1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov obsahujú dohodu medzi Vami a Nami o spracovaní a ochrane vašich osobných údajov a sú neoddeliteľnou súčasťou Používateľskej zmluvy.
Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na webovú stránku LARDI-TRANS.COM a jej Služby, ako aj na aplikácie pre zariadenia v operačnom systéme Android a IOS, avšak s výhradou špecifík uvedených v odsekoch 16 - 19 týchto Pravidiel.
Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na služby poskytované inými spoločnosťami alebo súkromnými osobami (vrátane produktov alebo stránok, ktoré sa môžu objaviť vo výsledkoch vyhľadávania), stránky využívajúce služby LARDI-TRANS.COM alebo iné zdroje, na ktoré vedú naše odkazy. Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú ani na pravidlá práce s informáciami spoločností a organizácií tretích strán, ktoré inzerujú naše služby a na zobrazovanie relevantných reklám používajú technológie, ako sú cookies, pixelové značky atď.

 

Rozsah, kategórie a zdroje údajov
 
 
2. Môžeme mať k dispozícii tieto údaje o Vás:
 1. informácie, ktoré ste uviedli pri registrácii účtu a následnej aktualizácii registračných údajov (meno a priezvisko; identifikačné číslo zo štátneho registra fyzických osôb (číslo evidenčnej karty daňovníka), e-mailové adresy, telefónne čísla, identifikátory v rôznych systémoch správ, adresa Vašej registrácie ako fyzickej osoby podnikateľa; ďalšie údaje z osvedčenia o štátnej registrácii fyzickej osoby podnikateľa; ďalšie údaje týkajúce sa Vašej činnosti ako samostatného podnikateľa (napríklad čísla licencií), ktoré tiež umožňujú identifikovať Vás ako fyzickú osobu);
 2. informácie, ktoré ste poskytli v priebehu Vášho používania Stránky a / alebo Služieb (vrátane uverejnenia Vašich žiadaniek na prepravu nákladu, zadávania údajov do dotazníkov, formulárov spätnej väzby, uverejňovania recenzií, správ na fóre, počas četovania, telefonických rozhovorov so službou podpory atď.);

 3. údaje vyplývajúce z (automaticky generované v dôsledku) Vášho používania Stránky a / alebo Služieb (dátum a čas registrácie účtu; dátumy a čas návštev Stránky; údaje o používaní Stránky: o prezretých stránkach, kliknutiach na odkazy, vyhľadávacích dotazoch atď.); údaje o technológiách, ktoré používate pre prístup na Stránku: o Vašom poskytovateľovi internetu, adrese IP, charakteristikách a nastaveniach používaných pre prístup na Stránku elektronických zariadení a softvéru).

 

Účely spracovania a postup použitia vašich osobných údajov

 

3. Vaše údaje môžeme použiť na tieto účely:

 1. zabezpečenie riadneho poskytovania Služieb;

 2. posúdenie záujmu Používateľov o naše Služby, informovanie o nových Službách a aktualizáciách Stránky;

 3. riešenie sporov a zložitých situácií;

 4. vytvorenie informačnej infraštruktúry na zaistenie bezpečnosti Vašej podnikateľskej činnosti;

 5. dodržiavanie účtovných požiadaviek, daňových právnych predpisov, iných finančných a administratívnych požiadaviek;

 6. iné účely, o ktorých Vás budeme ďalej informovať prostredníctvom vyžiadania konkrétnych informácií, a to za riadne informovaného súhlasu.

 

4. Poskytujeme Vám možnosť zvoliť si, podľa vlastného uváženia, nastavenia pre prijímanie oznámení e-mailom pre určité typy správ (napríklad o uplynutí platobného obdobia pre platené Služby alebo o pridaní do partnerov iným Používateľom); Súhlasíte však s tým, že v iných prípadoch si nebudete môcť zvoliť nastavenia na prijímanie oznámení. Počas celého obdobia činnosti Vášho účtu môžeme Vaše kontaktné informácie použiť na zasielanie správ technickej a administratívnej povahy, správ.

 

5. Vaše osobné údaje sú zahrnuté v databáze osobných údajov Používatelia, ktorú vlastní spoločnosť s ručením obmedzeným Lardi (kód JŠRPOU (Jednotného štátneho registra podnikov a organizácií Ukrajiny) 30516477) (ul. Otakara Jaroša 24-б, Charkov, 61072, Ukrajina). Vykonávame spracovanie používateľských údajov na serveroch umiestnených na adrese: ul. Semji Sosninych, 13Б, Kyjev, Ukrajina. V prípade zmien zabezpečíme Vaše právo poznať nové umiestnenie serverov.

 

6. Váš súhlas s uložením a spracovaním Nami Vašich osobných údajov je platný počas celého obdobia činnosti (platnosti) Vášho účtu (pre neregistrovaných Používateľov – počas obdobia prístupu na Stránku a / alebo používania Služieb), a tiež do 3 (troch) rokov po stanovenom období.

Vaše práva ako subjektu osobných údajov sa ustanovujú v článku 8 zákona Ukrajiny o ochrane osobných údajov, najmä máte právo:

 1. poznať zdroje zhromažďovania, umiestnenia Vašich osobných údajov, účel ich spracovania, miesto alebo bydlisko (miesto) vlastníka alebo správcu osobných údajov, alebo máte právo vydať primeraný príkaz na prijatie týchto informácií oprávneným osobám, s výnimkou prípadov ustanovených zákonom;

 2. dostávať informácie o podmienkach poskytovania prístupu k osobným údajom vrátane informácií o tretích stranách, ktorým sa osobné údaje prenášajú;

 3. na prístup k Vašim osobným údajom;

 4. obdržať odpoveď na otázku, či sa Vaše osobné údaje spracúvajú, najneskôr do tridsiatich kalendárnych dní odo dňa prijatia žiadosti, pokiaľ právne predpisy neustanovujú inak, a tiež dostať obsah týchto osobných údajov;

 5. podať odôvodnenú žiadosť o námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov;

 6. podať odôvodnenú žiadosť o zmenu alebo zničenie Vašich osobných údajov ktorýmkoľvek vlastníkom a správcom osobných údajov, ak sa tieto údaje spracúvajú nezákonne alebo sú nespoľahlivé;

 7. chrániť svoje osobné údaje pred nezákonným spracovaním a náhodnou stratou, zničením, poškodením v dôsledku úmyselného zatajenia, neposkytnutia alebo predčasného poskytnutia týchto údajov, ako aj chrániť pred poskytovaním informácií, ktoré sú nepresné alebo hanobia česť, dôstojnosť a obchodnú povesť fyzickej osoby;

 8. podať sťažnosti na spracovanie Vašich osobných údajov Oprávnenej osobe alebo súdu;

 9. uplatniť opravné prostriedky v prípade porušenia právnych predpisov o ochrane osobných údajov;

 10. činiť výhrady obmedzujúce právo spracovávať Vaše osobné údaje pri udeľovaní súhlasu;

 11. odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov;

 12. poznať mechanizmus automatického spracovania osobných údajov;

 13. byť chránený pred automatizovaným rozhodnutím, ktoré má pre Vás právne následky.

 

Bezpečnosť

 

7. Prijímame technické a organizačné opatrenia na ochranu Vašich dôverných informácií pred neoprávneným konaním tretích strán. Na Našej strane má obmedzený počet zamestnancov a zástupcov prístup k Vašim osobným údajom, ktorí tieto informácie potrebujú na spracovanie údajov v našom mene a na účely výslovne stanovené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Všetky sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť a v prípade porušenia uvedených povinností budú podľa potreby podliehať disciplinárnej, občianskoprávnej, administratívnej a / alebo trestnoprávnej zodpovednosti.

 

8. Prístup k Vašim dôverným informáciám sa môže uskutočniť aj prostredníctvom zvyčajného autorizačného systému pomocou Vášho prihlasovacieho mena a hesla. V prípade Vašej nedbanlivosti pri zabezpečení bezpečnosti svojho účtu môžu tretie strany získať neoprávnený prístup k Vašim informáciám, za ktoré nenesieme žiadnu zodpovednosť.

 

Šírenie informácií Vami

 

9. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že keď Vy (Spoločnosť) poskytujete informácie pri registrácii účtu na Stránke a v rámci Služieb (najmä, ale nie výlučne), keď na Stránku v mene Spoločnosti uverejňujete žiadanky na náklad ponúkaný na prepravu, a / alebo dostupnosť voľných nákladných vozidiel) sa niektoré osobné údaje (najmä, ale nie výlučne, mená, adresy, telefónne čísla, identifikátory v systémoch správ atď.) legitímne distribuujú (prenášajú) neobmedzenému počtu osôb.

 

10. Beriete na vedomie pochopenie, že samotná podstata Našej Stránky a Služieb poskytuje hlavný účel distribúcie a výmeny obchodných informácií, z ktorých niektoré spadajú pod definíciu osobných údajov; a to znamená, že Vaša registrácia účtu na Stránke a Vaše využívanie Služieb znamená šírenie informácií predovšetkým od Vás a vo Vašich záujmoch, pre ktoré poskytujeme technickú platformu.

 

11. Berúc do úvahy vyššie uvedené, týmto potvrdzujete a zaručujete svoj úplný súhlas – a prípadne riadne informovaný súhlas príslušných subjektov osobných údajov – s verejným šírením údajov opísaným vyššie a okrem toho berúc do úvahy samotnú podstatu Služieb a verejný charakter šírenia. Údaje potvrdzujú pochopenie objektívnej neexistencie potreby, ako aj praktickej nemožnosti, dodatočných osobitných oznámení od Nás o prenose osobných údajov vyššie uvedeným tretím stranám.

 

12. Na riadenie prístupu k niektorým informáciám (napríklad prezeranie stránky účtu, zverejnených používateľom informácií) poskytujeme plateným Používateľom dodatočnú službu "Nastavenia ochrany osobných údajov". Účelom tejto funkcie nie je v zásade kontrola prístupu k osobným údajom, umožňuje iba optimalizáciu prístupu k obchodným informáciám šíreným Používateľom podľa uváženia Používateľa. Berúc do úvahy koncept Našej Stránky ako platformy pre distribúciu a výmenu obchodných informácií, vyhradzujeme si právo kedykoľvek podľa Nášho uváženia zmeniť alebo ukončiť vyššie uvedenú Službu.

 

13. V niektorých prípadoch (najmä s cieľom poskytnúť Vám právo uverejňovať recenzie na iné Spoločnosti, na to, aby zvýšiť svoj bod v ratingu spoľahlivosti), môžeme od Vás ako povinnú podmienku požadovať poskytnutie (naskenovanej) kópie osvedčenia o štátnej registrácii Vašej Spoločnosti. (načítaním do Dokumentov na Stránke). Ak osvedčenie obsahuje Vašu domácu adresu ako adresu Vašej registrácie ako podnikateľa, odporúčame Vám, aby ste podľa vlastného uváženia použili možnosti ochrany osobných údajov osobitne pre Službu Dokumenty (napríklad pre konkrétny dokument nastavte úroveň prístupu Partneri alebo Iba moja spoločnosť); neovplyvní to Vašu schopnosť uverejňovať recenzie ani Váš bod ratingu.

 

Šírenie informácií Nami

 

14. Môžeme tretím stranám poskytnúť prístup k Vašim osobným údajom iba v nasledujúcich prípadoch:

 1. na základe Vášho osobitného súhlasu. Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú výslovne uvedené v Používateľskej zmluve, budeme osobitne žiadať Váš súhlas.

 2. v rámci opatrení týkajúcich sa všetkých Používateľov, zaistiť bezpečnosť všetkých Používateľov vrátane Vás. Na stránke Vášho účtu zobrazujeme nielen dátum Vašej registrácie na stránke, ale aj dátum a čas Vašej poslednej návštevy stránky. Táto funkcia prispieva k budovaniu transparentnosti v obchodných vzťahoch medzi Používateľmi, vzťahuje sa na všetkých Používateľov a bola prijatá po diskusii s Používateľmi. Vyhradzujeme si právo ďalej implementovať také funkcie, ktoré sú oprávnené, výlučne pre všetkých Používateľov súčasne, s povinným usporiadaním verejných konzultácií s čo najväčším počtom Používateľov na fóre Stránky.

 3. na externé spracovanie pod Našou kontrolou. Môžeme poskytnúť prístup k Našim dodávateľom, splnomocneným na spracovanie údajov výlučne na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, pod podmienkou, že tieto osoby dodržiavajú povinnosti dôvernosti a všetky potrebné bezpečnostné požiadavky, na Našu zodpovednosť.

 4. pre dodržiavanie zákonnosti a verejného poriadku. Môžeme poskytnúť prístup k informáciám o Vás, ak máme dostatočné dôvody na to, aby sme v dobrej viere verili, že takéto použitie informácií je primerane potrebné na: (1) dodržiavanie právnych požiadaviek (vrátane právne záväzných rezortných pokynov na príslušných územiach), príkazy súdnych alebo iných štátnych orgánov, ktoré je možné vymáhať; a / alebo (2) odhaľovanie, prevenciu a / alebo prijímanie iných opatrení proti podvodom, iným nezákonným a / alebo podvodným konaniam, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre záujmy Používateľov, Spoločnosti Lardi-Trans a / alebo verejného poriadku.

 

Zmeny v Zásadách ochrany osobných údajov

 

15. Tieto Zásady ochrany osobných údajov podliehajú revízii a aktualizáciám. Bez Vášho výslovného súhlasu nebudeme zásadne obmedzovať Vaše práva. Akékoľvek zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov budú zverejnené na tejto stránke. V prípade podstatných zmien budeme Vás informovať širšie.

 

Zvláštnosti Zásad ochrany osobných údajov

 

16. LARDI-TRANS.COM zhromažďuje informácie, ktoré pomáhajú zlepšovať naše služby a tiež zaisťuje, že naša aplikácia vykonáva úlohy, na ktoré ste ju nainštalovali.

 

16.1. Zvláštnosti Zásad ochrany osobných údajov pre aplikácie pre zariadenia na operačných systémoch Android a IOS. LARDI-TRANS.COM zbiera informácie, ktoré našej aplikácii umožňujú vykonávať úlohy, pre ktoré ste ju nainštalovali. Berieme informácie z nasledujúcich zdrojov:

 1. Informácie od Používateľov. Aby ste mohli využívať mnohé z našich služieb, musíte mať účet LARDI-TRANS.COM. Pri jeho vytvorení, požadujeme od Vás osobné údaje, napríklad meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo poštové údaje, a ukladáme ich vo Vašom účte.

 2. Informácie, ktoré dostávame v dôsledku Vášho používania služieb LARDI-TRANS.COM. Pri jeho vytvorení, požadujeme od Vás osobné údaje, napríklad meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo poštové údaje, a ukladáme ich vo Vašom účte.

  1. Informácie o zariadení. Zhromažďujeme informácie o zariadeniach (ako sú model, verzia operačného systému, jedinečné identifikátory zariadení a údaje o mobilnej sieti a telefónne číslo).

  2. Informácie denníkov. Keď používate služby LARDI-TRANS.COM alebo si v nich prezeráte obsah, niektoré z vašich akcií sa automaticky ukladajú do protokolov servera. Zaznamenávajú sa tieto informácie:

  3. IP adresy.

  4. Údaje o hardvérových udalostiach.. Vrátane informácií o zlyhaniach a akciách v systéme, ako aj o nastaveniach, type a jazyku prehliadača, dátume a čase dopytu a adrese URL prechodu

  5. Informácie o polohe. Zhromažďujeme a spracovávame údaje o vašej skutočnej polohe. Na určovanie súradníc tiež používame rôzne technológie, napríklad analyzujeme vašu IP adresu, údaje GPS a ďalšie senzory zariadení s cieľom identifikovať zariadenia, Wi-Fi hotspoty a bunkové veže, ktoré sú vám najbližšie.

 

16.2. Zvláštnosti Zásad ochrany osobných údajov pri vypĺňaní formulára na internetovom portále LARDI-TRANS.COM na uzatvorenie poistnej zmluvy. LARDI-TRANS.COM zbiera informácie, ktoré pomáhajú zlepšovať naše služby a tiež zaisťuje, že naša aplikácia vykonáva úlohy, pre ktoré ste ju nainštalovali. Berieme informácie z nasledujúcich zdrojov:

 1. Informácie od používateľov. Aby ste mohli využívať mnohé z našich služieb, musíte mať účet LARDI-TRANS.COM. Pri jeho vytvorení, požadujeme od Vás osobné údaje, napríklad meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo poštové údaje, a ukladáme ich vo Vašom účte.

 2. Informácie, ktoré dostávame v dôsledku vyplnenia formulára LARDI-TRANS.COM. pre uzavretie poistnej zmluvy. Pri vypĺňaní formulára LARDI-TRANS.COM. pre uzavretie poistnej zmluvy uvádzate svoje osobné údaje, napríklad meno alebo názov právnickej osoby, e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo poštové údaje, informácie o náklade a dátumoch nakládky a vykládky nákladu a súhlasíte s prenosom informácií, ktoré ste uviedli, vybranej poisťovni na registráciu a uzatvorenie poistnej zmluvy. Prenášame najmä, ale nie výlučne, údaje z formulára, ktorý ste vyplnili, o:

  1. Mene fyzickej osoby alebo názve právnickej osoby.

  2. Názve, druhu, cene, hmotnosti, objeme a balení nákladu.

  3. Dátume a mieste nakládky a vykládky nákladu.

  4. Informáciach o vozidlách a osobných údajoch vodičov, dopravcov a iných subjektov.

  5. Ďalších informáciach potrebných na dokončenie a uzavretie poistnej zmluvy.

 

Ako používame zhromaždené údaje

 

17. Vďaka získaným údajom môžeme poskytovať, udržiavať, chrániť, rozvíjať existujúce služby a vytvárať nové, ako aj zaisťovať bezpečnosť spoločnosti LARDI-TRANS.COM a našich používateľov.
Meno, ktoré používateľ uvedie vo svojom účte LARDI-TRANS.COM, je možné použiť vo všetkých našich službách, v ktorých sa vyžaduje účet LARDI-TRANS.COM. Ak vaša e-mailová adresa alebo iné identifikačné údaje sú už známe iným ľuďom, budú môcť nájsť aj váš verejný účet LARDI-TRANS.COM vrátane mena a ďalších informácií, ktoré ste uviedli vo svojom účte.
Verejne dostupné údaje z vášho účtu LARDI-TRANS.COM (ako aj informácie o akciách, ktoré vykonávate v službách LARDI-TRANS alebo v externých aplikáciách spojených s vaším účtom (napríklad recenzie, komentáre a aplikácie), môžeme použiť na komerčné účely vrátane reklamy.
Keď sa obrácate na LARDI-TRANS.COM, vaše správy sa uložia, aby sme mohli problém rýchlejšie vyriešiť. Používateľom niekedy posielame e-mailové oznámenia o pripravovaných zmenách alebo vylepšeniach služieb.
Ak potrebujeme vaše údaje použiť na účely, ktoré nie sú uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, vždy požiadame o predchádzajúci súhlas.

 

18. Informácie, ktoré LARDI-TRANS.COM poskytuje tretím stranám. Osobné informácie používateľov nezverejňujeme spoločnostiam, organizáciám a súkromným osobám, ktorí nie sú spojení s LARDI-TRANS.COM. Výnimky sú uvedené nižšie:

 1. Používateľ na to dal svoj súhlas. Informácie o vás môžeme poskytnúť spoločnostiam, organizáciám alebo súkromným osobám, ktorí nie sú spojení s LARDI-TRANS.COM, ak ste s tým výslovne vyjadrili svoj súhlas alebo inak vyjadrili svoj súhlas v prípadoch ustanovených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

 2. Na spracovanie tretími stranami v mene LARDI-TRANS.COM. Poskytujeme osobné údaje pridruženým spoločnostiam LARDI-TRANS.COM a iným dôveryhodným spoločnostiam a osobám na spracovanie v mene spoločnosti LARDI-TRANS.COM a takéto spracovanie sa vykonáva v súlade s našimi pokynmi, zásadami ochrany osobných údajov a ďalšími platnými požiadavkami na ochranu súkromia a bezpečnosti.

 3. Podľa zákona. Vaše údaje zdieľame so spoločnosťami, organizáciami alebo súkromnými osobami, ktorí nie sú spojení s LARDI-TRANS.COM, ak sa v dobrej viere domnievame, že je potrebné tieto informácie získať, použiť, uložiť alebo zverejniť s cieľom:

  1. splniť zákonné požiadavky, súdne rozhodnutie alebo vymáhať vykonanie žiadosťou štátnej inštitúcie;

  2. vymáhať vykonanie Podmienok používania alebo vyšetrovať možné porušenia;

  3. identifikovať, potlačiť alebo inak zabrániť podvodom, ako aj odstrániť technické alebo bezpečnostné problémy;

  4. chrániť práva, majetok alebo bezpečnosť spoločnosti LARDI-TRANS.COM, našich používateľov alebo spoločnosti všeobecne, ako to vyžaduje a povoľuje zákon.

 

Použitie cookies na webovej stránke Lardi-Trans

 

19. Cookie je malý kúsok textu, ktorý sa odosiela prehliadaču z navštívenej stránky. Pomáha stránkam zapamätať si informácie o vás, napríklad v akom jazyku chcete stránku zobraziť. Bude to užitočné pri najbližšej návšteve tej istej stránky. Cookies sa používajú na rôzne účely. Umožňujú napríklad uložiť nastavenia pre reklamy a vyhľadávanie, vybrať najzaujímavejšie reklamy a spočítať počet návštev stránky. Sú tiež potrebné na zaistenie bezpečnosti osobných údajov.

 

20. Používanie cookies bez súhlasu používateľa.
Existujú nevyhnutné cookies, tzv. technické cookies, ktoré žiadnym spôsobom neovplyvňujú dostupnosť funkčnosti stránky pre používateľa. Sú uložené vo vašom zariadení, iba ak ste skutočne navštívili našu stránku. Používajú sa napríklad tak, aby stránka mohla zobraziť verziu konfigurátora zodpovedajúcu charakteristikám vášho súčasného internetového pripojenia.
Takéto súbory cookie tiež zjednodušujú prechod z protokolu HTTP na protokol HTTPS pri zmene stránok, čím zaisťujú uloženie prenášaných údajov. Okrem toho sa používajú na ukladanie súhlasu používateľa s používaním súborov cookie pre našu webovú stránku. Na používanie technických cookies sa nevyžaduje súhlas používateľa.
Zmenou nastavení na tejto webovej stránke nebudete môcť zakázať inštaláciu technických cookies.
Kategórie cookies.
Podľa kategórie funkcií a účelov sa rozlišujú štyri kategórie cookies – technické, výkonnostné, funkčné a reklamné:

 1. Technické cookies. Takéto súbory sú dôležité pre navigáciu a využívanie funkčnosti stránok. Bez takýchto súborov cookie nemusia byť pri návrate na stránku v rámci tej istej relácie k dispozícii niektoré funkcie, napríklad sa stratí história vašich akcií (zadaný text, predvolené hodnoty konfigurátora atď.);

 2. Výkonnostné cookies. Takéto súbory zhromažďujú informácie o používaní stránok, napríklad údaje o frekvencii návštev stránky, potvrdenie prijatia správ o chybách používateľom atď. Neukladajú informácie, ktoré vám umožnia identifikovať konkrétneho používateľa. Zhromaždené informácie sa používajú na štatistické účely a sú anonymné. Tieto cookies sa používajú výlučne na zlepšenie výkonu a použiteľnosti stránok;

 3. Funkčné cookies. Takéto súbory vám umožňujú uložiť zadané informácie (používateľské mená, používaný jazyk a polohu), aby sa zlepšil výkon stránky a prispôsobila sa jej funkčnosť a obsah. Ak sa napríklad súbory používajú na zapamätanie vašej polohy, na stránke sa zobrazia daňové informácie pre váš región. Tieto súbory sa tiež používajú na povolenie funkcií požadovaných používateľmi, ako je napríklad prehrávanie videa. Zhromažďujú informácie anonymne a nesledujú vašu aktivitu na iných stránkach;

 4. Reklamné cookies. Tieto súbory cookie sa používajú na zobrazovanie reklám a iných správ na základe vašich záujmov a preferencií. Používajú sa tiež na obmedzenie počtu zobrazení tej istej reklamy jedinému používateľovi a na meranie efektívnosti reklamných kampaní. Tieto súbory si pamätajú prechody používateľa na webovú stránku / stránku inzerenta s reklamou a môžu tieto informácie preniesť tretím stranám, napríklad reklamným agentúram. Cookies, ktoré sa používajú na zacielenie obsahu a reklamy poskytovanej tretími stranami, sú často spojené s funkčnosťou stránok.

 


21. Nastavenie cookies na Stránke Lardi-Trans. Používanie súborov cookie môžete kedykoľvek úplne zakázať zmenou nastavení prehliadača. Môžete napríklad určiť, že keď sa súbor cookie uloží z webovej stránky Lardi-Trans, zobrazí sa správa alebo môžete zabrániť ukladaniu súborov cookie z určitých alebo akýchkoľvek domén. Nezabúdajte však, že súbory cookie sú potrebné napríklad na správne fungovanie našich služieb, aby ste nemuseli zakaždým špecifikovať jazyk a ďalšie parametre.

 

22. Ochrana informácií. Snažíme sa chrániť spoločnosť LARDI-TRANS.COM a našich používateľov pred neoprávnenými pokusmi o prístup, úpravu, zverejnenie alebo zničenie uložených údajov. Konkrétne robíme nasledovné:

 1. poskytujeme overenie prístupu k vášmu účtu LARDI-TRANS.COM. Neustále zdokonaľujeme metódy zhromažďovania, ukladania a spracovania údajov vrátane fyzických bezpečnostných opatrení s cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu k našim systémom;

 2. obmedzujeme prístup našich zamestnancov, dodávateľov a agentov k osobným údajom, a tiež im ukladáme prísne zmluvné povinnosti, za porušenie ktorých existuje vážna zodpovednosť a pokuty.

 3. bola vymenovaná oprávnená osoba na ochranu údajov, s ktorou sa komunikuje prostredníctvom stránky Kontakty alebo prostredníctvom správy spoločnosti Lardi-Trans.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2018-05-24