Jūsų paskyros patikimumo „Lardi-Trans“ tikrinimas

 

Registracija ir (arba) Jūsų naudojimasis paskyra reiškia, kad Jūs suprantate, kad Mes galime sutikrinti turimus duomenis apie Jūsų įmonę (gautus tiek iš Jūsų, tiek iš kitų teisėtų šaltinių) su Jūsų paskyroje pateiktais duomenimis. Galiausiai, Mes turime teisę priimti sprendimus dėl Jūsų paskyros tikrumo, remdamiesi tokiu sutikrinimu. Be to, mes ketiname ypatingu būdu išskirti paskyras, kurios pagal specialius tikrinimo kriterijus (toliau - Profilio patikrinimas) atitinka patikimumo reikalavimus.

 

Profilio patikrinimas reiškia Mūsų viešą Jūsų paskyros patikimumo patvirtinimą, Jūsų realių ir potencialių partnerių žiniai. Tikrindami Naudotojo profilį, mes neužtikriname Įmonės teikiamų krovinių pervežimo paslaugų kokybę ir (arba) Įmonės „mokumą“, kaip pervežimo užsakovo (verslo patikimumo/darbo su Įmone efektyvumo įvertinimui, skirti atsiliepimai Svetainėje), tačiau Profilio tikrinimu mes fiksuojame pagrindinių duomenų, nurodytu Įmonės paskyroje, patikimumą.

 

Profilio tikrinimas yra nemokama Paslauga, tačiau ji pagal numatytuosius nustatymus vykdoma automatiniu režimu, remiantis duomenimis apie Jūsų apmokėjimą mokamu „Lardi-Trans“ Servisų.

 

Jeigu Jūs dėl kokių nors priežasčių, tenkindami automatinio Profilio tikrinimo sąlygas, norite atsisakyti paskirti paskyrai sėkmingo Profilio patikrinimo statusą, prašome praneškite Mums, siųsdami pranešimą adresu info@lardi-trans.com.

 

Jei Jūsų mokėjimo duomenys dėl kokių nors sąžiningų priežasčių nesutampa su duomenimis iš Jūsų paskyros, arba Jūs dar nespėjote įvertinti mokamų „Lardi-Trans“ Servisų pranašumų – Jūs vis tiek neprarandate galimybės praeiti Profilio tikrinimą, atsiųsdami Mums kai kuriuos dokumentus („Popierinis profilio tikrinimas“, žr. žemiau).

 

Sėkmingas Profilio tikrinimo atlikimas neatleidžia Jūsų nuo atsakomybės už paskyros patikimumą, kuri pagal numatytuosius nustatymus galioja visiems Naudotojams. Atitinkami Naudotojo įsipareigojimai ir galimos registracijos ir (arba) nepatikimos paskyros naudojimo pasekmės yra aprašytos pagrindiniame Naudotojo sutarties tekste 4 skyriuje.

 

 

Bendros Profilio tikrinimo taisyklės

 

Norėdami atlikti Profilio tikrinimą, Jums reikia:

 1. nurodyti Jūsų paskyros puslapyje, skyriuje „Informacija apie įmonę“, laukelyje “Įmonės kodas” – Jūsų Įmonės registracijos (identifikavimo, mokesčių; Ukrainai - EGRYULFLP/EDRPOU, Rusijos Federacijai – TIN) kodą (numerį);
 2. atsiskaityti už Servisus iš einamosios Jūsų Įmonės sąskaitos.

 

Profilio tikrinimas laikomas sėkmingu, jeigu Jūsų Įmonės pavadinimas ir atitinkamas kodas (numeris), kurie nurodyti mokėtojo (mokėjimo siuntėjo) rekvizituose mūsų banko išraše arba patikimai yra susiję su tokiais rekvizitais, atitinka pateiktoms Jūsų paskyroje.

 

Sėkmingo Profilio tikrinimo atlikimo atveju, Mes pridėsime specialius vaizdinius žymėjimus Svetainės puslapiuose, susietas su Jūsų paskyra, viešai paskelbdami informaciją (tiesiogiai šią informaciją matys mokami Naudotojai) apie datą Mūsų paskutinės duomenų patikros ir mokėjimo datą, kurios pagrindu buvo atlikta duomenų patikra.

 

Pradinis Profilio tikrinimas pagal numatytuosius nustatymus atliekamas automatiškai, paprastai per 5 darbo dienas po to, kai gauname Jūsų mokėjimą. Jeigu per nurodytą laikotarpį Jūs negavote pranešimo apie sėkmingą Profilio tikrinimo užbaigimą ir (arba) Jūsų paskyros puslapyje neatsirado specialaus žymėjimo, prašome Jūs susisiekti su Palaikymo tarnyba bet kuriuo patogiu būdu, kad išsiaiškinti priežastį.

 

Jei dėl viešosios informacijos Jūs pageidaujate atnaujinti savo duomenų patikrinimo datą, kuriuos mes esame sutikrinę po Jūsų velesnio atlikto apmokėjimo. Mes prašome Jus susisiekti su Palaikymo tarnyba dėl Jūsų Profilio patikrinimo iš naujo.

 

Mes nenustatome jokių specialiai apibrėžtų apribojimų dėl bet kokių datų ir (arba) laiko tarpų, susijusių su Jūsų statuso galiojimu dėl sėkmingo Profilio patikrinimo. Atsižvelgiant į Mūsų teisę, neatitikimų aptikimo atveju, atsisakyti ir (arba) atšaukti Jūsų Profilio patikrinimą, .ir atsižvelgiant į tai, kad mes viešai skelbiame visas atitinkamas datas, susijusias su aktualumu Jūsų profiliu patikimumu praėjus tam tikram laiko tarpui po paskyros patikrinimo - kelia Jūsų pagrįstą susirūpinimą bei susirūpinimą Jūsų kontrahentų.

 

Nepaisant aukščiau išdėstyto, tuo atveju, jei Mes suteiksime Jūsų paskyrai, sekmingo Profilio patikrinimo pagrindu, papildomą balą Patikimumo reitinge ir (arba) teisę skelbti atsiliepimus, tokios privilegijos taip pat bus taikomos be specialių laiko tarpo apribojimų, praėjus tam tikram laiko tarpui po paskyros patikrinimo tai bus Mūsų pagrįsto susirūpinimo dalyku.

 

Mes pasiliekame teisę papildomai tikrinti duomenų, susijusių su Jūsų paskyra, patikimumą, ypač Jūsų Įmonės registracijos tikrumą, taip pat Jūsų Įmonės pavadinimo ir registracijos (identifikavimo, mokesčių) kodo (numerio) atitinkamumą prieinamuose oficialiuose šaltiniuose ir atsisakyti Jums atlikti Profilio patikrinimą arba vėliau atšaukti Jūsų statusą, neatitikimų aptikimo atveju.

 

Atsisakymo suteikti pagrindai ir pagrindai atšaukti sėkmingą Profilio patikrinimo statusą yra (nepažeidžiant to, kad atitinkami pažeidimai taip pat yra pagrindas blokuoti paskyrą):

 1. bet kuriuo metu, bet kokiomis patikimomis priemonėmis paskyros duomenų, susijusių su Profilio patikrinimu, nepatikimumo aptikimas;
 2. pagrindinių paskyros naudojimo taisyklių, nustatytų Naudotojo sutartyje, pažeidimas.

 

Profilio patikrinimas numato, kad sutikrintos duomenys iš Jūsų paskyros be papildomo patvirtinimo neturi būti keičiami tam tikslui, kad Jūsų statusas sėkmingo Profilio patikrinimo galiotų. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra:

 1. nustatyti išankstinio moderavimo režimą, skirtą duomenų apie Įmonę pokyčiams paskyroje, kuriai taikoma Profilio patikrinimas ir (arba) suteiktas sėkmingo Profilio patikrinimo statusas (jums bus užblokuota galimybė savarankiškai keisti atitinkamų registracijos duomenų laukų reikšmes); arba
 2. automatiškai pašalinti sėkmingo Profilio patikrinimo statusą tuo atveju, jeigu Jūs atlikote pakeitimų.

 

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra daryti, pagal poreikį, išlygas (įspėjimus) kitiems Naudotojams apie patikimumo garantijas, kurias suteikia vieni ar kiti paskyros tikrinimo mechanizmai.

 

 

Popierinis Profilio patikrinimas

 

Norėdami praeiti Popierinį Profilio patikrinimą Jūs turite mums atsiųsti dokumento originalą arba atitinkamais atvejais notaro patvirtintą dokumento kopiją, kuris patvirtina Jūsų Įmonės registraciją ir yra išimtinai Jūsų Firmos valdyme (liudijimai, pažymos, ištraukos, išrašai iš atitinkamo registro, pagal šalies įstatymus, kurios rezidentu yra Jūsų Įmonė; Mes pasiliekame teisę, kaip Profilio patikrinimo sąlygą, reikalauti iš Jūsų nuorodos į Jūsų šalies įstatymus tuo atveju, kai kila abejonių). Visų pirma:

 • Ukrainos juridiniams asmenims ir individualiems verslininkams tinkamas dokumentas yra valstybinės registracijos pažymėjimas arba išrašas iš vieningo valstybinio juridinių asmenų ir individualių verslininkų registro - YEGRYULFLP;
 • juridiniams Rusijos Federacijos asmenims - vienas iš žemiau išvardytų dokumentų:
  • registracijos mokesčių institucijoje liudijimas/pranešimas; arba
  • valstybinės registracijos pažymėjimas;
 • individualiems Rusijos Federacijos verslininkams - žemiau išvardytų dokumentų derinys:
  • registracijos mokesčių institucijoje liudijimas/pranešimas; ir
  • IP valstybinės registracijos pažymėjimas arba EGRIP įrašų lapas.

 

Popieriuje turi būti nurodytas Jūsų unikalus „Lardi-Trans“ Naudotojo identifikatorius, kuris yra ranka rašytas, patvirtintas ranka parašytu parašu, nurodant datą, taip pat pasirašiusio asmens vardą ir pareigas.

 

Popierinis profilio patikrinimas laikomas sėkmingu, jei dokumentuose nurodytas Jūsų Įmonės pavadinimas ir atitinkamas kodas (numeris) atitinka nurodytus Jūsų paskyroje.

 

Sėkmingo Popierinio profilio patikrinimo atveju, Mes pridėsime specialius vaizdinius žymėjimus Svetainės puslapiuose, susietusius su Jūsų paskyra, viešai paskelbdami sekančią informaciją (tiesiogiai šią informaciją matys mokami Naudotojai) apie popierių, kurį Jus mums atsiuntėte: dokumento tipas (pavadinimas); dokumento data; notaro patvirtintos kopijos data (jei taikoma); Mūsų atliktos duomenų patikros data.

 

Popieriniam profilio patikrinimui taikomos visos aukščiau išdėstytos bendros Profilio patikrinimo taisyklės, kur jos taikomos principiniai.

 

 

Dalyvavimas atsiliepimų sistemoje ir Patikimumo reitinge

 

Jūsų paskyros registravimas reiškia Jūsų sutikimą su tuo, kad Jūsų paskyra automatiškai pradeda dalyvauti „Lardi-Trans“ atsiliepimų sistemoje ir Patikimumo reitinge.

 

 

Apskaičiavimo formulė Naudotojo paskyros balo Patikimumo reitinge

 

Naudotojo paskyros balas Patikimumo reitinge apskaičiuojamas kaip balų suma pagal sekančius kriterijus:

 

Atsiliepimai*

Į skaičiavimą įeina teigiami paskutinių 24 mėnesių ir neigiami pastarųjų 36 mėnesių atsiliepimai, maksimali reikšmė: 10 balų. Tarptautiniai pervežimai įskaitomi su didinančių koeficientu (x1.5), nepaisant teigiamų ar neigiamų atsiliepimų.

   
Pretenzijos Minusuojami Patikimumo reitingo 0.25 balai už kiekvieną atidarytą pretenziją (neatsižvelgiant į jos sukūrimo datą).
   
Vežėjas su GPS

Vežėjas (su patvirtintu autoparkų), kuris naudoja „SmartGPS“ transporto priemonių sekimui ir yra pasirengęs suteikti siuntėjui krovinio sekimo nuorodą, gauna +0,5 balo Reitingui.

   
Profilis patikrintas

Profilis tikrinamas atliekant mokėjimą iš FAV/RAB a.s., arba gaunant notaro patvirtintas dokumentų kopijas. Maksimali reikšmė: 2.0 balai.

   
Registracijos svetainėje data

Pilnų metų su „Lardi-Trans“:
(0-1) - 0.0 bal.,
(1-2) - 0.2 bal.,
(2-3) - 0.4 bal.,
(3-4) - 0.6 bal.,
(4-5) - 0.8 bal.,
(5-6) - 1 bal.,
(6-7) - 1.2 bal.,
(7-8) - 1.4 bal., 
(8-9) - 1.6 bal.,
(9-10) 1.8 - bal.,
≥10 - 2 bal.

   
Būti partneriu

Už kiekvieną įmonės pridėjimą į kitos įmonės „Mano partneriai“ sąrašą +0.01 bal. Maksimali reikšmė: 1 balas (100 partnerių).

   

Kiek metų nesikeitė pavadinimas

Pilnų metų:
(0-2) - 0.0 bal.,
(2-3) - 0.2 bal.,
(3-4) - 0.3 bal.,
(4-5) - 0.4 bal.,
(5-6) - 0.5 bal.,
(6-7) - 0.6 bal.,
(7-8) - 0.7 bal., 
(8-9) - 0.8 bal.,
(9-10) - 0.9 bal.,
≥10 - 1 bal.
   
Iš viso  16,5

 

Kai kelios Naudotojų paskyros turi vienodą balą, rangavimas Patikimumo reitinge atliekamas pagal ypatingą formulę, naudojant pasikliautinąjį Vilsono intervalą, įskaitant tiek teigiamų atsiliepimų procentą, tiek bendrą gautų atsiliepimų skaičių.

 

Jūsų teisė skelbti atsiliepimus

 

Jums suteikiama galimybė skelbti atsiliepimus apie kitas Įmones (atitinkamas paskyras), jeigu tenkinama viena iš sekančių sąlygų:

 1. sėkmingo Profilio patikrinimo statuso galiojimas
 2. Patikimumo reitingo balo galiojimas yra ne mažesnis kaip 4.

 

Prašom, žr. taip pat atskiru būdų ir su ypatingu dėmesiu Atsiliepimų pateikimo taisyklės.

 

 

Paskutinio atnaujinimo data: 2020-04-30