მომხმარებლების სააღრიცხვო ჩანაწერის ქულის გამოთვლის ფორმულა საიმედოობის რეიტინგში

გამოხმაურების განთავსების უფლება

გამოხმაურებებისა და საჩივრების განთავსების წესები

პრეტენზიების გასაჩივრებისა და განთავსების წესები

წარდგენის წესები და მომხმარებლის საჩივრების განხილვა

 

 

მომხმარებლების სააღრიცხვო ჩანაწერის ქულის გამოთვლის ფორმულა საიმედოობის რეიტინგში

 

საიმედოობის რეიტინგში სააღრიცხვო ჩანაწერების ქულა გამოითვლება ქულათა ჯამის პრინციპით შემდეგი კრიტერიების გათვალისწინებით:

 

გამოხმაურებები*

გაანგარიშებაში ხვდება ბოლო 24 თვის დადებითი და ბოლო 36 თვის უარყოფითი გამოხმაურებები, მაქსიმალური შეფასება: 10 ქულა. საერთაშორისო გადაზიდვა ითვლება მომატებული კოეფიციენტით (x1.5) მიუხედავად დადებითი და უარყოფითი გამოხმაურებებისა.

   
პრეტენზიები მინუს 0.25 სანდოობის რეიტინგის ქულა ყოველ გახსნილ პრეტენზიაზე (მიუხედავად იმისა თუ როდის შეიქმნა პრეტენზია).
   
პროფილი შემოწმებულია

პროფილი მოწმდება გადახდის პროცესში ფირმის/მეწარმის ანგარიშიდან, ან/და ნოტარიუსის მიერ შემოწმებული დიკუმენტების ასლის განხილვის/ანალიზის შემდეგ. მაქსიმალური შეფასება: 2.0 ქულა.

   
საიტზე რეგისტრაციის თარიღი

სრული წელი "ლარდი-ტრანს"-თან:
(0-1) - 0.0 ქულა.,
(1-2) - 0.2 ქულა.,
(2-3) - 0.4 ქულა.,
(3-4) - 0.6 ქულა.,
(4-5) - 0.8 ქულა.,
(5-6) - 1 ქულა.,
(6-7) - 1.2 ქულა.,
(7-8) - 1.4 ქულა., 
(8-9) - 1.6 ქულა.,
(9-10) 1.8 - ქულა.,
≥10 - 2 ქულა.

   
პარტნიორებისთვის

"ჩემი პარტნიორები"-ს სიაში ყოველ დამატებაზე სხვა კომპანიის მიერ +0.01 ქულა. მაქსიმალური შეფასება: 1 ქულა (100 პარტნიორი).

   

რემდენი წლის
არ
შეცვლილა
სახელწოდება

სრული წელი:
(0-2) - 0.0 ქულა.,
(2-3) - 0.2 ქულა.,
(3-4) - 0.3 ქულა.,
(4-5) - 0.4 ქულა.,
(5-6) - 0.5 ქულა.,
(6-7) - 0.6 ქულა.,
(7-8) - 0.7 ქულა., 
(8-9) - 0.8 ქულა.,
(9-10) - 0.9 ქულა.,
≥10 - 1 ქულა.
   
სულ  16,5

 

როდესაც რამდენიმე მომხმარებლის სააღრიცხვო ჩანაწერს აქვს ერთნაირი ქულა, საიმედოობის რეიტინგის რანჟირება იწარმოება განსაკუთრებული ფორმულით, ვილსონის ნდობის ინტერვალის გამოყენებით, დადებითი გამოხმაურებების წილის, ასევე მიღებული გამოხმაურებების საერთო რაოდენობით აღრიცვისთვის.

 

 

გამოხმაურების განთავსების უფლება

 

თქვენ გაქვთ უფლება განათავსოთ გამოხმაურება სხვა ფირმებზე (შესაბამისი სააღრიცხვო ჩანაწერები) მოცემული პირობებიდან ერთ-ერთის შესრულების შემთხვევაში:

1. სერვისის ფასიანი პაკეტის გამოყენების შემთხვევაში; ასევე

2. ერთ-ერთი შემდეგთაგანის შესრულების შემთხვევაში:

 1. პროფილის შემოწმების წარმატებით გავლის დადასტურებული სტატუსი;
 2. მოქმედი ქულათა რეიტინგის საიმედოობა არანაკლებ 4 ქულისა;

 

 

გამოხმაურებებისა და საჩივრების განთავსების წესები

 

1. გამოხმაურებების განთავსება პოსტ-მოდერირებულია, ე.ი. გამოხმაურებების შემოწმება ხდება მოდერატორის მიერ, მათ შორის განცხადების მიმღების თანახმად,შემოწმება განხორციელებული იქნება გამოხმაურების განთავსების შემდეგ საზოგადოებრივ ხელმისაწვდომობაზე. ჩვენ ვენდობით თქვენს კეთილსინდისიერებასა და კორექტულობას. გამოხმაურება უნდა ეხებოდეს პირდაპირ ურთიერთობას ავტორსა და მომხმარებელს შორის, რომლის შესახებაც განთავსებულია გამოხმაურება, არაცრუ ინფორმაციის საფუძველზე დაყრდნობით, რომელიც გამოხმაურების ავტორისთვის ცნობილი გახდა უცნობი წყაროებიდან, ანდა წყაროებით რომელთა გადამოწმება შეუძლებელია.

 

2. პირველადი ადრესატი გამოხმაურების მიწოდების მხრივ, წინააღმდეგობის, მტკიცებულების და ა.შ. არის არა lardi-trans-ის ადმინისტრაცია არამედ სატრანსპორტო საზოგადოება. გამოხმაურება უნდა ეხებოდეს პირდაპირ გამოხმაურების ავტორსა და მომხმარებელს,რომელთა შესახებაც განთავსდება გამოხმაურებები,მაგრამ არაცრუ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომელიც ცნობილი გახდა უცნობი წყაროებიდან, ანდა წყაროებით, რომელთა გადამოწმება შეუძლებელია.

 

3. გამოხმაურებების შეფასება არ ხდება სიზუსტის კატეგორიებში lardi-trans-ის ოპერატორის მიერ (მოდერატორს არა აქვს შესაძლებლობა და უფლებამოსილება მხარეთა ურთიერთობების განხილვის შესახებ მათ გარდა რომლებიც უზრუნველყოფენ ვებსაიტსა და lardi-trans-ის ფორუმს). ამავე დროს lardi-trans-ი მიესალმება საჯარო განცხადებებს როგორც ავტორის ასევე გამოხმაურების მიმღების მხრიდან, შესაბამისობისა და შეუსაბამობის კონკრეტული რეალობის გარემოებების დამადასტურებელი მტკიცებულებებისა და არგუმენტების მითითებით.

 

4. გამოხმაურების შინაარსზე პასუხისმგებელია მისი განმთავსებელი მომხმარებელი უკრაინის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად რომელიც არის შესაბამისი საინფორმაციო გამოხმაურების ავტორი.

 

5. ინფორმაციის გამავრცელებელ პირს ეკისრება მისი საიმედოობისა და სიზუსტის დაცვა გამოხმაურების დავის შემთხვევაში უკრაინის კანონმდებლობის თანახმად. ასევე განსჯა არ შეიძლება იქნას უარყოფილი ან დადასტურებული, რადგან არის გამოხმაურების ავტორის პირადი აზრი. “შესაბამისი” ან “შეუსაბამო” რეალობის ფაქტობრივი მოქმედი გარემოებები, გარდა ამისა, lardi-trans-ი არ არის სასამართლო ორგანო და არ არის უფლებამოსილი განიხილოს მომხმარებლებს შორის არსებული დავა.

 

6. გამოხმაურებების სანდოობისა და სისწორის შემოწმების პრინციპული შეუძლებლობიდან გამომდინარე მოდერატორი აფასებს გამოხმაურებებს კეთილსინდისიერების კრიტერიუმების შესაბამისად, უკრაინის მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით. კანონის დარღვევის არსებობა ან არარსებობის შესახებ უკრაინის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. lardi-trans-ის სახელშეკრულებო შეთანხმებისა და გამოხმაურებების განთავსების წესების დაცვით.

 

7. გამოხმაურება ექვემდებარება წაშლას თუ:

7.1 თუ მოდერატორს გააჩნია საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ გამოხმაურების ავტორის მიერ განთავსებული გამოხმაურება მოიაზრებს არაკეთილსინდისიერი ზრახვების არსებობას

7.2 თუ გამოხმაურება შეიცავს მუქარას და შეურაცხყოფას, არანორმატიულ ლექსიკას ან/და ვუალირებულ არანორმატიულ ლექსიკას (კერძოდ, არანორმატიული ლექსიკის სიტყვები (ფრაზები), რომელთა ცალკეული ასო-ბგერები შეცვლილია სხვა სიმბოლოებით), რასობრივ, რელიგიურ და ნაციონალურ პროპაგანდას, ასევე ნებისმიერ სხვა გამონათქვამს, რომელიც არღვევს უკრაინის მოქმედ კანონმდებლობას.

7.3 უკრაინის სასამართლოს დადგენილების შედეგად კანონიერ ძალაში შევიდა ლარდი-ტრანსის საიტზე განთავსებული გამოხმაურების მცდარი ინფორმაციული შინაარსის შემცველობის შესახებ გამოტანილი განაჩენი.

 

8. მომხმარებლის გამოხმაურებები მთლიანად წაიშლება მომხმარებლის პროფილის, ფიზიკური პირის საიდეტიფიკაციო კოდის შეცვლის - მეწარმის ან OKPO-კოდის იურიდიული პირის შეცვლის შემთხვევაში.

 

9. პირველ რიგში განიხილება ავტორის კეთილსინდისიერება. მოდერატორმა შეიძლება განიხილოს საკითხი არაკეთილსინდისიერებაზე:

 1. უარყოფითი გამოხმაურებებისთვის — გამოხმაურების მიმღების ინიციატვით, შეურაცხმყოფელი გამოხმაურების გამორიცხვით (მათ შორის შემდგომ კომენტარებში ავტორისგან) არის გამოხმაურების წაშლის მიზეზი საკითხის შინაარსის მიუხედავად;
 2. დადებითი გამოხმაურებებისთვის — საკუთარი ან/ანდა ნებისმიერი მომხმარებლის ინიციატივით.

 

10. გამოხმაურების არაკეთილსინდისიერების, ანდა დავისა და საეჭვოდ წარდგენილი ინფორმაციის განხილვისას მოდერატორს აქვს უფლება ავტორს მოსთხოვოს საბუთების ასლები, ავტორისა და გამოხმაურების მიმღებს შორის შესაბამისი ურთიერთობის დასამტკიცებლად, შემდგომი განსჯისთვის კეთილსინდისიერად მიღებული დიკუმენტების საბუძველზე. თუ გამოხმაურების ავტორმა არ დაურთო საბუთები თავდაპირველად. ავტორის მიერ გამოხმაურების საბუთების წარდგენა არ არის აუცილებელი, თუ მხარეთა შორის შესაბამისი ურთიერთობა დადასტურდება მონაცემებით, რომელიც დაკავშირებული იქნება შესაბამისი განცხადების გაფორმებასა და საიტზე მეორე მხარის აქცენტირებასთან.

 

11. გამოხმაურების განთავსების არაკეთილსინდისიერების შეფასებისას, მოდერატორმა შეიძლება გაითვალისწინოს, ნაწილობრივ, მაგრამ არაგამორიცხვით, შემდეგი ფაქტორები:

 1. პირდაპირი და ობიექტურად დადგენილი ინფორმაციის უზუსტობა (ფაქტები) გამოხმაურებაში;
 2. ავტორსა და გამოხმაურების მიმღებს შორის ურთიერთობის მტიცებულების ნაკლებობა;
 3. ავტორის მიერ გამოხმაურების არ წარდგენა შესაბამის მოთხოვნაზე ნებისმიერი დოკუმენტის, რომელიც მიუთითებს ავტორისა და გამოხმაურების მიმღების ურთიერთობაზე;
 4. გამოხმაურების მიმღების განცხადება ხელმოწერის არაავთენტურებაზე. ბეჭდებზე ავტორის მიერ წარდგენილ გამოხმაურებების დოკუმენტებში, თუ lardi-trans-ის მოდერატორს აქვს ასეთი განცხადებების დაჯერების საკმარისი მიზეზები;
 5. ავტორის მიერ ერთზე მეტი გამოხმაურების განთავსება ერთ გადაზიდვასთან დაკავშირებით;
 6. გამოხმაურებაში შეურაცხყოფის არსებობისას;
 7. მხარეთა ურთიერთობის ისტორია და lardi-trans-ის სხვა მომხმარებლებთან ურთიერთობა.

 

12. გამოხმაურებების განთავსების უფლების ბოროტად გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს მისი გაუქმება. გამოხმაურების განთავსების გათიშვის მიზეზად ითვლება არაკეთილსინდისიერი სისტემური გამოვლინებები გამოხმაურებების განთავსებისას. ნაწილობრივ, მაგრამ არაგამორიცხვით. მასიური განთავსება ან/ანდა სხვა მომხმარებლების მიმართვა, ყალბი გამოხმაურების შეთავაზება. გამოხმაურებების განთავსების ვადის ჩამორთმევა დგინდება თითოეული შემთხვევისთვის ყველა გარემოების გათვალისწინებით lardi-trans-ის შეხედულებისამებრ.

 

13. lardi-trans-ი არ არის სასამართლო და არ არის საექსპერტო დაწესებულება, სადავო სიტუაციებში მოდერატორის აზრი (არა-)კეთილსინდისიერების შეფასებაში თავდაპირველად მიიღება, როგორც არაგანსჯადი პირადი განსჯა, რომელიც არ ექვემდებარება გასაჩივრებას და დავის მოგვარებას, როგორც მტკიცებულების საკითხის , არამედ lardi-trans-ზე გამოხაურებების გამოსახვის მიზნისთვის.

 

14. მოდერატორის მიერ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ lardi-trans-ის ადმინისტრაციას შეუძლია შერჩევით გადახედოს გადაწყვეტილებებს და განიხილოს შემდგომი გამოხმაურებები თავის შეხედულებისამებრ. ახლადგამოვლენილი გარემოებების გამოვლინების გამონაკლის შემთხვევაში (სასამართლოს გადაწყვეტილება და ა.შ). გამოხმაურების მხარეები არ არიან შეზღუდულნი რომ საზოგადოებას მიაწოდონ შემდეგი განცხადებები.

 

15. უარყოფითი გამოხმაურებების განთავსებისას უკრაინის კანონის შესაბამისად lardi-trans-ი ყველა შემთხვევაში ადრესატს წარუდგენს საჯარო პასუხის შესაძლებლობას, რისთვისაც გამოიყენება კომენტარის ფუნქციონირება. უარყოფითი ინფორმაციის კონკრეტული ფაქტების დაფიქსირებითა და შეკითხვის შინაარსის გათვალისწინებით ხდება კომენტარების მოდერირება. შეურაცხყოფა და არაკონსტრუქციული “flame” შეიძლება წაიშალოს.

 

16. გამოხმაურების ავტორს აქვს უფლება მოითხოვოს გამოხმაურება.

 

17. იმ შემთხვევაში თუ გამოხმაურების ავტორი შლის საკუთარ უარყოფით გამოხმაურებას განთავსების დღიდან 14 კალენდარული დღის განმავლობაში, მაშინ ასეთი გამოხმაურება არ ახდენს ზეგავლენას გამოხმაურების მიმღების სანდოობის პასპორტში წაშლილი კომენტარების სტატისტიკაზე.

 

18. lardi-trans-ი ყოველთვის მიესალმება დავის მეგობრულ გადაწყვეტას და ასევე ყოველთვის ახორციელებს სასამართლოს იურისდიქციის გადაწყვეტილებას.

 

 

პრეტენზიების განთავსებისა და გასაჩივრების წესები

 

1. სატრანსპორტო-ინფორმაციულ სერვერ ლარდი-ტრანსზე (ტექსტში „საიტი“ ან „ლარდი-ტრანსი“) პრეტენზიების გასაჩივრებსა და განთავსების მოქმედი წესები შემუშავებულია უკრაინის კანონმდებლობისა და საქმიანი ურთიერთობის ეტიკეტის შესაბამისად.

1.1.ამასთან საიტი არ წარმოადგენს სასამართლოს ან ნებისმიერ სხვა ოფიციალურ სტრუქტურას/ორგანოს (რომელიც უფლებამოსილია განიხილოს დავა მხარეებს შორის უკრაინის კანონმდებლობის შესაბამისად), არამედ წარმოადგენს მხოლოდ ინფორმაციულ ინტერნეტ პორტალს. თავის მხრივ, საიტი ხელს უწყობს წინასასამართლო დავის ან პოტენციურად შესაძლებელი დავების დარეგულირებას საიტის მომხმარებლებს შორის.

 

2. ეხება ლარდი ტრანსს: პრეტენზია - არის შემოწმებული ინფორმაციული შეტყობინება, რომლის ადრესატია საიტზე რეგისტრირებული მომხმარებელი (სამეწარმეო სუბიექტი). პრეტენზია შეიცავს უკრაინული კანონმდებლობის ნორმების ან/და სახელშეკრულებო ვალდებულებების დარღვევევბის აღმოფხვრის მიზნით შემუშავებულ ფინანსურ მოთხოვნას.

 

3. ეხება ლარდი ტრანსს: პრეტენზია შეიძლება იყოს მხოლოდ ფინანსური (სხვა დარღვევები, როგორიცაა - მატერიალური (ქონებრივი), არამატერიალური (არაქონებრივი) პრეტენზიის წარდგენამდე უნდა გამოიხატებოდნენ ფინანსური ექვივალენტის შესაბამისად), დარღვევის აღმოფხვრად ითვლება: პრეტენზიაში მითითებული სრული/ნაწილობრივი თანხის ანაზღაურება ან ურთიერთშეთანხმება ფულადი ანაზღაურების გარეშე.

 

4. ეხება ლარდი-ტრანსს: პრეტენზიაში მხარეებად წარმოდგენილნი არიან: განმცხადებელი (ლარდი ტრანსზე რეგისტრირებული მომხმარებელი, რომელმაც წარადგინა პრეტენზია; პრეტენზიის ავტორი) და დამრღვევი (ლარდი-ტრანსზე რეგისტრირებული მომხმარებელი, რომელზეც/რომელზედაც წარდგენილია პრეტენზია; პრეტენზიის მიმღები.)

 

5.პრეტენზიის აუცილებელი ელემენტები:

5.1. პრეტენზიის გარემოებებისა და არსის აღწერა პრეტენზიაში მითითებული თანხის დასაბუთებით. (პრეტენზიის ავტორის ახსნა-განმარტება);

5.2. იმ ელექტრონული დოკუმენტების ჩამონათვალი, რომლებიც ადასტურებენ სახელშეკრულებო ურთიერთობის არსებობას და მოცემული ხელშეკრულების დარღვევის ფაქტს (ხელშეკრულება, განაცხადი, აქტი, ამონაწერი, სასაქონლო ზედნადები და სხვა);

5.3. პრეტენზიის ზუსტი თანხის ოდენობა;

5.4. პრეტენზიაში წარმოდგენილი იმ დოკუმენტების სკანირებული ვარიანტები/ასლები, რომლებიც ასაბუთებენ განმცხადებლის მოთხოვნებს;

 

6. პრეტენზიის განთავსების მიზანი - ლარდი ტრანსის მომხმარებლების ინფორმირება იმის თაობაზე, რომ არსებობს დავა კონკრეტულ მომხმარებლებს შორის, ამასთან საიტის მხრიდან მოცემულ დავაში მაქსიმალური თანაქმედების/თანამონაწილეობის უზურნველყოფა დავის მოსაგვარებლად.

 

7. პრეტენზიის განთავსების შემდეგ მისი წაშლა მხოლოდ ლარდი-ტრანსის უფლებამოსილებაა.

 

8. საიტზე მოქმედი მდგომარეობის შესაბამისად პრეტენზიების განთავსებისა და გასაჩივრების დადგენილი წესი წარმოადგენს აუცილებელ მოცემულობას ყველა ფიზიკური პირისთვის/სამეწარმეო სუბიექტებისთვის, რომლებმაც აირჩიეს დავის მოგვარების საშუალებად/გზად პრეტენზიების განთავსება/გასაჩივრება ლარდი ტრანსის საიტზე.

 

9. დოკუმენტაციის ან/და ინფორმაციის სისრულეზე და სანდოობაზე პასუხისმგებლობა (ინფორმაციის ჭეშმარიტებასთან შესაბამისობა) ეკისრება პრეტენზიის განმცხადებელს, რომელმაც განათავსა პრეტენზია საიტზე.

9.1. იმ შემთხვევაში თუ განმცხადებელმა განათავსა პრეტენზია და პრეტენზიაში არსებული ფაქტები აღმოჩნდა მცდარი, არ დადასტურდა, არ დამტკიცდა ან შეიცავს დამახინჯებულ ინფორმაციას (შემდეგში - <<შეუსაბამო პრეტენზია>>), ლარდი ტრანსი აფრთხილებს ასეთ განმცხადებელს და გააკონტროლებს საიტზე განთავსებულ მის მომდევნო პრეტენზიებს.

9.2. შეუსაბამო პრეტენზიის ხელმეორედ განთავსების შემთხვევაში, ლარდი ტრანსი ბლოკავს ასეთი განმცხადებლისთვის პრეტენზიების განთავსების ფუნქციას (იმ ფაქტის გამოვლენიდან, რომელიც ადასტურებს, რომ მოცემული პრეტენზია განეკუთვნება შეუსაბამო პრეტენზიების კატეგორიას) 1 თვის ვადით.

9.3. იმ შემთხვევაში თუ განმცხადებელმა მესამედაც განათავსა შეუსაბამო პრეტენზია საიტზე, ლარდი ტრანსი ბლოკავს ასეთი განმცხადებლის შესაძლებლობას განათავსოს პრეტენზიები საიტზე ( ფაქტის გამოვლენიდან, რომელიც ადასტურებს, რომ მოცემული პრეტენზია განეკუთვნება შეუსაბამო პრეტენზიების კატეგორიას) 12 (თორმეტი) თვის ვადით.

 

10. ლარდი-ტრანსი იტოვებს უფლებას უარი უთხრას პრეტენზიის განთავსებაში ან წაშალოს პრეტენზია თუ გაჩნდა რაიმე სახის ეჭვი პრეტენზიის ან/და თანდართული დოკუმენტების სანდოობისა, ობიექტურობისა და სიზუსტის მიმართ. ლარდი-ტრანსი არ ამოწმებს პრეტენზიას რეალობასთან შესაბამისობაზე თუ შეუსაბამისობაზე, ასევე არ ამოწმებს ბრალეულობის არსებობა/არ არსებობას პრეტენზიის ავტორისა და მიმღების ქმედებებში, რადგან არ გააჩნია მსგავსი შემოწმების რეალური შესაძლებლობა.

 

11. ლარდი-ტრანსს შეუძლია განათავსოს პრეტენზია განმცხადებლის თხოვნით თუ იგი შეესაბამება შემდეგ კრიტერიუმებს:

11.1. შესაბამისი დოკუმენტების არსებობა (ე.ი. პრეტენზიის საფუძველი), რომლებიც ადასტურებენ მომსახურების გაწევის (არ გაწევის) ფაქტს;

11.2. დოკუმენტებში მითითებული იურიდიული თუ ფიზიკური პირის შესაბამისობა პრეტენზიის ავტორთან და ლარდი-ტრანსის საიტზე რეგისტრირებულ მომხმარებელთან;

11.3. დოკუმენტებში ყველა საჭირო და აუცილებელი რეკვიზიტებისა თუ ინფორმაციის არსებობა;

11.4. პრეტენზიის ტექსტის საიტზე არსებული პრეტენზიების განთავსებისა და გასაჩივრების წესებთან შესაბამისობის შემოწმება.

 

12. ლარდი-ტრანსი არ იღებს განსახილველად:

12.1. მიმოწერას ნებისმიერი მესენჯერის საშუალებით;

12.2. ტელეფონის სქრინშოთებს (სმს, ზარები, კონტაქტები ან ნებისმიერი სხვა შეტყობინება თუ ინფორმაცია);

12.3. ფოტოს, ასევე აუდიო/ვიდეო ჩანაწერებს თუ ისინი არ წარმოადგენენ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განუყოფელ ნაწილს;

12.4. საგადასახადო დავალებებს ან გადახდის დოკუმენტს საბანკო ნიშნის გარეშე;

12.5. დოკუმენტებს ცუდად გასარჩევი და წასაკითხად/აღსაქმელად რთული ტექსტით, ბეჭდებით და გეოგრაფიული ელემენტებით.

12.6. დოკუმენტებს ფორმატში *.doc, *.txt, *.xls და სხვა ანალოგიურ ფორმატებს, რომელთა რედაქტირება შესაძლებელია სტანდარტული საოფისე პროგრამებითა და მათი ანალოგებით.

 

13. შესაძლო პრეტენზიებისა და აუცილებელი დოკუმენტების მოკლე აღწერა

13.1. შესაძლო პრეტენზიები გადამზიდის მიმართ;

პრეტენზიის არსი პრეტენზიას დართული აუცილებელი დოკუმენტები
ჩატვირთვის/გადმოტვირთვის დაგვიანება - ხელშეკრულება ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს გადაზიდვის შეთანხმებას;
- - სასაქონლო ზედნადები, CMR ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს გადაზიდვის შეთანხმებას
ტვირთის დაკარგვა, გაფუჭება ან არასრული ტვირთი - ხელშეკრულება ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს გადაზიდვის შეთანხმებას
- სასაქონლო ზედნადები, CMR ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს გადაზიდვის შეთანხმებას
- ტვირთის დაკარგვის, გაფუჭების ან არასრული ტვირთის აქტი
- დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს ტვირთის ღირებულებას
- დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს გადაზიდვისას ან ტვირთისთვის მიყენებული ზიანის ანაზრაურებას ან სასამართლოს დადგენილება
ტვირთის მოპარვა - ხელშეკრულება ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს გადაზიდვის შეთანხმებას
- სასაქონლო ზედნადები, CMR ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს გადაზიდვის შეთანხმებას
- დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს სისხლის სამართლის საქმის არსებობას ან სამართალდამცავი ორგანოების ოფიციალური წერილი, რომელიც ადასტურებს რომ მიღებულია ტვირთის მოპარვასთან დაკავშირებული განაცხადი
დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს ტვირთის ღირებულებას ან სასამართლო დადგენილება
ჩატვირთვის ჩაშლა - ხელშეკრულება ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს გადაზიდვის შეთანხმებას
- დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს ჩატვირთვის ჩაშლის ფაქტს ან სასამართლოს დადგენილება
მატერიალური და მორალური ზიანის ანაზღაურება, სასამართლო ხარჯები  სასამართლო დადგენილება
წინასწარი გადახდა - სასაქონლო ზედნადები, CMR ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს გადაზიდვის შეთანხმებას
- დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს წინასწარ გადახდას ან სასამართლო დადგენილება
შეცდომით გადახდილი ფულადი სახსრები - ხელშეკრულება ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს გადაზიდვის შეთანხმებას
- დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებენ გადახდას, მათ შორის შეცდომით გადახდას ან სასამართლო დადგენილება
დისპეტჩერის მომსახურების საფასურის გადაუხდელობა - ხელშეკრულება ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს გადაზიდვის შეთანხმებას 
- დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს გადამზიდისათვის ფულადი სახსრების გადარიცხვას, მათ შორის დისპეტჩერის მომსახურების გადახდას ან სასამართლო დადგენილება

 

13.2 შესაძლო პრეტენზიები შემკვეთის მიმართ

პრეტენზიის არსი პრეტენზიას დართული აუცილებელი დოკუმენტები
ჩატვირთვის ჩაშლა - ხელშეკრულება ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს გადაზიდვის შეთანხმებას 
- დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს ჩატვირთვის ჩაშლის ფაქტს ან სასამართლო დადგენილება
უმოქმედობა (გადმოტვირთვა/ჩამოტვირთვა) - ხელშეკრულება ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს გადაზიდვის შეთანხმებას 
- სასაქონლო ზედნადები, CMR ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს გადაზიდვის შეთანხმებას
- დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს უმოქმედობის ფაქტს ან სასამართლო დადგენილება 
მომსახურების საფასურის სრული/ნაწილობრივი გადაუხდელობა - ხელშეკრულება ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს გადაზიდვის შეთანხმებას 
- შესრულებული სამუშაოს აქტი (დამოწმებული შეთანხმების ყველა მონაწილის მიერ) ან სასაქონლო ზედნადები ან  CMR  ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს გადაზიდვის შესრულებას ან სასამართლო დადგენილება
მატერიალური და მორალური ზიანის ანაზღაურება, სასამართლო ხარჯები - სასამართლო დადგენილება

 

14. პრეტენზიის ტესქსტისა და პრეტენზიაზე თანდართული დოკუმენტების შემოწმებისას ლარდი-ტრანსს უფლება აქვს:

14.1. მოითხოვოს საიტის მოქმედი წესების შესაბამისად პრეტენზიაში არსებული შეუსაბამობების ამოღება.

14.2. მოითხოვოს ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელიც კავშირშია ტექსტთან და პრეტენზიის შინაარსთან. ხსენებული დოკუმენტაციის წარუდგენლობა შეიძლება გახდეს პრეტენზიის განუთავსებლობის საფუძველი.

14.3. პრეტენზიის ავტორს მოსთხოვოს ახსნა-განმარტება

14.4. უარი უთხრას პრეტენზიის განთავსებაში ან წაშალოს პრეტენზია თუ გაჩნდა რაიმე სახის ეჭვი პრეტენზიის ან/და თანდართული დოკუმენტების სანდოობისა, ობიექტურობის და სიზუსტის მიმართ.

14.5. წაშალოს პრეტენზია მოქმედი წესებისა და უკრაინის კანონმდებლობის შესაბმისად,

 

15. პრეტენზიის განთავსებაზე უარისა ან პრეტენზიის საიტიდან წაშლის საფუძველი საიტიდან:

15.1. ავტორის უარი პრეტენზიის განთავსებაზე,

15.2. პრეტენზიის ნებისმერი აუცილებელი ელემენტის არ არსებობა, რომელიც გათვალისწინებულია მოქმედი წესებით და პრეტენზიის ელემენტის დაუმატებლობა პრეტენზიის ავტორის მიერ ლარდი-ტრანსის მოთხოვნიდან სამი დღის განმავლობაში.

15.3. ლარდი-ტრანსის მიერ მოთხოვნილი საპრეტნზიო დოკუმენტაციის წარუდგენლობა მოთხოვნიდან სამი დღის განმავლობაში,

15.4. თუ ტესქტი შეიცავს მუქარას და შეურაცხყოფას, არანორმატიულ ლექსიკას ან/და ვუალირებულ არანორმატიულ ლექსიკას (კერძოდ, არანორმატიული ლექსიკის სიტყვები (ფრაზები), რომელთა ცალკეული ასო-ბგერები შეცვლილია სხვა სიმბოლოებით), რასობრივ, რელიგიურ და ნაციონალურ პროპაგანდას, ასევე ნებისმიერ სხვა გამონათქვამს, რომელიც არღვევს უკრაინის მოქმედ კანონმდებლობას.

15.5. სამი დღის განმავლობაში განმცხადებლის მიერ მისი პოზიციის დამადასტურებელი დოკუმენტების წარუდგენლობა;

15.6. დამრღვევის მხრიდან დოკუმენტალური კონტრარგუმენტების (საჩივრის) მიღება, რომელიც უარყოფს განმცხადებლის პრეტენზიაში მითითებულ მტკიცებულებებს;

15.7. თუ ლარდი-ტრანსს გაუჩნდა რაიმე სახის ეჭვი პრეტენზიის ან/და თანდართული დოკუმენტების სანდოობისა, ობიექტურობის და სიზუსტის მიმართ;

15.8. სხვა შემთხვევებში, რაც გათვალისწინებულია მოქმედი წესებითა და უკრაინის კანონმდებლობით.

 

16. პრეტენზიის წაშლის საფუძველი:

16.1. პრეტენზიის ავტორის მიერ პრეტენზიის წაშლის მოთხოვნა,

16.2. პრეტენზიის მიმღების საჩივრის დაკმაყოფილება,

 

17. იმ შემთხვევაში თუ მიმღებმა აღიარა პრეტენზია ან გადაიხადა პრეტენზიაში მითითებული თანხა, ასეთი პრეტენზია არ ექვემდებარება წაშლას, არამედ შეეცვლება სტატუსი.

 

18. დამრღვევს (პრეტენზიის მიმღები) აქვს უფლება გაასაჩივროს პრეტენზია.

 

19. პრეტენზიაზე საჩივრის წარდგენა მხოლოდ ერთხელ არის შესაძლებელი

 

20. განმეორებითი საჩივრების განხილვა შესაძლებელია მხოლოდ ლარდი-ტრანსის შეხედულებისამებრ იმ შემთხვევაში თუ შეიქმნება ახალი, განსაკუთრებული გარემოებები.

 

21. საჩივრის აუცილებელი ელემენტები პრეტენზიასთან მიმართებაში:

21.1. პრეტენზიაზე გაცემული საჩივრის გარემოებებისა და არსის აღწერა;

21.2. დოკუმენტების ელექტრონული ასლები, რომლებიც ადასტურებენ პრეტენზიის საჩივარს ან ასეთი დოკუმენტების არ არსებობის შემთხვევაში შესაბამის მიზეზთა ახსნა.

 

22. პრეტენზიის საჩივარი განიხილება ხუთი დღის განმავლობაში.

 

23. პრეტენზიაზე საჩივრის განხილვისას ლარდი-ტრანსს აქვს უფლება:

23.1. მოითხოვოს საჩივრის ამოღება თუ კი საჩივარი არ შეესაბამება საიტის მოქმედ წესებს

23.2. მოითხოვოს პრეტენზიის ავტორისგან ან პრეტენზიის მიმღებისგან ნებისმიერი სხვა, ტექსტთან და საჩივრის შინაარსთან/პრეტენზიასთან დაკავშირებული დოკუმენტი. ასეთი დოკუმენტის წარუდგენლობის შემთხვევაში მოცემული გადაწყვეტილება შეიძლება გახდეს საჩივრის დაუკმაყოფილებლობის ან მისი წაშლის საფუძველი;

23.3. მოსთხოვოს პრეტენზიის ავტორს/მიმღებს ახსნა-განმარტებები;

23.4. არ დაკმაყოფილოს საჩივარი ან წაშალოს პრეტენზია თუ გაჩნდა რაიმე სახის ეჭვი პრეტენზიის ან/და თანდართული დოკუმენტების სანდოობისა, ობიექტურობისა და სიზუსტის მიმართ.

23.5. წაშალოს პრეტენზია მოქმედი წესებისა და უკრაინის კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

24. ლარდი-ტრანსის მიერ პრეტენზიებისა და საჩივრების განხილვისას მიღებულ დასკვნებს არ გააჩნიათ იურიდიული ძალა. დასკვნები არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც მტკიცებულება სასამართლოში.

 

25. ფინანსური მოთხოვნის არსებობის შემთხვევაში, რომელშიც იგულისხმება სახელშეკრულებო ვალდებულებებისა და უკრაინის კანონმდებლობის სააღსრულებო ნორმების დარღვევის აღმოფხვრა, პრეტენზიის მიმღებს აქვს უფლება განათავსოს საპირისპირო პრეტენზია, რომელიც მიიღება და განიხილება იმ შემთხვევაში თუ საპირისპირო პრეტენზიის მოთხოვნები ეხება პრეტენზიის ავტორსა და მიმღებს შორის შექმნილ სიტუაციურ ურთიერთობას.

 

26. საიტის მომხმარებელთა ზოგიერთი განცხადება შეიძლება იყოს შეფასებითი ხასიათის. ლარდი-ტრანსი არ იღებს პასუხისმგებლობას მსგავს განცხადებებზე.

 

27. მოქმედი წესები ვრცელდება ლარდი-ტრანსზე დარეგისტრირებულ თითოეულ მომხმარებელზე, რომლებიც წარმოდგენილნი არიან როგორც პრეტენზიის ავტორები ან პრეტენზიის მიმღებები.

 

28. ლარდი-ტრანსი იტოვებს უფლებას შეცვალოს მოქმედი წესები ნებისმიერ მომენტში. მოქმედ წესებად ითვლება ლარდი-ტრანსის საიტზე განთავსებული წესები.

 

 

წარდგენის წესები და მომხმარებლის საჩივრების განხილვა

 

1. lardi-trans-ის საიტზე რეგისტრირებულ მომხმარებლებს აქვთ შესაძლებლობა შეიტანონ საჩივარი lardi-trans-ის ნებისმიერ მომხმარებელზე.

 

2.საჩივრის შეტანის საფუძველი შეიძლება იყოს: ფიქტიური რეგისტრაცია “ტვირთის მფლობელის” სტატუსთან შეუსაბამობა. არასწორი რეგისტრაციის ინფორმაცია, ხელახალი რეგისტრაცია საიტზე, ინფორმაციის გამოქვეყნების წესის დარღვევა.

 

3. მომხმარებლის მიმართ საჩივრის შეტანას თან სდევს მომხმარებლის მოცემული მონაცემების გადამოწმება, რომელიც მითითებულია lardi-trans-ის საიტზე ადმინისტრაციის შეხედულებების გათვალისწინებითა და არსებული სარეგისტრაციო დოკუმენტების შემოწმებით.

 

4. საჩივარი მომხმარებელზე გადაზიდვის გადასახადის გადაუხდელობისთვის, თაღლითობისთვის, არაკორექტული მოქცევისთვის და სხვა მიზნების გამო არ ექვემდებარება არსებით განხილვას, რამდენადაც მომხმარებლის მიმართვა მსგავსი განცხადებებით ხორციელდება მომხმარებელზე lardi-trans-ის საიტზე უარყოფითი გამოხმაურებების წარდგენის გზით.

 

5. ადმინისტრატორის გადაწყვეტილება საჩივართან მიმართებაში არის საბოლოო და გადახედვას არ საჭიროებს. საიტის ადმინისტრაციას შეუძლია უარყოს ნებისმიერი საჩივარი მიზეზების დასაბუთების გარეშე.

 

6. დღეში 10 - ზე მეტი საჩივრის განთავსება შეიძლება ჩაითვალოს, როგორც სამომხმარებლო ხელშეკრულების წესების დარღვევა და შეიძლება გამოიწვიოს საჩივრების წარდგენის ბლოკირება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ან გამუსაზღვრელი ვადით.

 

7. საჩივრების წარდგენა არაკეთილსინდისიერი ზრახვებით ან lardi-trans-ისთვის ზიანის მიყენების მიზნით დაუშვებელია. ასეთ შემთხვევაში საჩივრების შეტანის უფლება შეიძლება დაბლოკილ იქნას გარკვეული პერიოდით ან განუსაზღვრელი ვადით.

 

ბოლო განახლების თარიღი: 2021-08-18