1.     საერთო ინფორმაცია

 

1.1. განაცხადი – შეტყობინება, რომელიც წარიდგინება მომხმარებლის მიერ განყოფილებევში «ტვირთები» და «ტრანსპორტი» Lardi-Trans-ის საიტზე, სპეციალური ფორმით შევსების გზით და შეიცავს მხოლოდ წინადადებას ტვირთის გადაზიდვის საჭიროებაზე ან/და წინადადებას თავისუფალ ტრანსპორტზე, ტვირთის გადასაზიდად.

 

1.2. განაცხადის წარდგენა შეუძლია ნებისმიერ მომხმარებელს მხოლოდ Lardi-Trans-ის საიტზე წარმატებული რეგისტრაციის მერე.

 

1.3. ნებისმიერი განაცხადი შეიძლება შემოწმდეს საიტის ადმინისტრაციის მიერ, ამ წესების მოთხოვნებთან მისი შესაბამისობაზე.

 

1.4. მომხმარებლის საჩივრის მიხედვით საიტის ადმინისტრაცია ამოწმებს განაცხადს უკრაინის მოქმედი კანონმდებლობის, Lardi-Trans-ის საიტის სამომხმარებლო შეთანხმებების და ამ წესების მოთხოვნების შესაბამისობას.

 

1.5. საიტის მომხმარებლები რომლებსაც აქტივირებული აქვთ მომსახურება «განაცხადების ნახვა», ღებულობენ სრულ მისაწვდომობას განაცხადებზე საიტზე, ტერმინალზე, მობილურ აპლიკაციაზე, ასევე ბმულის მიღების დახმარებით.

 

1.6. პირებს რომლებიც არ არიან Lardi-Trans-ის საიტის დარეგისტრირებული მომხმარებლები, შეუძლიათ ხანაცხადების ნახვა და სათანადო ფილტრების მოხმარება განაცხადების მოსაძებნად, მაგრამ არ შეუძლიათ საკონტაქტო ინფორმაციის ნახვა განაცხადებში.

 

 

2.     განაცხადის წარდგენის წესები

 

2.1. იმისთვის რომ განვათავსოთ განაცხადი ტვირთის გადაზიდვის საჭიროებაზე, ან/და ტვირთის გადაზიდვისთვის თავისუფალ ტრანსპორტზე. საჭიროა საიტის შესაბამის განყიფილებაში, განაცხადის დამატების ფორმით შეივსოს ყველა საჭირო ველები. რომლები აღნიშნულია წითელი ვარსკვლავით.

 

2.2. ყველა ინფორმაცია განაცხადში უნდა ემთხვეოდეს იმ მომხმერებელის ინფორმაციას, რომელმაც წარადგინა განაცხადი.

 

2.3.პასუხისმგებლობას განაცხადში მითითებულ ინფორმაციის ნამდვილობაზე, აკისრია მომხმარებელს, რომელმაც წარადგინა განაცხადი.

 

2.4. ყველა დადებითი და უარყოფითი გამოხმაურებები განაცხადების შესრულებაზე მიმართავს და ეხება მხოლოდ მომხმარებელს, რომელმაც წარადგინა განაცხადი და მომხმარებელს რომელმაც აქცეპტი გააკეთა განაცხადზე (მიიღო მისი პირობები).

 

2.5. განაცხადის წარდგენა და აქცეპტირება (მისი პირობების მიღება) შეიძლება განხორციელდეს დამატებითი შემოწმების გზით, მაგალითად, მომხმარებლის მიერ დამატებითი კოდის შეყვანით, რომელიც მისთვის გამოგზავნილ იქნა პროფილში მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე ანდა მობილური ტელეფონის ნომერზე.

 

2.6. იმ შემთხვევაში, თუ არ იქნა შესრულებული დამატებითი შემოწმების საშუალებები, განახადი Lardi-Trans-ის საიტზე არ განთავსდება.

 

3.     შეზღუდვები განაცხადების განთავსებაზე

 

3.1. იკრძალება განაცხადის წარდგენა მესამე პირის ინტერესებში ან/და ფიზიკური პირის სახელით, იურიდიული პირის ან მეწარმე ფიზიკური პირების, რომლებიც არ არიან Lardi-Trans-ის საიტის დარეგისტრირებული მომხმარებლები.

 

3.2. იკრძალება განაცხადების განთავსება, რომლებიც შეიცავენ სხვა წინადადებებს ვიდრე წინადადებას ტვირთების გადაზიდვის საჭიროებაზე, ანდა წინადადებას ტვირთის გადასაზიდად თავისუფალ ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობაზე.

 

3.3. იკრძალება არანორმატიული ლექსიკის ხმარება ან/ანდა ზავუალირებული არანორმატიული ლექსიკის (ნაწილობრივ, მაგრამ არ გამოირიცხება არანორმატიული ლექსიკის სიტყვა (ფრაზები), ცალკეული ასოები რომლებიც შენაცვლებულია სხვა სიმბოლებით).

 

3.4. იკრძალება სიტყვების წერა მთლიანად დიდი ასოებით, ოფიციალური სახელების, სახელების ან/ანდა აბრევიატურების გამოკლებით.

 

3.5. იკრძალება განაცხადში იმ ინფორმაციის მითითება, რომელიც არ ემთხვევა ინფორმაციას იმ მომხმარებლის პროფილში, რომელმაც წარადგინა განაცხადი.

 

3.6.   იკრძალება განაცხადის უფრო ხშირად განახლება, ვიდრე ერთხელ 30 წუთში.

 

3.7. იკრძალება ერთი და იგივე ტვირთის/ტრანსპორტის მითითება რამდენიმე იდენტურ განაცხადებში (კლონებში).      

 

3.8. იკრძალება space-ით სიტყვების წერა, მაგალითად, ასე «ს წ რ ა ფ ა დ ტ ვ ი რ თ ი», «კ ი ე ვ ი» და ა.შ..

 

3.9. განაცხადში იკრძალება საკონტაქტო ინფორმაციის (ტელეფონების, მოსამართების, ICQ და ა.შ.) განთავსება ნებისმიერ ველზე, გარდა «საკონტაქტო ინფორმაცია»-ს ველისა.

 

3.10. «შენიშვნებში» შეიძლება მხოლოდ იმ ინფორმაციის მითითება, რომლისთვისაც სპეციალური ველი არ არის გათვალისწინებული განაცხადის წარდგენის ფორმაში.

 

3.11. განაცხადის ფორმის ინფორმაციით შევსება უნდა ხდებოდეს მხოლოდ ველების დანიშნულობის შესაბამისად.

 

3.12. განაცხადში ტვირთის გადაზიდვაზე აუცილებელია ჩატვირთვა/ჩამოტვირთვის პუნქტების ზუსტი მითითება შესაბამის ველებში.

 

 

4. განაცხადების წაშლა და მომხმარებლის პასუხისმგებლობა განაცხადის წარდგენის წესების დარღვევაზე

 

4.1. მომხმარებლის მიერ განაცხადის მიწოდების წესების მე-3 განყოფილების 3.1., 3.2., 3.3. პუნქტების დარღვევის შემთხვევაში – მითითებული განაცხადი წაიშლება, და მომხმარებელი, რომელმაც ის განათავსა, ებლოკება განაცხადის განთავსების შესაძლებლობა.

 

4.2. განაცხადის წარდგენის შესაძლებლობის ბლოკირების მოხსნა წარმოებს საიტის ადმინისტრაციის მიერ მომხმარებლის მიმართვის მერე, წესების მოთხოვნების დარღვევის მიზეზების ახსნით.

 

4.3. მომხმარებლის მიერ განაცხადის მიწოდების წესების მე-3 განყოფილების 3.1., 3.2., 3.3. პუნქტების განმეორებითი დარღვევის შემთხვევაში – მითითებული განაცხადი წაიშლება, და მომხმარებელი, რომელმაც ის განათავსა, სამუდამოდ ებლოკება განაცხადის განთავსების შესაძლებლობა.

 

4.4.  მომხმარებლის მიერ განაცხადის მიწოდების წესების მე-3 განყოფილების 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9. პუნქტების დარღვევის შემთხვევაში – მითითებული განაცხადი წაიშლება.

 

4.5. მომხმარებლის მიერ განაცხადის მიწოდების წესების მე-3 განყოფილების 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9. პუნქტების განმეორებითი დარღვევის შემთხვევაში – მითითებული განაცხადი წაიშლება, მომხმარებელს კი, რომელმაც ის განათავსა, ებლოკება განაცხადის წარდგენის უფლება.

 

4.6. განაცხადის წარდგენის შესაძლებლობის ბლოკირების მოხსნა წარმოებს საიტის ადმინისტრაციის მიერ მომხმარებლის მიმართვის მერე, წესების მოთხოვნების დარღვევის მიზეზების ახსნით.

 

4.7.  Lardi-Trans-ის საიტის ადმინისტრაცია ინარჩუნებს განაცხადების წაშლის უფლებას, რომლებიც არ შეესაბამება უკრაინის მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებს, Lardi-Trans-ის სამომხმარებლო შეთანხმების მოთხოვნებს და ამ წესების მოთხოვნებს, ასევე უარის თქმას მომხმარებლის ბლოკირების მოხსნაზე მისი მიმართვის განხილვის შედეგებზე დაყრდნობით.

 

 

5.     რააქტუალური განაცხადის წაშლა

 

5.1. განაცხადი ავტომატურად წაიშლება საიტის ბაზიდან განაცხადის მიწოდების ფორმაში მითითებულ ველზე «ჩატვირთვის თარიღი -დან» ან ველზე «ჩატვირთვის თარიღი -ჩათვლით» თარიღის დამთავრებისთანავე.

 

5.2. იმ შემთხვევაში თუ განაცხადი დაიხურა მითითებულ ვადაზე ადრე, მაშინ მომხმარებელი ვალდებულია თვითონ წაშალოს დახურული ან არააქტუალური განაცხადები.

 

5.3. წაშლილი განაცხადები ხვდება კალათაში. ასეთი კალათის ზომა შეადგენს: ფასიანი მომსახურების მომხმარებლებისტვის – 500 განაცხადი, მომხმარებლები, რომლებიც არ იხდიან შესაბამის პაკეტების საფასურს, -150 განაცხადი.

 

ბოლო განახლების თარიღი: 2016-07-04