Sprawdzenie przez Lardi-Trans wiarygodności Państwa konta
 
Rejestracja i/lub korzystanie z konta zakłada Państwa rozumienie tego, że możemy w sposób naturalny porównywać posiadane przez nas dane o Państwa fimie (które otrzymaliśmy zarówno od Państwa, jak i innych legalnych źródeł) do danych, które zostały podane w kocie. Następnie, ostatecznie na podstawie takich porównań mamy prawo decydować o prawdziwości Państwa ankiety. Poza tym, mamy zamiar w specjalny sposób wydzielać konta, które odpowiadają wymaganiom niezwodności zgodnie z kryteriami specjalnej kontroli (dalej – „Kontrola konta”).
 
Kontrola konta zakłada publiczne potwierdzenie przez nas, by stało sie to jasne dla Państwa faktycznych oraz potencjalnych partnerów, niezawodność Państwa konta. Poprzez kontrolę konta nie ręczymy się za jakość świadczonych przez Firmę usług transportowych dot. ładunków i/lub „wypłacalności” Firmy w jakości klienta (do oceny biznesowej niezwodności/efektywnośći pracy z Firmą na stronie znajduje się dział z opiniami), jednak Kontrolą konta ustalamy niezawodność kluczowych danych, które zostały podane w koncie Firmy.

Kontrola konta jest nieodpłatnym Serwisem, lecz odbywa się domyślnie w sposób automatyczny na podstawie danych o opłacie przez Państwa Serwisów Płatnych Lardi-Trans.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu Państwo, pasując do automatycznej kontroli konta, chcą zrezygnować z tego, by do Państwa konta był przypisany status oznaczający  pomyślne przechodznir Kontroli konta, prosimy o wysłanie do nas powiadomienia pod adres elektroniczny info@lardi-trans.com.

W przypadku, jeśli Państwa dane bankowe, z przyczyn rzetelnych, nie pokrywają się z danymi w Państwa koncie, lub jeśli nie zdąrzyli Państwo ocenić wszystkie zalety płatnych serwisów Lardi-Trans – nadal mają Państwo możliwość przejść Kontrolę Konta, po prostu wysyłając do Nas niektóre dokumenty („Kontrola konta na papierze, zob.niżej).

Pomyślne zakończenie Kontroli konta nie zwalnia Państwa z odpowiedzialności za autentyczność konta, która dotyczy domyślnie wszystkich Użytkowników. Istniejące obowiązki Użytkowika oraz możliwe konsekwencje rejestracji i/lub korzystania z nieautentycznego konta są spisane w rozdziale 4 podstawowego tekstu Umowy Użytkownika.
 
 
Przepisy ogólne Kontroli konta
 
By z powodzeniem zakończyć Kontrolę konta, muszą Państwo:
 1. podać w polu „kod firmy” w działe „Informacja o firmie” na stronie Państwa konta – kod rejestracyjny (identyfikacyjny, skarbowy; dla Ukrainy – REGON, dla Federacji Rosyjskiej – NIP) kod (numer) Państwa Firmy;
 2. dokonać opłaty Serwisów z bieżącego rachunku bankowego Państwa Firmy.
 
Kontrola konta jest zakończona pomyślnie, jeśli nazwa oraz odpowiedni kod (numer) Państwa Firmy, które podane będą w danych płatnika (wysyłającego płatność) w naszym wyciągu bankowym lub dokumentem z owym powiązanych, odpowiają zgłoszonym na Państwa koncie.

Jeśli Kontrola konta zakończy się pomyślnie, dodamy specjalistyczne oznaczenia wizualne na wkładkach Strony, które powiązane są z Państwa kontem, powiadamiając jednocześnie wszystkich (ową informację bezpośrednio mogą zobaczyć płatni Użytkownicy), daty, kiedy w ostatni raz były porównywane nasze dane z Państwa danymi oraz daty płatności, na podstawie których przeprowadzano porównanie.

Początkowa Kontrola konta odbywa się automatycznie i domyślnie w ciągu, zazwyczaj, 5 dni roboczych po tym, jak otrzymamy od Państwa opłatę. Jeśli we wskazanym okresie nie otrzymają Państwo powiadomienia o pomyślnym zakończeniu Konntroli konra i/lub na stronie Państwa konta nie pojawiły się specjalistyczne oznaczenia, prosimy o kontakt ze Służbą techniczną dogodnym sposobem.

Jeśli zechcą Państwo zaktualizować do wiadomości publicznej datę porównania przez nas Państwa danych po tym, jak dokonają Państwo późniejszej w okresie opłaty Serwisów, poprosimy Państwa o kontakt ze Służbą klienta, by ponownie przejść Kontrolę konta.

Celowo nie określamy specjalistycznych ograniczeń dotyczących jakichkolwiek dat i/lub terminów, związanych z działaniem Państwa statusu pomyślnie zakończonej Kontroli konta. Birorąc po uwagę Nasze prawo by odmówić Państwo Kontroli konta i/lub anulować taką w przypadku wykrycia niezgodnośco, a także biorąc pod uwagę to, że powiadamimy wszystkich o odpowiednich datach, aktualność stanu niezawodności Państwa konta po upływie czasu stanowi racjonalny przedmiot obaw dla Państwa oraz dla Państwa kontrahentów.

Niezależnie od powyższych postawnowień w przypadku, jeśli udzielimy Państwa kontu na podstawie Kontroli konta dodatkowy punkt w Rankingu niezawodności i/lub prawo rozmieszczania opinii, takie przywileje będzą również działały bez specjalistycznych ograniczeń czasowych, i po upływie pewnego okresu czasu po Kontroli konta – będą stanowiły przedmiot naszych obaw.

Pozostawiamy za sobą prawo dodatkowo sprawdzać poprawność danych, które związane są z Państwa kontem, w szczególnośći, aktualność rejestracji Państwa Firmy, a także zgodność nazwy i rejestracyjnego (identyfikacyjnego, skarbowego) kodu (numeru) Państwa Firmy, w dostępnych źródłach, i odmówić Państwu w Kontroli konta lub w dalszym anulować Państwa status, jeśli zostaną wykryte niezgodności.

Postawą dla odmowy w wystawieniu oraz podstawą do anulowania statusu pomyślnego odbycia Kontroli konta są (bez uszczerbku dla faktu, że odpowiednie okoliczności są również podstawą do zablokowania konta):
 1. вwykryte w każdym momencie, w jakikolwiek wiarygodny sposób, niewiarygodność danych konta, które dotyczą Kontroli konta;
 2. naruszenia fundamentalnych zasad korzystania z konta, które zostały spisane w Umowie użytkownika.
 
Kontrola konta przypuszcza, że porówane przez Nas dane z Państwa konta nie powinny ulegać zmianie bez dodatkowego potwierdzenia o ważności pomyślnie zakończonej Kontroli konta. Pozostawiamy za sobą prawo wedgług naszego uznania do:
 1. ustalać grafik uprzedniej moderacji dla zmian danych o Firmie na koncie, które zostało zgłoszone do Kontroli konta i/lub z przedstawieniem statusu pomyślnie zakończonej Kontroli konta (będą Państwo mieli zablokowaną możliwość wprowadzania zmian do odpowiednich pól w danych rejestracyjnych); lub
 2. automatycznie anulować status pomyślnie zakończonej Kontroli kona w przypadku, jeśli wprowadzą Państwo zmiany.
 
Pozostawiamy za sobą prawo do robienia, jeśli jest to stosowne, według własnego uznania zastrzeżeń (upomnień) dla innych Użytkowników o gwarancjach niezawodności, które są udzielane poprzet te lub inne mechanizmy kontroli kont.
 
Kontrola konta na papierze
 
By przejść Kontrolę konta na papierze niezbędne jest, by Państwo wysłali do Nas oryginał lub, w odpowiednich przypadkach, poświadczoną notarialnie kopię dokumentu potwierdzająceg rejestrację Państwa Firmy i będącego wyłączną własnością Państwa Firmy (świadectwo, zaświadczenie, wypis ze stosownego rejestru, zgodnie z ustawodawstem państwa, w którym rezydentem jest Państwa Firma; Pozostawiamy za sobą prawo jako warunek Kontroli konta do wymagania od Państwa przesłania linka do ustawodawstwa Państwa kraju w przypadku powstania wątpliwości). W szczególności:
 • dla podmiotów prawnych i fizicznych, prowadzących działalność gospodarczą, z Ukrainy, odpowiednim dokumentem jest świadectwo o państwowej rejestracji firmy lub wypis KRS dla osób fizycznych;
 • dla podmiotów prawnych Federacji Rosyjskiej – jedno z poniższych:
  • świadectwo/zaświadczenie o nadaniu numeru NIP w urzędzie skarbowym; lub
  • świadectwo o rejestracji państwowej;
 • dla przedsiębiorców Federacji Rosyjskiej – połączenie przedstawionego poniżej:
  • świadectwo/zaświadczenie o nadaniu numeru NIP w urzędzie skarbowym; i
  • świadectwo o rejestracji państwowej o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do KRS
 
Na papierze powinno być dopisany własnoręcznie Państwa wyjątkowy identyfikator Użytkownika w Lardi-Trans, podana data, a także imię oraz stanowisko sygnatariusza.

Kontrola konta na papierze uważana jest za pomyślnie zakończoną jeśli nazwa oraz odpowiedni kod (numer) Państwa Firmy, podane w dokumentach, odpowiadają posanym w koncie na Stronie.

Jeśli Kontrola konta na papierze zostanie pomyślnie zakończona, dodamy specjalne wizualne oznaczenia na wkładkach Strony, które powiązane są z Państwa kontem, powiadamiając jednocześnie wszystkich (ową informację bezpośrednio mogą zobaczyć płatni Użytkownicy), następującej informacji o dokumencie, który został do Nas wysłany: rodzaj (nazwę) dokumentu, datę dokumentu; datę poświadczenia kopii notarialneh (jeśli dotyczy); data porównania przez Nas danych.

Do Kontroli konta na papierze są stosowane, jeśli jest to stosowne, wszystkie zasady Kontroli konta, które zostały spisane wyżej.
 
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-17