1. Pojmy

 

1.1. Používateľ alebo Vy je fyzická osoba, spoločnosť a jej zástupcovia, ktorí vykonávajú prístup na Stránku a / alebo používajú Služby

 

1.2. Fyzická osoba je človek, ktorý má občiansku právnu spôsobilosť a úplnú občiansku spôsobilosť vykonávať právne úkony, nie je podnikateľským subjektom, ktorý používa Stránku a / alebo Služby na osobné potreby a výhradne vo svojom vlastnom mene.

 

1.3. Spoločnosť je obchodná jednotka (ďalej len „podnikateľský subjekt“), právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť a používa Stránku a / alebo Služby.

 

1.4. Stránka — Transportný a informačný server lardi-trans.com, informačný zdroj dostupný na Internete pomocou doménového mena lardi-trans.com (aj prostredníctvom iných doménových mien presmerujúcich na lardi-trans.com).

 

1.5. Lardi-Trans alebo My — spoločnosť s ručením obmedzeným Lardi, osoba registrovaná a konajúca podľa ukrajinských zákonov, kód JŠRPO (Jednotného štátneho registra podnikov a organizácií) 30516477.

 

1.6. Služba / Služby — informačné služby poskytované Používateľovi (Spoločnosti) prostredníctvom tejto Stránky a / alebo akýmkoľvek iným spôsobom (najmä, ale nie výlučne prostredníctvom e-mailoveho rozosielania) s legitímnym používaním ochranných známok „Lardi-Trans“, “Ларди-Транс” a / alebo podobných (odvodených) označení, ako aj príslušné funkčné sekcie Stránky a spôsoby poskytovania služieb.

 

2. Všeobecné ustanovenia

 

2.1. Táto Používateľská Zmluva (ďalej len „Zmluva“) upravuje medzi Vami (ďalej len „Používateľ“) na jednej strane a Lardi-Trans na druhej strane vzťah vyplývajúci z fungovania Stránky a / alebo poskytovania Služieb. Táto zmluva najmä, ale nie výlučne, stanovuje podmienky poskytovania Stránky a / alebo Služieb.

 

2.2. Táto Zmluva (vrátane Pravidiel a Podmienok používania jednotlivých Služieb, ktoré sú súčasťou tejto Zmluvy), pokiaľ sa príslušné ustanovenia v zásade vzťahujú na voľný / neregistrovaný prístup, sa vzťahuje na registrovaných aj neregistrovaných Používateľov Stránky.

 

2.3. Každý zástupca Spoločnosti, pokiaľ nie je dostatočný dôvod myslieť inak, sa považuje za riadne splnomocneného zástupcu príslušnej Spoločnosti a pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, rozumie sa, že ustanovenia Používateľskej Zmluvy sa na túto Spoločnosť vzťahujú v plnom rozsahu.

 

2.4. Táto Zmluva sa Používateľovi sprístupní po prihlásení sa na Stránku. Používaním tejto Stránky, akýchkoľvek Služieb a / alebo registrácia účtu znamená potvrdenie súhlasu Používateľa so všetkými podmienkami tejto Zmluvy a ich bezpodmienečné prijatie.

 

2.5. Lardi-Trans si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť Zmluvu bez osobitného predchádzajúceho a / alebo následného oznámenia Používateľovi. Aktuálna verzia Zmluvy je vždy k dispozícii na stránke. Pokračovanie používania Stránky a / alebo Služieb Používateľom po akýchkoľvek zmenách v Zmluve znamená bezpodmienečný súhlas Používateľa s takýmito zmenami.

 

3. Obmedzená zodpovednosť Lardi-Trans

 

3.1. Prístup k Stránke a Službám je poskytovaný tak, „ako je“ a Lardi-Trans nezaručuje, že Stránka a / alebo Služby spĺňajú očakávania a / alebo ciele Používateľa.

 

3.2. Používateľ chápe a súhlasí s tým, že spoločnosť Lardi-Trans má právo na základe vlastného uváženia a bez osobitného oznámenia Používateľa zmeniť súbor dostupných Služieb a / alebo funkčnosť Stránky.

 

3.3. Fyzická osoba, nie podnikateľský subjekt, ako Používateľ Stránky a jej Služieb, chápe a súhlasí s tým, že vzhľadom na jeho právne postavenie, jeho prístup k Službám a / alebo funkčnosti Stránky z dôvodu ich irelevantnosti pre Používateľa, má niekoľko obmedzení vrátane: pri uverejňovaní žiadaniek a recenzií, pridávaní kontaktov, značky, loga atď. - zoznam ktorých má spoločnosť Lardi-Trans právo zmeniť podľa vlastného uváženia a bez osobitného oznámenia tomuto Používateľovi.

 

3.4. Používateľ chápe a súhlasí s tým, že spoločnosť Lardi-Trans nezaručuje 100% bezchybnú a nepretržitú prevádzku Stránky a / alebo Služieb a nezodpovedá za prípadné škody spôsobené Používateľovi a / alebo tretím stranám technickými poruchami hardvéru a / alebo softvéru na ktorejkoľvek strane.

 

3.5. Používateľ chápe a súhlasí s tým, že spoločnosť Lardi-Trans nezaručuje presnosť informácií (najmä, ale nie výlučne: žiadaniek na náklad ponúkaný na prepravu a / alebo dostupnosť voľných nákladných vozidiel) zverejnených na Stránke tretími stranami, a nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Používateľovi alebo tretím stranám v dôsledku používania Stránky / Služieb.

 

3.6. Používateľ chápe a súhlasí s tým, že spoločnosť Lardi-Trans nezodpovedá za presnosť reklamných informácií zverejnených na Stránke a za kvalitu reklamovaného tovaru / služieb.

 

3.7. Lardi-Trans si vyhradzuje právo kedykoľvek, podľa vlastného uváženia, pozastaviť, obmedziť alebo ukončiť prístup Používateľa na Stránku alebo k určitým Službám vrátane, ale nie výlučne, v prípade porušenia tejto Zmluvy a / alebo príslušných zákonov zo strany Používateľa. Spoločnosť Lardi-Trans zároveň nie je povinná v prípadoch porušenia pravidiel spôsobených zavinením Používateľa vrátiť prostriedky zaplatené za prístup k Službám a / alebo nahradiť straty.

 

4. Účet

 

4.1. Používateľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní úkonov na registráciu účtu je právne spôsobilý, úplne spôsobilý na právne úkony a / alebo v príslušných prípadoch oprávnený Spoločnosťou.

 

4.2. Používateľ sa zaväzuje poskytnúť v registračných údajoch spoľahlivé informácie:

  • o Spoločnostivrátane: názvu, právnej a poštovej adresy, registračných (identifikačných, daňových) kódov (čísiel), telefónneho čísla, e-mailovej adresy, webovej adresy, ak existuje, ďalších kontaktných informácií, ako aj údajov o vykonávaní podnikateľskej činnosti: údajov o fyzickej osobe podnikateľovi v procese ukončenia podnikateľskej činnosti a údajov o právnickej osobe v procese ukončenia podnikateľskej činnosti;
  • o fyzickej osobe, ktorá nie je podnikateľským subjektomvrátane: priezviska, mena, otcovského mena, identifikačného kódu, registračnej adresy, kontaktných telefónnych čísel;

a neustále udržiavať informácie v aktuálnom stave.

 

4.3. Používateľ je zodpovedný a nezávisle prijíma opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti svojho účtu na Stránke (vrátane kontroly nad prihlasovacím menom a heslom, e-mailovou adresou atď.). Používateľ nesie plnú zodpovednosť za všetky akcie vykonané pomocou účtu Používateľa. Používateľ sa zaväzuje okamžite informovať spoločnosť Lardi-Trans o všetkých prípadoch neoprávneného použitia účtu Používateľa tretími stranami. Používateľ sa zaväzuje, že nebude používať informácie, ktoré môžu byť v registračných údajoch zavádzajúce, najmä, nie však výlučne: označenia, ktoré reprodukujú ochranné známky a / alebo obchodné mená tretích strán alebo im podobné, až do zmiešania; údaje, ktoré duplikujú údaje z akéhokoľvek iného účtu.

 

4.4. Používateľ sa zaväzuje nezaregistrovať ani nepoužívať viac ako jeden účet súčasne.

 

4.5. Spoločnosť sa zaväzuje používať účet výlučne na uspokojenie potrieb Spoločnosti priamo súvisiacich s prepravou nákladu.

 

4.6. Fyzická osoba, nie podnikateľský subjekt, sa zaväzuje používať účet výlučne na uspokojenie svojich vlastných potrieb, najmä, ale nie výlučne, súvisiacich s prepravou nákladu.

 

4.7. Lardi-Trans si vyhradzuje právo požadovať, podľa vlastného uváženia aj v rámci verifikačného (certifikačného) systému dokumenty na potvrdenie údajov poskytnutých Používateľom a na základe výsledkov týchto žiadostí sa rozhodnúť o platnosti účtu Používateľa.

 

4.8. Lardi-Trans si vyhradzuje právo zablokovať a / alebo zrušiť (vymazať) registráciu účtu Používateľa, najmä, ale nie výlučne, v nasledujúcich prípadoch:

  1. porušenie podmienok registrácie a / alebo použitia účtu uvedených v tejto časti podmienok registrácie;
  2. porušenie pravidiel uverejňovania (oznamovania) a / alebo iného použitia informácií;
  3. úspešné alebo neúspešné pokusy obísť technické prostriedky na ochranu informácií, ktoré používa spoločnosť Lardi-Trans pri poskytovaní Služieb, rôzne útoky namierené proti tejto Stránke vrátane úmyselného použitia možných chýb v skriptoch Stránky, ale nielen ich.

 

4.9. Lardi-Trans si vyhradzuje právo uchovávať históriu zmien akýchkoľvek registračných údajov zo strany Používateľa s rovnakou úrovňou verejného prístupu k histórii zmien ako k samotným údajom. Akékoľvek údaje uložené v histórii zmien účtu sa považujú za relevantné pre zistenie akýchkoľvek formálne významných skutočností a vzťahov súvisiacich s účtom a okrem toho v sporných a / alebo pochybných prípadoch pod podmienkou, že Používateľ dodatočne potvrdí dokument o dobrej viere zmeny a použitia údajov pred a po takýchto zmenách – odkazujúcich na čas relevantnosti uvedenia takýchto registračných údajov.

 

4.10. Lardi-Trans si vyhradzuje právo ukladať do svojich databáz všetky vedomosti, údaje a informácie prijaté od používateľov, nezávisle uverejňované používateľmi alebo získané z iných oficiálnych zdrojov. Lardi-Trans zabezpečuje dôvernosť špecifikovaných vedomostí, údajov a informácií a ich uchovávanie v súlade s ustanoveniami politiky ochrany osobných údajov, požiadavkami vnútroštátnych právnych predpisov a ustanoveniami medzinárodných regulačných dokumentov.

 

4.11. Odstraňovanie informácií z databáz Lardi-Trans sa uskutočňuje v súlade s politikou ochrany osobných údajov, požiadavkami vnútroštátnych právnych predpisov a ustanoveniami medzinárodných regulačných dokumentov.

 

5. Osobné údaje a súkromie

 

5.1. Používateľ je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľským subjektom, čím poskytuje spoločnosti Lardi-Trans súhlas (povolenie) na spracovanie osobných údajov v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov. Toto povolenie je možné kedykoľvek odvolať kontaktovaním so správou Lardi Trans takejto fyzickej osoby, a to pod podmienkou bezpodmienečného potvrdenia jej totožnosti. V prípade odvolania súhlasu so spracovaním sú osobné údaje takejto osoby uložené v databázach spoločnosti Lardi-Trans a nie sú dostupné žiadnym tretím stranám, pokiaľ vnútroštátne právne predpisy a ustanovenia medzinárodných regulačných dokumentov neustanovujú inak. Odstraňovanie informácií z databáz Lardi-Trans sa uskutočňuje v súlade s politikou ochrany osobných údajov, požiadavkami vnútroštátnych právnych predpisov a ustanoveniami medzinárodných regulačných dokumentov

 

5.2. Pri poskytovaní informácií, ktoré obsahujú osobné údaje tretích strán, najmä pri zverejňovaní na Stránke, najmä, nie však výlučne, Používateľom (pre Spoločnosti). Používateľ (pre Spoločnosti) zaručuje, že každá takáto činnosť neporušuje práva tretích strán ustanovené zákonom a / alebo zmluvou, a najmä zaručuje, že každá takáto činnosť podlieha súhlasu subjektu príslušných osobných údajov, poskytovaného zodpovednosťou tohto Používateľa.

 

5.3. Používateľ je výlučne zodpovedný za správny výber prípadného individuálneho nastavenia ochrany osobných údajov a publicity informácií zverejnených pri používaní účtu Používateľa v rámci Služieb, najmä, nie však výlučne, pre Službu ukladania dokumentov (obrázkov). Toto ustanovenie sa vzťahuje rovnako na ochranu osobných údajov, ako aj na ochranu obchodného tajomstva a / alebo iných dôverných informácií.

 

5.4. Pri používaní Stránky a Služieb spoločnosti Lardi-Trans je zakázané zverejňovať osobné údaje fyzických osôb o rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom a inom filozofickom presvedčení, členstve v odborových organizáciách, ako aj informácie o biometrických údajoch, zdravotných údajoch, osobnom a sexuálnom živote. Ak sa takéto informácie zverejnia, správa ich odstráni bez akýchkoľvek ďalších oznámení.

 

5.5. Spoločnosť Lardi-Trans nezodpovedá za žiadne následky použitia osobných údajov fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľským subjektom, inými Používateľmi v prípade, že tieto údaje boli nezávisle zverejnené touto fyzickou osobou v rozpore s požiadavkami tejto Používateľskej zmluvy a iných Pravidiel a Podmienok používania stránky a jednotlivých Služieb spoločnosti Lardi-Trans alebo sa stala známou tretím stranám z dôvodu nedodržania Používateľskej zmluvy a Zásad ochrany osobných údajov zo strany Používateľa.

 

5.6. V záujme splnenia požiadaviek vnútroštátnych právnych predpisov a ustanovení medzinárodných regulačných dokumentov bola na Lardi-Trans vymenovaná poverená osoba na ochranu údajov, s ktorou sa komunikuje prostredníctvom stránky Kontakty alebo prostredníctvom správy Lardi-Trans.

 

6. Použitie informácií Používateľom

 

6.1. Bez ohľadu na komunikačné kanály používané s inými Používateľmi a / alebo Lardi-Trans sa Používateľ zaväzuje dodržiavať všeobecne uznávané normy zdvorilosti.

 

6.2. Používateľ sa zaväzuje, že bez osobitného súhlasu spoločnosti Lardi-Trans nebude používať Stránku a / alebo Služby na posielanie akýchkoľvek reklamných informácií a / alebo na hromadné uverejnenie akýchkoľvek informácií, ktoré nezodpovedajú tematike Stránky (Služieb).

 

6.3. Nahraním akýchkoľvek dokumentov a / alebo obrázkov na Stránku akýmkoľvek spôsobom Používateľ zaručuje, že:

  1. Používateľ má právo použiť dokument / obrázok na účely, na ktoré sa nahráva na Stránku, bez porušenia práv (najmä, ale nie výlučne, práv duševného vlastníctva) tretích strán, vrátane stanovených akýmikoľvek zmluvnými záväzkami Používateľa;
  2. nahrávanie dokumentu / obrázka na verejnosť neporušuje záujmy verejného práva (najmä, ale nie výlučne, uplatniteľného trestného práva).

 

6.4. Používateľ sa zaväzuje, že nebude podnikať podvodné kroky namierené proti iným Používateľom a / alebo Lardi-Trans, najmä, ale nie výlučne, prostredníctvom správ s využitím Stránky / Služieb o akýchkoľvek informáciách naznačujúcich, bez dostatočného oprávnenia, registračné, osobné alebo kontaktné údaje iných osôb, ako aj akékoľvek ďalšie informácie, ktoré by mohli byť zavádzajúce, pokiaľ ide o skutočnú identitu fyzickej osoby alebo spoľahlivé údaje o Spoločnosti, vzťahy zastúpenia medzi Používateľmi a / alebo zámery Používateľov. Používateľ chápe, že takéto konanie možno kvalifikovať aj ako podvod, a teda trestné.

 

6.5. Lardi-Trans je vlastníkom výhradných práv duševného vlastníctva na zhromažďovanie údajov (databázy), ku ktorým sa poskytuje prístup Používateľovi v rámci Služieb, najmä, ale nie výlučne, na zhromažďovanie údajov o aplikáciách, o náklade ponúkanom na prepravu a / alebo o dostupnosti voľných nákladných vozidiel. Používateľovi sa udeľuje nevýlučné právo používať vyššie uvedené výsledky duševnej činnosti, práva, ktoré patria Spoločnosti Lardi-Trans, výlučne na uspokojenie jeho potrieb priamo súvisiacich s prepravou nákladu. Všetky práva na použitie (spôsoby použitia) kompilácií údajov, ktoré nie sú priamo špecifikované v tejto Zmluve a ktoré boli udelené Používateľovi, sa nepovažujú za poskytnuté Používateľovi a Spoločnosť Lardi-Trans si ich vyhradzuje. Najmä, ale nie výlučne: Používateľ nie je oprávnený reprodukovať a / alebo distribuovať predmety duševného vlastníctva Spoločnosti Lardi-Trans žiadnymi prostriedkami, ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto Zmluve.

 

6.6. Fyzické osoby, ktorí nie sú podnikateľskými subjektmi, majú právo exportovať svoje osobné údaje, ak potrebujú kópiu týchto údajov alebo ak tieto informácie plánujú použiť v službách tretích strán. Export osobných údajov fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľským subjektom, vykonáva správa Lardi-Trans na základe žiadosti takejto osoby, a to pod podmienkou bezpodmienečného potvrdenia jej totožnosti.

 

6.7. Fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľskými subjektami, majú právo vymazať svoje osobné údaje v prípadoch ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi a ustanoveniami medzinárodných regulačných dokumentov, informácie sa úplne alebo čiastočne vymažú. Odstránenie osobných údajov fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľským subjektom, vykonáva Používateľ osobne na svojej osobnej stránke a / alebo správou spoločnosti Lardi-Trans na základe žiadosti takejto osoby, a to pod podmienkou bezpodmienečného potvrdenia jej totožnosti.

 

7. Zloženie a fungovanie Používateľskej Zmluvy

 

7.1. Aby sa predišlo nejasnostiam, vyššie uvedené pravidlá sú všeobecné a vzťahujú sa na všetky Služby / sekcie Stránky vrátane, ale nielen, uverejňovania žiadaniek na náklad ponúkaný na prepravu a / alebo dostupnosť voľných nákladných vozidiel, uverejňovanie recenzií v Zóne spoľahlivosti, Automarket, Fórum.

 

7.2. Nižšie uvedené dokumenty a / alebo sprievodné pokyny týkajúce sa funkčnosti na príslušných stránkach Stránky stanovujú osobitné pravidlá pre používanie jednotlivých Služieb a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy:

 

8. Kontakt s Lardi-Trans

 

8.1. Informácie o tom, ako Nás kontaktovať, sú uverejnené na stránke Kontakty. Môžete tiež použiť samostatný webový formulár Kontaktovať podporu alebo Čet podpory.

 

8.2. Ak zistíte podozrenie na funkčné poruchy a / alebo iné javy, ktoré sa líšia od predstáv o normálnej prevádzke Stránky a / alebo Služieb, odporúčame Vám tiež skontrolovať sekciu Správy Stránky.

 

8.3. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že v záujme Vašich a Našich, ako aj všetkých ostatných strán v dobrej viere, ktoré sa môžu podieľať na rôznych záležitostiach, máme právo zaznamenávať telefonické rozhovory so zákazníckym servisom.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2020-04-16