პროფილის შემოწმების ზოგადი წესები

 

თქვენს მიერ სააღრიცხვო ჩანაწერის რეგისტრაცია ან/და გამოყენება გულისხმობს თქენს მიერ იმის გაგებას, რომ ჩვენ ბუნებრივად შეგვიძლია შევადაროთ ჩვენთვის ხელმისაწვდომი მონაცემები თქვენს ფირმაზე (მიღებული როგორც თქენგან, ასევე სხვა კანონიერი წყაროებიდან) თქვენს მიერ სააღრიცხვო ჩანაწერში მითითებულ მონაცემებთან. შემდეგ, საბოლოო ჯამში ჩვენ გვაქვს უფლება ასეთი შედარების საფუძველზე მივიღოთ გადაწყვეტილება თქვენი სააღრიცხვო ჩანაწერის სანდოობაზე. გარდა ამისა ჩვენ განზრახული გვაქვს განსაკუთრებული ფორმით გამოვყოთ სააღრიცხვო ჩანაწერები, რომელიც აკმაყოფილებს სანდო კრიტერიების სპეციალური შემოწმების მოთხოვნილებას (შემდეგ — “პროფილის შემოწმება”).

 

პროფილის შემოწმება გულისხმობს ჩვენს მიერ თქვენი სააღრიცხვო ჩანაწერის სანდოობის საჯარო დადასტურებას, თქვენი რეალური და პოტენციური პარტნიორების საყურადღებოდ. მომხმარებლის პროფილის შემოწმებით ჩვენ არ გვეკისრება ფირმის მიერ მიწოდებული მომსახურების ხარისხის და/ან გადაზიდვის დამკვეთის ფირმის "გადახდისუუნარობის" შეფასება (ფირმის მუშაობის ბიზნეს-საიმედოობის/ეფექტურობის შეფასებისთვის, საიტზე განკუთნილია გამოხმაურებები), თუმცა პროფილის შემოწმებით ჩვენ ვაფიქსირებთ ფირმის მიერ მითითებულ სააღრიცხო ჩანაწერში მონაცემთა სანდოობას.


პროფილის შემოწმება არის უფასო სერვისი, მაგრამ იწარმოება ავტომატურ რეჟიმში თქვენს მიერ ლარდი-ტრანსის ფასიანი სერვისების გადახდის საფუძველზე.


თუ თქვენ რაიმე მიზეზის გამო, პროფილის შემოწმების ავტომატური გავლის პირობების პასუხად, გსურთ უარის თქმა თქვენი სააღრიცხო ჩანაწერის პროფილის შემოწმების სტატუსის წარმატებით გავლის მითვისებაზე, გთხოვთ მესიჯით შეგვატყობინოთ ჩვენ info@lardi-trans.com -ზე.


იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი გადასახდო რეკვიზიტები რაიმე კეთილსინდისიერი მიზეზების გამო არ ემთხვევა საახრიცხვო ჩანაწერის მონაცემებს, ან თუ თქვენ ჯერ ვერ შეძელით ლარდი-ტრანსის ფასიანი სერვისის უპირატესობის შეფასება — თქვენ მაინც გაქვთ პროფილის შემოწმების გავლის შესაძლებლობა, ზოგიერთი დოკუმენტების ჩვენთან გამოგზანით (“პროფილის შემოწმება ქაღალდზე”, ნახეთ ქვემოთ).


პროფილის შემოწმების წარმატების გავლა არ გიხსნით თქვენ პასუხისმგებლობას სააღრიცხო ჩანაწერების სანდოობაზე, რომელიც მოქმედებს ყველა მომხმარებელზე. მომხმარებლების შესატყვისი ვალდებულებები და დაშვეული რეგისტრაციის შედეგები ან/და არასწორი სააღრიცხვო ჩანაწერების გამოყენება - აღწერილია მთავარი ტექსტის მომხმარებლის თანხმობის შესახებ მე-4 განყოფილებაში.

იმ შემთხვევაში თუ თქვენ წარმატებით გაირეთ პროფილის შემოწმება, ჩვენ არ გიწესებთ თქვენი სტატუსის მოქმედების რომელიმე თარიღთან ან/და ვადებთან დაკავშირებულ სპეციალურად განსაზღვრულ შეზღუდვებს.


პროფილის შემოწმებიდან გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ თქვენი სააღრიცხვო ჩანაწერის ავთენტურობის აქტუალურობა - წარმოადგენს თქვენი პირადი პასუხისმგებლობის ზონას. თქვენ გაქვთ უფლება ნებისმიერ მომენტში განაახლოთ თქვენი მონაცემები პროფილის შესამოწმებელი პროცედურის გავლის გზით - ქვემოთ აღწერილი ხერხების შესაბამისად.


მიუხედავად ზემოთ თქმულისა, თუ ჩვენ სანდოობის ზონაში პროფილის შემოწმების შემდეგ მივანიჭეთ თქვენ სააღრიცხო ჩანაწერს დამატებითი ქულა ან/და გამოხმაურებების განთავსების უფლება - ასეთი პრივილეგიები ყოველგვარი სპეციალური შეზღუდვების გარეშე იმოქმედებენ.


ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას დამატებით შევამოწმოთ მონაცემების ავთენტურობა, კერძოდ კი - თქვენი კომპანიის რეგისტრაციის ნამდვილობა, ასევე სახელწოდების შესაბამისობა და სარეგისტრაციო (საიდენტიფიკაციო) კოდის (ნომერის) შესაბამისობა ხელმისაწვდომ ოფიციალურ წყაროებში, ამასთან ვიტოვებთ უფლებას უარი გითხრათ პროფილის შემოწმებაზე ან შემდგომში შეუსაბამობის გამოვლენის შემთხვევაში გავაუქმოთ თქვენი სტატუსი.


„პროფილი შემოწმებულია“ სტატუსის გაუქმება და სტატუსის მინიჭებაზე უარის თქმის მიზეზი შეიძლება იყოს (იმის გათვალისწინებით, რომ შესაბამისი დარღვევები სააღრიცხვო ჩანაწერის ბლოკირების მიზეზიცაა) :

 1. ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი ლეგიტიმური გზით მოპოვებული პროფილის შემოწმებასთან დაკავშირებული სააღრიცხვო ჩანაწერის მონაცემების შეუსაბამობა.
 2. სამომხმარებლო შეთანხმებაში აღწერილი სააღრიცხვო ჩანაწერის გამოყენების წესების დარღვევა.


პროფილის შემოწმება გულისხმობს, რომ თქვენი სააღრიცხვო ჩანაწერის მონაცემები არ უნდა იყოს შეცვლილი წინასწარი დასტურის გარეშე. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას:

 1. პროფილის შემოწმების გასავლელად წარმოდგენილი განაცხადის ან/და „პროფილი შემოწმებულია“ სტატუსის არსებობის შემთხვევაში გამოვიყენოთ წინასწარი მოდერაციის რეჟიმი კომპანიის სააღრიცხვო ჩანაწერის მონაცემებში ცვლილებების შესატანად. (თქვენ დაგებლოკებათ შესაბამისი ველების მნიშვნელობების დამოუკიდებლად შეცვლის შესაძლებლობა); ან
 2. ავტომატურად მოვხსნათ პროფილის წარმატებით გავლის სტატუსი თქვენი მხრიდან გარკვეული ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ( სააღრიცხვო ჩანაწერების შემოწმების ამა თუ იმ მექანიზმის გამოყენების საფუძველზე) გავაფრთხილოთ სხვა მომხმარებლები ავთენტურობის გარანტიებთან დაკავშირებით.

 

პროფილის შემოწმება საკონტროლო გადახდის შესრულების გზით

 

პროფილის შემოწმების გავლისთვის საჭიროა:

 1. “ფირმაზე ინფორმაცია”-ს განყოფილებაში, თქვენი სააღრიცხვო ჩანაწერის გვერდზე “საწარმოს კოდი”-ს ველზე — реსარეგისტრაციო (იდენტიფიკაციური, საგადასახადო; უკრაინისთვის — ЕГРЮЛФЛП/ЕГРПОУ; რუსეთისთვის — ИНН) კოდი (ნომერი);
 2. გადაიხადოთ მომსახურებების საფასური თქვენი ფირმის მიმდინარე საბანკო ანგარიშიდან.

პროფილის შემოწმება წარმატებით გავლილად ჩაითვლება თუ კი

 1. სახელწოდება
 2. თქვენი ფირმის კოდი (ნომერი), ასევე
 3. მიმდინარე ანგარიში, რომელიც მითითებულია გადამხდელის რეკვიზიტებში (გადახდის გამგზავნი), შეესაბამება თქვენს სააღრიცხვო ჩანაწერში მითითებულ და ასევე თქვენი სარეგისტრაციო ქვეყნის სახელმწიფო რეესტრის მონაცემებს.

ვიტოვებთ უფლებას უარი გითხრათ პროფილის დადასტურებაში თუ ერთი რეკვიზიტი მაინც, რომელიც მითითებულია გადამხდელის რეკვიზიტში არ იქნება სახელმწიფო რეესტრის მონაცემებში მითითებული რეკვიზიტის შესაბამისი

დანაკლისი დაიშვება მხოლოდ ზოგიერთი ქვეყნის რეზიდენტებისთვის, სადაც გადახდისას ნებადართულია ერთ-ერთი თქვენი რეკვიზიტის დაუფიქსირებლობა (თქვენი სახელწოდების გარდა). ამასთან, ჩვენ უფრო დეტალურად შევისწავლით საკონტროლო გადახდისას მითითებულ თქვენს რეკვიზიტებს და თუ მონაცემები დაემთხვა ოფიციალურ რეესტრში მითითებულ მონაცემებს, ასევე თქვენს სააღრიცხვო ჩანაწერში მითითებულ მონაცემებს - თქვენი პროფილის შემოწმება ჩაითვლება წარმატებით გავლილ შემომწებად.

პროფილის შემოწმება ითვლება წარმატებით დასრულებულად, თუ თქვენი ფირმის სახელწოდება და შესატყვისი კოდი (ნომერი) მითითებული გადამხდელის რეკვიზიტში (თანხის გამგზავნის), შეესაბამება ჩვენს საბანკო ამონაწერს რომელიც განცხადებულია თქვენს სააღრიცხვო ჩანაწერში.


პროფილის წარმატებით გავლის შემთხვევაში, საიტის გვერდებზე ჩვენ დავამატებთ განსაკუთრებულ ვიზუალურ აღნიშვნას, დაკავშირებულს თქენს სააღრიცხვო ჩანაწერთან, ინფორმაციის დაყვანით ყველა მომხმარებლამდე (უშუალოდ ამ ინფორმაციის ნახვა შეუძლიათ ფასიანი სერვისის მომხმარებლებს) თქვენი მონაცემების ჩვენი ბოლო შედარებისა და გადახდის თარიღს, რის საფუძველზე განხორციელდა მონაცემთა შედარება.


პროფილის თავდაპირველი შემოწმება წარმოებს ავტომატურად, როგორ წესი 5 სამუშაო დღე, თქვენი გადახდის მიღების შემდეგ. თუ მითითებულ პერიოდში თქვენ არ მიიღეთ შეტყობინება პროფილის შემოწმების წარმატებით გავლაზე, ან/და თქვენი სააღრიცხვო ჩანაწერის გვერდზე არ გამოჩდა სპეციალური ნიშანი, გთხოვთ დაუკავშირდეთ მხარდაჭერის სამსახურს თქვენთვის ნებისმიერი მოსახერხებელი ფორმით - მიზეზების განმარტებისთვის.


თუ თქვენ გსურთ განაახლოთ შედარების თარიღი, ინფორმაციის დაყვანით ყველა მომხმარებლამდე, მას შემდეგ, რაც თქვენ მოგვიანებით გადაიხადეთ სერვისების საფასური, ჩვენ გთხოვთ მიმართოთ მხარდაჭერის სამსახურს პროფილის ხელახალი შემოწმებისთვის.


ჩვენ არ ვადგენთ სპეციალურ ნებისმიერი თარიღების ან/და ვადების განსაზღვრის შეზღუდვებს, რომელიც დაკავშირებულია თქვენი წარმატებით გავლილი პროფილის შემოწმების სტატუსით. იმის გათვალისწინებით, რომ შეუსაბამობის აღმოჩენის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს პროფილის შემოწმებაზე უარის თქმის ან/და მისი გაუქმების უფლება, აგრეთვე სათანადო თარიღების ინფორმაციის დაყვანის გათვალისწინებით ყველა მომხმარებლამდე. თქვენი საღრიცხვო ჩანაწერის სანდოობის მდგომარეობის აქტუალობა პროფილის შემოწმების გავლის გარკვეული დროის შემდეგ — არის თქვენი და თქვენი კონტრაგენტების გონივრული შეშფოთების საგანი.


მიუხედავად ზემოხსენებულისა, თუ ჩვენ პროფილის შემოწმების გავლის საფუძველზე წარვადგენთ თქვენს საიმედოობის რეიტინგის სააღრიცხვო ჩანაწერში დამატებით ბალს ან/და გამოხმაურების განთავსების უფლებას, ასეთი პრივილეგიები მოქმედებენ ვადის სპეციალური შეზღუდვების გარეშე, გარკვეული დროის გავლის შემდეგ თქვენი პროფილი შეადგენს ჩვენი გონივრული შეშფოთების საგანს.


ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, დამატებით შევამოწმოთ თქვენს სააღრიცხვო ჩანაწერებთან დაკავშირებული მონაცემთა სისწორე, კერძოდ, თქვენი ფირმის რეგისტრაციის ნამდვილობა, ასევე თქვენი ფირმის სახელწოდებისა და რეგისტრაციის (საიდენტიფიკაციო, საგადასახადო) კოდის (ნომერის) შესაბამისობა ხელმისაწვდომ ოფიციალურ წყაროებში, და უარის თქმაზე თქვენი პროფილის შემოწმებაზე, ან შემდეგში, თქვენი სტატუსის გაუქმებაზე, შეუსაბამობის აღმოჩენის შემთხვევაში.


პროფილის შემოწმების წარმატებული გავლის სტატუსის მინიჭების უარყოფის და გაუქმების საფუძვლად ითვლება (ზიანის მიყენების გარეშე, რომ შესაბამისი დარღვევები ანგარიშის ბლოკირების საფუძველია):

 1. გამოვლენილი ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი სანდო მეთოდით, სააღრიცხვო ჩანაწერში მონაცემთა არასწორობა,, რომელიც ეხება პროფილის შემოწმებას.
 2. სამომხმარებლო შეთანხმებაში სააღრიცხვო ჩანაწერის გამოყენების ძირითადი წესების დარღვევა.

 

პროფილის შემოწმება ითვალისწინებს, რომ ჩვენს მიერ გადამოწმებული მონაცემები თქვენი სააღრიცხვო ჩანაწერებიდან არ უნდა იცვლებოდეს დამატებითი მტკიცებულების გარეშე. თქვენი სტატუსის წარმატებით გავლილი პროფილის შემოწმებისთვის. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ჩვენი შეხედულებისამებრ:

 1. დავაყენოთ მოდერაციის წინასწარი რეჟიმი ფირმის სააღრიცხვო ჩანაწერებში მონაცემების შესაცვლელად, პროფილის შესამოწმებლად ან/და წარმატებით გავლილი სტატუსით წარდგენით (თქვენ დაგებლოკებათ შესაძლებლობა დამოუკიდებლად შეცვალოთ სარეგისტრაციო მონაცემთა შესაბამისი ველები); ან
 2. ავტომატურად მოვხსნათ პროფილის შემოწბების წარმატებით გავლის სტატუსი,, თქვენს მიერ ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში.

 

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ვაკეთოთ ჩვენი შეხედულებისამებრ დათქმები (წინადადება) საიმედოობის გარანტიაზე სხვა მომხმარებლებისთვის, წარდგენილი სააღრიცხო ჩანაწერების შემოწმების ამა თუ იმ მექანიზმებით.

 


პროფილის შემოწმება ქაღალდზე

 

ქაღალდის პროფილის შემოწმების გავლისთვის თქვენ უნდა გამოგვიგზავნოთ ორიგინალი ანდა შესაბამის შემთხვევაში ნოტარიუსით დამოწმებული დოკუმენტის ასლი, რომელიც ამტკიცებს თქვენი ფირმის რეგისტრაციას და მისი ეკსკლუზიური უფლებების ქონას (მოწმობები, ცნობები, ამოწერები, შესაბამისი ამონაწერი რეესტრიდან , იმ ქვეყნის კანონმდებლობის მიხედვით, რისი რეზიდენტიც არის თქვენი ფირმა; ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას პროფილის შემოწმების ხარისხზე ეჭვის მიტანის შემთხვევაში მოვითხოვოთ თქვენგან ბმული თქვენი ქვეყნის კანონმდებლობით). კერძოდ:

 • იურუდიული და ფიზიკური პირების - უკრაინის მეწარმეებისთვის შესაბამის დოკუმენტად ითვლება მოწმობა სახელმწიფო რეგისტრაციის შესახებ ანდა ამოწერა ЕГРЮЛФЛП-დან;
 • რუსეთის იურიდიული პირებისთვის — ერთერთი ქვემოთ ჩამოთვლილი:
  • მოწმობა/შეტყობინება საგადასახადო ორგანოში აღრიცხვაზე დაყენებაზე; ანდა
  • სახელმწიფო რეგისტრაციის მოწმობა;
 • რუსეთის ინდივიდუალური მეწარმეებისთვის — კომბინაცია ქვემოთ ჩამოთვლილის:
  • მოწმობა/შეტყობინება საგადასახადო ორგანოში აღრიცხვაზე დაყენებაზე; და
  • სახელმწიფო რეგისტრაციის მოწმობა ИП ანდა ჩანაწერის შეტანის მოწმობა ЕГР ИП-ში.

 

ქაღალდზე ხელნაწერით უნდა იყოს მითითებული დამოწმებული საკუთარი ხელმოწერით, თარიღის მითითებით, ასევე ხელმომწერის სახელი და მისი თანამდებობა, თქვენი უნიკალური მომხმარებლის იდენტიფიკატორი ლარდი-ტრანსზე.


ქაღალდის პროფილის შემოწმება ითვლება წარმატებით გავლილად თუ სახელწოდება და შესაბამისი თქვენი ფირმის კოდი (ნომერი) მოცემული დოკუმენტებში, შეესაბამება სააღრიცხვო ჩანაწერში თქვენს მიერ წარდგენილ ინფორმაციას.


ქაღალდის პროფილის შემოწმების წარმატებით გავლისას ჩვენ დავამატებთ განსაკუთრებულ ვიზუალურ აღნიშვნებს საიტის გვერდებზე, რომელიც დაკავშირებულია თქენს სააღრიცხვო ჩანაწერებთან, ინფორმაციის დაყვანით ყველა მომხმარებლამდე (ამ ინფორმაციის ნახვა შეუძლიათ ფასიანი სერვისის მომხმარებლებს) შემდეგი ინფორმაცია ქაღალდზე, რომელიც თქენ გამოგვიგზავნეთ: ტიპი (სახელწოდება) დოკუმენტის; დოკუმენტის თარიღი; ასლის ნოტარიული დამოწმების თარიღი (თუ შესაძლებელია); დოკუმენტის თარიღი; ჩვენგან მონაცემთა შედარების თარიღი.


ქაღალდის პროფილის შესამოწმებლად გამოიყენება ყველა ზემოთ მოცემული ზოგადი წესები.

 

 

ბოლო განახლების თარიღი: 2020-04-30