в Заявці на перевезення визначено вартість перевезення вантажу в іноземній валюті, то розрахунки здійснюються в національній валюті України за офіційним курсом Національного Банку України на день розвантаження/платежу.
4. Відповідальність Сторін
4.1. У випадку відмови Замовника від замовленого перевезення, він сплачує Перевізнику компенсаційні витрати за порожній пробіг транспортного засобу, підтверджений показниками спідометру виходячи з вартості: _____грн. за один кілометр пробігу по Україні та _________ грн. за один кілометр пробігу по території інших держав, а також сплачує 10% штрафу від вартості перевезення.
4.2. Перевізник несе відповідальність за цілісність вантажу відповідно до вимог Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) 1956 р., Статуту автомобільного транспорту України та чинного законодавства України.
4.3. У випадку простою транспортного засобу Замовник сплачує штраф за простій транспортного засобу на завантаженні/розвантаженні або в митниці на кордоні у зв’язку з неналежним оформленням документів у розмірі:
- ________грн. - на території України і _________ грн. на території інших держав за кожну розпочату добу простою, що включає вихідні та святкові дні для транспортних засобів вантажопідйомністю до 8,5 т., якщо транспортний засіб було подано за 36 годин до початку таких;
- _________грн. - на території України і ________грн. - на території інших держав, за кожну розпочату добу простою, що включає вихідні та святкові дні для транспортних засобів вантажопідйомністю понад 8,5 т., якщо транспортний засіб було подано за 36 годин до початку таких.
4.4. За неподання транспортного засобу в пункт завантаження в узгоджені з Замовником терміни, Перевізник виплачує штраф у розмірі:
- ______ грн. – на території України і______ грн. на території інших держав, за кожну розпочату добу простою, що включає вихідні та святкові дні для транспортних засобів вантажопідйомністю до 8,5 т;
- _______грн. - на території України і ________ грн. - на території інших держав, за кожну розпочату добу простою, що включає вихідні та святкові дні для транспортних засобів вантажопідйомністю понад 8,5 т.
4.5. У випадках затримки оплати за перевезення вантажу, Замовник виплачує Перевізнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми заборгованості за кожну добу затримки оплати.
4.6. Замовник відшкодовує Перевізнику вартість ремонту транспортного засобу або вартість транспортного засобу, якщо транспортний засіб не підлягає ремонту, якщо транспортний засіб зазнав пошкоджень внаслідок неправильного завантаження/розвантаження, розміщення, закріплення вантажу, внаслідок властивостей небезпечного вантажу, стосовно яких Перевізник не був попереджений і проінструктований Замовником.
4.7. Замовник несе повну матеріальну відповідальність перед Перевізником за будь-які збитки, які можуть бути завдані відсутністю, недостатністю, неправдивістю чи підробкою товарно – супровідних документів.
4.8. У випадку покладення Стороною виконання зобов’язання, що виникло з вимог цього Договору на третю особу, відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов’язання вказаною третьою особою несе Сторона за цим Договором.

5. Обставини непереборної сили
5.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, якщо воно викликано дією обставин непереборної сили (форс-мажор), які Сторони не могли передбачити або запобігти розумними діями.
5.2. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють обставини, що наступили в результаті подій надзвичайного характеру, наприклад: війна, бойові дії без оголошення війни, масові безладдя, страйки, державні перевороти, стихійні лиха (урагани, землетруси, повені, пожежі й ін.), за умов, що ці обставини впливають на виконання Стороною договірних зобов’язань та у їх виникненні відсутня вина Сторони, якій такі обставини перешкодили виконанню свого обов’язку за цим Договором.
5.3. У разі виникнення обставин непереборної сили Сторона зобов’язана негайно письмово проінформувати іншу Сторону про наявність таких обставин, що перешкоджають виконанню цього Договору. У разі непогодження протилежної Сторони про віднесення обставин до обставин непереборної сили, питання про визначення цих обставин як обставин непереборної сили має бути вирішене офіційним державним органом в Україні або органом спеціально уповноваженим надавати такі висновки.
5.4. Якщо повідомлення про обставини непереборної сили відсутнє, Сторони втрачають право посилатися, у разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків за цим Договором, на обставини непереборної сили.
5.5. Термін виконання Стороною зобов’язань за цим Договором продовжується відповідно на термін, протягом якого діяли такі обставини та їх наслідки.
5.6. Якщо обставини непереборної сили тривають більше, ніж місяць, то кожна Сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередньо повідомивши про це іншу Сторону не менше ніж за 15 календарних днів.
6. Порядок вирішення спорів
6.1. Спори та розбіжності, що виникли між Сторонами в ході виконання даного Договору, вирішуються шляхом переговорів.
6.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів спір буде вирішуватись відповідно до чинного законодавства України.
7. Строк дії Договору
7.1. За фактом виконання перевезення Сторони складають та підписують Акт виконаних робіт.
7.2. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до «31» грудня 20___ р. Якщо жодна із Сторін за ________ до закінчення строку його дії не попередить іншу Сторону про розірвання цього Договору, такий Договір продовжує свою дію на наступний календарний рік на тих самих умовах.
7.3. Всі зміни та доповнення до цього Договору будуть дійсні лише у тому випадку, якщо вони оформлені у письмовій формі та завірені підписом керівників та печатками Сторін.
7.4. Зміни у цей Договір наберуть чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено в самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
7.5. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірвано тільки за домовленістю Сторін, яка оформляється додатковою угодою до цього Договору.
7.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
8. Прикінцеві положення
8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором, Конвенцією про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів 1956р., відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
8.2. На момент укладення цього Договору Замовник є платником податку на __________________________. Перевізник є платником податку на _________________________.
8.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
8.4. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
8.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони укладені (складені) у тій самій формі, що й цей Договір.
8.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.
9. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін.
Замовник:
адреса:
банківські реквізити

посада___(підпис)______П.І.П. Перевізник:
адреса:
банківські реквізити

посада___(підпис)______П.І.П.

Если кому-то нужно, сброшу на мыло.

ovsiyuk-trans@ukr.net

сбросте,если не трудно
заранее благодарен.