Apskaičiavimo formulė Naudotojo paskyros balo Patikimumo reitinge

Jūsų teisė skelbti atsiliepimus

Atsiliepimų ir skundų pateikimo taisyklės

Pretenzijų pateikimo ir apskundimo taisyklės

Skundų prieš naudotojus pateikimo ir nagrinėjimо taisyklės

 

 

Apskaičiavimo formulė Naudotojo paskyros balo Patikimumo reitinge

 

Naudotojo paskyros balas Patikimumo reitinge apskaičiuojamas kaip balų suma pagal sekančius kriterijus:

 

Atsiliepimai*

Į skaičiavimą įeina teigiami paskutinių 24 mėnesių ir neigiami pastarųjų 36 mėnesių atsiliepimai, maksimali reikšmė: 10 balų. Tarptautiniai pervežimai įskaitomi su didinančių koeficientu (x1.5), nepaisant teigiamų ar neigiamų atsiliepimų.

   
Pretenzijos Minusuojami Patikimumo reitingo 0.25 balai už kiekvieną atidarytą pretenziją (neatsižvelgiant į jos sukūrimo datą).
   
   
Profilis patikrintas

Profilis tikrinamas atliekant mokėjimą iš FAV/RAB a.s., arba gaunant notaro patvirtintas dokumentų kopijas. Maksimali reikšmė: 2.0 balai.p>

   
Registracijos svetainėje data

Pilnų metų su “Lardi-Trans”:
(0-1) - 0.0 bal,
(1-2) - 0.2 bal,
(2-3) - 0.4 bal,
(3-4) - 0.6 bal,
(4-5) - 0.8 bal,
(5-6) - 1 bal,
(6-7) - 1.2 bal,
(7-8) - 1.4 bal,  
(8-9) - 1.6 bal,
(9-10) 1.8 - bal,
≥10 - 2 bal.

   
Būti partneriu

Už kiekvieną įmonės pridėjimą į kitos įmonės „Mano partneriai“ sąrašą +0.01 bal. Maksimali reikšmė: 1 balas (100 partnerių).

   

Kiek
metų
nesikeitė
pavadinimas

Pilnų metų:
(0-2) - 0.0 bal,
(2-3) - 0.2 bal,
(3-4) - 0.3 bal,
(4-5) - 0.4 bal,
(5-6) - 0.5 bal,
(6-7) - 0.6 bal,
(7-8) - 0.7 bal, 
(8-9) - 0.8 bal,
(9-10) - 0.9 bal,
≥ 10 – bal.td>
   
Iš viso  16,5

 

Kai kelios Naudotojų paskyros turi vienodą balą, rangavimas Patikimumo reitinge atliekamas pagal ypatingą formulę, naudojant pasikliautinąjį Vilsono intervalą, įskaitant tiek teigiamų atsiliepimų procentą, tiek bendrą gautų atsiliepimų skaičių.

 

 

Jūsų teisė skelbti atsiliepimus

 

Jums suteikiama galimybė skelbti atsiliepimus apie kitas Įmones (atitinkamas paskyras), jeigu tenkinama viena iš sekančių sąlygų:

1. использование платного пакета Сервисов; а также

2. одно из следующих:

 1. sėkmingo Profilio patikrinimo statuso galiojimas
 2. Patikimumo reitingo balo galiojimas yra ne mažesnis kaip 4.

 

 

Atsiliepimų ir skundų pateikimo taisyklės

 

1. Atsiliepimų pateikimas yra postmoderuojamas, t.y. moderatorius tikrina atsiliepimus, įskaitant atsiliepimus pagal gavėjo prašymą, po to, kai atsiliepimas buvo viešai paskelbtas. Mes a priori pasikliaujame jūsų sąžiningumu ir korektiškumu. Atsiliepimas turi būti susijęs su tiesioginiais atsiliepimo autoriaus ir naudotojo, apie kurį paskelbtas atsiliepimas, santykiais, tačiau neturi būti paremtas nepatikima informacija arba informacija, apie kurią atsiliepimo autorius sužinojo iš nežinomų šaltinių arba šaltinių, kurių negalima patikrinti.

 

2. Šalių, teikiančių atsiliepimus, prieštaravimus, įrodymus ir t.t., adresatas pirmiausia yra ne „Lardi-Trans“ administracija, bet transporto bendruomenė. Atsiliepimas turi būti susijęs su tiesioginiais atsiliepimo autoriaus ir naudotojo, apie kurį paskelbtas atsiliepimas, santykiais, tačiau neturi būti paremtas nepatikima informacija arba informacija, apie kurią atsiliepimo autorius sužinojo iš nežinomų šaltinių arba šaltinių, kurių negalima patikrinti.

 

3. „Lardi-Trans“ moderatorius nevertina atsiliepimų „teisingumo“ kategorijose (moderatorius neturi galimybių ir įgaliojimų detaliai įsigilinti į santykius tarp šalių, išskyrus tas, kurias suteikia „Lardi-Trans“ svetainė ir forumas). Tuo pat metu „Lardi-Trans“ sveikina viešus tiek autoriaus, tiek atsiliepimo gavėjo pasisakymus, nurodydant konkrečių aplinkybių atitikimą ar neatitikimą tikrovei su įrodymų ir argumentų pateikimu.

 

4. Atsakomybė už atsiliepimo turinį tenka jį paskelbusiam naudotojui, kuris pagal galiojančius Ukrainos įstatymus, yra atitinkamo informacinio pranešimo (atsiliepimo) autorius.

 

5. Asmeniui, skleidžiančiam informaciją, tenka pareiga įrodyti jos patikimumą ir teisingumą, ginčijamo atšaukimo teisme atveju pagal Ukrainos įstatymus. Vertybinių sprendimų taip pat negalima paneigti ar įrodyti, nes jie yra asmeninė atsiliepimo autoriaus nuomonė; tik faktinės aplinkybės gali būti „atitinkantys“ arba „neatitinkantys“ tikrovę. Be to, „Lardi-Trans“ nėra teisminė institucija ir nėra įgaliota iš esmės išspręsti ginčo tarp naudotojų.

 

6. Remdamasis neįmanomumu patikrinti atsiliepimo informacijos patikimumo ir teisingumo, moderatorius vertina atsiliepimus pagal sąžiningumo kriterijus, atitinkamumo galiojančių Ukrainos įstatymų reikalavimams ir galiojančių Ukrainos įstatymų, „Lardi-Trans“ Naudotojo sutarties ir „Lardi-Trans“ Atsiliepimų pateikimo taisyklių pažeidimų buvimą ar nebuvimą.

 

7. Atsiliepimas gali būti ištrintas tuo atveju, jei:

7.1 jei moderatorius turi pagrindų pagrįstai manyti, kad atsiliepimo autorius jį paskelbė nesąžiningais tikslais;

7.2 jeigu atsiliepime yra įžeidimų ir grasinimų, keiksmažodžių ir (arba) paslėptų keiksmažodžių (visų pirma, bet neišimtinai nešvankių žodžių (frazių), kurių atskiros raidės yra pakeistos kitais simboliais) rasinio, tautinio ir religinio priešiškumo propagandos, taip pat kitų pareiškimų, pažeidžiančių galiojančius Ukrainos įstatymus;

7.3 jei įsigalioja Ukrainos teismo sprendimas dėl informacijos, pateiktos „Lardi-Trans“ svetainėje paskelbtame atsiliepime, melagingumo ir (arba) jos paneigimo.

 

8. Naudotojų atsiliepimai visiškai ištrinami, pasikeitimu naudotojo profilyje asmens-verslininko identifikavimo kodo ar juridinio asmens OKPO kodo atveju, tai liudyja apie verslo subjekto pasikeitimą.

 

9. Iš pradžių daroma prielaida, kad atsiliepimo autorius yra sąžiningas. Moderatorius gali nagrinėti nesąžiningumo klausimą:

 1. dėl neigiamų atsiliepimų — atsiliepimo gavėjo iniciatyva, išskyrus kai atsiliepime yra įžeidimų. Įžeidžiantys atsiliepimo pasisakymai (įskaitant tolesniuose autoriaus komentarose) yra besąlygiškas pagrindas pašalinti atsiliepimą, neatsižvelgiant į klausimo esmę;
 2. dėl teigiamų atsiliepimų — savo ir (arba) bet kurio Naudotojo iniciatyva.

 

10. Nagrinėdamas atsiliepimo nesąžiningumo klausimą iškilus ginčui ar kilus abejonėms dėl pateiktos informacijos patikimumo, moderatorius turi teisę paprašyti autoriaus pateikti dokumentų, patvirtinančių atitinkamus autoriaus ir atsiliepimo gavėjo santykius, kopijas, kad remiantis gautais dokumentais būtų galima priimti sprendimus dėl sąžiningumo, jei atsiliepimo autorius nepridėjo dokumentų iš pradžių. Dokumentų atsiliepimo autoriu nėra privalomas, jei atitinkami atsiliepimo šalių santykiai patvirtinami duomenimis, susijusiais su atitinkamos paraiškos įforminimų Svetainėje ir jos kitos šalimi akceptavimu.

 

11. Vertindamas nesąžiningumą paskelbtame atsiliepime, moderatorius gali atsižvelgti, visų pirma, bet neišimtinai, į sekančius faktorius:

 1. atsiliepime aiškiai ir objektyviai nustatytas informacijos (faktų) nepatikimumas;
 2. trūksta įrodymų apie autoriaus ir atsiliepimo gavėjo santykių buvimą;
 3. atsiliepimo autorius nepateikė, pagal atitinkamą užklausą, jokių dokumentų, kuriuose nurodomi bet kokie autoriaus ir atsiliepimo gavėjo santykiai;
 4. atsiliepimo gavėjo pareiškimai apie parašų/antspaudų dokumentuose, kuriuos pateikė atsiliepimo autorius, neautentiškumą, jei „Lardi-Trans“ moderatorius turi pakankamai pagrindo manyti, kad tokie teiginiai yra teisingi;
 5. autorius pateikia daugiau nei vieną atsiliepimą dėl vieno pervežimo;
 6. atsiliepime yra įžeidimų;
 7. šalių tarpusavio santykių ir santykių su kitais „Lardi-Trans“ naudotojais istorija.

 

12. Piktnaudžiavimas teise skelbti atsiliepimus gali būti atimtas. Pagrindais išjungti galimybę skelbti atsiliepimus yra sisteminiai nesąžiningumo pasireiškimai skelbiant atsiliepimus visų pirma, bet neišimtinai, masinis skelbimas ir (arba) susisiekimas su kitais Naudotojais su pasiūlymais paskelbti nepatikimus atsiliepimus. Teisės teikti atsiliepimus atėmimo terminas nustatomas kiekvienu atveju, atsižvelgiant į visas „Lardi-Trans“ nuožiūra aplinkybes.

 

13. „Lardi-Trans“ nėra teisminė instancija ir nėra ekspertinė institucija. Ginčytinose situacijose moderatoriaus nuomonė vertinant (ne)sąžiningumą iš pradžių laikoma neskundžiamu asmeniniu sprendimu, ne ginčo išsprendimui ar jo panaudojimui kaip įrodymui, bet atsiliepimo „Lardi-Trans“ svetainėje atvaizdavimo klausimui išspręsti.

 

14. Moderatoriui priėmus sprendimą, „Lardi-Trans“ administracija gali pasirinktinai peržiūrėti sprendimus ir toliau diskutuoti apie atsiliepimo aktualumą išimtinai savo nuožiūra, išskyrus atvejus, kai atsirado naujai paaiškėjusių aplinkybių (teismo sprendimą ir pan.). Atsiliepimo šalims neribojama teisė teikti tolesnius pareiškimus visuomenei.

 

15. Skelbent neigiamą atsiliepimą, „Lardi-Trans“, vadovaudamasis Ukrainos įstatymais, visais atvejais suteikia atsiliepimo gavėjui galimybę viešai atsakyti, dėl kurio turėtų būti naudojamasi komentarų funkcionalumu, kad būtų galima paneigti neigiamą informaciją, nurodant konkrečius faktus, susijusius su klausimo esme. Komentarai yra moderuojami, įžeidimai ir nekonstruktyvus „fleimas“ gali būti pašalinti.

 

16. Atsiliepimo autorius turi principinę teisę atšaukti savo atsiliepimą.

 

17. В случае, если автор отзыва удаляет свой отрицательный отзыв на протяжении 14 календарных дней с даты его размещения, то такой отзыв не влияет на статистику удаленных отзывов в паспорте надежности получателя отзыва.

 

18. „Lardi-Trans“ visada palankiai vertina draugišką ginčų sprendimą ir taip pat visada vykdo atitinkamos jurisdikcijos teismų sprendimus.

 

 

Pretenzijų pateikimo ir apskundimo taisyklės

 

1. Šios pretenzijų pateikimo ir apskundimo Taisyklės transporto-informacinime LARDI-TRANS.COM serveryje (toliau tekste – «Svetainė» arba «Lardi-trans») yra parengtos remiantis Ukrainos įstatymų ir verslo apyvartos papročių reikalavimais.

1.1. При этом Сайт не подменяет собой суд либо иной орган, уполномоченный рассматривать споры согласно действующему законодательству Украины, а является лишь информационной интернет платформой, способствующей в том числе досудебному урегулированию уже возникших либо потенциально возможных споров между пользователям Сайта.

 

2. Pritaikyta „Lardi-trans“ svetainėje: Pretenzija – tai patikrintas informacinis pranešimas, kurį registruotas Svetainės naudotojas siunčia kitam verslo subjektui ir kuriame nurodomas finansinis reikalavimas pašalinti Ukrainos įstatymų normų ar sutartinės prievolės įgyvendinimo pažeidimus.

 

3. Pritaikyta „Lardi-trans“ svetainėje: Pretenzija gali būti tik finansinė (t.y. bet kokie kiti teisių pažeidimai - materialūs (turtiniai), nematerialūs (neturtiniai) prieš pateikiant pretenziją, turi būti išreikšti finansiniais ekvivalentais), o pažeidimo pašalinimas yra: arba visa/dalinė pretenzijos sumos išmoka, arba tarpusavio sprendimo būdas be išmokos.

 

4. Pritaikyta „Lardi-trans“ svetainėje: Pretenzijos šalys yra: Kreditorius (užregistruotas „Lardi-Trans“ naudotojas, pateikęs Pretenziją; Pretenzijos autorius) ir Skolininkas (užregistruotas „Lardi-Trans“ naudotojas, kuriam pareikštas reikalavimas Pretenzijoje; Pretenzijos gavėjas).

 

5. Privalomi Pretenzijos elementai:

5.1. Pretenzijos aplinkybių ir esmės aprašymas su Pretenzijos sumos pagrindimu (Pretenzijos autoriaus paaiškinimai);

5.2. elektroninės dokumentų, patvirtinančių sutartinių santykių egzistavimo faktą ir jų pažeidimą, kopijos (sutartis, paraiška, TTN, aktas, išrašas ir t.t.);

5.3. tiksli Pretenzijos suma;

5.4. скан копии документов, подтверждающих требования Заявителя, изложенные в Претензии;

 

6. Pretenzijos pateikimo tikslas yra informuoti „Lardi-Trans“ naudotojus apie kito verslo subjekto padarytą Ukrainos įstatymų, verslo apyvartos papročių arba sutarties sąlygų pažeidimą, vykdant verslininkystės veiklą krovinių pervežimo srityje, ir apie reikalavimo dėl finansinio išieškojimo buvimą.

 

7. Po Pretenzijos paskelbimo, ją gali ištrinti tik „Lardi-Trans“ svetainė.

 

8. Šiose Taisyklėse nustatyta Pretenzijų pateikimo ir apskundimo Svetainėje tvarka yra privaloma visiems fiziniams asmenims ir verslo subjektams, kurie pasirinko būdą išspręsti ginčijamus santykius, pateikdami ir (arba) apskundę Pretenziją „Lardi-Trans“ svetainėje.

 

9. Atsakomybė už informacijos patikimumą (informacijos atitikimą tikrovei) tenka ją paskelbusiam Pretenzijos autoriui.

9.1. В случае размещения Заявителем Претензии, изложенные факты в которой в последствии не подтвердились либо оказались ошибочными, ложными, бездоказательными, искажающими реальное положение вещей (далее – «Ненадлежащая Претензия»), Ларди-Транс такому Заявителю выносит предупреждение и ставит на контроль его последующие Претензии, размещенные на Сайте.

9.2. В случае повторного размещения Ненадлежащей Претензии, Ларди-Транс блокирует возможность такого Заявителя размещать Претензии на Сайте сроком на 1 (один) месяц с даты выявления фактов, которые свидетельствуют о том, что данная Претензия относится к категории Ненадлежащих Претензий.

9.3. В случае, если Заявитель в третий раз разместил Ненадлежащую Претензию на Сайте, Ларди-Транс блокирует возможность такого Заявителя размещать Претензии на Сайте сроком на 12 (двенадцать) месяцев с даты выявления фактов, которые свидетельствуют о том, что данная Претензия относится к категории Ненадлежащих Претензий.

 

10. „Lardi-Trans“ pasilieka teisę atsisakyti paskelbti Pretenziją arba ištrinti Pretenziją tuo atveju, jei kyla bet kokių abejonių dėl Pretenzijos ir (arba) prie Pretenzijos pridėtų dokumentų patikimumo, tikslumo ir objektyvumo. „Lardi-Trans“ netikrina atitinka ar neatitinka Pretenzija tikrovės, taip pat netikrina yra ar nėra kaltės Pretenzijos autoriaus ir gavėjo veiksmuose, nes neturi realios galimybės atlikti tokį patikrinimą.

 

11. Ларди-Транс может разместить на Сайте Претензию Заявителя по его просьбе в случае, если она соответствует следующим критериям:

11.1. наличие необходимых документов, подтверждающих факт оказания (неоказания) услуг, то есть оснований для Претензии;

11.2. соответствие юридического или физического лица, указанного в документах, автору Претензии и зарегистрированному пользователю Ларди-Транс;

11.3. наличие на документах всех необходимых и обязательных реквизитов и информации;

11.4. проверка текста Претензии на соответствие Правилам размещения и обжалования Претензий на Сайте.

 

12. „Lardi-trans“ nepriima nagrinėjimui:

12.1. susirašinėjimo naudojant bet kokią pokalbių programa;

12.2. ekrano kopijos iš telefono (SMS, skambučių, kontaktų ar bet kokių kitų pranešimų ir informacijos);

12.3. nuotraukų, taip pat garso ir vaizdo įrašų, jeigu jie nėra neatskiriama pateiktų dokumentų dalis;

12.4. mokėjimo nurodymų ar mokėjimo dokumentų be banko žymos,

12.5. dokumentų, kurių tekstas yra neskaitomas arba tekstas, antspaudai ir grafiniai elementai matomi neryškiai,

12.6. dokumentų *.doc, *.txt, *.xls formatuose ir kitais panašiais formatais, leidžiančius redaguoti naudojant standartines biuro programas ir jų analogus.

 

13. Trumpas galimų Pretenzijų ir jiems privalomų dokumentų aprašymas

13.1. Galimos Pretenzijos vežėjui:

Pretenzijos esmė Privalomi dokumentai, pridedami prie Pretenzijos
Vėlavimas į pakrovimą/iškrovimą - Sutartis, paraiška-sutartis, užsakymas arba kitas dokumentas, patvirtinantis sutartinius krovinių pervežimo santykius;
- Važtaraštis (TTN), CMR važtaraštis ar kitas dokumentas, patvirtinantis krovinių pervežimo įgyvendinimą
arba Teismo sprendimas
Krovinio praradimas, sugadinimas arba trūkumas - Sutartis, paraiška-sutartis, užsakymas arba kitas dokumentas, patvirtinantis sutartinius krovinių pervežimo santykius;
- Važtaraštis (TTN), CMR važtaraštis ar kitas dokumentas, patvirtinantis krovinių pervežimo įgyvendinimą;
- Krovinio praradimo, sugadinimo ar trūkumo aktas;
- Krovinio vertę patvirtinantis dokumentas;
- Dokumentas, liudijantis žalos, padarytos kroviniui pervežimo metu, atlyginimo sumos sumokėjimą;
arba Teismo sprendimas
Krovinio grobimas - Sutartis, paraiška-sutartis, užsakymas arba kitas dokumentas, patvirtinantis sutartinius krovinių pervežimo santykius;
- Važtaraštis (TTN), CMR važtaraštis ar kitas dokumentas, patvirtinantis krovinių pervežimo įgyvendinimą;
- Dokumentas, patvirtinantis baudžiamojo proceso egzistavimą (baudžiamosios bylos), arba oficialus teisėsaugos institucijų laiškas dėl priėmimo krovinio grobimo pareiškimo;
- Krovinio vertę patvirtinantis dokumentas;
arba Teismo sprendimas
Pakrovimas neįvyko - Sutartis, paraiška-sutartis, užsakymas arba kitas dokumentas, patvirtinantis sutartinius krovinių pervežimo santykius;
- Dokumentas, patvirtinantis faktą, kad pakrovimas neįvyko;
arba Teismo sprendimas
Materialinės ir neturtinės (moralinės) žalos atlyginimas, teismo išlaidos - Teismo sprendimas
Išankstinis apmokėjimas - Sutartis, paraiška-sutartis, užsakymas arba kitas dokumentas, patvirtinantis sutartinius krovinių pervežimo santykius;
- Išankstinio mokėjimo pervedimą patvirtinantis dokumentas;
arba Teismo sprendimas
Klaidingai sumokėtos lėšos - Sutartis, paraiška-sutartis, užsakymas arba kitas dokumentas, patvirtinantis sutartinius krovinių pervežimo santykius;
- Mokėjimą patvirtinantys dokumentai, įskaitant klaidingą mokėjimą;
arba Teismo sprendimas
Nemokėjimas už dispečerio paslaugas - Sutartis, paraiška-sutartis, užsakymas arba kitas dokumentas, patvirtinantis sutartinius krovinių pervežimo santykius;
- Dokumentas, patvirtinantis lėšų sumokėjimą vežėjui, įskaitant apmokėjimą už dispečerio paslaugas;
arba Teismo sprendimas

13.2 Galimos Pretenzijos užsakovui

Pretenzijos esmė Privalomi dokumentai, pridedami prie Pretenzijos
Pakrovimas neįvyko - Sutartis, paraiška-sutartis, užsakymas arba kitas dokumentas, patvirtinantis sutartinius krovinių pervežimo santykius;
- Dokumentas, patvirtinantis faktą, kad pakrovimas neįvyko
arba Teismo sprendimas
Prastova (iškraustymas/ iškrovimas) - Sutartis, paraiška-sutartis, užsakymas arba kitas dokumentas, patvirtinantis sutartinius krovinių pervežimo santykius;
- Važtaraštis (TTN), CMR važtaraštis ar kitas dokumentas, patvirtinantis krovinių pervežimo įgyvendinimą;
- Prastovos faktą patvirtinantis dokumentas;
arba Teismo sprendimas
Visiškas/dalinis neapmokėjimas už pervežimo paslaugas - Sutartis, paraiška-sutartis, užsakymas arba kitas dokumentas, patvirtinantis sutartinius krovinių pervežimo santykius;
- Atliktų darbų aktas (patvirtintas visų sutarties šalių-dalyvių) arba TTN, CMR ar TN važtaraštis arba kitas dokumentas, patvirtinantis tinkamą krovinių pervežimo atlikimą;
arba Teismo sprendimas
Materialinės ir neturtinės (moralinės) žalos atlyginimas, teismo išlaidos - Teismo sprendimas

 

14. Pretenzijos teksto ir prie Pretenzijos pridėtų dokumentų patikros metu, „Lardi-Trans“ turi teisę:

14.1. siųsti reikalavimus pašalinti Pretenzijos neatitikimą šioms Taisyklėms,

14.2. paprašyti bet kokius kitus dokumentus, susijusius su Pretenzijos tekstu ir turiniu. Tokių dokumentų nepateikimas „Lardi-Trans“ prašymu gali būti pagrindas atsisakyti paskelbti Pretenziją,

14.3. paprašyti Pretenzijos autoriaus paaiškinimų,

14.4. atsisakyti paskelbti Pretenziją tuo atveju, jei kyla bet kokių abejonių dėl Pretenzijos ir (arba) prie Pretenzijos pridėtų dokumentų patikimumo, tikslumo ir objektyvumo,

14.5. ištrinti Pretenziją šiose Taisyklėse arba Ukrainos įstatymuose numatytais atvejais,

 

15. Atsisakymo paskelbti Pretenziją pagrindai:

15.1. autoriaus atsisakymas pateikti Pretenziją,

15.2. bet kokio šiose Taisyklėse numatyto privalomojo Pretenzijos elemento nebuvimas ir šio elemento Pretenzijos autoriumi nepridėjimas per 24 valandas nuo „Lardi-Trans“ reikalavimo pateikimo momento,

15.3. dokumentų, kurių prašė „Lardi-Trans“, prie Pretenzijos nepridėjimas, per tris paras nuo „Lardi-Trans“ užklausos pateikimo momento,

15.4. jeigu tekste yra įžeidimų ir grasinimų, nenormatyvinės leksikos ir (arba) paslėptų keiksmažodžių (visų pirma, bet neišimtinai, nenormatyvinės leksikos žodžių (frazių), kurių atskiros raidės yra pakeistos kitais simboliais) rasinio, tautinio ir religinio priešiškumo propagandos, taip pat kitų pareiškimų, pažeidžiančių galiojančius Ukrainos įstatymus,

15.5. непредоставление Заявителем в течение двух суток документов, подтверждающих его позицию, изложенную в Претензии;

15.6. получение от Нарушителя документальных контраргументов (жалобы), которые опровергают утверждения Заявителя, изложенные в Претензии;

15.7. „Lardi-Trans“ turi bet kokių abejonių dėl Pretenzijos ir (arba) prie Pretenzijos pridėtų dokumentų patikimumo, tikslumo ir objektyvumo,

15.8. kitais atvejais, numatytais šiose Taisyklėse arba Ukrainos įstatymų normose.

 

16. Pretenzijos ištrynimo pagrindai:

16.1. Pretenzijos autoriaus reikalavimas ją ištrinti,

16.2. Pretenzijos gavėjo skundo tenkinimas,

 

17. Pretenzijos gavėju pripažįnimo atvėju arba sumokėjimo Pretenzijos sumos atveju, tokia Pretenzija negali būti ištrinta, tačiau jos statusas pasikeičia.

 

18. Skolininkas (Pretenzijos gavėjas) turi teisę apskųsti Pretenziją.

 

19. Skundas dėl Pretenzijos gali būti pateiktas tik vieną kartą.

 

20. Nagrinėjimas pakartotinių skundų įmanomas „Lardi-Trans“ nuožiūra, esant naujoms išskirtinėms aplinkybėms atveju.

 

21. Privalomi skundo dėl Pretenzijos elementai:

21.1. skundo dėl Pretenzijos aplinkybių ir esmės aprašymas;

21.2. elektroninės dokumentų, patvirtinančių skundą dėl Pretenzijos, kopijos arba jų neturėjimo priežasčių paaiškinimai.

 

22. Skundas dėl Pretenzijos nagrinėjamas penkias dienas.

 

23. Nagrinėjimo skundo dėl Pretenzijos metu, „Lardi-Trans“ turi teisę:

23.1. siųsti reikalavimus pašalinti skundo dėl Pretenzijos neatitikimą šioms Taisyklėms,

23.2. paprašyti Pretenzijos autoriaus ir (arba) gavėjo pateikti bet kokius kitus dokumentus, susijusius su skundo dėl Pretenzijos ir Pretenzijos tekstu ir turiniu. Tokių dokumentų nepateikimas „Lardi-Trans“ prašymu gali būti pagrindas atsisakyti tenkinti skundą arba ištrinti Pretenziją;

23.3. paprašyti Pretenzijos autoriaus ir (arba) gavėjo paaiškinimų;

23.4. atsisakyti tenkinti skundą arba ištrinti Pretenziją tuo atveju, jei kyla bet kokių abejonių dėl Pretenzijos ir (arba) prie Pretenzijos pridėtų dokumentų patikimumo, tikslumo ir objektyvumo;

23.5. ištrinti Pretenziją šiose Taisyklėse arba Ukrainos įstatymuose numatytais atvejais.

 

24. „Lardi-Trans“ išvados, padarytos Pretenzijų ir skundų dėl Pretenzijų nagrinėjimo metu, negali būti naudojamos kaip įrodymai teisme ir neturi iš anksto nustatytos teisinės galios.

 

25. Tuo atveju, jei yra priešpriešinis finansinis reikalavimas pašalinti Ukrainos įstatymų normų įgyvendinimo ar sutartinės prievolės pažeidimus, Pretenzijos gavėjas turi teisę pateikti priešinią Pretenziją, kuri yra priimama ir paskelbdama tuo atveju, jeigu priešpriešinės Pretenzijos reikalavimai yra susiję su tais pačiais santykiais tarp autoriaus ir Pretenzijos gavėjo.

 

26. Некоторые утверждения пользователей Сайта могут носить оценочный характер, за которые Ларди-Транс ответственности не несет.

 

27. Šios Taisyklės taikomos visiems registruotiems „Lardi-Trans“ naudotojams, kurie yra Pretenzijos autoriai ar gavėjai.

 

28. „Lardi-Trans“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti šias Taisykles. Galiojančiais laikomi Taisyklės paskelbtos „Lardi-Trans“ svetainėje.

 

 

Skundų prieš naudotojus pateikimo ir nagrinėjimо taisyklės

 

1. „Lardi-Trans“ svetainėje registruoti naudotojai turi galimybę pateikti skundą prieš kiekvieną „Lardi-Trans“ naudotoją.

 

2. Skundo pateikimo pagrindai gali būti: fiktyvi registracija, neatitikimas „Krovinio savininkas“ statusui, nepatikima registracijos informacija, pakartotinė registracija, informacijos paskelbimo svetainėje taisyklių pažeidimas.

 

3. Pateikimas skundo prieš naudotoją, lydi naudotojo duomenų, jo nurodytų „Lardi-Trans“ svetainėje, patikimumo ikrinimą, ir svetainės administracijos nuožiūra, patikrinimas registracijos dokumentų buvimą.

 

4. Skundai prieš naudotoją dėl negavimo apmokėjimo už pervežimą, sukčiavimo, neteisingo elgesio ir dėl kitų priežasčių iš esmės nėra nagrinėjami, nes naudotojų skundai su tokiais pareiškimais vykdomi pateikus neigiamą atsiliepimą apie naudotoją „Lardi-Trans“ svetainėje.

 

5. Administratoriaus sprendimas dėl skundo yra galutinis ir neskundžiamas. Svetainės administratorius gali atmesti bet kokį skundą, nenurodydamas priežasties.

 

6. Paskelbimas daugiau nei 10 skundų per para „Lardi-Trans“ svetainės administracija gali vertinti kaip Naudotojo sutarties taisyklių pažeidimą ir tai gali vesti prie blokavimo galimybės pateikti skundus tam tikram laikotarpiui ar neribotam laikui.

 

7. Neleidžiama pateikti skundų turint nesąžiningų ketinimų ar siekiant pakenkti „Lardi-Trans“ svetainės naudotojui. Nustačius skundų pateikimo nesąžiningų ketinimų faktą arba siekiant pakenkti „Lardi-Trans“ svetainės naudotojui, teisė teikti skundus taip pat gali būti blokuojama tam tikram laikotarpiui ar neribotam laikui.

 

Paskutinio atnaujinimo data: 2021-08-18