1. DEFINICJE I POJĘCIA

 

1.1. Przetarg — konkurencyjna formą wyboru oferty odpłatnego przewozu ładunków według wcześniej ogłoszonych Warunków, w uzgodnionym terminie, w oparciu o zasady konkurencji, uczciwości i efektywności.

 

1.2. Inicjator przetargu — każda osoba prawna lub indywidualny przedsiębiorca zarejestrowany na Witrynie, który rozpoczyna przetarg ze wskazaniem jego Warunków.

 

1.3. Uczestnik przetargu — każda osoba prawna lub indywidualny przedsiębiorca zarejestrowany na Witrynie, chcący wziąć udział w przetargu i posiadający wszelkie niezbędne środki do jego realizacji (pojazdy o wymaganej ładowności itp.).

 

1.4. Witryna — “witryna internetowa korzystająca z nazwy domeny lardi-trans.com, a także inne witryny lardi-trans, w krajach, w których znajduje się ta witryna.

 

1.5. Warunki przeprowadzenia przetargu — warunki przetargu określone przez Inicjatora przetargu (trasa, parametry przewożonego ładunku, wymagania transportowe, cena dostawy lub minimalne postąpienie, terminy dostawy ładunku itp.).

 

1.6. Zwycięzca przetargu — Uczestnik przetargu, który złożył najkorzystniejszą ofertę, który jest wybierany przez Inicjatora przetargu na podstawie wyników przetargu.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1. Celem przeprowadzenia przetargów jest poprawa efektywności procesów podczas transportu ładunków, a także zmniejszenie kosztów i ryzyka podczas transportu.

 

2.2. Główne zasady organizacji i przeprowadzania przetargów to stworzenie równych warunków konkurencyjnych dla wszystkich firm transportowych, przejrzystość, obiektywność oceny oraz jednolitość wymagań.

 

2.3. Niniejszy Regulamin określa ogólny tryb organizacji i przeprowadzania przetargów na przewóz ładunków na Witrynie, warunki udziału w nich potencjalnych przewoźników, tryb rozpatrywania propozycji Uczestników oraz podejmowania decyzji przez Inicjatora przetargu.

 

3. ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW

 

3.1. Inicjator przetargu ma prawo do złożenia wniosku o przeprowadzenie przetargu klikając link: https://lardi-trans.com/tenders/ lub korzystając z innych linków na stronie lardi-trans odpowiadających krajowi Państwa rejestracji.

 

3.2. W celu uruchomienia postępowania przetargowego, Inicjator przetargu zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich dostępnych pól, podając pełne, obiektywne, zgodne z prawdą informacje o Warunkach przeprowadzenia przetargu. Wypełnianie informacji w formularzu uruchomienia przetargu powinno odbywać się wyłącznie zgodnie z zadaniami pól.

 

3.3. Zabronione jest składanie wniosku o przeprowadzenie przetargu w celu nawiązania kontaktów z przewoźnikami bez rzeczywistej chęci przeprowadzenia przetargu i braku rzeczywistej potrzeby przewozu ładunków.

 

3.4. Składając wniosek o przeprowadzenie przetargu, Inicjator przetargu zobowiązuje się nie wyszukiwać samodzielnie potencjalnych przewoźników ładunków poza Witryną w czasie trwania przetargu.

 

3.5. Czas trwania przetargu i termin ustalenia jego Zwycięzcy określa Inicjator przetargu według własnego uznania (minimalny – 15 minut, maksymalny – 30 dni).

 

3.6. Inicjator przetargu ma prawo do:

  • ustalenia stałej ceny na przewóz ładunków, lub
  • umożliwienia Uczestnikom przetargu samodzielnie oferować swoje propozycje cenowe na przewóz ładunków (mniej niż ustalona cena przetargowa, z uwzględnieniem minimalnego postąpienia ustalonego przez Inicjatora przetargu)

3.6.1. Przetarg z ustaloną ceną transportu..

3.6.1.1 W okresie trwania przetargu z ustaloną ceną transportu, Uczestnicy przetargu którzy są zadowoleni z Warunków zaproponowanych przez Inicjatora przetargu, oświadczają to Inicjatorowi przetargu. Pierwszy Uczestnik, który wyraził zgodę na wykonanie przewozu na Warunkach przetargu, może zostać ogłoszony Zwycięzcą przetargu. W takim przypadku ostateczna decyzja o wyborze Zwycięzcy przetargu należy do Inicjatora przetargu.

3.6.1.2 Inicjator przetargu ma prawo albo zatwierdzić Zwycięzcę przetargu i zamknąć przetarg, albo unieważnić przetarg i zamknąć go.

3.6.1.3 Do wszystkich Uczestników przetargu wysyłane są odpowiednie powiadomienia o wynikach przetargu: do Zwycięzcy przetargu – powiadomienie o jego zwycięstwie w określonym przetargu, reszcie Uczestników przetargu - powiadomienie o tym, że inny uczestnik przetargu został wybrany jako Zwycięzca. W przypadku unieważnienia przetargu, Inicjator przetargu wysyła do wszystkich Uczestników zawiadomienie o unieważnieniu przetargu, wskazując przyczyny jego unieważnienia.

3.6.1.4 Zwycięzca przetargu zobowiązuje się do wykonania transportu zgodnie z ustaloną ceną, która została podana przez Inicjatora przetargu przed jego rozpoczęciem.

3.6.1.5 W przypadku braku chętnych na transport ładunków z ustaloną ceną, przetarg zostaje zamknięty.

3.6.2. Przetarg bez określenia ustalonej ceny transportu z możliwością przedstawienia przez Uczestników swoich propozycji ceny transportu ładunków..

3.6.2.1 W okresie trwania przetargu wszyscy zainteresowani Uczestnicy składają swoje oferty dotyczące ceny transportu z uwzględnieniem Warunków określonych przez Inicjatora przetargu.

3.6.2.2 Inicjator przetargu ustala minimalne postąpienie, którym Uczestnicy muszą się kierować przy składaniu swoich ofert.

3.6.2.3 Przy pojawieniu się ofert od Uczestników przetargu, przetarg otrzymuje status „wybór zwycięzcy”. Inicjator przetargu wybiera Zwycięzcę na podstawie oferty z minimalną stawką. Dodatkowo Inicjator przetargu może kierować się jako kryterium wyboru zwycięzcy przetargu innymi parametrami transportu poza jego ceną (terminy dostawy, jakość pojazdów, reputacja przewoźnika itp.). Decyzję o wyborze Zwycięzcy przetargu podejmuje Inicjator przetargu w terminie 3 dni od momentu złożenia oferty z minimalną ceną transportu. W tym okresie Inicjator przetargu musi wybrać Zwycięzcę przetargu lub unieważnić przetarg.

3.6.2.4 Do wszystkich Uczestników przetargu wysyłane są odpowiednie powiadomienia o wynikach przetargu: do Zwycięzcy przetargu – powiadomienie o jego zwycięstwie w określonym przetargu, reszcie Uczestników przetargu – powiadomienie o tym, że inny uczestnik przetargu został wybrany jako Zwycięzca. W przypadku unieważnienia przetargu, Inicjator przetargu wysyła do wszystkich Uczestników zawiadomienie o unieważnieniu przetargu, wskazując przyczyny jego unieważnienia.

3.6.2.5 Zwycięzca przetargu zobowiązuje się do wykonania transportu za cenę, która była podana przez niego podczas aukcji i wybraną przez Inicjatora przetargu jako zwycięska.

3.6.2.6 W przypadku braku propozycji od Uczestników przetargu, przetarg zostanie zamknięty.

 

3.7. Zakończone przetargi, w których został wybrany Zwycięzca, nie mogą zostać usunięte i są dostępne dla Inicjatora i Zwycięzcy przetargu.

 

4. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZEPROWADZENIE PRZETARGÓW

 

4.1. Zabronione jest składanie wniosków o przeprowadzenie przetargów w interesie osób trzecich i/lub w imieniu osób fizycznych, prawnych lub indywidualnych przedsiębiorców, którzy nie są zarejestrowanymi użytkownikami Witryny.

 

4.2. Zabronione jest składanie wniosków o przeprowadzenie przetargów, które zawierają propozycje inne niż dotyczące potrzeby przewozu ładunków.

 

4.3. Zabronione jest używanie wulgaryzmów i/lub zawoalowanych wulgaryzmów (w szczególności, lecz nie wyłącznie słów (fraz) wulgaryzmów, których niektóre litery zastępowane są innymi symbolami.

 

4.4. Zabronione jest pisanie słów w całości wielkimi literami, z wyjątkiem oficjalnych nazw, tytułów i/lub skrótów.

 

4.5. Zabronione jest wskazywanie we wniosku informacji, które nie pokrywają się z informacjami w profilu Inicjatora lub Uczestnika przetargu.

 

4.6. Zabronione jest umieszczanie wniosków o przeprowadzenie przetargu podobnych do już dostępnych i zamieszczonych na Witrynie (klony).

 

4.7. Zabronione jest pisanie słów ze spacją, na przykład: „K i j ó w” i tak dalej.

 

5. PODSTAWY WYCOFANIA WNIOSKÓW O PRZEPROWADZENIE PRZETARGÓW ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA NINIEJSZYCH ZASAD

 

5.1. W przypadku naruszenia przez Inicjatora przetargu postanowień punktów 3.3, 3.4, 4.1-4.6 niniejszego Regulaminu, wniosek o przeprowadzenie przetargu jest usuwany, a Inicjatorowi przetargu, który go złożył, blokuje się możliwość dodawania takich wniosków.

 

5.2. Odblokowanie możliwości składania wniosków o przeprowadzenie przetargów następuje przez administrację Witryny, po rozpatrzeniu odwołania Inicjatora, skierowanego do administracji Witryny z wyjaśnieniem przyczyn naruszenia wymagań niniejszego Regulaminu.

 

5.3. W przypadku ponownego naruszenia przez Inicjatora postanowień punktów 3.3, 3.4, 4.1-4.6 niniejszego Regulaminu, wskazany wniosek o przeprowadzenie przetargu jest usuwany, a Inicjatorowi przetargu, który go złożył, blokuje się możliwość składania takich wniosków na zawsze.

 

5.4. W przypadku naruszenia przez Uczestników przetargów postanowień punktów 3.6.1.4 i 3.6.2.5 oraz punktów 4.3-4.5 niniejszego Regulaminu, możliwość udziału w takich przetargach blokuje się na okres 3 miesięcy.

 

5.5. Odblokowanie możliwości udziału w przetargach jest dokonywane przez administrację Witryny po rozpatrzeniu odwołania użytkownika, skierowanego do administracji Witryny z wyjaśnieniem przyczyn naruszenia wymagań niniejszego Regulaminu.

 

5.6. Administracja Witryny zachowuje prawo do usuwania wniosków o przeprowadzenie przetargów, które nie spełniają wymogów obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy, wymogów Umowy użytkownika Witryny i wymogów niniejszego Regulaminu, a także prawo do odmowy użytkownikowi odblokowania możliwości składania wniosków o przeprowadzenie przetargów lub udziału w nich na podstawie wyników rozpatrzenia odwołania użytkownika.

 

6. USUWANIE NIEAKTUALNYCH WNIOSKÓW PRZETARGOWYCH

 

6.1. W przypadku zamknięcia wniosku o przeprowadzenie przetargu przez Inicjatora bez ustalenia Zwycięzcy, Inicjator przetargu jest zobowiązany do samodzielnego usunięcia zamkniętych lub nieaktualnych wniosków .

 

Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-11