1. Znak „Właściciel ładunku” może uzyskać każdy zarejestrowany użytkownik (indywidualny przedsiębiorca lub osoba prawna) serwera informacji o transporcie (strony) lardi-trans.com.

 

2. W celu uzyskania znaku „Właściciel ładunku” użytkownik składa odpowiedni wniosek do administracji strony, naciskając właściwy przycisk programowy na stronie użytkownika.

 

3. Znak „Właściciel ładunku” jest dostępny dla użytkownika w przypadku otrzymania przez administrację dokumentów, potwierdzających obecność produkcji towarów, oznaczonych jako ładunek we wnioskach użytkownika lub prawo własności towarów oznaczonych jako ładunek we wnioskach użytkownika. Wśród takich dokumentów są (ale nie wyłącznie)
- wyciąg z oficjalnych rejestrów państwowych, wskazujący rodzaje działalności, które odpowiadają produkcji i / lub sprzedaży towarów, które są wskazane jako ładunek we wnioskach użytkownika;
- certyfikaty zgodności, zezwolenia, licencje oraz inne dokumenty, potwierdzające fakt produkcji towarów, które zostały wskazane jako ładunek we wnioskach użytkownika;
- umowa sprzedaży, dostawy lub inne transakcje, wskazujące na przeniesienie prawa własności na użytkownika lub z użytkownika na towary, oznaczone jako ładunek we wnioskach użytkownika.

 

4. W przypadku wątpliwości co do wiarygodności dokumentów dostarczonych zgodnie z ust. ​​3, administracja strony ma prawo zażądać poświadczenia kopii dostarczonych dokumentów przez podpis upoważnionej osoby użytkownika i pieczęć użytkownika (jeżeli jest używana), a także dostarczenia dodatkowych dokumentów lub informacji w celu potwierdzenia podstawy do uzyskania znaku.

 

5. Znak „Właściciel ładunku” jest przyznawany na okres nieprzekraczający okresu ważności odpowiedniej umowy, certyfikatu lub innych dokumentów, które były dostarczone do administracji, ale w każdym przypadku nie dłuższy niż 6 miesięcy kalendarzowych od daty otrzymania znaku.

 

6. Na podstawie skarg innych użytkowników lub z własnej inicjatywy administracja serwera informacji o transporcie lardi-trans.com może zażądać dokumentów o których mowa w ust. 3 lub innych dokumentów i / lub informacji w celu potwierdzenia obecności produkcji towarów, oznaczonych jako ładunek we wnioskach użytkownika lub prawa własności towarów oznaczonych jako ładunek we wnioskach użytkownika.

 

7. Administracja strony ma prawo odmówić przypisania użytkownikowi znaku „Właściciel ładunku” bez wyjaśnienia przyczyn takiej odmowy, niezależnie od przedstawionych dokumentów.

 

Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-21