1. Definicje

 

1.1. Użytkownik lub Państwo — osoba fizyczna, firma i jej przedstawiciele, którzy uzyskują dostęp do Strony i / lub korzystają z Serwisów..

 

1.2. Osoba fizyczna — osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych i pełną zdolność do czynności cywilnych, niebędąca podmiotem działalności gospodarczej, która korzysta ze Strony i / lub z Serwisów na własne potrzeby i wyłącznie we własnym imieniu.

 

1.3. Firma — podmiot komercyjny („podmiot gospodarczy”), osoba prawna lub indywidualny przedsiębiorca, prowadzący działalność komercyjną za pomocą Strony i / lub Serwisów.

 

1.4. Strona — “„Serwer transportowo-informacyjny lardi-trans.com”, zasób informacyjny dostępny w Internecie pod nazwą domeny lardi-trans.com (w tym również poprzez inne nazwy domen przekierowujące na lardi-trans.com).

 

1.5. Lardi-Trans lub My — spółką z ograniczoną odpowiedzialnością „Lardi”, to osoba zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem Ukrainy, numer KRS 30516477.

 

1.6. Serwis / Serwisy — usługi informacyjne świadczone na rzecz Użytkownika (Firmy) za pośrednictwem Strony i / lub w jakikolwiek inny sposób (w szczególności, ale nie wyłącznie, poprzez newsletter e-mail), przy zgodnym z prawem użyciu znaków towarowych „Lardi-Trans”, „Ларди-Транс” oraz / lub podobne (pochodne) oznaczenia, a także odpowiednie funkcjonalne sekcje Strony i sposoby świadczenia usług.

 

2. Postanowienia ogólne

 

2.1. Niniejsza Umowa Użytkownika (dalej “Umowa”) reguluje relacje pomiędzy Państwem (dalej “Użytkownik”) z jednej strony, a Lardi-Trans z drugiej, wynikające wskutek funkcjonowania Strony i/lub świadczenia Serwisów. W szczególności, ale nie wyłącznie, niniejsza Umowa określa zasady i warunki korzystania ze Strony i/lub Serwisów.

 

2.2. Niniejsza Umowa (w tym Warunki korzystania z poszczególnych Serwisów, które są częścią Umowy), w miarę zasadniczego stosowania odpowiednich Postanowień do bezpłatnego/niezarejestrowanego dostępu, obejmuje zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych Użytkowników Strony.

 

2.3. Każda osoba reprezentująca Firmę, do momentu uzyskania wystarczających powodów by uważać inaczej, będzie postrzegana jako upoważniony przedstawiciel Firmy, i jeśli wyraźnie nie określono inaczej, przyjmuje się, że postanowienia Umowy użytkownika dotyczą danej Firmy w całości.

 

2.4. Niniejsza Umowa staje się dostępna dla Użytkownika po zalogowaniu na Stronę. Korzystanie ze Strony, jakichkolwiek Serwisów i/lub rejestracja konta oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody ze wszystkimi postanowieniami Umowy oraz ich bezwarunkową akceptację.

 

2.5. Lardi-Trans zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Umowie w dowolnym momencie bez uprzedniego i/lub późniejszego powiadamiania o tym Użytkownika. Aktualna wersja Umowy jest zawsze dostępna pod adresem. Dalsze korzystanie ze Strony i/lub Serwisów po wprowadzonych zmianach do Umowy, oznacza bezwarunkową zgodę Użytkownika na takie zmiany.

 

3. Ograniczona odpowiedzialność Lardi-Trans

 

3.1. Dostęp do Strony i jej wygląd udostępniane są w takiej postaci „jak jest”, i Lardi-Trans nie gwarantuje, że Strona i/lub Serwisy będą spełniały oczekiwania i/lub odpowiadały celom Użytkownika.

 

3.2. Użytkownik rozumie i wyraża zgodę na to, że Lardi-Trans ma prawo, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika, wprowadzać zmiany do dostępnych Użytkownikowi Serwisów i/lub funkcji Strony.

 

3.3. Osoba fizyczna, niebędąca podmiotem gospodarczy, jako Użytkownik Strony i jej Serwisów, rozumie i wyraża zgodę na to, że ze względu na swój status prawny jego dostęp do Serwisów i/lub funkcji Strony, w związku tym, że są one nieaktualne dla Użytkownika, może mieć szereg ograniczeń, w tym: rozmieszczanie zgłoszeń i opinii, dodawanie kontaktów, marki, logo itd. - Lardi-Trans zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian według własnego uznania i bez specjalnego powiadomienia takiego Użytkownika.

 

3.4. Użytkownik rozumie i zgadza się z tym, że Lardi-Trans gwarantuje w 100% bezbłędnego i nieprzerwanego działania Strony i/lub Serwisów, i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone Użytkownikowi i/lub osobom trzecim wskutek awarii technicznych sprzętu i/lub oprogramowania po obu stronach.

 

3.5. Użytkownik rozumie i zgadza się z tym, że Lardi-Trans nie gwarantuje wiarygodności informacyjnej (w szczególności, lecz nie wyłączając: zgłoszeń dot. ładunków do transportu i/lub o dostępności wolnego transportu), zamieszczonych na Stronie poprzez osoby trzecie. Lardi-Trans nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone Użytkownikowi i/lub osobom trzecim w wyniku korzystania ze Strony/Serwisów.

 

3.6. Użytkownik rozumie i zgadza się z tym, że Lardi-Trans nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność informacji reklamowych zamieszczonych na Stronie oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakość reklamowanych towarów/usług.

 

3.7. Lardi-Trans zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, według własnego uznania, do zawieszenia, ograniczenia lub zablokowania dostępu Użytkownikowi do Strony i/lub Serwisów, w tym, lecz nie wyłączając w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy i/lub obowiązującego Prawa. Jednocześnie w przypadku naruszeń z winy Użytkownika Lardi-Trans nie jest zobowiązany do zwrotu środków wpłaconych za dostęp do Serwisów i / lub do odszkodowania środków.

 

4. Konto Użytkownika

 

4.1. Wykonując czynności związane z rejestracją konta, Użytkownik gwarantuje, że jest odpowiednio kompetentny, a jego działania są prawomocne i/lub jest, w poszczególnych przypadkach, upoważniony przez Firmę.

 

4.2. Użytkownik zobowiązuje się do podania rzetelnych informacji w danych rejestracyjnych:

  • o Firmie, w tym: nazwę, adres siedziby oraz adres pocztowy, kody (numery) rejestracyjne (REGON, NIP), numer telefonu, adres poczty elektronicznej, strony internetowej (jeśli posiada), inne dane kontaktowe, a także dane dot. działalności gospodarczej: dane o siedzibie osoby fizycznej – przedsiębiorcy w procesie zaprzestania działalności gospodarczej oraz dane o siedzibie osoby prawnej w trakcie wypowiedzenia;
  • dane dot. osoby fizycznej, niebędącej podmiotem działalności gospodarczej, w tym: nazwisko, imię, NIP, adres rejestracji, telefon kontaktowy;

Także użytkownik zobowiązuje się do terminowej aktualizacji podanych danych.

 

4.3. Użytkownik jest odpowiedzialny i samodzielnie podejmuje działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa swojego konta na Stronie ( w tym kontrola nad połączeniem login-hasło, adres e-mail itp.). Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie działania, popełnione za pomocą konta Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Lardi-Trans o jakichkolwiek przypadkach nieuprawnionego użycia konta przez osoby trzecie. Użytkownik zobowiązuje się nie podawać w danych rejestracyjnych informacji, które mogą wprowadzać w błąd, w szczególności, lecz nie wyłączając: oznaczenia znaków towarowych i/lub nazwy handlowe osób trzecich lub podobne do nich; dane, które są duplikatami danych z dowolnego innego konta.

 

4.4. Użytkownik zobowiązuje się nie rejestrować i nie używać więcej niż jednego konta w tym samym czasie.

 

4.5. Firma zobowiązuje się do korzystania z konta wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb Firmy bezpośrednio związanych z transportem ładunków.

 

4.6. Osoba fizyczna, niebędąca podmiotem gospodarczym, zobowiązuje się do korzystania z konta użytkownika wyłącznie do celów osobistych, w szczególności, lecz nie wyłączając, związanych z transportem ładunków.

 

4.7. Lardi-Trans zastrzega sobie prawo do zażądania, zarówno według własnego uznania, jak iw ramach systemu weryfikacji (certyfikacji), dokumentów potwierdzających dane podane przez Użytkownika, a także podjęcia decyzji odnośnie aktualności konta Użytkownika na podstawie wyników tych żądań.

 

4.8. Lardi-Trans zastrzega sobie prawo do blokowania i/lub anulowania (usunięcia) rejestracji konta Użytkownika, w szczególności, lecz nie wyłączając, w następujących przypadkach:

  1. Naruszenie wymienionych w niniejszym paragrafie warunków rejestracji i/lub wykorzystania konta Użytkownika;
  2. Naruszenie zasad rozmieszczania (powiadamiania) i/lub innego rodzaju wykorzystania informacji;
  3. Udane lub nieudane próby ominięcia technicznych środków ochrony informacji,stosowanych przez Lardi-Trans podczas świadczenia Usług, różnego rodzaju ataki skierowane przeciw Strony, w tym, lecz nie wyłączając, celowe wykorzystanie błędów w skryptach Strony.

 

4.9. Lardi-Trans zastrzega sobie prawo do prowadzenia historii zmian przez Użytkownika wszelkich danych rejestracyjnych konta, z takim samym poziomem publicznego dostępu do historii zmian, jak do samych danych. Wszelkie dane zapisane w historii zmian konta uznaje się za istotne dla ustalenia wszelkich formalnie istotnych faktów i powiązań związanych z kontem, a ponadto w przypadkach spornych i / lub wątpliwych, pod warunkiem dodatkowego udokumentowanego potwierdzenia przez Użytkownika usankcjonowanych zmian i korzystania z konta przed i po zmianach - odnoszących się do momentu aktualności podania owych danych rejestracyjnych.

 

4.10. Lardi-trans zastrzega sobie prawo do przechowywania w swoich bazach danych wszelkich informacji oraz danych otrzymanych od użytkowników, niezależnie zamieszczonych przez użytkowników lub uzyskanych z innych oficjalnych źródeł. Lardi-Trans zapewnia poufność podanych informacji oraz ich zachowanie zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności, wymogami ustawodawstwa krajowego oraz postanowieniami międzynarodowych dokumentów regulacyjnych.

 

4.11. Usuwanie informacji z baz danych Lardi-Trans odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności, wymogami prawa krajowego oraz postanowieniami międzynarodowych dokumentów regulacyjnych.

4.12. Przy rozstrzyganiu sporów między Lardi-trans a użytkownikami będącymi rezydentami Republiki Mołdowy stosuje się ustawodawstwo krajowe Republiki Mołdowy.

 

5. Dane osobowe i prywatność

 

5.1. Użytkownik — osoba fizyczna niebędąca podmiotem gospodarczym, tym samym udzielając Lardi-Trans zgody (pozwolenia) na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności. Dane zezwolenie może być w każdej chwili odwołane, poprzez kontakt danej osoby z administracją Lardi Trans pod warunkiem potwierdzenia jej tożsamości. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, dane osobowe takiej osoby są przechowywane w bazach danych Lardi-Trans i nie są udostępniane żadnym stronom trzecim, chyba że przepisy krajowe lub przepisy międzynarodowych dokumentów regulacyjnych stanowią inaczej. Usuwanie informacji z baz danych Lardi-Trans odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności, wymogami prawa krajowego oraz postanowieniami międzynarodowych dokumentów regulacyjnych.

 

5.2. Przy podawaniu, w szczególności, lecz nie wyłączając, przy rozmieszczaniu na Stronie przez Użytkownika (w przypadku Firm) jakichkolwiek informacji zawierających dane osobowe osób trzecich. Użytkownik (w przypadku Firm) gwarantuje, że każde takie działanie nie narusza praw osób trzecich ustanowionych prawem i / lub umową, a w szczególności gwarantuje, że każde takie działanie wymaga zgody podmiotu danych osobowych, udzielonej na odpowiedzialność tego Użytkownika.

 

5.3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość dokonanego wyboru, gdzie owy istnieje, indywidualnych ustawień prywatności/publiczności umieszczonej informacji w ramach Serwisów konta Użytkownika, w szczególności, lecz nie wyłączając, Serwisów do przechowywania dokumentów (obrazów). Przepis ten dotyczy w równym stopniu zarówno ochrony danych osobowych, jak i ochrony tajemnic handlowych i / lub innych informacji poufnych.

 

5.4. Podczas korzystania ze Strony i Serwisów Lardi-Trans zabrania się publikowania danych osobowych osób dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych i innych przekonań filozoficznych, członkostwa w organizacjach związkowych, a także informacji o danych biometrycznych, danych zdrowotnych, życiu osobistym i seksualnym. Jeśli takie informacje zostaną ujawnione, zostaną one usunięte przez administrację bez żadnych dodatkowych powiadomień.

 

5.5. Lardi-Trans nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wykorzystania danych osobowych osoby fizycznej niebędącej podmiotem gospodarczym przez innych Użytkowników w przypadku, gdy takie dane zostały niezależnie opublikowane przez tę osobę z naruszeniem wymagań niniejszej Umowy użytkownika oraz innych Zasad i warunków korzystania ze Strony i poszczególnych Serwisów Lardi-Trans lub stał się znany osobom trzecim z powodu nieprzestrzegania przez użytkownika Umowy z użytkownikiem i Polityki prywatności.

 

5.6. W celu spełnienia wymagań ustawodawstwa krajowego oraz postanowień międzynarodowych dokumentów regulacyjnych, w Lardi-Trans została wyznaczona osoba upoważniona do ochrony danych, z którą komunikację prowadzi się poprzez stronę „Kontakty” lub poprzez administrację Lardi-Trans.

 

6. Wykorzystanie informacji przez Użytkownika

 

6.1. Niezależnie od wykorzystywanych kanałów komunikacyjnych z innym Użytkownikami i/lub z Lardi-Trans, Użytkownik zobowiązuje się stosować do ogólnych zasad grzecznościowych.

 

6.2. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać bez zgody Lardi-Trans, Strony i / lub Serwisów do zgłaszania jakichkolwiek informacji reklamowych i/lub do masowego przekazywania jakichkolwiek informacji reklamowych i / lub do masowego przesyłania jakichkolwiek informacji, które nie są związane z tematyką Strony (Serwisów).

 

6.3. Przesyłając w dowolny sposób jakiekolwiek dokumenty na Stronę, Użytkownik gwarantuje, że:

  1. Użytkownik ma prawo wykorzystywać dokument / obraz do celów, dla których jest on umieszczony na Stronie, bez naruszania praw (w szczególności, ale nie wyłącznie, praw własności intelektualnej) osób trzecich, w tym. ustalone przez wszelkie zobowiązania umowne Użytkownika;
  2. Przesłanie dokumentu/obrazu do dostępu publicznego nie narusza interesów prawa publicznego (w szczególności, lecz nie wyłączając, obowiązującego prawa karnego).

 

6.4. Użytkownik zobowiązuje się nie popełniać nieuczciwych działań skierowanych przeciwko innym Użytkownikom i / lub Lardi-Trans, w szczególności, ale nie wyłącznie, przesłania za pośrednictwem Strony/Serwisów wszelkich informacji wskazujących, bez wystarczającego upoważnienia, dane rejestracyjne, dane osobowe lub kontaktowe innych osób, a także wszelkie inne przesłania informacji, które mogą wprowadzać w błąd co do prawdziwej tożsamości osoby lub wiarygodnych danych o Firmie, relacji reprezentacyjnych między Użytkownikami i / lub intencje Użytkowników. Użytkownik rozumie, że podobne działania mogą być odczytane jako oszustwo i tym samym prowadzą do odpowiedzialności karnej.

 

6.5. Lardi-Trans jest właścicielem wyłącznych praw własności intelektualnej do zestawiania danych (bazy danych), do których Użytkownik ma dostęp w ramach Serwisów, w szczególności, ale nie wyłącznie, zestawianie danych o zgłoszeniach, oferowanych do przewozu ładunkach i / lub o dostępności wolnego transportu. Użytkownikowi przysługuje niewyłączne prawo do wykorzystania wyżej wymienionych wyników działalności intelektualnej, której posiadaczem prawnym jest Lardi-Trans, wyłącznie do wykorzystania w celach osobistych, bezpośrednio związanych z transportem ładunków. Wszelkie prawa do wykorzystania (sposobów wykorzystania) kompilacji danych, które nie zostały określone bezpośrednio w niniejszej Umowie, są uważane za nie dostarczone Użytkownikowi i są zatrzymywane przez Lardi-Trans. W szczególności, lecz nie wyłączając: Użytkownik nie jest uprawniony do reprodukcji i / lub rozmieszczania przedmiotów własności intelektualnej Lardi-Trans w żaden sposób, który nie został wyraźnie określony w niniejszej Umowie.

 

6.6. Osoby fizyczne, które nie są podmiotami gospodarczymi, mają prawo do eksportu swoich danych osobowych, jeśli potrzebują kopii tych danych lub planują wykorzystać te informacje w serwisach osób trzecich. Eksport danych osobowych osoby fizycznej niebędącej podmiotem gospodarczym dokonywany jest przez administrację Lardi-Trans na podstawie wniosku takiej osoby, pod warunkiem obowiązkowego potwierdzenia jej tożsamości.

 

6.7. Osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej przysługuje prawo do usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa krajowego oraz przepisami międzynarodowych dokumentów prawnych, informacje zostaną usunięte w całości lub w części. Usunięcie danych osobowych osoby fizycznej niebędącej podmiotem gospodarczym jest dokonywane osobiście przez Użytkownika na jego stronie osobistej i / lub przez administrację Lardi-Trans na podstawie wniosku takiej osoby, z zastrzeżeniem obowiązkowego potwierdzenia jej tożsamości.

 

7. Przedmiot Umowy Użytkownika i okres jej działania

 

7.1. W celu uniknięcia nieporozumień, powyższe postanowienia mają charakter ogólny i odnoszą się do wszystkich Serwisów/sekcji Strony, w tym, lecz nie wyłączając do: rozmieszczania zgłoszeń dot. ładunków do transportu, i/lub dot. obecności wolnych pojazdów ciężarowych, zamieszczania opinii w „Strefie niezawodności”, Automarket, Forum.

 

7.2. Dokumenty wymienione poniżej i / lub towarzyszące im instrukcje dotyczące funkcjonalności na odpowiednich zakładkach Strony ustalają specjalne zasady korzystania z poszczególnych Serwisów i stanowią integralną część niniejszej Umowy:

 

8. Kontakt z Lardi-Trans

 

8.1. Informacja o tym, w jaki sposób można się skontaktować z Nami, znajdują się w zakładce „Kontakty”. Mogą Państwo również użyć osobnego formularza internetowego „Kontakt z pomocą techniczną” lub Czatu pomocy

 

8.2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek podejrzanych awarii i / lub innych zjawisk, rozbieżnych z przedstawieniem o normalnym działaniu Strony i/lub Serwisów, zalecamy również sprawdzenie zakładki „Aktualności Strony”.

 

8.3. Użytkownik rozumie i zgadza się z tym, że w interesach własnych i Lardi-Trans, zarówno pozostałych sumiennych stron, które mogą być zaangażowane do różnych kwestii, Lardi-Trans ma prawo do nagrywania rozmów telefonicznych prowadzonych z Pomocą techniczną.

 

Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-16