1. Znak „Właściciel transportu” może uzyskać każdy zarejestrowany użytkownik (indywidualny przedsiębiorca lub osoba prawna) serwera informacji o transporcie (strony) lardi-trans.com.

 

2. W celu uzyskania znaku „Właściciel transportu” użytkownik składa odpowiedni wniosek do administracji strony, naciskając właściwy przycisk programowy na stronie użytkownika.

 

3. Znak „Właściciel transportu” jest dostępny dla użytkownika w przypadku otrzymania przez administrację dokumentów, potwierdzających prawo własności lub prawo użytkowania pojazdu (pojazdów). Wśród takich dokumentów są, ale nie wyłącznie:
- zaświadczenie o rejestracji pojazdu (dowód rejestracyjny), w którym użytkownik jest właścicielem, współwłaścicielem lub osobą uprawnioną do korzystania z pojazdu;
- licencja, zezwolenie lub inny dokument uprawniający do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego, wydany na nazwisko użytkownika;
- umowa najmu, leasingu pojazdu lub inna pisemna umowa, na mocy której użytkownik jest stroną otrzymującą prawo do użytkowania pojazdu (pojazdów);
- pełnomocnictwo do korzystania z pojazdu na rzecz użytkownika.

 

4. W przypadku wątpliwości co do wiarygodności dokumentów dostarczonych zgodnie z ust. ​​3, administracja strony ma prawo zażądać poświadczenia kopii dostarczonych dokumentów przez podpis upoważnionej osoby użytkownika i pieczęć użytkownika (jeżeli jest używana), a także dostarczenia dodatkowych dokumentów lub informacji w celu potwierdzenia podstawy do uzyskania znaku.

 

5. Znak „Właściciel transportu” jest przyznawany na okres nieprzekraczający okresu ważności odpowiedniej umowy lub pełnomocnictwa udzielonego administracji, ale w każdym przypadku nie dłuższy niż 6 miesięcy kalendarzowych od daty otrzymania znaku.

 

6. Na podstawie skarg innych użytkowników lub z własnej inicjatywy administracja serwera informacji o transporcie lardi-trans.com może zażądać dokumentów o których mowa w ust. 3 lub innych dokumentów i / lub informacji w celu potwierdzenia, że użytkownik ma prawo własności lub prawo użytkowania pojazdu (pojazdów).

 

7. Administracja strony ma prawo odmówić przypisania użytkownikowi znaku „Właściciel transportu” bez wyjaśnienia przyczyn takiej odmowy, niezależnie od przedstawionych dokumentów.

 

Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-21