1. Niniejsza Polityka prywatności zawiera porozumienie pomiędzy Państwem a Nami i dotyczy przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych, a także jest nieodłączną częścią Umowy Użytkownika.
Działanie owej Polityki prywatności dotyczy strony LARDI-TRANS.COM oraz jego Serwisów, a także aplikacji działających na systemie operacyjnym Android oraz IOS, jednak z uwzględnieniem pozycji, które zostały przedstawione w pkt. 16-19 owej Polityki.
Polityka prywatności nie działa w stosunku do usług świadczonych przez inne firmy lub osoby prywatne (w tym produkty lub strony, które mogą być wyświetlane w wynikach wyszukiwania), stron, które korzystają z serwisów LARDI-TRANS.COM, a także innych witryn, do których prowadzą nasze linki. Także polityka prywatności nie obejmuje regulaminu pracy z informacją od postronnych firm i organizacji, które reklamują nasze serwisy i wykorzystują takie technologie jak pliki cookie, znaczniki pikselowe itd. do pokazywania odpowiednich ogłoszeń.

 

Objętość, kategorie i źródła danych

2. W naszej dyspozycji mogą znaleźć się następujące dane o Państwie:

 1. informacja, którą przedstawiają Państwo przy zakładaniu konta oraz następującemu odnawianiu danych rejestracyjnych (imię, nazwisko, drugie imię; numer identyfikacyjny z Państwowego Rejestru osób fizycznych (NIP podatnika); adresy poczty elektronicznej, numery telefonów, numery ID z różnych systemów raportowania; adres Państwa rejestracji jako przedsiębiorcy osoby fizycznej; inne dane ze świadectwa o rejestracji osoby fizycznej jako przedsiębiorcy; inne dane związane z Państwa działalnością jako przedsiębiorcy- osoby fizycznej (na przykład, numer licencji), które dają możliwość identyfikacji Państwa jako osoby fizycznej);
 2. informacja, która jest przedstawiana przez Państwa w trakcie korzystania ze Strony i/lub Serwisów (w tym poprzez rozmieszczanie przez Państwa zgłoszeń dotyczących transportu ładunków, dodawania zapisów do formularzy zwrotnych, zamieszczania opinii, wiadomości na forum, w trakcie wymiany wiadomościami, oraz w trakcie rozmów telefonicznych ze służbą obsługi klienta itd.);

 3. dane wynikające z (automatycznie generowane w wyniku) korzystania ze Strony i/lub Serwisów (data i czas rejestracji konta, data i czas odwiedzania witryny, danych dotyczących korzystania z Serwisu: przeglądania stron, przejścia z linków, wyników wyszukiwania itp.; informacje o technologiach, które są używane przez Państwa do uzyskania dostępu Strony, czyli informacje o dostawcy Internetu, adresie IP, właściwościach i ustawieniach, które są wykorzystywane do uzyskania dostępu do Strony z urządzeń elektronicznych i za pomocą oprogramowania).

 

Cele przetwarzania oraz kolejność wykorzystywania Państwa danych osobowych

 

3. Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do następujących celów:

 1. zapewnienie prawidłowego świadczenia Serwisów (usług);

 2. ocena zainteresowania Użytkowników w naszych Serwisach, informowanie o nowych Serwisach oraz aktualizacjach Strony;

 3. rozstrzyganie sporów i trudnych sytuacji;

 4. tworzenie infrastruktury informatycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa działalności gospodarczej;

 5. przestrzegania wymogów księgowych, przepisów podatkowych i innych wymogów finansowych i administracyjnych;

 6. inne cele, o których poinformujemy Państwa dodatkowo, kiedy będziemy prosili o przesłanie wybranej informacji, by Państwa zgodna była świadoma oraz oparta na dokładnym powiadomieniu informatycznym.

 

4. Oferujemy Państwu możliwość wyboru według własnego uznania ustawień otrzymywania powiadomień mailowych dla poszczególnych typów wiadomości (na przykład, o zakończeniu opłaconego okresu Serwisów płatnych lub o dodaniu do partnerów przez innych Użytkowników); mimo to zgadzają się Państwo z tym, że w pozostałych przypadkach nie będą Państwo mogli wybierać ustawienia otrzymywania powiadomień. W ciągu całego okresu aktywności Państwa konta możemy wykorzystywać Państwa dane kontaktowe do wysyłania wiadomości o charakterze technicznym lub administracyjnym.

 

5. Państwa dane osobowe są włączone do bazy danych „Użytkownicy”, która należy do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Lardi” (REGON 30516477); ul. Otara Jarosza, 24-b, 61072 Charków, Ukraina). Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na serwerach, które są ulokowane pod adresem: ul. Semji Sosninych, 13b, Kijów, Ukraina. W przypadku wprowadzania zmian zapewnimy Państwu prawo do poznania nowej lokalizacji serwerów.

 

6. Państwa zgoda na przechowywanie i przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest ważna w trakcie całego okresu aktywności (korzystania z) Państwa konta (dla niezarejestrowanych Użytkowników — w trakcie okresu dostępu do Strony i/lub korzystania z Serwisów), a także w ciągu 3 (trzech) lat po zakończeniu ww. okresu.

Państwa prawa jako podmiotu danych osobowych są ustalone w Prawie Ukrainy, art. 8 „O ochronie danych osobowych”, w szczególności mają Państwo prawo do:

 1. dowiadywania się o źródłach gromadzenia, lokalizacji swoich danych osobowych, o celach ich przetwarzania, lokalizacji lub miejscu zamieszkania (miejsca pobytu) właściciela lub administratora danych osobowych, lub także mają Państwo prawo dać odpowiednie instrukcje dotyczące uzyskania tych informacji przez osobę upoważnioną, z wyjątkiem przewidzianych przez prawo przypadków;

 2. otrzymywania informacji o warunkach udzielania dostępu do danych osobowych, łącznie z informacją o osobach trzecich, którym przekazywane są dane osobowe;

 3. dostępu do swoich danych osobowych;

 4. otrzymywanie nie później niż za trzydzieści dni kalendarzowych od dnia wysłania zapytania, poza przewidzianymi przez prawo przypadkami, odpowiedzi dotyczącej tego, czy są przetwarzane dane osobowe, a także otrzymywać zawartość owych danych;

 5. przedstawienia uzasadnionego sprzeciwu do przetwarzania swoich danych osobowych;

 6. przedstawienia uzasadnionego wymagania o wprowadzenie zmian lub o usunięcie swoich danych osobowych przez właściciela, lub osobę zarządzającą danymi, w przypadku, jeśli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, lub jeśli są one nieprawdziwe;

 7. do obrony swoich danych personalnych od bezprawnego przetwarzania lub od przypadkowej utraty, zniszczenia, uszkodzenia w związku z celowym zatajeniem, niedostarczeniem lub nieterminowym ich przekazaniem, a także mają Państwo prawo do obrony od przekazywania danych, które nie są mylące lub dyskredytujące cześć, lub godność i reputację firmy, lub osoby fizycznej;

 8. zwracania się ze skargami dotyczącymi przetwarzania swoich danych osobowych do osoby upoważnionej lub do sądu;

 9. zastosowania środków obrony prawnej w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;

 10. dodawania zastrzeżenia lub ograniczenia praw na przetwarzanie swoich danych osobowych za uzyskaną zgodą;

 11. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 12. zapoznania się z mechanizmem automatycznego przetwarzania danych osobowych;

 13. zabezpieczenia przed zautomatyzowanymi rozwiązaniami, które mogą mieć dla Państwa konsekwencje prawne.

 

Bezpieczeństwo

 

7. Podejmujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa informacje poufne przed nieuprawnionymi działaniami osób trzecich. Z naszej strony dostęp do Państwa danych personalnych ma ograniczona liczba pracowników oraz osób upoważnionych, które potrzebują tych informacji do przetwarzania danych personalnych w naszym imieniu i w celu przewidzianym niniejszą Polityką prywatności. Każda z osób zobowiązuje się do przestrzegania poufności i w przypadku naruszenia wymienionych zobowiązań będą, w stosownych przypadkach, ukarani dyscyplinarnie, cywilnie, administracyjnie i/lub poniosą odpowiedzialność karną.

 

8. Dostęp do Państwa danych poufnych również może być realizowany przez zwyczajny system autoryzacji za pomocą Państwa loginu oraz hasła. W przypadku zaniedbania we własnym zakresie w zapewnieniu bezpieczeństwa konta, osoby trzecie mogą uzyskać nieuprawniony dostęp do Państwa Informacji, za co nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności.

 

Rozpowszechnianie informacji przez użytkownika

 

9. Użytkownik rozumie i zgadza się z tym że przy przekazywaniu przez Użytkownika (Firmę) w trakcie rejestracji na Stronie oraz w ramach Serwisów (w szczególności, lecz nie wyłączając, przy rozmieszczaniu na Stronie w imieniu Firmy zgłoszeń o ładunkach do przewozu, i/lub o istnieniu wolnego transportu ciężarowego) niektóre dane personalne (w szczególności, lecz nie wyłączając, imiona, adresy, numery telefonów, identyfikatory w systemie wiadomości itd.), w sposób prawny są rozpowszechniane (przekazywane) nieograniczonej ilości osób.

 

10. Użytkownik potwierdza rozumienie tego, że podstawą Naszej Strony oraz Serwisów w głównej mierze jest rozpowszechnienie i wymiana informacją biznesową, której część pojmowana jest jako dane personalne; i odpowiednio, rejestracja przez Użytkownika konta na Stronie oraz korzystanie z Serwisów uwzględnia rozpowszechnienie przede wszystkim informacji przez Użytkownika i w interesach Użytkownika, w tym celu zapewniamy Użytkownikom platformę techniczną.

 

11. Uwzględniając powyższe informacje, niniejszym potwierdzają Państwo i zapewniają swoją całkowitą zgodę — a w odpowiednich przypadkach, również stosowną świadomą zgodę odpowiednich podmiotów danych personalnych — z przedstawionym powyżej publicznym rozpowszechnieniem danych osobowych, a poza tym, uwzględniając istotę Serwisów oraz charakteru publicznego rozpowszechniania danych, potwierdzają Państwo rozumienie braku obiektywnej konieczności, a także praktycznej niemożliwości dodatkowego informowania Państwa o przedstawionym powyżej procesie przekazywania danych osobowych osobom trzecim.

 

12. Aby kontrolować dostęp do niektórych informacji (na przykład, przeglądanie strony podstawowej konta, zamieszczonej przez Użytkownika informacji) udostępniamy korzystanie z dodatkowego Serwisu „Ustawienia prywatności”. Funkcja ta nie jest przeznaczona do zarządzania dostępem do danych osobowych i według uznania Użytkownika umożliwia jedynie optymalizację dostępu do informacji biznesowych rozpowszechnianych przez niego. Także, biorąc pod uwagę koncepcję naszej Strony jako platformy do rozpowszechniania oraz wymiany informacją biznesową, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian lub redukowania w dowolnym momencie wyżej wymieniony Serwis.

 

13. W poszczególnych przypadkach (w szczególności, by zapewnić Państwu możliwość rozmieszczania opinii o innych Firmach, lub do poprawienia Państwa wyników w „rankingu niezawodności”) możemy prosić o dostarczenie (zeskanowanej) kopii zaświadczenia o rejestracji państwowej Firmy (poprzez załadowanie pliku do „Dokumentów” na Stronie) jako warunku koniecznego. W przypadku, jeśli świadectwo zawiera Państwa adres domowy jako adres rejestracyjny przedsiębiorcy, zalecamy korzystanie, według własnego uznania, z opcji prywatności wyłącznie dla Serwisu „Dokumenty” (na przykład, wyznaczyć dla wybranych dokumentów poziom dostępu „Partnerzy” lub „Wyłącznie moja firma”); nie będzie to miało wpływu na Państwa możliwość rozmieszczania opinii oraz na punkty w rankingu.

 

Rozpowszechnienie informacji przez Nas

 

14. Możemy udostępniać osobom trzecim dostęp do danych osobowych Użytkownika wyłącznie w następujących przypadkach:

 1. za specjalną zgodą Użytkownika. We wszystkich przypadkach, które nie są uwzględnione przez Politykę Prywatności, w sposób indywidualny zapytamy o Państwa zgodę.

 2. w ramach środków, które dotyczą wszystkich Użytkowników, do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich Użytkowników, włącznie z Państwem. Na stronie Państwa konta wyświetlamy nie tylko datę Państwa rejestracji na Stronie, lecz także datę i godzinę ostatniej wizyty na Stronie. Ta funkcja sprzyja budowaniu systemu przejrzystości odnośnie do wszystkich Użytkowników i jest przyjęta zgodnie z wynikami dyskusji z Użytkownikami. Zastrzegamy sobie prawo do dalszej realizacji podobnych funkcji w miarę uzasadnionej konieczności, wyłącznie w stosunku do wszystkich Użytkowników jednocześnie, z obowiązkowym publicznym skonsultowaniem się z największą liczbą Użytkowników na forum Strony.

 3. do przetwarzania zewnętrznego pod Naszą kontrolą. Możemy zapewnić dostęp naszym kontrahentom, osobom upoważnionym do przetwarzania danych wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności, pod warunkiem przestrzegania przez te osoby zobowiązań dotyczących poufności i wszystkich niezbędnych wymogów bezpieczeństwa, na naszą odpowiedzialność.

 4. do przestrzegania legalności oraz porządku publicznego. Możemy zapewnić dostęp do informacji o Państwu, jeśli mamy wystarczające uzasadnione powody, by sądzić, że takie wykorzystanie informacji jest niezbędne do: (1) przestrzegania wymogów prawnych (łącznie z mającymi najwyższą moc prawną instrukcjami resortowymi, działającymi na odpowiednim terytorium), sądowych rozporządzeń lub innych instytucji rządowych, które mogą być wykonane przymusowo; i/lub (2) wykrywania, zapobiegania i/lub podejmowania innych działań przeciwko oszustwom, innych nielegalnych i/lub niesumiennych działań, które mogą stanowić zagrożenie dla interesów Użytkowników, Lardi-Trans i/lub porządku publicznego.

 

Wprowadzanie zmian do Polityki Prywatności

 

15. Niniejsza Polityka Prywatności może podlegać weryfikacji i aktualizacji. Nie będziemy zasadniczo ograniczać Państwa prawa bez wyraźnej zgody z Państwa strony. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności będą publikowane na tej stronie, w przypadku istotnych zmian, zorganizujemy szersze powiadomienie.

 

Właściwości Polityki prywatności

 

16. LARDI-TRANS.COM zbiera informacje, które sprzyjają ulepszeniu naszych serwisów oraz zapewniają naszej aplikacji wykonanie zadań, dla których ona była zainstalowana przez Państwo.

 

16.1. Właściwości Polityki prywatności dla aplikacji do urządzeń z systemem operacyjnym Android i iOS.LARDI-TRANS.COM gromadzi informacje, które umożliwiają naszej aplikacji wykonywanie zadań, dla których została ona zainstalowana przez Państwo. Pozyskujemy informacje z następujących źródeł:

 1. Informacja od użytkowników. Aby skorzystać z większości naszych serwisów, niezbędne jest posiadanie konta na LARDI-TRANS.COM. Podczas jego rejestracji prosimy o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub dane pocztowe, które następnie zapisujemy na Państwa koncie.

 2. Informacja, którą otrzymujemy w wyniku Państwa korzystania z serwisów LARDI-TRANS.COM. Podczas rejestracji konta prosimy o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub dane pocztowe, które następnie zapisujemy na Państwa koncie.

  1. Informacje o urządzeniu. Gromadzimy dane o urządzeniach (takie jak model, wersja systemu operacyjnego, niepowtarzalne identyfikatory urządzeń, informacje o sieci komórkowej i numer telefonu).

  2. Informacje dzienników. Kiedy korzystają Państwo z serwisów LARDI-TRANS.COM lub przeglądają treści w nich, niektóre z Państwa działań są automatycznie zapisywane w dziennikach danych. Przy tym rejestrowana jest następująca informacja:

  3. Adresy IP.

  4. Informacje o wydarzeniach sprzętowych.. W tym o awariach i działaniach w systemie, a także o ustawieniach, rodzaju i języku przeglądarki, dacie i godzinie zapytania oraz przejścia URL.

  5. Informacje o lokalizacji.. Gromadzimy i przetwarzamy dane o Państwa faktycznej lokalizacji. Korzystamy również z różnych technologii w celu określenia współrzędnych, na przykład analizujemy adres IP, dane GPS oraz inne czujniki urządzeń w celu identyfikacji urządzeń, hotspotów Wi-Fi i stacji bazowych znajdujących się najbliżej Państwa.

 

16.2. Właściwości Polityki prywatności przy wypełnianiu formularza na portalu internetowym LARDI-TRANS.COM w celu zawarcia umowy ubezpieczenia. LARDI-TRANS.COM zbiera informacje, które sprzyjają ulepszeniu naszych serwisów oraz zapewniają naszej aplikacji wykonanie zadań, dla których ona była zainstalowana przez Państwo. Pozyskujemy informacje z następujących źródeł:

 1. Informacja od użytkowników. Aby skorzystać z większości naszych serwisów, niezbędne jest posiadanie konta na LARDI-TRANS.COM. Podczas jego rejestracji prosimy o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub dane pocztowe, które następnie zapisujemy na Państwa koncie.

 2. Informacje, które otrzymujemy w wyniku wypełnienia przez Państwo formularza LARDI-TRANS.COM w celu zawarcia umowy ubezpieczenia. Podczas wypełniania formy LARDI-TRANS.COM służącej do zawarcia umowy ubezpieczenia, należy podać swoje dane osobowe, na przykład imię lub nazwisko osoby prawnej, adres e-mail, numer telefonu lub dane pocztowe, informacje o ładunku i terminach załadunku i rozładunku ładunku oraz wyrazić zgodę na przekazanie podanych przez Państwa informacji wybranej firmie ubezpieczeniowej w celu zawarcia i podpisania umowy ubezpieczenia. W szczególności, ale nie wyłącznie, przekazujemy dane z wypełnionego przez Państwo formularza o:

  1. Nazwie osoby fizycznej lub nazwie osoby prawnej.

  2. Nazwie, rodzaju, koszcie, wadze, objętości i opakowaniu ładunków.

  3. Terminie i miejscu załadunku i rozładunku towaru.

  4. Pojazdach oraz dane osobowe kierowców, przewoźników i innych podmiotów.

  5. Inne informacje potrzebne do zawarcia i podpisania umowy ubezpieczenia.

 

W jaki sposób wykorzystujemy zebrane dane

 

17. Dzięki otrzymanym danym możemy zapewniać, wspierać, chronić, rozwijać istniejące serwisy, tworzyć nowe, a także zapewniać bezpieczeństwo LARDI-TRANS.COM oraz naszych użytkowników.
Podane przez użytkownika imię w profilu LARDI-TRANS.COM może być stosowane we wszystkich naszych serwisach, gdzie wymagane jest konto LARDI-TRANS.COM. Jeśli Państwa adres elektroniczny lub inna informacja identyfikacyjna już jest dostępna osobom trzecim, mogą oni również znaleźć Państwa profil publiczny LARDI-TRANS.COM, łącznie z imieniem oraz innymi danymi, które zostały podane przez Państwa w profilu.
Publiczne dane Państwa konta LARDI-TRANS.COM (oraz informacje dotyczące działań podejmowanych w serwisach LARDI-TRANS.COM lub w aplikacjach zewnętrznych, które związane są z Państwa kontem (np. opinie, komentarze lub zgłoszenia), mogą być wykorzystane przez nas w celach komercyjnych, w tym również w reklamie.
Kiedy kontaktują się Państwo z LARDI-TRANS.COM, wiadomości zostają zapisane, dzięki temu możemy rozwiązać problem znacznie szybciej. Zdarza się, że na pocztę elektroniczną użytkowników wysyłamy powiadomienia o nadchodzących zmianach lub udoskonaleniach serwisów.
W razie, jeśli zachodzi konieczność wykorzystania Państwa danych osobowych do celów, które nie są wymienione w niniejszej Polityce Prywatności, zwracamy się do Użytkownika o wyrażenie stosownej uprzedniej zgody.

 

18. Informacja, którą LARDI- TRANS.COM udostępnia osobom trzecim. Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom oraz osobom, które nie są związane z LARDI-TRANS.COM. Za wyjątkiem wymienionych poniżej przypadków:

 1. Użytkownik wyraził na to zgodę. Możemy udostępnić Państwa dane osobowe firmom, organizacjom oraz osobom prywatnym, które nie są związane LARDI-TRANS.COM, jeśli udzielili Państwo na to zgodę.

 2. W przypadku przetwarzania przez osoby trzecie w imieniu LARDI-TRANS.COM.. Przekazujemy dane personalne wyłącznie osobom współpracującym z LARDI-TRANS.COM oraz innym upoważnionym firmom do przetwarzania zgodnie z poleceniem LARDI-TRANS.COM, przy tym przetwarzanie odbywa się zgodnie z naszymi wytycznymi, z polityką prywatności oraz innymi należnymi wymogami poufności i bezpieczeństwa.

 3. Zgodnie z wymogami prawa. Udostępniamy Państwa dane firmom, organizacjom lub osobom niepowiązanym z LARDI-TRANS.COM, jeśli w dobrej wierze uznamy, że uzyskanie, wykorzystanie, przechowywanie lub ujawnienie takich informacji jest uzasadnione w celu:

  1. spełnienia wymagań prawnych, orzeczeń sądowych lub do wykonania w trybie przymusowym żądań instytucji państwowych;

  2. w trybie przymusowym wykonania Warunków korzystania lub zbadania ich możliwego naruszenia;

  3. wykrywania, zakończenia lub w inny sposób zapobiegania oszustwom, jak również wyeliminowanie problemów technicznych lub problemów związanych z bezpieczeństwem;

  4. ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy LARDI-TRANS.COM, naszych użytkowników lub społeczeństwa w całości, zgodnie z wymaganiami oraz w mierze dopuszczalnej prawem.

 

Wykorzystanie plików cookie na Stronie internetowej Lardi-Trans

 

19. Plik cookie to mały fragment tekstu wysyłany do przeglądarki z odwiedzonej strony. Ten fragment pomaga stronie zapamiętać informacje o użytkowniku, takie jak język, w którym użytkownik chce ją wyświetlić. Będzie to pomocne podczas następnej wizyty tej samej strony. Pliki cookie służą do różnych celów. Na przykład pozwalają na zapisywanie ustawień dla ogłoszeń reklamowych i wyszukiwania, pozwalają wybrać najciekawsze ogłoszenia i policzyć liczbę odwiedzin strony. Są one również niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

 

20. Istnieją niezbędne pliki cookies, tzw. techniczne pliki cookies, które w żaden sposób nie wpływają na dostępność funkcjonalności serwisu dla użytkownika. Są one przechowywane na Państwa urządzeniu tylko wtedy, gdy faktycznie odwiedzana jest nasza strona internetowa. I są one używane na przykład po to, aby strona mogła wyświetlić wersję konfiguratora, odpowiadającego charakterystyce bieżącego połączenia internetowego.
Ponadto takie pliki cookie upraszczają przejście z HTTP na HTTPS przy zmianie stron, zapewniając w ten sposób zachowanie przesyłanych danych. Służą również do przechowywania zgody użytkownika na używanie przez naszą stronę plików cookies. Zgoda użytkownika nie jest wymagana do korzystania z technicznych plików cookie.
Zmiana ustawień na tej stronie, nie daje możliwości wyłączenia instalacji technicznych plików cookie.
Kategorie plików cookie.
Ze względu na funkcje i przeznaczenie wyróżnia się cztery kategorie plików cookie - techniczne, wydajnościowe, funkcjonalne i reklamowe:

 1. Techniczne pliki cookie. Takie pliki są ważne dla nawigacji i korzystania z funkcjonalności strony. Bez takich plików cookie, podczas powrotu na stronę w ramach tej samej sesji, niektóre funkcje mogą być niedostępne, na przykład historia Państwa działań (wpisany tekst, ustawione wartości konfiguratora itp.) zostanie utracona;

 2. Wydajnościowe pliki cookie. Pliki takie zbierają informacje o korzystaniu ze strony, na przykład dane o częstotliwości odwiedzania strony, potwierdzenia otrzymania przez użytkownika komunikatów o błędach i tak dalej. Nie przechowują one informacji, które pozwalają zidentyfikować konkretnego użytkownika. Zebrane informacje są wykorzystywane do celów statystycznych i są anonimowe. Te pliki cookie są używane wyłącznie w celu poprawy wydajności i użyteczności strony;

 3. Funkcjonalne pliki cookie. Pliki te pozwalają na zapisanie wprowadzonych informacji (nazwy użytkownika, używany język i lokalizacja) w celu usprawnienia działania strony oraz dostosowania jej funkcjonalności i zawartości. Na przykład, jeśli pliki są używane do zapamiętania Państwa lokalizacji, strona wyświetli informacje podatkowe dla Państwa regionu. Pliki te służą również do włączania funkcji żądanych przez użytkowników, takich jak odtwarzanie wideo. Zbierają informacje anonimowo i nie śledzą Państwa aktywności na innych stronach;

 4. Reklamowe pliki cookie. Te pliki cookie służą do wyświetlania ogłoszeń reklamowych i innych wiadomości w oparciu o Państwa zainteresowania i preferencje. Służą również do ograniczania liczby wyświetleń tej samej reklamy jednemu użytkownikowi oraz do pomiaru skuteczności kampanii reklamowych. Pliki te zapamiętują przejście użytkownika do strony reklamodawcy / strony z ogłoszeniem reklamowym i mogą przekazywać te informacje stronom trzecim, na przykład agencjom reklamowym. Pliki cookie używane do kierowania treści i reklam dostarczanych przez strony trzecie są często kojarzone z funkcjonalnością strony.

 


21. Ustawienia plików cookie na stronie internetowej Lardi-Trans. W każdej chwili można całkowicie uniemożliwić korzystanie z plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Na przykład można określić, że kiedy plik cookie jest zapisywany ze strony internetowej Lardi-Trans, pojawia się komunikat, można również uniemożliwić przechowywanie plików cookie z niektórych lub dowolnych domen. Jednak należy pamiętać, że pliki cookie są niezbędne do prawidłowego działania naszych serwisów, np. aby nie musieć za każdym razem określać języka i innych parametrów.

 

22. Ochrona informacji. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić LARDI-TRANS.COM i naszych użytkowników przed nieautoryzowanymi próbami uzyskania dostępu, modyfikacji, ujawnienia lub zniszczenia przechowywanych przez nas danych. W szczególności wykonujemy następujące czynności:

 1. oferujemy system autoryzacji do konta LARDI-TRANS.COM. Nieustannie doskonalimy sposoby gromadzenia, przechowywania oraz przetwarzania danych, łącznie z fizycznymi środkami ochrony, by przeciwdziałać nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów;

 2. ograniczamy naszym pracownikom, wykonawcom oraz agentom dostęp do danych osobowych, a także nakładamy na nich surowe zobowiązania wynikające z umów, których naruszenie prowadzi do odpowiedzialności oraz sankcji.

 3. wyznaczono osobę upoważnioną do ochrony danych, z którą kontakt odbywa się poprzez stronę „Kontakty” lub poprzez administrację Lardi-Trans.

23. Przy rozstrzyganiu sporów między Lardi-trans a użytkownikami będącymi rezydentami Republiki Mołdawii stosuje się ustawodawstwo krajowe Republiki Mołdowy.

 

Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-07