1. Niniejsze Zasady składania skarg i odwołań na serwerze transportowo-informacyjnym Lardi-trans (zwanym dalej „Stroną” lub „Lardi-trans”) zostały opracowane w oparciu o wymagania ukraińskiego ustawodawstwa i zwyczajów biznesowych.

 

2. W odniesieniu do Lardi-trans: Skarga to zweryfikowana wiadomość informacyjna, skierowana przez zarejestrowanego użytkownika Strony do innego podmiotu gospodarczego, zawierająca żądanie finansowe w celu usunięcia naruszeń implementacji prawa ukraińskiego lub zobowiązania umownego.

 

3. W odniesieniu do Lardi-Trans: skarga może mieć wyłącznie charakter finansowy (tj. wszelkie inne naruszenia praw - materialne (majątkowe), niematerialne (niemajątkowe) przed złożeniem roszczenia muszą być wyrażone w ekwiwalencie finansowym), a eliminacja naruszenia to: zapłata pełnej lub częściowej kwoty roszczenia lub wzajemne rozliczenie bez zapłaty.

 

4. W odniesieniu do Lardi-Trans: stronami Skargi są: Wierzyciel (zarejestrowany użytkownik Lardi-Trans, który złożył Skargę; autor Skargi) i Dłużnik (zarejestrowany użytkownik Lardi-Trans, do którego jest skierowana Skarga; odbiorca Skargi).

 

5. Obowiązkowe elementy Skargi:

5.1. opis okoliczności i istoty reklamacji wraz z uzasadnieniem kwoty roszczenia (wyjaśnienia autora Skargi);

5.2. elektroniczne kopie dokumentów potwierdzających istnienie stosunków umownych i ich naruszenia (umowa, wniosek, list przewozowy, akt, wypis itp.);

5.3. dokładną kwotę roszczenia.

 

6. Celem składania Skargi jest poinformowanie użytkowników Lardi-Trans o naruszeniu przez inny podmiot gospodarczy ustawodawstwa Ukrainy, zwyczajów biznesowych lub warunków umowy przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie przewozu ładunków oraz o istnieniu wymogu odzyskania środków finansowych.

 

8. Opublikowana skarga może zostać usunięta tylko przez stronę internetową Lardi-Trans.

 

9. Procedura składania skarg i odwołań, ustanowiona niniejszym Regulaminem, jest obowiązkowa dla wszystkich osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, które wybrały sposób rozwiązywania sporu poprzez złożenie i / lub odwoływanie się Skarg na stronie internetowej Lardi-Trans.

 

10. Za wiarygodność informacji (zgodność informacji z rzeczywistością) odpowiada autor Skargi, który ją zamieścił.

 

11. Lardi-Trans zastrzega sobie prawo do odmowy złożenia Skargi lub usunięcia Skargi w przypadku wątpliwości co do wiarygodności, prawidłowości i obiektywności Skargi i / lub dokumentów załączonych do Skargi. Lardi-Trans nie weryfikuje Skargi pod kątem zgodności lub niezgodności z rzeczywistością, a także nie weryfikuje obecności lub braku winy w działaniach autora i odbiorcy Skargi, gdyż nie mają oni realnej możliwości dokonania takiej weryfikacji.

 

12. Składanie i umieszczanie Skargi jest darmowe.

 

13. Skarga na Stronie może zostać umieszczona tylko przez zarejestrowanego użytkownika Lardi-trans.

 

14. Weryfikacja treści Skargi oraz dokumentów załączonych do Skargi przez prawników Lardi-Trans przed jej złożeniem (moderacja wstępna) jest weryfikacją istoty i okoliczności Skargi na zgodność z wymogami ustawodawstwa Ukrainy, złożonych dokumentów, w szczególności:

14.1. obecność niezbędnych dokumentów potwierdzających fakt wykonania (niewykonania) usług, czyli podstawy do Skargi;

14.2. zgodność osoby prawnej lub osoby fizycznej określonej w dokumentach, z autorem skargi i zarejestrowanym użytkownikiem Lardi-Trans;

14.3. obecność wszystkich niezbędnych i obowiązkowych dokumentów rozliczeniowych i informacji na dokumentach;

14.4. sprawdzenie treści Skargi pod kątem zgodności z normami obowiązującego prawa Ukrainy oraz Zasadami składania skarg i odwołań na Stronie.

 

15. Lardi-Trans nie bierze pod uwagę:

15.1. komunikację za pomocą messengera;

15.2. zrzuty ekranu z telefonu (SMS, rozmowy, kontakty lub inne wiadomości i informacje);

15.3. zdjęcia, a także - nagrania audio i wideo, jeśli nie stanowią integralnej części dostarczanych dokumentów;

15.4. polecenia zapłaty lub dokumenty płatnicze bez znaku bankowego,

15.5. dokumenty z nieczytelnym tekstem lub słabo rozróżnialnym tekstem, pieczęciami i elementami graficznymi,

15.6. dokumenty z rozszerzeniem * .doc, * .txt, * .xls i innych rozszerzeniach podobnych, umożliwiające edycję za pomocą standardowych programów biurowych i ich analogów.

 

16. Krótki opis ewentualnych Skarg i obowiązkowe dokumenty do nich

16.1. Ewentualne Skargi wobec przewoźnika:

Istota Skargi Obowiązkowe dokumenty dołączone do Skargi
Opóźniony załadunek / rozładunek - Umowa, umowa-zgłoszenie, zamówienie lub inny dokument potwierdzający stosunek umowny, dot. przewozu ładunków;
- List przewozowy, CMR lub inny dokument potwierdzający realizację przewozu ładunku
lub Wyrok Sądu
Utrata, uszkodzenie lub niedobór ładunku - Umowa, umowa-zgłoszenie, zamówienie lub inny dokument potwierdzający stosunek umowny, dot. przewozu ładunków;
- List przewozowy, CMR lub inny dokument potwierdzający realizację przewozu ładunku
- Zaświadczenie o utracie, uszkodzeniu lub niedoboru ładunku
- Dokument potwierdzający wartość ładunku
- Dokument potwierdzający zapłatę kwoty szkody powstałe w wyniku transportu ładunku
lub Wyrok Sądu
Kradzież ładunku -Umowa, umowa-zgłoszenie, zamówienie lub inny dokument potwierdzający stosunek umowny, dot. przewozu ładunków;
- List przewozowy, CMR lub inny dokument potwierdzający realizację przewozu ładunku
- Dokument potwierdzający istnienie postępowania karnego (sprawa karna) lub oficjalne pismo od organów ścigania w sprawie przyjęcia wniosku o kradzież ładunku
- Dokument potwierdzający wartość ładunku
lub Wyrok Sądu
Anulowanie załadunku - Umowa, umowa-zgłoszenie, zamówienie lub inny dokument potwierdzający stosunek umowny, dot. przewozu ładunków;
- Dokument potwierdzający, że załadunek został przerwany
lub Wyrok Sądu
Odszkodowanie za straty materialne i moralne, koszty sądowe Wyrok Sądu
Przedpłata -Umowa, umowa-zgłoszenie, zamówienie lub inny dokument potwierdzający stosunek umowny, dot. przewozu ładunków;
- Dokument potwierdzający dokonanie przedpłaty;
lub Wyrok Sądu
Pomyłkowo wpłacone środki pieniężne -Umowa, umowa-zgłoszenie, zamówienie lub inny dokument potwierdzający stosunek umowny, dot. przewozu ładunków;
- Dokumenty potwierdzające płatność, w pomyłkowo wpłacone środki pieniężne
lub Wyrok Sądu
Brak zapłaty za usługi dyspozytora -Umowa, umowa-zgłoszenie, zamówienie lub inny dokument potwierdzający stosunek umowny, dot. przewozu ładunków;
- Dokument potwierdzający wpłatę środków przewoźnikowi, w tym zapłatę za usługi dyspozytora
lub Wyrok Sądu

16.2 Ewentualne skargi wobec klienta

Istota Skargi Obowiązkowe dokumenty dołączone do Skargi
Anulowanie załadunku - Umowa, umowa-zgłoszenie, zamówienie lub inny dokument potwierdzający stosunek umowny, dot. przewozu ładunków;
- Dokument potwierdzający, że załadunek został przerwany;
lub Wyrok Sądu
Długi czas oczekiwania na (rozładunek / rozładunek) -Umowa, umowa-zgłoszenie, zamówienie lub inny dokument potwierdzający stosunek umowny, dot. przewozu ładunków;
- List przewozowy, CMR lub inny dokument potwierdzający realizację przewozu ładunku;
- Dokument potwierdzający fakt długiego oczekiwania;
lub Wyrok Sądu
Całkowity / częściowy brak zapłaty za usługi transportowe -Umowa, umowa-zgłoszenie, zamówienie lub inny dokument potwierdzający stosunek umowny, dot. przewozu ładunków;
- Zaświadczenie o wykonaniu usług (poświadczony przez wszystkie strony umowy) lub List przewozowy lub CMR lub inny dokument potwierdzający prawidłowe wykonanie przewozu ładunku;
lub Wyrok Sądu
Odszkodowanie za straty materialne i moralne, koszty sądowe - Wyrok Sądu

 

17. W trakcie sprawdzania treści Skargi oraz dokumentów dołączonych do Skargi Lardi-Trans ma prawo:

17.1. kierować żądania usunięcia niezgodności Skargi z niniejszymi Zasadami,

17.2. zażądać innych dokumentów związanych z tekstem i treścią Skargi. Niedostarczenie tych dokumentów na żądanie Lardi-Trans może być podstawą do odmowy złożenia Skargi,

17.3. zażądać wyjaśnień od autora Skargi,

17.4. odmówić złożenia Skargi w przypadku wątpliwości co do wiarygodności, rzetelności i obiektywności Skargi i / lub dokumentów załączonych do Skargi,

17.5. usunąć Skargę w przypadkach przewidzianych niniejszymi Zasadami lub ustawodawstwem Ukrainy.

 

18. Podstawy odmowy umieszczenia Skargi:

18.1. odmowa autora umieszczenia Skargi,

18.2. brak jakiegokolwiek obowiązkowego elementu Skargi przewidzianego niniejszymi Zasadami oraz brak dodania tego elementu Skargi przez autora w terminie jednego dnia od momentu zgłoszenia żądania Lardi-Trans,

18.3. niedostarczenie dokumentów do Skargi, żądanej przez Lardi-Trans w terminie trzech dni od daty wezwania Lardi-Trans,

18.4. obecność w tekście obelg i gróźb, wulgaryzmów i / lub zawoalowanych wulgaryzmów (w szczególności, ale nie wyłącznie, słów (wyrażeń) wulgaryzmów, poszczególnych liter, w których zastępowane są inne symbole), propagandy wrogości rasowej, narodowej i religijnej, a także wszelkich inne wypowiedzi, które naruszają obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy,

18.5. w przypadku wątpliwości Lardi-Trans co do wiarygodności, rzetelności i obiektywności Skarg i / lub dokumentów załączonych do Skargi,

18.6. w innych przypadkach przewidzianych niniejszymi Zasadami lub normami ustawodawstwa Ukrainy.

 

19. Podstawy usunięcia Skargi:

19.1. żądanie autora Skargi o jej usunięcie,

19.2. uznanie Skargi przez odbiorcę Skargi,

 

20. W przypadku uznania Skargi przez odbiorcę lub w przypadku zapłacenia kwoty roszczenia, Skarga nie może zostać usunięta, lecz jej status ulegnie zmianie.

 

21. Dłużnik (odbiorca Skargi) ma prawo odwołać się od Skargi.

 

22. Odwołanie od Skargi można złożyć tylko raz.

 

23. Rozpatrzenie powtarzających odwołań jest możliwe według uznania Lardi-Trans w przypadku pojawienia się nowych wyjątkowych okoliczności.

 

24. Obowiązkowe elementy odwołania od Skargi:

24.1. opis okoliczności i charakteru odwołania od Skargi;

24.2. elektroniczne kopie dokumentów potwierdzających odwołanie od Skargi lub wyjaśnienia przyczyn ich braku.

 

25. Odwołanie od Skargi rozpatrywane jest w terminie pięciu dni.

 

26. W trakcie rozpatrywania odwołania od Skargi, Lardi-Trans ma prawo:

26.1. wysyłać żądania usunięcia niezgodności odwołania od Skargi z niniejszymi Zasadami,

26.2. zażądać od autora i / lub odbiorcy Skargi wszelkich innych dokumentów związanych z tekstem i treścią odwołania od Skargi i Skargi. Brak dostarczenia tych dokumentów na żądanie Lardi-Trans może być podstawą do odmowy uznania odwołania lub usunięcia Skargi,

26.3. zażądać wyjaśnień od autora i / lub odbiorcy Skargi,

26.4. odmówić uznania odwołania lub usunąć Skargę w przypadku wątpliwości co do wiarygodności, rzetelności i obiektywności Skargi i / lub dokumentów załączonych do Skargi,

26.5. usunąć Skargę w przypadkach przewidzianych niniejszymi Zasadami lub ustawodawstwem Ukrainy.

 

27. Wnioski Lardi-Trans, poczynione podczas rozpatrywania Skarg i odwołań od Skarg, nie mogą służyć jako dowód w sądzie i nie mają z góry określonej mocy prawnej.

 

28. W przypadku finansowego roszczenia wzajemnego w sprawie usunięcia naruszeń realizacji norm prawa Ukrainy lub zobowiązania umownego, odbiorca Skargi ma prawo do wniesienia Skargi wzajemnej, która jest akceptowana i publikowana w przypadku, gdy wymagania Skargi wzajemnej dotyczą tego samego stosunku umownego między autorem a odbiorcą Skargi.

 

29. Niniejsze Zasady mają zastosowanie do wszystkich zarejestrowanych użytkowników Lardi-Trans, którzy są autorami lub odbiorcami Skarg.

 

30. Lardi-Trans zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Obowiązują Zasady zamieszczone na stronie internetowej Lardi-Trans.

 

Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-14