1. Apibrėžimai

 

1.1. Naudotojas arba Jūs — fizinis asmuo, įmonė ir jos atstovai, kurie turi prieiga prie Svetainės ir (arba) naudojasi Servisais.

 

1.2. Fizinis asmuo yra asmuo, turintis civilinį teisnumą ir visišką civilinį veiksnumą, kuris nėra ūkinės veiklos subjektu ir kuris naudojasi Svetaine ir (arba) Servisais asmeniniams poreikiams ir išimtinai savo vardu

 

1.3. Įmonė — yra komercinis subjektas (“ūkio subjektas”), juridinis asmuo arba individualus verslininkas, vykdantis komercinę veiklą naudojant Svetaine ir (arba) Servisus.

 

1.4. Svetainė — “transporto informacinis LARDI-TRANS.LT serveris”, informacinis resursas, kuris yra pasiekiamas Internete, naudojant LARDI-TRANS.LT domeno vardą (taip pat per kitus domenų vardus, nukreipiančius į LARDI-TRANS.LT).

 

1.5. LARDI-TRANS.LT arba Mes — juridinis asmuo, Ribotos atsakomybės bendrovė «VARYTRA», įregistruota ir veikianti pagal Estijos Respublikos įstatymus, kurie veikia kartu ar atskirai tarp jų sudarytoje sutartyje nustatytomis sąlygomis.

 

1.6. Servisas/Servisai — informacinės paslaugos, teikiamos Naudotojui (Įmonei) per Svetainę ir (arba) kitu būdu (ypač, tačiau neišimtinai, per masinį siuntimą el. paštu) su legitiminiu „LARDI-TRANS.LT“, “Ларди-Транс” prekių ženklų ir (arba) panašių (išvestinių) žymėjimų naudojimu, taip pat atitinkami Svetainės funkciniai skyriai ir paslaugų teikimo būdai.

 

2. Bendrosios nuostatos

 

2.1. Ši Naudotojo Sutartis (toliau – “Sutartis”) reguliuoja tarp Jūsų (toliau – Naudotojas), iš vienos pusės, ir „LARDI-TRANS.LT“, iš kitos pusės, santykius, atsirandančius dėl Svetainės funkcionavimo ir (arba) Servisų teikimo. Ypač, tačiau neišimtinai, ši Sutartis nustato Svetainės ir (arba) Servisų teikimo taisykles ir sąlygas.

 

2.2. Ši Sutartis (įskaitant atskirų Servisų naudojimo Taisykles ir Sąlygas, kurios yra Sutarties dalis), skleidžia savo veiksmą tiek registruotiems, tiek neregistruotiems Svetainės Naudotojams, su principiniu pritaikymu atitinkamų nuostatų nemokamai/neužregistruotai prieigai.

 

2.3. Kiekvienas Įmonės atstovas, iki to laiko, kol nėra pakankamų priežasčių manyti kitaip, yra laikomas tinkamai įgaliotų atitinkamos Įmonės atstovu ir, jei nėra aiškiai nurodyta kitaip, suprantama, kad Naudotojo Sutarties nuostatos pilnai liečia šią Įmonę.

 

2.4. Ši Sutartis tampa prieinama Naudotojui įėjus į Svetainę. Svetainės, bet kokių Servisų naudojimas ir (arba) paskyros registracija reiškia Naudotojo sutikimo su visomis šios Sutarties sąlygomis patvirtinimą ir besąlyginį jų priėmimą.

 

2.5. „LARDI-TRANS.LT“ pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti Sutartį be specialaus išankstinio Naudotojo įspėjimo ir (arba) vėlesnio pranešimo. Galiojanti Sutarties redakcija visada yra prieinama adresu. Naudotojo tęstinis Svetainės ir (arba) Servisų naudojimas po bet kokių Sutarties pakeitimų reiškia besąlyginį Nadotojo sutikimą su tokiais pakeitimais.

 

3. Ribota „LARDI-TRANS.LT“ atsakomybė

 

3.1. Prieiga prie Svetainės ir Servisų teikiama „tokia, kokia yra“, ir „LARDI-TRANS.LT“ negarantuoja, kad Svetainė ir (arba) Servisai atitiks Naudotojo lūkesčius ir (arba) tikslus.

 

3.2. Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, kad „LARDI-TRANS.LT“ turi teisę savo nuožiūra ir be specialaus Naudotojo įspėjimo, keisti jam prieinamą Servisų rinkinį ir (arba) Svetainės funkcionalumą.

 

3.3. Fizinis asmuo, kuris nėra ūkinės veiklos subjektu, kaip Svetainės ir jos Servisų Naudotojas, supranta ir sutinka su tuo, kad dėl savo teisinio statuso, jo prieiga prie Servisų ir (arba) Svetainės funkcionalumo dėl jų neaktualumo Naudotojui, turi keletą apribojimų, tarp jų: ​​pateikiant paraiškas ir atsiliepimus, pridedant kontaktus, brenda, logotipą ir pan. Apribojimų sąrašą „LARDI-TRANS.LT“ turi teisę keisti savo nuožiūra ir be išankstinio tokio Naudotojo įspėjimo.

 

3.4. Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, kad „LARDI-TRANS.LT“ 100% negarantuoja be klaidų ir nenutrūkstamo Svetainės ir (arba) Servisų veikimo ir neatsako už bet kurią galimą žalą, padarytą Naudotojui ir (arba) tretiesiems asmenims dėl techninės klaidos aparatinės ir (arba) programinės įrangos bet kurioje pusėje.

 

3.5. Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, kad „LARDI-TRANS.LT“ negarantuoja informacijos patikimumą (ypač, tačiau neišimtinai, paraiškų dėl siūlomų pervežimui krovinių ir (arba) turimo laisvo krovininio transporto), paskelbtos Svetainėje trečiosiomis asmenimis, ir neatsako už bet kurią galimą žalą, padarytą Naudotojui ir (arba) tretiesiems asmenims dėl naudojimosi Svetaine/Servisais.

 

3.6. Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, kad „LARDI-TRANS.LT“ neatsako už reklaminės informacijos, paskelbtos Svetainėje, patikimumą ir už reklamuojamų prekių/paslaugų kokybę.

 

3.7. „LARDI-TRANS.LT“ pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu sustabdyti, apriboti ar nutraukti Naudotojo prieigą prie Svetainės ar tam tikrų Servisų, įskaitant, tačiau neišimtinai, šios sutarties ir (arba) taikomų įstatymų pažeidimo Naudotoju atveju. Tokiais pažeidimų dėl Naudotojo kaltės atvejais „LARDI-TRANS.LT“ neprivalo grąžinti piniginius lėšus, sumokėtus už prieigą prie Servisų ir (arba) kompensuoti nuostolius.

 

4. Paskyra

 

4.1. Atlikdamas paskyros registravimo veiksmus, Naudotojas garantuoja, kad jis yra tinkamai teisnus, visiškai veiksnus ir (arba) tam tikrais atvejais yra įmonės įgaliotas asmuo.

 

4.2. Naudotojas įsipareigoja registracijos duomenyse pateikti patikimą informaciją:

  • apie Įmonęįskaitant: pavadinimą, juridinį ir pašto adresus, registracijos (identifikavimo, mokesčių) kodus (numerius), telefono numerį, el. pašto adresą, svetainės adresą, jei yra, kitus kontaktinius duomenis, taip pat duomenis apie verslo veiklos įgyvendinimą: duomenys apie individualaus verslininko buvimo vietą individualios veiklos nutraukimo procese ir duomenys apie juridinio asmens buvimo vietą nutraukimo procese;
  • apie fizinį asmenį, kuris nėra ūkinės veiklos subjektu įskaitant: pavardę ir vardą, identifikavimo kodą, registracijos adresą, kontaktinius numerius;

ir nuolat atnaujinti pateikiamą informaciją.

 

4.3. Naudotojas yra atsakingas ir savarankiškai imasi priemonių, kad užtikrintų savo paskyros saugumą Svetainėje (įskaitant slaptažodžio-prisijungimo vardo rinkinio kontrolė, el. pašto adreso ir t.t.). Naudotojas yra visiškai atsakingas už visus veiksmus, atliktus naudojantis Naudotojo paskyrą. Naudotojas įsipareigoja nedelsdamas pranešti „LARDI-TRANS.LT“ apie visus atvejus nesankcionuoto Naudotojo paskyros naudojimą trečiosiomis asmenimis. Naudotojas įsipareigoja nenaudoti registracijos duomenyse informacijos, kuri gali būti klaidinanti, ypač, tačiau neišimtinai: žymenis, atvaizduojantys trečiųjų asmenų prekių ženklus ir (arba) komercinius pavadinimus ar panašius į juos iki sumaišymo laipsnio; duomenis, kurie dubliuoja bet kurios kitos paskyros duomenis.

 

4.4. Naudotojas įsipareigoja neregistruoti ir nenaudoti daugiau nei vieną paskyrą tuo pačiu metu.

 

4.5. Įmonė įsipareigoja naudoti paskyrą išimtinai Įmones poreikių patenkinimui, tiesiogiai susijusių su krovinių pervežimu.

 

4.6. Fizinis asmuo, kuris nėra ūkinės veiklos subjektu, įsipareigoja naudoti paskyrą išimtinai savo poreikių patenkinimui ypač, tačiau neišimtinai, susijusių su krovinių pervežimu.

 

4.7. „LARDI-TRANS.LT“ pasilieka teisę tiek pagal savo nuožiūra, tiek pagal verifikacijos (atestacijos) sistemą, prašyti pateikti dokumentus, patvirtinančius Naudotoju pateiktus duomenis, ir priimti sprendimus dėl Naudotojo paskyros tikrumo, remiantis tokių užklausų rezultatais.

 

4.8. „LARDI-TRANS.LT“ pasilieka teisę savo nuožiūra blokuoti ir (arba) atšaukti (ištrinti) paskyros registraciją, ypač, tačiau neišimtinai, šiais atvejais:

  1. šiame skyriuje nurodytų registracijos ir (arba) paskyros naudojimo sąlygų pažeidimas;
  2. paskelbimo (pranešimo) ir (arba) kitokio informacijos naudojimo taisyklių pažeidimas;
  3. sėkmingi ar nesėkmingi bandymai apeiti technines informacijos saugumo priemones, kurios „LARDI-TRANS.LT“ naudoja teikiant Servisus, įvairius išpuolių formas, nukreiptus prieš Svetainę, įskaitant, tačiau neišimtinai, sąmoningą galimų klaidų naudojimą Svetainės skriptose.

 

4.9. „LARDI-TRANS.LT“ pasilieka teisę savo nuožiūra vesti Naudotojo pakeitimų istoriją bet kokių paskyros registracijos duomenų su tokiu pačiu viešumo lygiu prieiga prie pakeitimų istorijos, kaip ir prie pačių duomenų. Bet kokie duomenys, išsaugoti pakeitimų istorijoje paskyrai, yra pripažįstami kaip relevantiniai nustatant bet kokiems formaliai reikšmingiems faktams ir santykiams, susijusiems su paskyrą, nustatymui, ir, be to, — ginčijamais ir (arba) abejotinais atvejais, su sąlyga, kad Naudotojas turi papildomą dokumentinį patvirtinimą dėl sąžiningo duomenų pakeitimo ir paskyros naudojimo prieš ir po tokių pakeitimų — nukreipiančius į momentą tokių registracijos duomenų nurodymo aktualumą.

 

5. Asmens duomenys ir privatumas

 

5.1. Šiuo būdu Naudotojas suteikia LARDI-TRANS.LT sutikimą tvarkyti asmens duomenis pagal Konfidencialumo politiką.

 

5.2. Teikiant ypač, tačiau neišimtinai, paskelbiant Svetainėje Naudotoju (Įmonėms) bet kokios informacijos, kurioje yra trečiųjų šalių asmens duomenys, Naudotojas (Įmonėms) garantuoja, kad kiekvienas toks veiksmas nepažeidžia įstatymų ir (arba) sutarties nustatytų trečiųjų asmenų teisių, ir, taip pat, garantuoja, kad kad kiekvienam tokiam veiksmui yra taikomas, užtikrintаs šio Naudotojo atsakomybe, atitinkamų asmens duomenų subjekto sutikimas.

 

5.3. Naudotojas yra visiškai atsakingas už pasirinkimo korektiškumą, kur taikoma, individualių privatumo/viešumo nustatymų paskelbtos informacijos, naudojant Naudotojo paskyros Servisus, ypač, tačiau neišimtinai, dokumentų (vaizdų) saugojimo Servisui. Ši nuostata vienodai taikoma tiek asmens duomenų saugumui, tiek komercinių paslapčių ir (arba) kitos konfidencialios informacijos apsaugai.

 

6. Informacijos naudojimas Naudotoju

 

6.1. Nepaisant naudojamų komunikacijos kanalų su kitais Naudotojais ir (arba) „LARDI-TRANS.LT“, Naudotojas įsipareigoja laikytis visuotinai priimtų mandagumo normų.

 

6.2. Naudotojas įsipareigoja be specialaus „LARDI-TRANS.LT“ leidimo nenaudoti Svetainės ir (ar) Servisų bet kokio pobūdžio reklaminės informacijos pranešimui ir (arba) masiniam pranešimui apie bet kokią informaciją, kuri neatitinka Svetainės (Servisų) tematikos.

 

6.3. Bet kokiu būdu įkeliant bet kokius dokumentus ir (arba) vaizdus į Svetainę, Naudotojas garantuoja, kad:

  1. Naudotojas turi teisę naudoti dokumentą/ vaizdą tiems tikslams, kuriems jis yra įkeltas į Svetainę, nepažeisdamas trečiųjų asmenų teisių (ypač, tačiau neišimtinai, intelektinės nuosavybės teisių), įskaitant fiksuotas bet kokiais sutartiniais Naudotojo įsipareigojimais;
  2. dokumento/vaizdo įkėlimas į viešąją prieigą nepažeidžia viešųjų teisės interesų (ypač, tačiau neišimtinai, taikomos baudžiamosios teisės).

 

6.4. Naudotojas įsipareigoja nedaryti nesąžiningų veiksmų, nukreiptų prieš kitus Naudotojus ir (arba) „LARDI-TRANS.LT“, ypač, tačiau neišimtinai, pranešimas naudodajant Svetainę/Servisus, bet kokios informacijos su nurodymu, be pakankamų tam įgaliojimų, kitų asmenų registracijos, asmeninių arba kontaktinių duomenų, taip pat bet koks kitas informacijos pranešimas, kuris gali suklaidinti dėl tikrosios fizinės asmens tapatybės ar patikimų duomenų apie Įmonę, atstovavimo santykių tarp Naudotojų ir (arba) Naudotojų ketinimų. Naudotojas supranta, kad tokie veiksmai taip pat gali būti kvalifikuojami kaip sukčiavimas ir dėl to gali būti baudžiami.

 

6.5. Informacija apie intelektinės nuosavybės teises: Ribotos atsakomybės bendrovė «Lardi», įregistruota ir veikianti pagal Ukrainos įstatymus, yra savininku išimtinių intelektinės nuosavybės teisių dėl duomenų (duomenų bazių) kompiliacijos, prieiga prie kurių Naudotojui suteikiama Servisų ribose, ypač, tačiau neišimtinai, duomenų kompiliacijos apie paraiškas, apie pervežimui siūlomus krovinius, ir (arba) apie turimo laisvo krovininio transportą. Naudotojui suteikiama neišimtinė teisė naudotis aukščiau nurodytais intelektinės veiklos rezultatais, kurių teisės priklauso RAB «Lardi», išimtinai savo poreikių patenkinimui, tiesiogiai susijusiems su krovinių pervežimu. Visos teisės dėl duomenų kompiliacijos naudojimo (naudojimo būdų), kurios nėra tiesiogiai nurodytos šioje Sutartyje kaip suteiktos Naudotojui, nelaikomi suteiktomis Naudotojui ir pasilieka RAB «Lardi». Ypač, tačiau neišimtinai: Naudotojas neturi teisės atkurti ir (arba) platinti RAB «Lardi» intelektinės nuosavybės objektus bet kokiais tiesiogiai neaptartomis šioje Sutartyje priemonėmis. RAB «Lardi» atstovas Estijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Norvegijos Karalystės teritorijose yra ribotos atsakomybės įmonė «VARYTRA».

 

7. Naudotojo sutarties sudėtis ir veikla

 

7.1. Siekiant išvengti painiavos, aukščiau pateiktos taisyklės yra bendros ir taikomos visoms Servisams/Svetainės skyriams, įskaitant, tačiau neišimtinai: paraiškų dėl siūlomų pervežti krovinių skelbimas, ir (arba) dėl turimo laisvo krovininio transporto, atsiliepimų paskelbimas „Patikimumo zonoje“, Automarketas, Forumas.

 

7.2. Žemiau išvardyti dokumentai ir (arba) lydinčios instrukcijos funkcionalumui atitinkamuose Svetainės puslapiuose nustato specialias atskiromis Servisais naudojimo taisykles ir yra neatskiriama šios Sutarties dalis:

 

8. Kontaktas su „LARDI-TRANS.LT“

 

8.1. Informacija apie tai, kaip susisiekti su Mumis, išdėstyta „Kontaktai“ puslapyje. Jūs taip pat galite naudoti atskirą Web formą „Kreiptis į palaikymo tarnyba“ arba į palaikymo Pokalbį.

 

8.2. Jeigu aptinkama spėjamų gedimų ir (arba) kitų reiškinių, kurie prieštarauja supratimams apie įprastą Svetainės ir (arba) Servisų veikimą, Mes taip pat rekomenduojame pasitikrinti skyrių „Svetainės Naujienos“.

 

8.3. Jūs suprantate ir sutinkate su tuo, kad Jūsų ir Mūsų interesais, taip pat kaip ir visų kitų sąžiningų šalių, kurios gali būti įtraukti į įvairius klausimus, Mes turime teisę įrašyti telefoninius pokalbius su palaikymo tarnyba.

 

 

Paskutinio atnaujinimo data: 2020-05-20