1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera porozumienie pomiędzy Państwem a Nami i dotyczy przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych, a także jest nieodłączną częścią Umowy Użytkownika. Działanie owej Polityki prywatności dotyczy strony LARDI-TRANS.COM oraz jego Serwisów, a także aplikacji działających na systemie operacyjnym Android oraz IOS, jednak z uwzględnieniem pozycji, które zostały przedstawione w pkt. 16-19 owej Polityki.


Polityka prywatności nie działa w stosunku do usług świadczonych przez inne firmy lub osoby prywatne (w tym produkty lub strony, które mogą być wyświetlane w wynikach wyszukiwania), stron, które korzystają z serwisów LARDI-TRANS.COM, a także innych witryn, do których prowadzą nasze linki. Także polityka prywatności nie obejmuje regulaminu pracy z informacją od postronnych firm i organizacji, które reklamują nasze serwisy i wykorzystują takie technologie jak pliki cookie, znaczniki pikselowe itd. do pokazywania odpowiednich ogłoszeń.

 

Objętość, kategorie i źródła danych
 
2. W naszej dyspozycji mogą znaleźć się następujące dane o Państwu:
 1. Informacja, którą przedstawiają Państwo przy zakładaniu konta oraz następującemu odnawianiu danych rejestracyjnych (imię, nazwisko, drugie imię; numer identyfikacyjny z Państwowego Rejestru osób fizycznych (NIP podatnika); adresy poczty elektronicznej, numery telefonów, numery ID z różnych systemów raportowania; adres Państwa rejestracji jako przedsiębiorcy osoby fizycznej; inne dane ze świadectwa o rejestracji osoby fizycznej jako przedsiębiorcy; inne dane związane z Państwa działalnością jako przedsiębiorcy- osoby fizycznej (na przykład, numer licencji), które dają możliwość identyfikacji Państwa jako osoby fizycznej);
 2. informacja, która jest przedstawiana przez Państwa w trakcie korzystania ze Strony i/lub Serwisów (w tym poprzez rozmieszczanie przez Państwa zgłoszeń dotyczących transportu ładunków, dodawania zapisów do formularzy zwrotnych, rozmieszczania opinii, wiadomości na forum, w trakcie wymiany wiadomościami, oraz w trakcie rozmów telefonicznych ze służbą obsługi klienta itd.);

 3. Dane wynikające z (automatycznie generowane w wyniku) korzystania ze Strony i/lub Serwisów (data i czas rejestracji konta, data i czas odwiedzania witryny, danych dotyczących korzystania z Serwisu: przeglądania stron, przejścia z linków, wyników wyszukiwania itp.; informacje o technologiach, które są używane przez Państwa do uzyskania dostępu Strony, czyli informacje o dostawcy Internetu, adresie IP, właściwościach i ustawieniach, które są wykorzystywane do uzyskania dostępu do Strony z urządzeń elektronicznych i za pomocą oprogramowania).

 

Cele przetwarzania oraz kolejność wykorzystywania Państwa danych osobowych

 

3. Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do następujących celów:

 1. zapewnienie prawidłowego świadczenia Serwisów (usług);

 2. ocena zainteresowania Użytkowników w naszych Serwisach, informowanie o nowych Serwisach oraz aktualizacjach Strony;

 3. rozstrzyganie sporów i trudnych sytuacji;

 4. tworzenie infrastruktury informatycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa działalności gospodarczej;

 5. przestrzegania wymogów księgowych, przepisów podatkowych i innych wymogów finansowych i administracyjnych;

 6. inne cele, o których poinformujemy Państwa dodatkowo, kiedy będziemy prosili o przesłanie wybranej informacji, by Państwa zgodna była świadoma oraz oparta na dokładnym powiadomieniu informatycznym.

 

4. Oferujemy Państwu możliwość wyboru według własnego uznania ustawień otrzymywania powiadomień mailowych dla poszczególnych typów wiadomości (na przykład, o zakończeniu opłaconego okresu Serwisów płatnych lub o dodaniu do partnerów przez innych Użytkowników); mimo to zgadzają się Państwo z tym, że w pozostałych przypadkach nie będą Państwo mogli wybierać ustawienia otrzymywania powiadomień. W ciągu całego okresu aktywności Państwa konta możemy wykorzystywać Państwa dane kontaktowe do wysyłania wiadomości o charakterze technicznym lub administracyjnym.

 

5. Państwa dane osobowe są włączone do bazy danych „Użytkownicy”, która należy do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Lardi” (REGON 30516477); ul. Otara Jarosza, 24-b, 61072 Charków, Ukraina). Przetwarzany dane osobowe Użytkowników na serwerach, które są ulokowane pod adresem: ul. Semji Sosninych, 13b, Kijów, Ukraina. W przypadku wprowadzania zmian zapewnimy Państwu prawo do poznania nowej lokalizacji serwerów.

 

6. Państwa zgoda na przechowywanie i przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest ważna w trakcie całego okresu aktywności (korzystania z) Państwa konta (dla niezarejestrowanych Użytkowników — w trakcie okresu dostępu do Strony i/lub korzystania z Serwisów), a także w ciągu 3 (trzech) lat po zakończeniu ww. okresu.

Państwa prawa jako podmiotu danych osobowych są ustalone w Prawie Ukrainy, art. 8 „O ochronie danych osobowych”, w szczególności mają Państwo prawo do:

 1. dowiadywać się o źródłach gromadzenia, lokalizacji swoich danych osobowych, o celach ich przetworzenia, lokalizacji lub miejscu zamieszkania (miejsca pobytu) właściciela lub administratora danych osobowych, lub także mają Państwo prawo dać odpowiednie instrukcje dotyczące uzyskania tych informacji przez osobę upoważnioną, z wyjątkiem przewidzianych przez prawo przypadków;

 2. otrzymywania informacji o warunkach udzielania dostępu do danych osobowych, łącznie z informacją o osobach trzecich, którym przekazywane są dane osobowe;

 3. dostępu do swoich danych osobowych;

 4. otrzymywanie nie później niż za trzydzieści dni kalendarzowych od dnia wysłania zapytania, poza przewidzianymi przez prawo przypadkami, odpowiedzi dotyczącej tego, czy są przetwarzane dane osobowe, a także otrzymywać zawartość owych danych;

 5. przedstawiać uzasadniony sprzeciw do przetwarzania swoich danych osobowych;

 6. przedstawiać uzasadnione wymaganie o wprowadzenie zmian lub o usunięcie swoich danych osobowych przez właściciela, lub osobę zarządzającą danymi, w przypadki, jeśli dane są przetwarzane nie zgodnie z prawem, lub jeśli są one nieprawdziwe;

 7. do obrony swoich danych personalnych od bezprawnego przetwarzania lub od przypadkowej utraty, zniszczenia, uszkodzenia w związku z celowym zatajeniem, niedostarczeniem lub nieterminowym ich przekazaniem, a także mają Państwo prawo do obrony od przekazywania danych, które nie są mylące lub dyskredytujące cześć, lub godność i reputację firmy, lub osoby fizycznej;

 8. zwracać się ze skargami dotyczącymi przetwarzania swoich danych osobowych do osoby upoważnionej lub do sądu;

 9. stosować środki obrony prawnej w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;

 10. dodawać zastrzeżenia lub ograniczenia praw na przetwarzanie swoich danych osobowych za uzyskaną zgodą;

 11. wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

 12. poznać mechanizm automatycznego przetwarzania danych osobowych;

 13. zabezpieczenie przed zautomatyzowanymi rozwiązaniami, które mogą mieć dla Państwa konsekwencje prawne.

 

Bezpieczeństwo

 

7. Podejmujmy wszystkie techniczne oraz organizacyjne środki, by chronić Państwa dane od niesankcjonowanych działań osób trzecich. Z naszej strony dostęp do Państwa danych personalnych ma ograniczona ilość pracowników oraz upoważnionych osób, które potrzebują
owych danych do przetwarzania danych personalnych w naszym imieniu i w celu przewidzianym niniejszą Polityką prywatności. Każda z osób zobowiązuje się do przestrzegania poufności i w przypadku naruszenia wymienionych zobowiązań będą, w stosownych przypadkach, ukarani dyscyplinarnie, cywilnie, administracyjnie i/lub poniosą odpowiedzialność karną.

 

8. Dostęp do Państwa danych poufnych również może być realizowany przez zwyczajny system autoryzacji za pomocą Państwa loginu oraz hasła. W przypadku, jeśli mają Państwo lekceważący stosunek do samodzielnego zabezpieczania własnego konta, osoby trzecie w sposób niesankcjonowany mogą uzyskać dostęp do Państwa Informacji, za co nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności.

 

 

Rozpowszechnianie informacji przez użytkownika

 

9. Użytkownik rozumie i zgadza się z tym że przy przekazywaniu przez Użytkownika (Firmę) w trakcie rejestracji na Stronie oraz w ramach Serwisów (w szczególności, lecz nie wyłączając, przy rozmieszczaniu na Stronie w imieniu Firmy zgłoszeń o ładunkach do przewozu, i/lub o istnieniu wolnego transportu ciężarowego) niektóre dane personalne (w szczególności, lecz nie wyłączając, imiona, adresy, numery telefonów, identyfikatory w systemie wiadomości itd.), w sposób prawny są rozpowszechniane (przekazywane) nieograniczonej ilości osób.

10. Użytkownik potwierdza rozumienie tego, że podstawą Naszej Strony oraz Serwisów w głównej mierze jest rozpowszechnienie i wymiana informacją biznesową, której część pojmowana jest jako dane personalne; i odpowiednio, rejestracja przez Użytkownika konta na Stronie oraz korzystanie z Serwisów uwzględnia rozpowszechnienie przede wszystkim informacji przez Użytkownika i w interesach Użytkownika, w tym celu oferujemy Użytkownikom platformę informatyczną.

11.  Uwzględniając powyższe informacje, niniejszym potwierdzają Państwo i zapewniają swoją całkowitą zgodę — a w odpowiednich przypadkach, również stosowną świadomą zgodę odpowiednich podmiotów danych personalnych — z przedstawionym powyżej publicznym rozpowszechnieniem danych osobowych, a poza tym, uwzględniając istotę Serwisów oraz charakteru publicznego rozpowszechniania danych, potwierdzają Państwo rozumienie braku obiektywnej konieczności, a także praktycznej niemożliwość dodatkowego informowania Państwa o przedstawionym powyżej procesie przekazywania danych osobowych osobom trzecim.

12. Do zarządzania dostępem do poszczególnych informacji (na przykład, przeglądanie strony podstawowej konta, zamieszczanej przez Użytkownika informacji) proponujemy korzystanie z dodatkowego Serwisu „Ustawienia prywatności”. Owa funkcja nie jest przeznaczona do zarządzania dostępem do danych osobowych i umożliwia jedynie optymizację według uznania Użytkownika dostępu do rozpowszechnianej przez niego informacji biznesowej. Także, biorąc pod uwagę koncepcję naszej Strony jako platformy do rozpowszechniania oraz wymiany informacją biznesową, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian lub redukowania w dowolnym momencie wyżej wymieniony Serwis.

13. W poszczególnych przypadkach (w szczególności, by zapewnić Państwu możliwość rozmieszczania opinii o innych Firmach, lub do poprawienia swoich wyników w „rankingu niezawodności”) możemy wystąpić, by Państwo, jako warunek konieczny, przekazali (skany) kopie świadectwa o rejestracji państwowej Spółki (poprzez załadowanie pliku do „Dokumentów” na Stronie). W przypadku, jeśli świadectwo zawiera Państwa adres domowy jako adres rejestracyjny przedsiębiorcy, zalecamy skorzystanie, według uznania, z opcji prywatności wyłącznie dla Serwisu „Dokumenty” (na przykład, wyznaczyć dla wybranych dokumentów poziom dostępu „Partnerzy” lub „Wyłącznie moja firma”); nie będzie to miało wpływu na Państwa możliwość rozmieszczania opinii oraz na punkty w rankingu.

 

Rozpowszechnienie informacji przez nas

 

14. Możemy udostępniać osobom trzecim dostęp do danych osobowych Użytkownika wyłącznie w następujących przypadkach:

 1. za specjalną zgodą Użytkownika. We wszystkich przypadkach, które nie są uwzględnione przez Politykę Prywatności, w sposób indywidualny zapytamy o Państwa zgodę.

 2. w ramach środków, które dotyczą wszystkich Użytkowników, do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich Użytkowników, włącznie z Państwem. Na stronie Państwa konta ukazujemy nie tylko datę Państwa rejestracji na Stronie, lecz także datę i godzinę ostatniej wizyty na Stronie. Ta funkcja sprzyja budowaniu systemu przejrzystości odnośnie do wszystkich Użytkowników i została przyjęta zgodnie z wynikami dyskusji z Użytkownikami. Zastrzegamy sobie prawo do dalszej realizacji podobnych funkcji w miarę uzasadnionej konieczności, wyłącznie w stosunku do wszystkich Użytkowników jednocześnie, z obowiązkowym publicznym skonsultowaniem się z największą liczbą Użytkowników na forum Strony.

 3. do przetwarzania zewnętrznego pod naszą kontrolą. Możemy udostępnić dostęp naszym wykonawcom osobom upoważnionym, by przetwarzali dane wyłączenie w celach, które są uwzględnione niniejszą Polityką Prywatności, ze szczególnym zastrzeżeniem, że osoby te będą przestrzegać zobowiązania poufności oraz wszystkich niezbędnych wymogów bezpieczeństwa. Ponosimy całkowitą odpowiedzialność za takie działania.

 4. do przestrzegania legalności oraz porządku publicznego. Możemy udostępnić informację o Państwu, jeśli mamy wystarczające uzasadnione powody, by sądzić, że owo wykorzystanie informacji jest niezbędne do: (1) przestrzeganie wymogów prawnych (łącznie z mającymi najwyższą moc prawną instrukcjami resortowymi, działającymi na odpowiednim terytorium), sądowych rozporządzeń lub innych instytucji rządowych, które mogą być wykonane przymusowo; i/lub (2) wykrywania, zapobiegania i/lub podejmowania innych działań przeciwko oszustwom, innych nielegalnych i/lub niesumiennych działań, które mogą stanowić zagrożenie dla interesów Użytkowników, Lardi-Trans i/lub porządku publicznego.

 

Wprowadzanie zmian do Polityki Prywatności

 

15. Niniejsza Polityka Prywatności może podlegać weryfikacji i aktualizacji. Nie będziemy zasadniczo ograniczać Państwa prawa bez wyraźnej zgody z Państwa strony. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności będą publikowane na tej stronie, w przypadku istotnych zmian, zorganizujemy szersze powiadomienie.

 

Właściwości Polityki prywatności dla aplikacji do urządzeń z systemem operacyjnym Android i iOS

 

16. LARDI-TRANS.COM gromadzi informację, która sprzyja ulepszeniu naszych serwisów, a także zapewnia wykonanie przez naszą aplikację zadań, dla których ją zainstalowaliśmy. Informację otrzymujemy z następujących źródeł:

 1. Informacja od użytkowników. By wykorzystać z większości naszych serwisów, niezbędne jest posiadanie konta na LARDI-TRANS.COM. Pod czas jego rejestracji prosimy o podanie danych osobowych, na przykład imienia, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lud danych pocztowych, które następie zapisujemy na Państwa koncie.

 2. Informacja, którą otrzymujemy w rezultacie Państwa korzystania z serwisów LARDI-TRANS.COM. Pod czas jego rejestracji prosimy o podanie danych osobowych, na przykład imienia, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lud danych pocztowych, które następie zapisujemy na Państwa koncie.

  1. Dane o urządzeniu. Gromadzimy dane o urządzeniach (takie jak model, wersja systemu operacyjnego, niepowtarzalne identyfikatory urządzeń, informacje o sieci komórkowej i numer telefonu).

  2. Dane z dzienników. Kiedy korzystają Państwo z serwisów LARDI-TRANS.COM lub przeglądają treści na nich, niektóre z Państwa działań są automatycznie zapisywane w dziennikach danych. Przy tym rejestrowana jest następująca informacja:

  3. Adresy IP.

  4. Informacje o wydarzeniach sprzętowych. W tym o awariach i działaniach w systemie, a także o ustawieniach, rodzaju i języku przeglądarki, dacie i godzinie zapytania oraz przejścia URL.

  5. Informacje o lokalizacji. Gromadzimy i przetwarzamy dane o Państwa faktycznej lokalizacji. Także wykorzystujemy różne technologie do określania współrzędnych, na przykład analizujemy adres IP, dane GPS oraz innych czujników urządzenia by wykryć najbliższe do Państwa urządzenia, punkty dostępu Wi-Fi oraz wierze sieci komórkowej.

 

W jaki sposób wykorzystyjemy zebrane dane

 

17. Dzięki otrzymanym danym możemy zapewniać, wspierać, chronić, rozwijać istniejące serwisy, tworzyć nowe, a także zapewniać bezpieczeństwo LARDI-TRANS.COM oraz naszych użytkowników. Podane przez użytkownika imię w profilu LARDI-TRANS.COM może być stosowane we wszystkich naszych serwisach, gdzie wymagane jest konto LARDI-TRANS.COM. Jeśli Państwa adres elektroniczny lub inna informacja identyfikacyjna już jest dostępna osobom trzecim, mogą oni również znaleźć Państwa profil publiczny LARDI-TRANS.COM, łącznie z iminiem oraz innymi danymi, które zostały podane przez Państwa w profilu. Publiczne dane Państwa konta LARDI-TRANS.COM (oraz informacje dotyczące działań podejmowanych w serwisach LARDI-TRANS.COM lub w aplikacjach zewnętrznych, które związane są z Państwa kontem (na przykład, o opiniach,komentarzach lub zgłoszeniach), mogą być wykorzystane przez nas w celach komercyjnych, w tym również w reklamie.
Kiedy kontaktują sie Państwo z LARDI-TRANS.COM, wiadomości zostają zapisane, dzięki temu możemy rozwiązać problem znacznie szybciej. Zdarza się, że na pocztę elektroniczną użytkowników wysyłamy powiadomienia o nadchodzących zmianach oraz udoskonaleniach serwisów.
W razie, jeśli zachodzi konieczność wykorzystania Państwa danych osobowych do celów, które nie są wymienione w niniejszej Polityce Prywatności, zwracamy się do Użytkownika o wyrażenie stosownej uprzedniej zgody.

 

18. Informacja, którą LARDI- TRANS.COM udostępnia osobom trzecim.
Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom oraz osobom, które nie są związane z LARDI-TRANS.COM. Za wyjątkiem wymienionych poniżej przypadków:

 1. Użytkownik wyraził na to zgodę. Możemy udostępnić Państwa dane osobowe firmom, organizacjom oraz osobom prywatnym, które nie są związane LARDI-TRANS.COM, jeśli udzielili Państwo na to zgodę.

 2. W przypadku przetwarzania przez osoby trzecie w imieniu LARDI-TRANS.COM. Przekazujemy dane personalne wyłącznie osobom współpracującym z LARDI-TRANS.COM oraz innym upoważnionym firmom do przetwarzania zgodnie z poleceniem LARDI-TRANS.COM, przy tym przetwarszanie odbywa się zgodnie z naszymi wytycznymi, z polityką prywatności oraz innymi należnymi wymogami pofności i bezpieczeństwa.

 3. Zgodnie z prawem. Udostępniamy Państwa dane osobowe nie związanym z LARDI-TRANS.COM firmom, organizacjom oraz osobom prywatnym w tym przypadku, jeśli w dobrej wierze przypuszczamy, że otrzymanie, wykorzystanie oraz zaisanie takiej informacji jest racjonalnie konieczne do:

  1. spełnienia wymagań prawnych, orzeczeń sądowych lub do wykonania w trybie przymusowym żądań instytucji państwowych;

  2. w trybie przymusowym wykonania Warunków korzystania lub zbadania ich możliwego naruszenia;

  3. wykrywania, zakończenia lub w inny sposób zapobiegania oszustwom, jak również wyeliminowanie problemów technicznych lub problemó związanych z bezpieczeństwem;

  4. ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy LARDI-TRANS.COM, naszych użytkowników lub społeczeństwa w całości, zgodnie z wymaganiami oraz w mierze dopuszczalnej prawem.

 

19. Ochrona informacji. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczyć LARDI-TRANS.COM oraz naszych użytkowników przed nieautoryzowanymi próbami dostępu, wprowadzaniem zmian, ujawnieniem lub zniszczeniem danych, które przechowujemy. W szczególności, wykonujemy następujące czynności:

 1. oferujemy system autoryzacji do konta LARDI-TRANS.COM. Nieustannie doskonalimy sposoby gromadzenia, przechowywania oraz przetwarzania danych, łącznie z fizycznymi środkami ochrony, by przeciwdziałać nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów;

 2. ograniczamy naszym pracownikóm, wykonawcom oraz agentom dostęp do danych osobowych, a także nakładamy na nich surowe zobowiązania wynikające z umów, których naruszenie prowadzi do odpowiedzialności oraz sankcji.

 

Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-07