1. განმარტებები 

 

1.1. მომხმარებელი ან თქვენ — ფიზიკური პირი, ფირმა და მისი წარმომადგენლები, რომლებიც ახორციელებს საიტთან წვდომას ან/ანდა სერვესებით სარგებლობას.

 

1.2. ფიზიკური პირი — ადამიანი, რომელსაც გააჩნია სამართლებრივი უფლებაუნარიანობა და სრული მოცულობით ქმედუნარიანობა, რომელიც არ არის სამეწარმეო სუბიექტი, საიტს ან /და მომსახურებებს იყენებს პირად მოთხოვნილებებზე და მხოლოდ საკუთარი სახელით.

 

1.3. ფირმა — კომერციული სუბიექტი (“მეწარმე სუბიექტი”), ოურიდიული პირი ან ფიზიკური პირი ინდივიდუალური მეწარმე, რომელიც ახორციელებს კომერციულ საქმიანობას საიტის ან/და სერვისების გამოყენებით.

 

1.4. საიტი — “სატრანსპორტო-საინფორმაციო სერვერი lardi-trans.com”, საინფორმაციო რესურსი, მისაწვდომი ინტერნეტ ქსელში დომენური სახელით lardi-trans.com-ის გამოყენებით (მათ შორის ასევე სხვა დომენური სახელების მეშვეობით, გადამისამართებული lardi-trans.com-ზე).

 

1.5. ლარდი-ტრანსი ან ჩვენ — შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “ლარდი”, პირი, რომელიც დარეგისტრირებულია და მოქმედებს უკრაინის კანონმდებლობით შესაბამისად, ერთიანი სახელმწიფო რეესტრის კოდი 30516477.

 

1.6. სერვისი/სერვისები — საიტის მეშვეობით და / ან სხვა გზით (კერძოდ, მაგრამ არა მხოლოდ, e-mail გაგზავნებით) მომხმარებლის (ფირმაზე) მიერ მიწოდებული საინფორმაციო საშუალებები , სავაჭრო მარკების “Lardi-Trans”, “ლარდი-ტრანსი” ლეგიტიმური გამოყენებით. ან/ანდა სხვა მსგავსი აღნიშვნებით, აგრეთვე საიტის შესაბამისი ფუნქციონალური განყოფილებები და მომსახურებების წარდგენის მეთოდები.

 

2. ზოგადი დებულებები

 

2.1. წინამდებარე სამომხმარებლო შეთანხმება (შემდგომში — “შეთანხმება”) არეგულირებს, თქვენს შორის (შემდგომი აგრეთვე “მომხმარებელი”), ერთი მხრივ, და ლარდი-ტრანსთან, მეორე მხრივ, დამოკიდებულებებს, წარმოქმნილი საიტის ფუნქციონირების ან/და სერვისების მიწოდების შედეგად. კერძოდ, მაგრამ არა მხოლოდ, ეს შეთანხმება განსაზღვრავს საიტის ან/და მომსახურების მიწოდების წესსა და პირობებს.

 

2.2. წინამდებარე შეთანხმება (გარკვეული სერვისების გამოყენების წესებისა და პირობების ჩათვლით, რომელიც არის შეთანხმების ნაწილი), გამოყენებადობის შესაბამისი პრინციპით უფასო/არარეგისტრირებულ წვდომაზე, ავრცელებს თავის მოქმედებას, როგორც რეგისტრირებულ და არარეგისტრირებულ საიტის მომხმარებლების მიმართ.

 

2.3. ფირმის ყოველი წარმომადგენელი, მანამდე, სანამ არა გვაქვს საფუძველი სხვა გვარად ჩავთვალოთ, განიხილება შესაბამისი ფირმის უფლებამოსილ წარმომადგენლად, და თუ პირდაპირ არ არის მითითებული სხვაგვარად, ითვლება, რომ სამომსახურებლო შეთანხმებების მდგომარეობა ეხება მოცემულ ფირმას სრული მოცულობით.

 

2.4. წინამდებარე შეთანხმება ხელმისაწვდომი გახდება მომხმარებლის საიტზე შესვლისას. საიტის გამოყენება, ნებისმიერი სერვისების ან/და სააღრიცხვო ჩანაწერის რეგისტრაცია ნიშნავს მომხმარებლის თანხმობას ნამდვილი შეთანხმების ყველა პირობებით და დაუყოვნებლივ მათი მიღებით.

 

2.5. ლარდი-ტრანსი იტოვებს უფლებას თავისი შეხედულებისამებრ შეცვალოს შეთანხმება ნებისმიერ დროს მომხმარებლის სპეციალური წინასწარი ან/და შემდგომი შეტყობინების გარეშე. შეთანხმების მიმდინარე ვერსია ყოველთვის მისაწვდომია მისამართზე მისამართზე. შეთანხმების ნებისმიერი ცვლილების შემდეგ საიტის ან/და სერვისების მომხმარებელთა მიერ გამოყენების გაგრძელება გულისხმობს მომხმარებლის უპირობო თანხმობას ასეთ ცვლილებებზე.

 

3. ლარდი-ტრანსის შეზღუდული პასუხისმგებლობა

 

3.1. საიტის და სერვისების ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია “როგორც არის”, და ლარდი-ტრანსი არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ საიტი ან/და სერვისები შეესაბამება მომხმარებლის მოლოდინებს ან/და მიზნებს.

 

3.2. მომხმარებელს ესმის და ეთანხმება იმას, რომ ლარდი-ტრანსს უფლება აქვს თავისი შეხედულებისამებრ და მომხმარებლის სპეციალური შეტყობინების გარეშე, შეცვალოს მისთვის ხელმისაწვდომი მომსახურებები და/ან საიტის ფუნქციონალი.

 

3.3. ფიზიკურ პირს, არასამეწარმეო სუბიექტს, როგორც საიტისა და მისი სერვისების მომხმარებელს ესმის და ეთანხმება იმას, რომ მისი სამართლებრივი სტატუსის გათვალისწინებით, მის ხელმისაწვდომობას სერვისებზე ან/ანდა საიტის ფუნქციონალზე, მათ არააქტუალურობაზე მომხმარებლებისთვის, აქვს მთელი რიგი შეზღუდვები, მათ შორის:  განაცხადებისა და გამოხმაურებების განთავსება, კონტაქტების, ბრენდის, ლოგო და ა.შ. დამატება, რომელთა ჩამონათვალის შეცვლის უფლება გააჩნია ლარდი-ტრანსს მისი შეხედულებისამებრ, მომხმარებლის სპეციალური შეტყობინების გარეშე.

 

3.4. მომხმარებელს ესმის და ეთანხმება იმას, რომ ლარდი-ტრანსი არ იძლევა 100% უშეცდომო და შეუფერხებელი საიტის ან/და სერვისების მუშაობის გარანტიას და არ იღებს პასუხისმგებლობას ნებისმიერი შესაძლებელი ზიანისთვის, მიყენებული მომხმარებლის ან/და მესამე პირების მიმართ ტექნიკის ან/და პროგრამული უზრუნველყოფის ტექნიკური გაუმართაობით ნებისმიერ მხრიდან.

 

3.5. მომხმარებელს ესმის და ეთანხმება იმას, რომ ლარდი-ტრანსი არ იძლევა ინფორმაციის საიმედოობის გარანტიას (კერძოდ, მაგრამ არა მხოლოდ: განაცხადები გადაზიდვისთვის განკუთვნილი ტვირთის ან/და თავისუფალი სატვირთო გადაზიდვებისთვის განკუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებები), რომელიც განთავსებულია საიტზე მესამე პირების მიერ და არ იღებს პასუხისმგებლობას მესამე მხარისათვის ნებისმიერ შესაძლო ზიანზე, რომელიც მიყენებულია საიტის ან/და სერვისების გამოყენების შედეგად.

 

3.6. მომხმარებელს ესმის და ეთანხმება იმას,, რომ ლარდი-ტრანსი რ არის პასუხისმგებელი საიტზე განთავსებული სარეკლამო ინფორმაციის საიმედოობის და რეკლამირებული საქონლის/მომსახურების ხარისხის შესახებ.

 

3.7. ლარდი-ტრანსი იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს, თავისი შეხედულებისამებრ შეაჩეროს, შეზღუდოს ან შეწყვიტოს მომხმარებლის ხელმისაწვდომობა საიტზე ანდა ცალკეულ სერვისებზე, მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, წინანდებარე შეთანხმების ან/ანდა მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევის შემთხვევაში. ამასთან, მომხმარებლის შეცდომის შედეგად დარღვევების შემთხვევაში, ლარდი-ტრანსს არ აეკისრება ვალდებულება ფულადი საშუალების დაბრუნებაზე, რომელიც გადახდილი იყო სერვისებზე ხელმისაწდომისთვის ან/და ზიანის ანაზღაურებისთვის.

 

4. სააღრიცხვო ჩანაწერი

 

4.1. სააღრიცხვო ჩანაწერების რეგისტრაციის განხორციელებისას მომხმარებელი გარანტიას იძლევა, რომ ის არის უფლებამოსილი, სრულიად ქმედუნარიანია ან/და გარკვეულ შემთხვევებში უფლებამოსილია ფირმის მიერ.

 

4.2. მომხმარებელი ვალდებულია წარადგინოს სარეგისტრაციო მონაცემებში საიმედო ინფორმაცია:

  • ფირმაზე, მათ შორის: სახელწოდება, იურიდიული და საფოსტო მისამართები, რეგისტრაციის (საიდენტიფიკაციო, საგადასახადო) კოდი (ნომრები), ტელეფონის ნომერი, ელ. ფოსტის მოსამართი, ვებ საიტის მისამართი (არსებობობის შემთხვევაში), სხვა საკონტაქტო მონაცემები, გრეთვე მონაცემები სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებაზე, მონაცემები ფიზიკური პირი-მეწარმის და იურიდიული პირის საწარმოო საქმიანობის შეწყვეტის პროცესში ყოფნას;
  • ფიზიკურ პირზე, რომელიც არ არის სამეწარმეო სუბიექტი, მათ შორის: გვარი, სახელი, მამის სახელი, იდენტიფიკაციური კოდი, რეგისტრაციის მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონები;

და უზრუნველყოს წარდგენილი ინფორმაციის მუდმივად აქტუალურ მდგომარეობაში ყოფნა.

 

4.3. მომხმარებელი პასუხისმგებელია და დამოუკუდებლად იღებს ზომებს საიტზე თავისი სააღრიცხვო ჩანაწერების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად (შესვლა პაროლის, ელ.ფოსტის და ა.შ.კონტროლის ჩათვლით). მომხმარებელი იღებს სრულ პასუხისმგებლობას ყველა ქმედებისათვის., რომელიც განხორციელებულია მომხმარებლის სააღრიცხვო ჩანაწერების გამოყენებით. მომხმარებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეატყობინოს ლარდი-ტრანსს სააღრიცხვო ჩანაწერების ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენების შემთხვევაში .მომხმარებელი ვალდებულია არ გამოიყენოს სარეგისტრაციო მონაცემებში ინფორმაცია, რომელმაც შეიძლება შეცდომაში შეიყვანოს, კერძოდ, მაგრამ არა მხოლოდ: მესამე მხარის სასაქონლო ნიშნების ან/და კომერციული სახელების აღნიშვნები ანდა მათ მსგავს აღნიშვნებთან არევა, მონაცემები, რომელიც ადუბლირებს ნებისმიერ სხვა სააღრიცხვო ჩანაწერებს.

 

4.4. მომხმარებელი კისრულობს ვალდებულებას არ დაარეგისტრიროს და არ გამოიყენოს ერთდროულად ერთზე მეტი სააღრიცხვო ჩანაწერი.

 

4.5. ფირმა კისრულობს ვალდებულებას გამოიყენოს სააღრიცხვო ჩანაწერი მხოლოდ ფირმის საჭიროების დასაკმაყოფილებლად, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება ტვირთების გადაზიდვას.

 

4.6. ფიზიკური პირი, რომელიც არ არის სამეწარმეო სუბიექტი, კისრულობს ვალდებულებას გამოიყენოს სააღრიცხვო ჩანაწერი მხოლოდ საკუთარი მოთხოვნების დასაყმაყოფილებლად. კერძოდ, მაგრამ არა მხოლოდ, ტვირთის გადაზიდვასთან დაკავშირებით.

 

4.7. ლარდი-ტრანსი იტოვებს უფლებას, მოითხოვოს, ინდივიდუალური შეხედულებისამებრ, აგრეთვე ვერიფიკაციის (ატესტაციის) სისტემის ფარგლებში, დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებს მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ მონაცემებს, და გადაწყვეტილების მიღებაზე უშუალოდ მომხმარებლის სააღრიცხვო ჩანაწერების რეალობაზე ასეთი მოთხოვნების საფუძველზე.

 

4.8. ლარდი-ტრანსი იტოვებს მომხმარებლის სააღრიცხვო ჩანაწერის ბლოკირების ან/და გაუქმების (წაშლის) უფლებას, კერძოდ, მაგრამ არა მხოლოდ, შემდეგ შემთხვევებში:

  1. ამ განყოფილებაში მოყვანილი რეგისტრაციის პირობების ან/და სააღრიცხვო ჩანაწერების გამოყენების დარღვევა;
  2. განთავსების (შეტყობინებების) ან/და სხვა ინფორმაციის გამოყენების წესების დარღვევა;
  3. წარმატებული ანდა წარუმატებული მცდელობები, სერვისების წარდგენისას ლარდი-ტრანსის მიერ გამოყენებული ინფორმაციის დაცვის ტექნიკური საშუალებების გვერდით ავლა, სხვადასხვა სახის თავდასხმები მიმართული საიტის საწინააღმდეგოდ, მათ შორის და არა მხოლოდ, საიტის სკრიპტებზე შესაძლო დაშვებულ შეცდომების განზრახ გამოყენება

 

4.9. ლარდი-ტრანსი იტოვებს უფლებას აწარმოოს მომხმარებლის მიერ ნებისმიერ სააღრიცხვო ჩანაწერების რეგისტრირებულ მონაცემთა ცვლილებების ისტორიის შენარჩუნება, იგივე წვდომის დონით, როგორიც აქვს თვითონ მონაცემებს. მებისმიერი მონაცემები, შენახული სააღრიცხვო ჩანაწერების შეცვლის ისტორიაში, ითვლება რელევანტურად, ფორმალურად მნიშვნელოვანი ფაქტებისა და ურთიერთობების შესაქმნელად, რომელიც დაკავშირებულია სააღრიცხვო ჩანაწერებთან, გარდა ამისა — სადავო ან/და საეჭვო შემთხვევაში, დამატებითი სადოკუმენტო დადასტურებისთვის მომხმარებლის მიერ მონაცემთა კეთილსინდისიერი ცვლილებები და სააღრიცხვო ჩანაწერების გამოყენება ცვლილებამდე და ასეთი ცვლილების შემდეგ — ამ რეგისტრაციის მონაცემების მითითების ფაქტით.

 

5. პირადი მონაცემები და პრივატულობა

 

5.1. მომხმარებელი აძლევს ლარდი-ტრანსს თანხმობას პირადი მონაცემების დამუშავებაზე კონფიდენციალურობის პოლიტიკისშესაბამისად.

 

5.2. წარდგენისას, კერძოდ, მაგრამ არა მხოლოდ, მომხმარებლის მიერ (ფირმისთვის) ნებისმიერი ინფორმაციის საიტზე განთავსებისას, რაც შეიცავს მესამე პირის პერსონალურ მონაცემებს, მომხმარებელი (ფირმისთვის) გარანტიას იძლება, რომ ყოველი ასეთი ქმედება არ არღვევს კანონით ან/და ხელშეკრულებით დამტკიცებულ მესამე პირების უფლებამოსილებას და, კერძოდ, გარანტიას იძლევა, რომ ყოველ ასეთ ქმედებაზე ვრცელდება ვალდებულება ამ მომხმარებლის პასუხისმგებლობის უზრუნველყოფაზე, შესაბამის პირადი მონაცემების სუბიექტის შეთანხმება.

 

5.3. მომხმარებელი იღებს დამოუკიდებელ პასუხისმგებლობას არჩევანის კორექტულობაზე, სადაც გამოყენებულია ინდივიდუალური პრივატობის პარამეტრები/საყოველთაოდ განთავსებული ინფორმაციის სერვისის ფარგლებში, მომხმარებლის სააღრიცხვო ჩანაწერების გამოყენებისას, კერძოდ, მაგრამ არა მხოლოდ, დოკუმენტების შესანახად (გამოსახულებების) სერვისისთვის. ეს დებულება ეხება თანაბრად, როგორც პირადი მონაცემების დაცვას, აგრეთვე კომერციული საიდუმლოების ან/და სხვა კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვას.

 

6. მომხმარებლის მიერ ინფორმაციის გამოყენება

 

6.1. მოუხედავად გამოყენებული საკომუნიკაციო არხებისა სხვა მომხმარებლებთან ან/და ლარდი ტრანსთან, მომხმარებელი თანახმაა შეასრულოს ზოგადად მიღებული თავაზიანობის წესები.

 

6.2. მომხმარებელს ეკისრება ვალდებულება ლარდი-ტრანსის სპეციალური თანხმობის გარეშე არ გამოიყენოს საიტი ან/და სერვისები ნებისმიერი სარეკლამო ინფორმაციის ან/და მასობრივი ინფორმაციის გავრცელებისთვის, რომელიც არ შეესაბამება საიტის (მომსახურების) თემატიკას.

 

6.3. საიტზე ნებისმიერი გზით დოკუმენტების ან/და გამოსახულებების ატვირთვით, მომხმარებელი გარანტიას იძლევა რომ:

  1. მომხმარებელს უფლება აქვს გამოიყენოს დოკუმენტი/გამოსახულება იმ მიზნებისათვის, რომლისთვისაც იგი ატვირთულია, საიტის მესამე მხარის უფლებების დარღვევის გარეშე (კერძოდ, მაგრამ არა მხოლოდ, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების), მათ შორის დაფიქსირებული მომხმარებლის მიერ ნებისმიერი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებებით;
  2. b. საჯარო ხელმისაწვდომობის დოკუმენტის/გამოსახულების ატვირთვა არ არღვევს საჯარო სამართლის ინტერესებს (კერძოდ, მაგრამ არა მხოლოდ, სისხლის სამართლის კანონს).

 

6.4. მომხმარებელი ვალდებულია არ დაუშვას არაკეთილსინდისიერი ქმედებები, რომელიც მიმართულია სხვა მომხმარებელების ან/და ლარდი-ტრანსის საწინააღმდეგოდ, კერძოდ, მაგრამ არა მხოლოდ, შეტყობინებები საიტის, სერვისების გამოყენებით, ნებისმიერი მითითებული ინფორმაციით საკმარისი უფლებამოსილების გარეშე. სარეგისტრაციო, პირადი ანდა სხვა პირების საკონტაქტო მონაცემები, ასევე ნებისმიერი სხვა ინფორმაციის შეტყობინება, რომელსაც შეუძლია შეცდომაში შეიყვანოს ფიზიკური პირის ნამდვილი ვინაობა ან სანდო ინფორმაცია კომპანიის შესახებ, წარმომადგენლობის ურთიერთობები მომხმარებლებს შორის ან/და მომხმარებლების განზრახვა. მომხმარებელს ესმის, რომ მსგავსი ქმედება შეიძლება იყოს კვალიფიცირებული, როგორც თაღლითობა და ისჯება სისხლის სამართლის კანონმდებლობით.

 

6.5. ლარდი-ტრანსი არის განსაკუთრებული ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების მფლობელი მონაცემთა კომპილაციის (მონაცემთა ბაზის), რომელთა წვდომა მომხმარებელს შეუძლია სერვისების ფარგლებში. კერძოდ, მაგრამ არა მხოლოდ, მონაცემთა კომპილაცია განაცხადებზე, ტვირთებზე, რომელიც წარდგენილია გადასაზიდად ან/და თავისუფალი სატვირთო ტრანსპორტის არსებობაზე. მომხმარებელს მიენიჭა არაგანსაკუთრებული უფლება გამოიყენოს ზემოთ მოყვანილი ინტელექტუალური საქმიანობის შედეგები, უფლება რომელიც ეკუთნის ლარდო-ტრანსს, თავისი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, რომელიც უშუალოდ დაკავშირებულია ტვირთების გადაზიდვასთან. ყველა უფლება მონაცემთა კომპილაციის გამოყენებაზე (გამოყენების გზები), რომელიც არ არის ამ შეთანხმების გათვალისწინებული როგორც წარდგენილი მომხმარებლისთვის. ითვლება რომ ის არ არის წარდგენილი მომხმარებლისთვის და ეკუთვნის ლარდი-ტრანსს. კერძოდ მაგრამ არა მხოლოდ, მომხმარებელს არა აქვს უფლება განახორციელოს წარმოება. ან/და გაავრცელოს ლარდი-ტრანსის ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტები ნებისმიერი, პირდაპირ ამ შეთანხმებაში მიუთითებლობის შემთხვევაში.

 

7. სამომხმარებლო შეთანხმების შემადგენლობა და მოქმედება

 

7.1. გაუგებრობების თავიდან აცილების მიზნით, ზემოთ მოყვანილი წესები ზოგადია და ვრცელდება საიტის ყველა სერვისზე/განყოფილებებზე, მათ შორის, მაგრამ ამით არ შემოიფარგლება: განაცხადების განთავსება ტვირთებზე, რომლებიც წარდგენილია გადასაზიდად, ან/და თავისუფალი სატვირთო ტრანსპორტების არსებობაზე, გამოხმაურებების განთავსებაზე “საიმედოობის ზონაში”, ავტომარკეტზე, ფორუმზე.

 

7.2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ან/და თანდართული ინსტრუქციები საიტის შესაბამის გვერდების ფუნქციონალისთვის , იყენებენ სპეციალურ ცალკეულ სერვისების მოხმარების წესებს და არის ნამდვილი შეთანხმების განუყოფელი ნაწილი:

 

8. კონტაქტი ლარდი-ტრანსთან

 

8.1. ინფორმაცია, თუ როგორ უნდა დაგვიკავშირდეთ, შეგიძლიათ იხილოთ "კონტაქტები"-ს გვერდზე. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ცალკეული ვებ ფორმა “მოვმართოთ მხარდაჭერის სამსახურს” ანდა მხარდაჭერის ჩატს.

 

8.2. სავარაუდო გაუმართაობის აღმოჩენის ან/და სხვა მოვლენების საიტებისა და ან/და სერვისებზე ჩვეულებრივი მიშაობის შესახებ განსხვავებული წარმოდგენის შექმნის შემთხვავაში,ჩვენ ასევე ვურჩევთ “საიტის სიახლეების”განყოფილების შემოწმებას.

 

8.3. თქვენ გესმით და ეთანხმებით იმას, რომ თქვენი და ჩვენი ინტერესები, ასევე ყველა სხვა კეთილსინდისიერი მხარეები, რომლებიც შეიძლება ჩართულნი იყვნენ სხვადასხვა საკითხებში, უფლება გვაქვს განვახორციელოთ სატელეფონო საუბრების ჩაწერა მხარდაჭერის სამსახურთან.

 

ბოლო განახლების თარიღი: 2014-02-17