1. Prezentele Reguli de publicare și recurs al nemulțumirilor pe serverul informațional și de transport Lardi-Trans (în continuare, conform textului ”Site” sau ”Lardi-Trans”) sunt create în baza cerințelor legislației Ucrainei și a obiceiurilor practicii de afaceri.

 

2. Aplicabil la Lardi-Trans: Nemulțumirea – un mesaj informațional verificat, adresat de către utilizatorul înregistrat al Site-ului altui subiect al activității de întreprinzător, care conține cerința financiară de înlăturare a încălcării îndeplinirii normelor legislative ale Ucrainei sau a responsabilităților contractuale.

 

3. Aplicabil la Lardi-Trans: nemulțumirea poate fi doar de natură financiară (adică, oricare alte încălcări ale drepturilor – materiale (de avere), nemateriale (ce nu țin de avere) înainte de publicarea nemulțumirii trebuie să fie exprimate în echivalent financiar), iar înlăturarea încălcării este considerată: ori achitarea sumei întregi/ parțiale a nemulțumirii ori soluționarea reciprocă fără achitare.

 

4. Aplicabil la Lardi-Trans: în cadrul nemulțumirii părțile sunt: Creditorul (utilizatorul înregistrat Lardi-Trans care a publicat Nemulțumirea; autorul Nemulțumirii) și Debitorul (utilizatorul înregistrat Lardi-Trans căruia i se adresează cerința în Nemulțumire; destinatarul Nemulțumirii).

 

5. Elemente obligatorii ale nemulțumirii:

5.1. descrierea circumstanțelor și a esenței Nemulțumirii cu stabilirea sumei Nemulțumirii (explicațiile autorului Nemulțumirii);

5.2. copiile electronice ale actelor care confirmă faptul existenței relațiilor contractuale și încălcarea acestora (contract, cerere, factura de transport, act, extras și altele);

5.3. suma exactă a nemulțumirii;

 

6. Scopul de publicare a Nemulțumirii – informarea utilizatorilor Lardi-Trans despre admiterea încălcării, de către alt subiect al activității de întreprinzător, a legislației Ucrainei, obiceiurilor practicii de afaceri sau condițiilor contractului la îndeplinirea activității de întreprinzător în sfera transportului de încărcături și despre existența cerinței de penalizare financiară.

 

8. După publicarea Nemulțumirii, aceasta poate fi ștearsă doar de site-ul Lardi-Trans.

 

9. Ordinea de publicare și de recurs al Nemulțumirii pe site, stabilită de prezenta Poziție, este obligatorie pentru toate persoanele fizice și subiectele activității de întreprinzător care au ales publicarea și/sau recursul Nemulțumirii pe site-ul Lardi-Trans în calitate de metodă de soluționare a relațiilor de conflict.

 

10. Responsabilitatea pentru veridicitatea informației (corespunderea informației situației reale) îi revine autorului care a publicat Nemulțumirea.

 

11. Lardi-Trans păstrează dreptul de a respinge publicarea Nemulțumirii sau de a șterge Nemulțumirea în cazul existenței oricăror dubii în raport cu veridicitatea, exactitatea și obiectivitatea Nemulțumirii și/ sau a documenteleor atașate la Nemulțumire. Lardi-trans nu verifică Nemulțumirea în privința corespunderii sau necorespunderii situației reale, precum nu verifică nici existența sau absența vinovăției în acțiunile autorului și a destinatarului Nemulțumirii, deoarece nu au posibilitate reală pentru îndeplinirea acestei verificări.

 

12. Publicarea Nemulțumirii gratis.

 

13. Nemulțumirea poate fi publicată pe Site doar de către utilizatorul înregistrat Lardi-Trans.

 

14. Verificarea textului Nemulțumirii și a documentelor atașate la aceasta de către juriștii Lardi-Trans înainte de publicarea ei (premoderarea) reprezintă verificarea esenței și a circumstanțelor Nemulțumirii, în privința corespunderii cerințelor legislației Ucrainei, documentelor prezentate, în special:

14.1. existența documentelor necesare pentru confirmarea faptului oferirii (sau neacordării) serviciilor, adică a temeiului pentru Nemulțumire;

14.2. corespunderea persoanei juridice sau fizice, indicate în documente, autorului Nemulțumirii și utilizatorului înregistrat Lardi-Trans;

14.3. existența în acte a tuturor datelor și informațiilor necesare;

14.4. verificarea textului Nemulțumirii în privința corespunderii normelor legislației actuale a Ucrainei și Regulilor de publicare și de recurs a Nemulțumirilor pe Site.

 

15. Lardi-Trans nu acceptă către examinare:

15.1. conversația (dialogul) prin intermediul oricărui messenger;

15.2. screenshot-uri de pe telefon (sms, apeluri, contacte sau oricare alte mesaje și informații);

15.3. fotografii, precum și înregistrări audio și video, dacă acestea nu este o parte integrantă a documentelor prezentate;

15.4. ordine de plată sau documente despre achitare fără mențiunea băncii,

15.5. documente cu text ilizibil sau text, sigilii și elemente grafice prost distingibile,

15.6. documente în formate *.doc, *.txt, *.xls și alte formate analogice care permit redactarea prin intermediul programelor office standard și analogurilor acestora.

 

16. Descriere succintă a potențialelor Nemulțumiri și a actelor obligatorii pentru acestea

16.1. Potențiale Nemulțumiri față de transportator:

Esența Nemulțumirii Acte necesare atașate la Nemulțumire
Întârzierea la încărcare/ descărcare - Contract, contract-cerere, comandă sau alt document care confirmă relațiile contractuale de transport de încărcături;
- bilet de transport, CMR sau alt document care confirmă îndeplinirea transportului de încărcături
sau decizia judecătorească
Pierderea, deteriorarea sau lipsa încărcăturii - Contract, contract-cerere, comandă sau alt document care confirmă relațiile contractuale de transport de încărcături
- bilet de transport, CMR sau alt document care confirmă îndeplinirea transportului de încărcături
- Act despre pierdere, deteriorare sau lipsă a încărcăturii
- Document care confirmă costul încărcăturii
- Document care confirmă achitarea sumei pagubei provocate încărcăturii în rezultatul transportării
sau decizia judecătorească
Sechestrarea încărcăturii - Contract, contract-cerere, comandă sau alt document care confirmă relațiile contractuale de transport de încărcături
- bilet de transport, CMR sau alt document care confirmă îndeplinirea transportului de încărcături
- Document care confirmă existența procesului penal (dosarului penal) sau scrisoare oficială de la oraganele juridice cu privire la primirea declarației de sechestrare a încărcăturii
- Document care confirmă costul încărcăturii
sau decizia judecătorească
Eșec de încărcare - Contract, contract-cerere, comandă sau alt document care confirmă relațiile contractuale de transport de încărcături
- Document care confirmă faptul de eșec de încărcare sau decizia judecătorească
Penalizarea materială în cazul daunelor și a vătămării morale, a cheltuielilor de judecată Decizia judecătorească
Achitarea în avans - Contract, contract-cerere, comandă sau alt document care confirmă relațiile contractuale de transport de încărcături
– Document care confirmă transferul plății în avans
sau decizia judecătorească
Achitările eronate ale surselor financiare - Contract, contract-cerere, comandă sau alt document care confirmă relațiile contractuale de transport de încărcături
- Documente care confirmă achitarea, inclusiv eronată
sau decizia judecătorească
Neachitarea serviciilor dispecerului - Contract, contract-cerere, comandă sau alt document care confirmă relațiile contractuale de transport de încărcături
- Document care confirmă achitarea surselor financiare transportatorului, inclusiv plata pentru serviciul dispecerului
sau decizia judecătorească

16.2 Nemulțumiri potențiale față de client

Esența Nemulțumirii Acte obligatorii atașate la Nemulțumiri
Eșec de încărcare - Contract, contract-cerere, comandă sau alt document care confirmă relațiile contractuale de transport de încărcături
- Document care confirmă faptul de eșec de încărcare
sau decizia judecătorească
Înrerupere temporară (încărcare/ descărcare) - Contract, contract-cerere, comandă sau alt document care confirmă relațiile contractuale de transport de încărcături
- bilet de transport, CMR sau alt document care confirmă îndeplinirea transportului de încărcături
- Document care confirmă faptul întreruperii temporare
sau decizia judecătorească
Neachitarea integrală/ parțială a serviciilor de transportare - Contract, contract-cerere, comandă sau alt document care confirmă relațiile contractuale de transport de încărcături
- Act al lucrărilor îndeplinite (certificate de toate părțile participante la contract) sau bilet de transport sau CMR sau factură de transport sau alt document, care confirmă îndeplinirea propriu-zisă a transportului de încărcături
sau decizia judecătorească
Penalizarea materială în cazul daunelor și a vătămării morale, a cheltuielilor de judecată - Decizia judecătorească

 

17. În procesul de verificare a textului Nemulțumirii și documentelor atașate la aceasta, Lardi-Trans are dreptul:

17.1. de a îndrepta cerințe despre înlăturarea necorespunderii Nemulțumirii Regulilor prezente,

17.2. de a cere oricare alte date care vizează textul și conținutul Nemulțumirii. Neprezentarea acestor documente la cerința Lardi-Trans poate fi motiv întemeiat pentru respingerea publicării Nemulțumirii,

17.3. de a cere explicații de la autorul Nemulțumirii,

17.4. de a respinge publicarea Nemulțumirii în cazul existenței oricăror dubii în privința veridicității, exactității și obiectivității Nemulțumirii și/ sau a documentelor atașate la Nemulțumire,

17.5. de a șterge Nemulțumirea în cazurile prevăzute de Regulile prezente sau de legislația Ucrainei,

 

18. Motive întemeiate pentru respingerea publicării Nemulțumirii:

18.1. refuzul autorului de a publica Nemulțumirea,

18.2. lipsa oricărui element obligator al Nemulțumirii, prevăzut de către Regulile prezente și neadăugarea elementului respectiv la Nemulțumire pe parcursul a 24 de ore din momentul cererii Lardi-Trans,

18.3. neprezentarea la Nemulțumire, a documentelor cerute de Lardi-Trans, în decurs de 3 zile din momentul cererii Lardi-Trans,

18.4. prezența în text a insultărilor și amenințărilor, a limbajului obscen și/ sau lexicului obscen voalat (în special, dar nu exclusiv, cuvinte (fraze) de limbaj obscen, literele aparte ale cărora sunt înlocuite prin alte simboluri), propagandei dușmăniei în bază de rasă, naționalitate și religie, precum și oricăror altor declarații care încalcă legislația actuală a Ucrainei,

18.5. existența oricăror dubii la Lardi-Trans în privința veridicității, exactității și obiectivității Nemulțumirii și/ sau a documentelor atașate la aceasta,

18.6. în alte situații prevăzute de Regulile prezente sau de normele legislației Ucrainei.

 

19. Motive întemeiate pentru ștergerea Nemulțumirii:

19.1. cerința autorului Nemulțumirii despre ștergerea acesteia,

19.2. satisfacerea recursului destinatarului Nemulțumirii,

 

20. În cazul recunoașterii Nemulțumirii de către destinatar sau în cazul achitării sumei Nemulțumirii, asemenea Nemulțumire nu este supusă ștergerii, ci îi este schimbat statutul.

 

21. Debitorul (destinatarul Nemulțumirii) are dreptul de a face recurs la Nemulțumire.

 

22. Recursul la Nemulțumire poate fi depus o singură dată.

 

23. Revizuirea recursurilor repetate este posibilă la discreția Lardi-Trans în cazul existenței circumstanțelor exclusive noi.

 

24. Elemente obligatorii ale recursului la Nemulțumire:

24.1. descrierea circumstanțelor și a esenței recursului la Nemulțumire;

24.2. copiile electronice ale documentelor care confirmă recursul la Nemulțumire sau explicațiile motivelor lipsei acestora.

 

25. Recursul la Nemulțumire este examinat în decurs de cinci zile.

 

26. În procesul de examinare a recursului la nemulțumire Lardi-Trans are dreptul:

26.1. de a îndrepta cerințe despre înlăturarea necorespunderii recursului la Nemulțumire Regulilor prezente,

26.2. de a cere de la autor și/ sau de la destinatarul Nemulțumirii de oricare alte acte care vizează textul și conținutul recursului la Nemulțumire și al Nemulțumirii. Neprezentarea acestor documente la cerința Lardi-Trans poate fi motiv întemeiat pentru refuzul satisfacerii recursului sau pentru ștergerea Nemulțumirii,

26.3. de a cere explicații de la autorul și/ sau destinatarul Nemulțumirii,

26.4. de a refuza satisfacerea recursului sau de a șterge Nemulțumirea în cazul existenței oricăror dubii în privința veridicității, exactității și obiectivității Nemulțumirii și/ sau a documentelor atașate la Nemulțumire,

26.5. de a șterge Nemulțumirea în cazurile prevăzute de Regulile prezente sau de legislația Ucrainei.

 

27. Concluziile făcute de Lardi-trans pe parcursul examinării Nemulțumirilor și recursurilor la Nemulțumiri nu pot fi folosite drept dovezi în instanța de judecată și nu au forță juridică stabilită în avans.

 

28. În cazul existenței unei cerințe financiare reconvenționale despre înlăturarea încălcărilor îndeplinirii normelor legislației Ucrainei sau ale responsabilităților contractuale, destinatarul Nemulțumirii are dreptul de a publica o Nemulțumire reconvențională care este acceptată și publicată în cazul în care cerințele Nemulțumirii reconvenționale vizează aceleași relații reciproce dintre autorul și destinatarul Nemulțumirii.

 

29. Regulile prezente sunt valabile pentru toți utilizatorii înregistrați Lardi-Trans care sunt autori și destinatari ai Nemulțumirilor.

 

30. Lardi-Trans păstrează dreptul de a modifica Regulile prezente în orice moment. Valabile sunt Regulile publicate pe site-ul Lardi-Trans.

 

Data ultimei reînnoiri: 2020-08-14