Overenie platnosti Vášho účtu Lardi-Trans

 

Registrácia a / alebo používanie účtu Vami znamená Vaše pochopenie, že môžeme prirodzene porovnávať údaje, ktoré máme o Vašej spoločnosti (získané od Vás aj z iných legitímnych zdrojov), s údajmi, ktoré ste uviedli vo svojom účte. Ďalej máme v konečnom dôsledku právo na základe takýchto odsúhlasení rozhodnúť o platnosti Vášho účtu. Okrem toho máme v úmysle osobitne vyzdvihnúť účty, ktoré spĺňajú požiadavky na platnosť podľa osobitných overovacích kritérií (ďalej len „Overenie účtu“).

 

Overenie účtu znamená verejné potvrdenie spoľahlivosti Vášho účtu pre informáciu Vašich skutočných a potenciálnych partnerov z našej strany. Overením účtu Používateľa nezaručujeme kvalitu služieb poskytovaných Spoločnosťou pri preprave tovaru a / alebo „platobnú schopnosť“ Spoločnosti ako zákazníka prepravy (na posúdenie obchodnej spoľahlivosti / efektívnosti práce so Spoločnosťou, na Stránke sú určené recenzie), overením účtu však zaznamenávame spoľahlivosť kľúčových údajov uvedených v účte Spoločnosti.

 

Overenie účtu je bezplatná Služba, ale v predvolenom nastavení sa vykonáva v automatickom režime na základe údajov o platbe za platené Služby Lardi-Trans.

 

Ak z akéhokoľvek dôvodu, pri splnení podmienok pre automatické Overenie účtu, si prajete odmietnuť priradiť svojmu účtu stav úspešného dokončenia Overenia účtu, informujte Nás o tom zaslaním správy na e-mailovú adresu info@lardi-trans.com.

 

Ak sa Vaše platobné údaje z akýchkoľvek dôvodov dobrej viery nezhodujú s údajmi z Vášho účtu, alebo ak ste ešte nemali čas vyhodnotiť výhody platených služieb Lardi-Trans, stále nie ste pozbavení možnosti prejsť Overením účtu zaslaním niekoľkých dokumentov („Overenie účtu papierová“, pozri nižšie).

 

Úspešné dokončenie overenia účtu Vás nezbavuje zodpovednosti za spoľahlivosť účtu, ktorá je predvolene platná pre všetkých Používateľov. Zodpovedajúce povinnosti Používateľa a možné následky registrácie a / alebo použitia nespoľahlivého účtu sú opísané v časti 4 hlavného textu Používateľskej zmluvy.

 

 

Všeobecné pravidlá pre overenie účtu

 

Ak chcete prejsť overením účtu, musíte:

 1. uviesť v poli „Kód spoločnosti“ v časti „Informácie o spoločnosti“ na stránke svojho účtu – registračný kód (identifikačný, daňový; pre Ukrajinu – číslo JŠRPOFPP (Jednotného štátneho registra právnických a fyzických osôb podnikateľov) / JŠRPOU (Jednotného štátneho registra podnikov a organizácií Ukrajiny); pre Ruskú federáciu – DIČ (daňové identifikačné číslo) Vašej Spoločnosti;
 2. vykonať platbu za Služby z aktuálneho bankového účtu Vašej Spoločnosti.

 

Overenie účtu sa považuje za úspešné, ak názov a zodpovedajúci kód (číslo) Vašej Spoločnosti, uvedené v platobných údajoch (odosielateľa platby) v našom bankovom výpise alebo spoľahlivo spojené s týmito údajmi zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené vo Vašom účte.

 

Po úspešnom dokončení Overenia účtu pridáme na Stránku spojené s Vaším účtom špeciálne vizuálne označenia a zverejníme (priamo tieto informácie môžu vidieť platení Používatelia) dátum posledného odsúhlasenia Vašich údajov a dátum platby, na základe ktorého bolo uskutočnené odsúhlasenie údajov.

 

Počiatočné Overenie účtu sa predvolene vykonáva automaticky, zvyčajne do 5 pracovných dní od prijatia Nami Vašej platby. Ak ste v určenom období nedostali upozornenie o úspešnom dokončení Overenia účtu a / alebo sa na stránke Vášho účtu neobjavila osobitná značka, obráťte sa na zákaznícky servis akýmkoľvek spôsobom, ktorý Vám umožní zistiť dôvod.

 

Ak by ste chceli aktualizovať dátum odsúladenia údajov po vykonaní neskoršej platby za Služby, žiadame vás, aby ste sa obrátili na Zákaznícky servis a znova prešli Overením účtu.

 

Nestanovujeme konkrétne obmedzenia týkajúce sa dátumov a / alebo časových rámcov spojených s platným statusom Vášho úspešne Overeného účtu. S výhradou Nášho práva odmietnuť alebo zrušiť Overenie Vášho účtu v prípade nezrovnalostí a vzhľadom na to, že sme sprístupnili verejnosti všetky príslušné dátumy, je relevantnosť stavu spoľahlivosti Vášho účtu po určitom čase po vykonaní Overenia účtu predmetom primeranej obavy Vás a Vašich zmluvných strán.

 

Bez ohľadu na predchádzajúce skutočnosti, v prípade, že poskytneme Vášmu účtu na základe Overenia účtu, dodatočný bod v Ratingu spoľahlivosti a / alebo právo na uverejnenie recenzií, takéto oprávnenia budú fungovať aj bez špeciálnych časových obmedzení, čo bude nejaký čas po Overení účtu predmetom Nášho odôvodneného znepokojenia.

 

Vyhradzujeme si právo dodatočne overovať správnosť údajov spojených s Vaším účtom, najmä platnosť registrácie Vašej Spoločnosti, ako aj súlad názvu a registračného (identifikačného, daňového) kódu (čísla) Vašej Spoločnosti v dostupných oficiálnych zdrojoch a odmietnuť Overenie Vášho účtu a v budúcnosti zrušiť Váš status v prípade identifikácie nezrovnalostí.

 

Dôvody odmietnutia poskytnúť statusu a dôvody na zrušenie statusu úspešného dokončenia Overenia účtu sú (bez toho, aby bola dotknutá skutočnosť, že príslušné porušenia sú tiež dôvodmi na zablokovanie účtu):

 1. kedykoľvek spoľahlivým spôsobom odhalené nepresnosti údajov v účte týkajúce sa Overenia účtu;
 2. porušenie základných pravidiel používania účtu uvedených v Používateľskej zmluve.

 

Overenie účtu predpokladá, že overené údaje z Vášho účtu by sa nemali meniť bez ďalšieho potvrdenia platnosti Vášho statusu úspešne dokončeného Overenia účtu. Vyhradzujeme si právo, podľa Nášho uváženia:

 1. nastaviť režim predbežného moderovania pre zmeny v údajoch o Spoločnosti v účte deklarovanom pre Overenie účtu a / alebo s poskytnutým statusom úspešne dokončeného Overenia účtu (bude Vám zablokovaná možnosť meniť hodnoty zodpovedajúcich polí registračných údajov); alebo
 2. automaticky odstrániť status úspešne dokončeného Overenia účtu, ak vykonáte nejaké zmeny.

 

Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, robiť výhrady (varovania) pre ostatných Používateľov týkajúce sa záruk spoľahlivosti poskytnutých tými alebo inými mechanizmami Overenia účtu.

 

 

Overenie účtu papierové

 

Aby ste mohli prejsť papierovým Overením účtu, musíte nám poslať originál alebo vo vhodných prípadoch notársky overenú kópiu dokumentu potvrdzujúceho registráciu Vašej Spoločnosti, ktorý je vo výhradnom vlastníctve Vašej Spoločnosti (osvedčenia, potvrdenia, výpisy, výpisy z príslušného registra, v súlade s právnymi predpismi krajiny, rezidentom ktorej je Vaša Spoločnosť; vyhradzujeme si právo ako podmienku Overenia účtu požiadať, aby ste v prípade pochybností odkázali na právne predpisy svojej krajiny). Najmä:

 • pre právnické a fyzické osoby a jednotlivých podnikateľov Ukrajiny je príslušným dokumentom osvedčenie o štátnej registrácii alebo výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov;
 • pre právnické osoby Ruskej federácie - jeden z nasledujúcich:
  • osvedčenie / oznámenie o registrácii na daňovom úrade; alebo
  • osvedčenie o štátnej registrácii;
 • pre jednotlivých podnikateľov Ruskej federácie – kombinácia týchto možností:
  • osvedčenie / oznámenie o registrácii na daňovom úrade; a
  • osvedčenie o štátnej registrácii jednotlivého podnikateľa alebo osvedčenie o zápise do Jednotného štátneho registra jednotlivých podnikateľov.

 

Na papieri musí byť uvedený rukou písaný, overený vlastnoručným podpisom s uvedením dátumu, ako aj mena a pozície podpisovateľa, Váš jedinečný identifikátor Používateľa na Lardi-Trans.

 

Papierové overenie účtu sa považuje za úspešné, ak meno a zodpovedajúci kód (číslo) Vašej Spoločnosti uvedené v dokumentoch zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené vo Vašom účte.

 

Po úspešnom dokončení papierového Overenia účtu pridáme na Stránku špeciálne vizuálne označenia spojené s Vaším účtom so sprístupnením verejnosti (priamo tieto informácie budú môcť vidieť platení používatelia) nasledujúcich informácií o papieri, ktorý ste Nám zaslali: typ (názov) dokumentu; dátum dokumentu; dátum notárskeho osvedčenia kópie (ak je to použiteľné); dátum odsúhlasenia Nami údajov.

 

Všetky všeobecné pravidlá Overenia účtu uvedené vyššie sa vzťahujú na papierové Overenie účtu v rozsahu, v akom sú v zásade uplatniteľné.

 

 

Účasť na systéme recenzií a Ratingu spoľahlivosti

 

Registráciou účtu súhlasíte s tým, že Váš účet sa automaticky začne zúčastňovať na systéme recenzií a Ratingu spoľahlivosti od Lardi-Trans.

 

 

Vzorec na výpočet bodu používateľského účtu v Ratingu spoľahlivosti

 

Bod používateľského účtu v Ratingu spoľahlivosti sa počíta ako súčet bodov podľa nasledujúcich kritérií:

 

Recenzie*

Výpočet zahŕňa pozitívne recenzie za posledných 24 mesiacov a negatívne recenzie za posledných 36 mesiacov, maximálna hodnota je 10 bodov. Pri medzinárodných prepravách sa účtuje multiplikačný faktor (x1,5), bez ohľadu na to, či ide o pozitívnu alebo negatívnu recenziu.

   
Nároky Mínus 0,25 bodov spoľahlivosti za každý otvorený nárok (bez ohľadu na dátum jeho vytvorenia).
   
Dopravca s GPS

Dopravca (s potvrdeným vozovým parkom), ktorý používa SmartGPS na sledovanie vozidiel a je pripravený poskytnúť odosielateľovi odkaz na sledovanie nákladu, získa +0,5 bodov k Ratingu.

   
Profil bol overený

Profil sa overuje pri platbe prostredníctvom bankového účtu fyzickej osoby - podnikateľa / spoločnosti s ručením obmedzeným alebo pri prijímaní notársky overených kópií dokumentov. Maximálna hodnota: 2,0 bodov.

   
Dátum registrácie na stránke

Celých rokov s Lardi-Trans:
(0-1) - 0.0 bodov,
(1-2) - 0.2 bodov,
(2-3) - 0.4 bodov,
(3-4) - 0.6 bodov,
(4-5) - 0.8 bodov,
(5-6) - 1 bodov,
(6-7) - 1.2 bodov,
(7-8) - 1.4 bodov,
(8-9) - 1.6 bodov,
(9-10) 1.8 - bodov,
≥10 - 2 bodov.

   
Je partnerom

Za každé pridanie spoločnosti do zoznamu „Moji partneri“ inou spoločnosťou +0,01 bodov. Maximálna hodnota: 1 bod (100 partnerov).

   

Koľko rokov sa nemenil názov

Celých rokov:
(0-2) - 0.0 bodov,
(2-3) - 0.2 bodov,
(3-4) - 0.3 bodov,
(4-5) - 0.4 bodov,
(5-6) - 0.5 bodov,
(6-7) - 0.6 bodov,
(7-8) - 0.7 bodov,
(8-9) - 0.8 bodov,
(9-10) - 0.9 bodov,
≥10 - 1 bodov.
   
Spolu  16,5

 

Ak má niekoľko používateľských účtov rovnaký bod, hodnotenie v Ratingu spoľahlivosti sa vykonáva podľa špeciálneho vzorca pomocou intervalu spoľahlivosti podľa Wilsona, aby sa zohľadnil pomer pozitívnych recenzií a celkový počet prijatých recenzií.

 

Vaše právo uverejňovať recenzie

 

Máte možnosť uverejňovať recenzie na iné Spoločnosti (príslušné účty), ak je splnená jedna z týchto podmienok:

 1. platnosť statusu úspešného Overenia účtu;
 2. platnosť bodu Ratingu spoľahlivosti je najmenej 4.

 

Prečítajte si tiež osobitne a so zvláštnou pozornosťou Pravidlá uverejňovania recenzií.

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2020-04-30