Wzór na obliczanie punktów konta Użytkownika w Rankingu bezpieczeństwa

Państwa prawo do publikowania opinii

Zasady składania opinii i reklamacji

Zasady składania reklamacji i odwołań

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji do użytkowników

 

 

Wzór na obliczanie punktów konta Użytkownika w Rankingu bezpieczeństwa

 

Punkty konta Użytkownika w Rankingu bezpieczeństwa obliczane są jako suma punktów według następujących kryteriów:

 

Opinie*

Kalkulacja uwzględnia pozytywne recenzje z ostatnich 24 miesięcy oraz negatywne z ostatnich 36 miesięcy, maksymalna wartość to 10 punktów. Przewozy międzynarodowe są rozliczane z mnożnikiem (x1,5) niezależnie od tego jakie są opinie: pozytywne lub negatywne.

   
Reklamacje Minus 0,25 punktu oceny bezpieczeństwa za każdą otwartą reklamację (niezależnie od daty jej utworzenia).
   
Profil zweryfikowany

Profil jest sprawdzany podczas płatności z konta bankowego indywidualnego przedsiębiorcy/Sp. z o.o. lub po otrzymaniu poświadczonych notarialnie kopii dokumentów. Maksymalna wartość: 2,0 punkty.

   
Data rejestracji na stronie

Pełne lata z “Lardi-Trans”:
(0-1) - 0.0 pkt,
(1-2) - 0.2 pkt,
(2-3) - 0.4 pkt,
(3-4) - 0.6 pkt,
(4-5) - 0.8 pkt,
(5-6) - 1 pkt,
(6-7) - 1.2 pkt,
(7-8) - 1.4 pkt, 
(8-9) - 1.6 pkt,
(9-10) 1.8 - pkt,
≥10 - 2 pkt.

   
Jest partnerem

Za każde dodanie firmy do listy “Moi partnerzy” przez inną firmę +0,01 pkt. Maksymalna wartość: 1 punkt (100 partnerów).

   

Przez jaki czas
не
ulegała zmianie
nazwa

Pełne lata:
(0-2) - 0.0 pkt,
(2-3) - 0.2 pkt,
(3-4) - 0.3 pkt,
(4-5) - 0.4 pkt,
(5-6) - 0.5 pkt,
(6-7) - 0.6 pkt,
(7-8) - 0.7 pkt,  
(8-9) - 0.8 pkt,
(9-10) - 0.9 pkt,
≥10 - 1 punkt.
   
Razem  16,5

 

W przypadku, gdy kilka kont Użytkowników ma jednakową ilość punktów, lokowanie w Rankingu bezpieczeństwa odbywa się przy użyciu specjalnego wzoru z wykorzystaniem przedziałów ufności Wilsona w celu uwzględnienia zarówno części pozytywnych opinii, jak i ogólnej liczby otrzymanych opinii.

 

 

Państwa prawo do publikowania opinii

 

Mają Państwo możliwość zamieszczania opinii dotyczących innych Firm (odpowiednich kont), jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

1.korzystanie z płatnego pakietu Usług; oraz

2. jeden z następujących:

 1. ważność pomyślnego zakończenia Weryfikacji profilu; lub
 2. ważność punktów w Rankingu niezawodności jest nie mniejsza niż 4.

 

 

Zasady składania opinii i reklamacji

 

1. Początkowym adresatem przekazywanej przez strony opinii, reklamacji oraz dowodów itd. nie jest administracja Lardi-Trans, lecz społeczność transportowa. Zamieszczenie opinii jest post-moderowane, to znaczy sprawdzenie opinii przez moderatora, m.in. na wniosek odbiorcy opinii, przeprowadzane jest po trafieniu opinii do dostępu publicznego. Opieramy się a priori na Państwa uczciwości i poprawności.

 

2. Opinia musi odnosić się do bezpośredniej relacji między autorem opinii a użytkownikiem, którego ta opinia dotyczy. Opinia nie może opierać się na informacji nieprawdziwej lub informacji, która była przekazana autorowi z nieznanych lub niemożliwych do zweryfikowania źródeł.

 

3. Opinie nie są oceniane przez moderatorów Lardi-Trans w kategorii “prawdziwości” (moderator nie ma możliwości i upoważnienia do zagłębiania się w szczegóły relacji między stronami, oprócz tych, które zapewnia strona internetowa oraz forum Lardi-Trans). Jednocześnie, Lardi-Trans przychylnie przyjmuje publiczne wypowiedzi zarówno ze strony autora, jak i odbiorcy opinii, ze wskazaniem zgodności lub niezgodności z faktycznym stanem poszczególnych okoliczności, z podaniem dowodów i argumentów.

 

4. Odpowiedzialność za treść opinii ponosi użytkownik, który taką opinię opublikował, a także który zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy jest autorem odpowiedniego komunikatu informacyjnego (opinii).

 

5. Osoba, która rozpowszechnia informacje, jest odpowiedzialna za udowodnienie jej autentyczności i prawdziwości, w przypadku zakwestionowania opinii w sądzie zgodnie z prawem ukraińskim. Ponadto opinie oceniające nie mogą zostać obalone lub potwierdzone, ponieważ są to poglądy osobiste autora opinii; “odpowiednimi” lub „nieodpowiednimi” rzeczywistości mogą być wyłącznie faktyczne okoliczności. Poza tym Lardi-Trans nie jest organem sądowym i nie jest uprawniony do rozpatrywania i decydowania w sporach pomiędzy użytkownikami.

 

6. Opierając się na fundamentalnej niemożności zweryfikowania dokładności i prawdziwości informacji zawartych w opinii, moderator ocenia opinie według kryterium sumienności, zgodności z wymogami obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy, obecności lub braku naruszeń obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy, Umowy użytkownika Lardi-Trans oraz Zasad zamieszczania opinii Lardi-Trans.

 

7. Opinia podlega usunięciu, jeżeli:

7.1 moderator ma wystarczające podstawy, by sądzić, że autor opinii opublikował ją w złej wierze;

7.2 opinia zawiera obelgi i groźby i / lub zawoalowane wulgaryzmy (w szczególności, lecz nie wyłączając, słowa (wyrażenia) wulgarne, poszczególne litery zastępowane innymi symbolami), propagandę nienawiści rasowej, etnicznej lub religijnej, jak również wszelkie inne wypowiedzi, które naruszają obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy;

7.3 w przypadku uprawomocnienia decyzji sądu Ukrainy o nieprawdziwości informacji zawartej w opublikowanej opinii na stronie Lardi-Trans, i/lub w przypadku jej sprostowania.

 

8. Opinie o użytkowniku są usuwane w całości w przypadku wprowadzenia zmian w profilu użytkownika w kodzie identyfikacyjnym osoby fizycznej-przedsiębiorcy lub zmiany kodu PKD w przypadku podmiotu prawnego, który wskazuje na zmianę podmiotu gospodarczego.

 

9. Rzetelność autora opinii zakładana jest odgórnie. Moderator może rozważyć jedynie kwestię napisania opinii w złej wierze:

 1. w przypadku opinii negatywnych — z inicjatywy odbiorcy opinii, z wyjątkiem znajdujących się w opinii obelg. Obraźliwe wypowiedzi w opinii (również w kolejnych komentarzach autora) są bezwarunkową podstawą do usunięcia opinii, niezależnie od treści opinii;
 2. w przypadku opinii pozytywnych —moderacja odbywa się z własnej inicjatywy i/lub dowolnego Użytkownika.

 

10. Mając na uwadze kwestię nieuczciwości opinii w przypadku zakwestionowania lub wątpliwości co do rzetelności przedstawionych informacji, moderator ma prawo zażądać od autora kopii dokumentów, które potwierdzają odpowiednie relacje między autorem a odbiorcą opinii. Jest to niezbędne do dalszego sądzenia o tym, czy opinia była napisana w dobrej wierze na podstawie przekazanych dokumentów, jeżeli autor nie dołączył ich do napisanej opinii początkowo. Dołączanie przez autora opinii dokumentów nie jest obowiązkowe, jeśli odpowiednie relacje pomiędzy autorem a odbiorcą są potwierdzone danymi, które związane są z wypełnieniem i sformalizowaniem odpowiedniego zgłoszenia na Stronie i jej następującej akceptacji przez drugą stronę.

 

11. Oceniając nierzetelność przy zamieszczaniu opinii, moderator może wziąć pod uwagę, w szczególności, lecz nie wyłączając, następujące czynniki:

 1. jasno i obiektywnie ustalona niewiarygodność informacji (faktów) w opinii;
 2. niewystarczająca ilość dowodów istnienia relacji między autorem a odbiorcą opinii;
 3. nieprzekazanie przez autora opinii zgodnie z odpowiednim żądaniem jakichkolwiek dokumentów, które wskazywałyby na jakiekolwiek relacje pomiędzy autorem a odbiorcą opinii;
 4. stwierdzenie odbiorcy opinii o nieautentyczności podpisów / pieczęci na dokumentach przedstawionych przez autora opinii, pod warunkiem, że moderator Lardi-Trans ma wystarczające podstawy, by sądzić, że owo stwierdzenie jest sprawiedliwe;
 5. umieszczenie przez autora więcej niż jednej opinii do jednego przewozu;
 6. zawarte w opinii obelgi;
 7. historia relacji między stronami oraz z innymi użytkownikami Lardi-Trans.

 

12. Nadużywanie prawa do zamieszczania opinii może prowadzić do jego pozbawienia. Podstawą do pozbawienia możliwości zamieszczania opinii są systematyczne przejawy nieuczciwości przy zamieszczaniu opinii, w szczególności, lecz nie wyłączając, masowe publikowanie i/lub zwracanie się do Użytkowników z propozycjami zamieszczania fałszywych opinii. Termin pozbawienia prawa do zamieszczania opinii jest wyznaczany w każdym poszczególnym przypadku z uwzględnieniem wszystkich okoliczności i według uznania Lardi-Trans.

 

13. Lardi-Trans nie jest organem sądowym i nie jest instytucją ekspercką. W kwestiach spornych opinia moderatora przy ocenie (nie-)rzetelności początkowo jest przyjmowana jako niepodważalny sąd osobisty, nie w celu rozwiązania konfliktu lub wykorzystania go jako dowodów, lecz w celu rozwiązania pytania, dotyczącego wyświetlania opinii na stronie Lardi-Trans.

 

14. Po tym, jak moderator podejmie decyzję, administracja Lardi-Trans może selektywnie zmienić decyzje i rozpocząć dalsze rozważania odnośnie zasadności umieszczenia opinii wyłącznie według własnego uznania, z wyjątkiem przypadków pojawiania się nowych okoliczności (decyzji sądowych itd.). Strony opinii nie są ograniczone w swoim prawie do publicznego składania dalszych zgłoszeń.

 

15. Przy zamieszczaniu negatywnej opinii, Lardi-Trans, zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim, we wszystkich przypadkach zapewnia autorowi opinii możliwość publicznego udzielenia odpowiedzi, do czego wykorzystywane powinny być funkcje komentarzy, w celu ewentualnego obalenia negatywnej informacji poprzez przytoczenie konkretnych faktów dotyczących istoty sprawy. Komentarze są moderowane, obelgi i niekonstruktywny “flejm” mogą być usuwane.

 

16. Autorowi opinii przysługuje zasadnicze prawo do wycofania opinii.

 

17. W przypadku uznania Reklamacji przez odbiorcę lub w przypadku zapłacenia kwoty roszczenia, Reklamacja nie może zostać usunięta, lecz jej status ulegnie zmianie.

 

18. Lardi-Trans zawsze przychylnie odnosi się do polubownego rozwiązywania sporów, a także zawsze postępuje zgodnie z decyzjami sądowymi odpowiedniego ustawodawstwa.

 

 

Zasady składania reklamacji i odwołań

 

1. Niniejsze Zasady składania reklamacji i odwołań na serwerze transportowo-informacyjnym Lardi-trans (zwanym dalej “Stroną” lub “Lardi-trans”) zostały opracowane w oparciu o wymagania ukraińskiego ustawodawstwa i zwyczajów biznesowych.

1.1. Jednocześnie Strona nie zastępuje sądu ani innego organu uprawnionego do rozpatrywania sporów zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy, a jest jedynie informacyjną platformą internetową, która między innymi przyczynia się do przedsądowej ugody już powstałych lub potencjalnie możliwych sporów między użytkownikami Strony.

 

2. W odniesieniu do Lardi-trans: Reklamacja to zweryfikowana wiadomość informacyjna, skierowana przez zarejestrowanego użytkownika Strony do innego podmiotu gospodarczego, zawierająca żądanie finansowe w celu usunięcia naruszeń implementacji prawa ukraińskiego lub zobowiązania umownego.

 

3. W odniesieniu do Lardi-Trans: reklamacja może mieć wyłącznie charakter finansowy (tj. wszelkie inne naruszenia praw - materialne (majątkowe), niematerialne (niemajątkowe) przed złożeniem roszczenia muszą być wyrażone w ekwiwalencie finansowym), a eliminacja naruszenia to: zapłata pełnej lub częściowej kwoty roszczenia lub wzajemne rozliczenie bez zapłaty.

 

4. W odniesieniu do Lardi-Trans: stronami Reklamacji są: Wnioskodawca (zarejestrowany użytkownik Lardi-Trans, który złożył Reklamację; autor Reklamacji) i Sprawca (zarejestrowany użytkownik Lardi-Trans, do którego jest skierowana Reklamacja; odbiorca Reklamacji).

 

5. Obowiązkowe elementy Reklamacji:

5.1. opis okoliczności i istoty reklamacji wraz z uzasadnieniem kwoty roszczenia (wyjaśnienia autora Reklamacji);

5.2. elektroniczne kopie dokumentów potwierdzających istnienie stosunków umownych i ich naruszenia (umowa, wniosek, list przewozowy, akt, wypis itp.);

5.3. dokładną kwotę roszczenia;

5.4. zeskanowane kopie dokumentów potwierdzających wymagania Wnioskodawcy określone we wniosku;

 

6. Celem złożenia Reklamacji jest poinformowanie użytkowników Lardi-Trans o istnieniu sporu pomiędzy konkretnymi użytkownikami Strony oraz zapewnienie maksymalnej pomocy użytkownikom w pozasądowym rozwiązaniu takiego sporu.

 

7. Opublikowana reklamacja może zostać usunięta tylko przez Stronę Lardi-Trans.

 

8. Procedura składania reklamacji i odwołań, ustanowiona niniejszym Regulaminem, jest obowiązkowa dla wszystkich osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, które wybrały sposób rozwiązywania sporu poprzez złożenie i / lub odwoływanie się od Reklamacji na stronie internetowej Lardi-Trans.

 

9. Odpowiedzialność za kompletność i dokładność dokumentacji i/lub informacji (zgodność informacji z rzeczywistością) ponosi wyłącznie autor Reklamacji, który ją zamieścił.

9.1. W przypadku, gdy Wnioskodawca składa Reklamację, w której podane fakty nie zostały następnie potwierdzone lub okazały się błędne, fałszywe, nieuzasadnione, zniekształcające rzeczywisty stan rzeczy (dalej – « “Nieuzasadniona Reklamacja”), Lardi-Trans wydaje ostrzeżenie dla takiego Wnioskodawcy i kontroluje jego kolejne Reklamację zamieszczone na Stronie.

9.2. W przypadku powtórnego zamieszczenia Nieuzasadnionej Reklamacji, Lardi-Trans blokuje możliwość zamieszczenia na Stronie Reklamacji przez takiego Wnioskodawcę przez okres 1 (jednego) miesiąca od dnia ujawnienia faktów wskazujących na to, że Reklamacja należy do kategorii Nieuzasadnionych Reklamacji.

9.3. W przypadku, gdy Wnioskodawca umieścił Nieuzasadnioną Reklamację na Stronie po raz trzeci, Lardi-Trans blokuje możliwość zamieszczania Reklamacji przez Wnioskodawcę na Stronie przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ujawnienia faktów wskazujących na to, że Reklamacja należy do kategorii Nieuzasadnionych Reklamacji.

 

10. Lardi-Trans zastrzega sobie prawo do odmowy złożenia Reklamacji lub usunięcia Reklamacji w przypadku wątpliwości co do wiarygodności, prawidłowości i obiektywności Reklamacji i / lub dokumentów załączonych do Reklamacji. Lardi-Trans nie weryfikuje Reklamacji pod kątem zgodności lub niezgodności z rzeczywistością, a także nie weryfikuje obecności lub braku winy w działaniach autora i odbiorcy Reklamacji, gdyż nie mają oni realnej możliwości dokonania takiej weryfikacji.

 

11. Lardi-Trans może zamieścić na Stronie Reklamację Wnioskodawcy na jego żądanie, jeżeli spełnia ona następujące kryteria:

11.1. dostępność niezbędnych dokumentów potwierdzających fakt świadczenia (niewykonania) usług, czyli podstawy Reklamacji;

11.2. zgodność osoby prawnej lub osoby fizycznej określonej w dokumentach z autorem Reklamacji i zarejestrowanym użytkownikiem Lardi-Trans;

11.3. dostępność wszystkich niezbędnych i obowiązkowych danych i informacji na dokumentach;

11.4. weryfikacja treści Reklamacji pod kątem zgodności z Zasadami zamieszczania i odwoływania się do Reklamacji na Stronie.

 

12. Lardi-Trans nie bierze pod uwagę:

12.1. komunikację za pomocą messengera;

12.2. zrzuty ekranu z telefonu (SMS, rozmowy, kontakty lub inne wiadomości i informacje);

12.3. zdjęcia, a także - nagrania audio i wideo, jeśli nie stanowią integralnej części dostarczanych dokumentów;

12.4. polecenia zapłaty lub dokumenty płatnicze bez znaku bankowego,

12.5. dokumenty z nieczytelnym tekstem lub słabo rozróżnialnym tekstem, pieczęciami i elementami graficznymi,

12.6. dokumenty z rozszerzeniem * .doc, * .txt, * .xls i innych rozszerzeniach podobnych, umożliwiające edycję za pomocą standardowych programów biurowych i ich analogów.

 

13. Krótki opis ewentualnych Reklamacji i obowiązkowe dokumenty do nich

13.1. Ewentualne Reklamacje wobec przewoźnika:

Istota Reklamacji Obowiązkowe dokumenty dołączone do Reklamacji
Opóźniony załadunek / rozładunek - Umowa, umowa-zgłoszenie, zamówienie lub inny dokument potwierdzający stosunek umowny, dot. przewozu ładunków;
-List przewozowy, CMR lub inny dokument potwierdzający realizację przewozu ładunku
lub Wyrok Sądu
Utrata, uszkodzenie lub niedobór ładunku - Umowa, umowa-zgłoszenie, zamówienie lub inny dokument potwierdzający stosunek umowny, dot. przewozu ładunków;
-List przewozowy, CMR lub inny dokument potwierdzający realizację przewozu ładunku
- Zaświadczenie o utracie, uszkodzeniu lub niedoboru ładunku
-Dokument potwierdzający wartość ładunku
- Dokument potwierdzający zapłatę kwoty szkody powstałe w wyniku transportu ładunku
lub Wyrok Sądu
Kradzież ładunku -Umowa, umowa-zgłoszenie, zamówienie lub inny dokument potwierdzający stosunek umowny, dot. przewozu ładunków;
- List przewozowy, CMR lub inny dokument potwierdzający realizację przewozu ładunku
- Dokument potwierdzający istnienie postępowania karnego (sprawa karna) lub oficjalne pismo od organów ścigania w sprawie przyjęcia wniosku o kradzież ładunku
-Dokument potwierdzający wartość ładunku lub Wyrok Sądu
lub Wyrok Sądu
Anulowanie załadunku - Umowa, umowa-zgłoszenie, zamówienie lub inny dokument potwierdzający stosunek umowny, dot. przewozu ładunków;
- Dokument potwierdzający, że załadunek został przerwany
lub Wyrok Sądu
Odszkodowanie za straty materialne i moralne, koszty sądowe Wyrok Sądu
Przedpłata - Umowa, umowa-zgłoszenie, zamówienie lub inny dokument potwierdzający stosunek umowny, dot. przewozu ładunków;
-Dokument potwierdzający dokonanie przedpłaty;
lub Wyrok Sądu
Pomyłkowo wpłacone środki pieniężne - Umowa, umowa-zgłoszenie, zamówienie lub inny dokument potwierdzający stosunek umowny, dot. przewozu ładunków;
- Dokumenty potwierdzające płatność, w pomyłkowo wpłacone środki pieniężne
lub Wyrok Sądu
Brak zapłaty za usługi dyspozytora - Umowa, umowa-zgłoszenie, zamówienie lub inny dokument potwierdzający stosunek umowny, dot. przewozu ładunków;
-Dokument potwierdzający wpłatę środków przewoźnikowi, w tym zapłatę za usługi dyspozytora;
lub Wyrok Sądu

 

13.2 Ewentualne reklamacje wobec klienta

Istota Reklamacji Obowiązkowe dokumenty dołączone do Reklamacji
Anulowanie załadunku - Umowa, umowa-zgłoszenie, zamówienie lub inny dokument potwierdzający stosunek umowny, dot. przewozu ładunków;
- Dokument potwierdzający, że załadunek został przerwany;
lub Wyrok Sądu
Długi czas oczekiwania na (rozładunek / rozładunek)td> - Umowa, umowa-zgłoszenie, zamówienie lub inny dokument potwierdzający stosunek umowny, dot. przewozu ładunków;
- List przewozowy, CMR lub inny dokument potwierdzający realizację przewozu ładunku;
- Dokument potwierdzający fakt długiego oczekiwania;
lub Wyrok Sądu
Całkowity / częściowy brak zapłaty za usługi transportowe) - Umowa, umowa-zgłoszenie, zamówienie lub inny dokument potwierdzający stosunek umowny, dot. przewozu ładunków;
- Zaświadczenie o wykonaniu usług (poświadczony przez wszystkie strony umowy) lub List przewozowy lub CMR lub inny dokument potwierdzający prawidłowe wykonanie przewozu ładunku;
lub Wyrok Sądu
Odszkodowanie za straty materialne i moralne, koszty sądowe - Wyrok Sądu

 

14. W trakcie sprawdzania treści Reklamacji oraz dokumentów dołączonych do Reklamacji Lardi-Trans ma prawo:

14.1. kierować żądania usunięcia niezgodności Reklamacji z niniejszymi Zasadami,

14.2. zażądać innych dokumentów związanych z tekstem i treścią Reklamacji. Niedostarczenie tych dokumentów na żądanie Lardi-Trans może być podstawą do odmowy złożenia Reklamacji,

14.3. zażądać wyjaśnień od autora Reklamacji,

14.4. odmówić złożenia Reklamacji w przypadku wątpliwości co do wiarygodności, rzetelności i obiektywności Reklamacji i / lub dokumentów załączonych do Reklamacji,

14.5. usunąć Reklamację w przypadkach przewidzianych niniejszymi Zasadami lub ustawodawstwem Ukrainy,

 

15. Podstawy odmowy zamieszczenia Reklamacji lub jej usunięcia ze Strony:

15.1. odmowa autora zamieszczenia Reklamacji,

15.2. brak jakiegokolwiek obowiązkowego elementu Reklamacji przewidzianego niniejszymi Zasadami oraz brak dodania tego elementu Reklamacji przez autora w terminie jednego dnia od momentu zgłoszenia żądania Lardi-Trans,

15.3. niedostarczenie dokumentów do Reklamacji, żądanej przez Lardi-Trans w terminie trzech dni od daty wezwania Lardi-Trans,

15.4. obecność w tekście obelg i gróźb, wulgaryzmów i / lub zawoalowanych wulgaryzmów (w szczególności, ale nie wyłącznie, słów (wyrażeń) wulgaryzmów, poszczególnych liter, w których zastępowane są inne symbole), propagandy wrogości rasowej, narodowej i religijnej, a także wszelkich inne wypowiedzi, które naruszają obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy,

15.5. niedostarczenia przez Wnioskodawcę w terminie dwóch dni dokumentów potwierdzających jego argumenty przedstawione w Reklamacji;

15.6. otrzymanie od Sprawcy dokumentowych kontrargumentów (reklamacji), które przeczą twierdzeniom Wnioskodawcy zawartym w Reklamacji;

15.7. w przypadku wątpliwości Lardi-Trans co do wiarygodności, rzetelności i obiektywności Reklamacji i / lub dokumentów załączonych do Reklamacji;

15.8. innych przypadkach przewidzianych niniejszymi Zasadami lub normami ustawodawstwa Ukrainy.

 

16. Podstawy usunięcia Reklamacji:

16.1. żądanie autora Reklamacji o jej usunięcie,

16.2. uznanie Reklamacji przez odbiorcę Reklamacji,

 

17. W przypadku uznania Reklamacji przez odbiorcę lub w przypadku zapłacenia kwoty roszczenia, Reklamacja nie może zostać usunięta, lecz jej status ulegnie zmianie.

 

18. Sprawca (odbiorca Reklamacji) ma prawo odwołać się od Reklamacji.

 

19. Odwołanie od Reklamacji można złożyć tylko raz.

 

20. Rozpatrzenie powtarzających odwołań jest możliwe według uznania Lardi-Trans w przypadku pojawienia się nowych wyjątkowych okoliczności.

 

21. Obowiązkowe elementy odwołania od Reklamacji:

21.1. opis okoliczności i charakteru odwołania od Reklamacji;

21.2. elektroniczne kopie dokumentów potwierdzających odwołanie od Reklamacji lub wyjaśnienia przyczyn ich braku.

 

22. Odwołanie od Reklamacji rozpatrywane jest w terminie pięciu dni.

 

23. W trakcie rozpatrywania odwołania od Reklamacji, Lardi-Trans ma prawo:

23.1. wysyłać żądania usunięcia niezgodności odwołania od Reklamacji z niniejszymi Zasadami;

23.2. zażądać od autora i / lub odbiorcy Reklamacji wszelkich innych dokumentów związanych z tekstem i treścią odwołania od Reklamacji i Reklamacji. Brak dostarczenia tych dokumentów na żądanie Lardi-Trans może być podstawą do odmowy uznania odwołania lub usunięcia Reklamacji,

23.3. zażądać wyjaśnień od autora i / lub odbiorcy Reklamacji,

23.4. odmówić uznania odwołania lub usunąć Reklamację w przypadku wątpliwości co do wiarygodności, rzetelności i obiektywności Reklamacji i / lub dokumentów załączonych do Reklamacji,

23.5. usunąć Reklamację w przypadkach przewidzianych niniejszymi Zasadami lub ustawodawstwem Ukrainy.

 

24. Wnioski Lardi-Trans, poczynione podczas rozpatrywania Reklamacji i odwołań od Reklamacji, nie mogą służyć jako dowód w sądzie i nie mają z góry określonej mocy prawnej.

 

25. W przypadku istnienia finansowego wymogu dotyczącego wyeliminowania naruszeń realizacji norm prawa Ukrainy lub zobowiązania umownego, odbiorca Reklamacji ma prawo do wniesienia Reklamacji wzajemnej, która jest akceptowana i publikowana w przypadku, gdy wymagania Reklamacji wzajemnej dotyczą tego samego stosunku umownego między autorem a odbiorcą Reklamacji.

 

26. Niektóre stwierdzenia użytkowników Strony mogą mieć charakter szacunkowy, za co Ladi-Trans nie ponosi odpowiedzialności.

 

27. Niniejsze Zasady mają zastosowanie do wszystkich zarejestrowanych użytkowników Lardi-Trans, którzy są autorami lub odbiorcami Reklamacji.

 

28. Lardi-Trans zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Obowiązują Zasady zamieszczone na stronie internetowej Lardi-Trans.

 

 

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji do użytkowników

 

1. Użytkownicy, zarejestrowani na stronie internetowej Lardi-Trans, mają możliwość złożenia reklamacji do każdego użytkownika Lardi-Trans.

 

2. Podstawą do złożenia reklamacji mogą być: fikcyjna rejestracja, niezgodność ze statusem “Właściciela ładunku”, niedokładne informacje rejestracyjne, powtórna rejestracja, naruszenie zasad zamieszczania informacji na stronie internetowej.

 

3. Złożenie reklamacji do użytkownika wiąże się ze sprawdzeniem poprawności danych użytkownika podanych przez niego na stronie Lardi-Trans oraz, według uznania administracji serwisu, sprawdzenie obecności dokumentów rejestracyjnych.

 

4. Reklamacje złożone do użytkownika z powodu braku zapłaty za transport, oszustwa, nieprawidłowego zachowania oraz z innych przyczyn nie podlegają w istocie rozpatrzeniu, gdyż złożenie takich reklamacji przez użytkowników realizowane są poprzez złożenie negatywnej opinii o użytkowniku na stronie Lardi-Trans.

 

5. Decyzja administratora w sprawie reklamacji jest ostateczna i nie podlega zmianie. Administrator strony może odrzucić każdą reklamację bez podania przyczyny.

 

6. Umieszczenie ponad 10 reklamacji dziennie może być uznane przez administrację strony Lardi-Trans za naruszenie zasad Umowy Użytkownika, co może skutkować zablokowaniem możliwości składania reklamacji na czas określony lub nieokreślony.

 

7. Niedopuszczalne jest składanie reklamacji w złej wierze lub w celu wyrządzenia krzywdy użytkownikowi strony internetowej Lardi-Trans. W przypadku ustalenia faktu złożenia reklamacji w złej wierze lub w celu wyrządzenia krzywdy użytkownikowi strony Lardi-Trans, prawo do składania reklamacji może zostać również zablokowane na czas określony lub nieokreślony.

 

Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-18