1. Všeobecné informácie

 

1.1. Žiadanka – správa predložená používateľom v sekciách Náklad a Doprava na webovej stránke Lardi-Trans vyplnením osobitného formulára a obsahuje iba ponuku o potrebe prepravy tovaru a / alebo ponuku o dostupnosti voľných vozidiel na prepravu nákladu.

 

1.2. Každý používateľ sa môže podávať žiadanky až po úspešnej registrácii na webovej stránke Lardi-Trans.

 

1.3. Akákoľvek žiadanka môže byť skontrolovaná správou stránky, či je v súlade s požiadavkami týchto Pravidiel.

 

1.4. Na základe sťažnosti Používateľa musí správa stránky skontrolovať, či žiadanka spĺňa požiadavky súčasných právnych predpisov Ukrajiny, požiadavky Používateľskej zmluvy stránky Lardi-Trans a požiadavky týchto Pravidiel.

 

1.5. Používatelia stránky, ktorí si aktivovali službu Prehľad žiadaniek, majú plný prístup k aplikáciám na webe, v termináli, v mobilných aplikáciách, ako aj prijímaním newsletteru.

 

1.6. Osoby, ktoré nie sú zaregistrovanými Používateľmi webovej stránky Lardi-Trans môžu prezerať žiadanky a používať príslušné filtre na vyhľadávanie žiadaniek, ale nemôžu prezerať kontaktné informácie v žiadankách.

 

2. Pravidlá podania žiadaniek

 

2.1. Aby ste mohli uverejniť žiadanku s ponukou o potrebe prepravy nákladu a / alebo ponukou o dostupnosti voľných vozidiel na prepravu nákladu, musíte vyplniť všetky povinné polia označené červenou hviezdičkou v príslušnej časti stránky vo formulári na pridanie žiadanky.

 

2.2. Všetky informácie v žiadanke sa musia zhodovať s informáciami Používateľa, ktorý žiadanku podáva.

 

2.3. Za správnosť informácií uvedených v žiadanke zodpovedá Používateľ, ktorý podal príslušnú žiadanku.

 

2.4. Všetky pozitívne a negatívne recenzie o vykonaní predložených žiadaniek sú adresované a týkajú sa výlučne Používateľa, ktorý žiadanku podal, a Používateľa, ktorý žiadanku prijal (akceptoval jej podmienky).

 

2.5. Predloženie žiadanky a jej akceptácia (akceptácia jej podmienok) sa môže vykonať pomocou ďalších metód overovania, napríklad zadaním Používateľom dodatočných kódov, ktoré mu boli zaslané e-mailom alebo na číslo mobilného telefónu uvedeného v profile.

 

2.6. V prípade nesplnenia ďalších verifikačných prostriedkov nebude žiadanka uverejnená na webovej stránke Lardi-Trans.

 

2.7. Pri uverejnení žiadanky o dostupnosti nákladu alebo voľných vozidiel má Používateľ právo pridať fotografiu alebo iný grafický obrázok, ktorý umožňuje získať úplnejšie informácie alebo rozšírenú predstavu o náklade a / alebo vozidle uvedenom v príslušnej žiadanke.

 

3. Obmedzenia pri podávaní žiadanky

 

3.1. Je zakázané podávať žiadanku v záujme tretích strán a / alebo v mene fyzických osôb, právnických osôb alebo fyzických osôb podnikateľov, ktorí nie sú zaregistrovanými Používateľmi webovej stránky Lardi-Trans.

 

3.2. Je zakázané uverejnenie žiadaniek, ktoré obsahujú iné ponuky ako ponuky o potrebe prepravy nákladu a / alebo ponuky o dostupnosti voľných vozidiel na prepravu nákladu

 

3.3. Je zakázané používať vulgárne a / alebo zahalené vulgárne výrazy (najmä, ale nie výlučne, slová (frázy) vulgárnych výrazov, ktorých jednotlivé písmená sú nahradené inými symbolmi).

 

3.4. Je zakázané hláskovať slová veľkými písmenami, s výnimkou úradných názvov, titulov a / alebo skratiek.

 

3.5. V žiadanke je zakázané pouvádzať informácie, ktoré sa nezhodujú s informáciami v profile Používateľa, ktorý podáva žiadanku.

 

3.6. Je zakázané aktualizovať žiadanky častejšie, ako raz za 30 minút.

 

3.7. Je zakázané používať jeden a ten istý náklad / vozidlá v niekoľkých rovnakých žiadankách (klonoch).

 

3.8. Je zakázané písať slová cez medzeru, napríklad, takto: S Ú R N E N Á K L A D, K y j e v atď.

 

3.9. V žiadankách je zakázané umiestňovať kontaktné informácie (telefónne čísla, adresy, ICQ atď.) vo všetkých poliach okrem poľa Kontaktné informácie.

 

3.10. V Poznámke sa môžu uviesť iba informácie, pre ktoré v žiadanke neboli poskytnuté osobitné polia.

 

3.11. Vyplnenie informácií vo formulári žiadanky by sa malo vykonať výlučne v súlade s určením polí.

 

3.12. V žiadanke na prepravu nákladu je potrebné uviesť presné miesta nakládky / vykládky v príslušných poliach.

 

3.13. Pri pridávaní fotografie alebo iného grafického obrázka nákladu a / alebo vozidla do žiadanky je zakázané pridávať fotografie alebo iné grafické obrázky, ktoré:

3.13.1. obsahujú AKÉKOĽVEK informácie, okrem informácií o náklade a / alebo vozidle špecifikovanom v príslušnej žiadanke,

3.13.2. obsahujú akékoľvek reklamné informácie, napríklad (nie však výlučne): telefónne čísla, reklamné texty, reklamné slogany atď.,

3.13.3. obsahujú osobné informácie autora žiadanky alebo akejkoľvek tretej strany, napríklad (nie však výlučne): fotografie ľudí, budov, osobné dokumenty atď.,

3.13.4. obsahujú informácie, ktoré sú chránené autorským právom alebo inými právami duševného vlastníctva, napríklad (ale nie výlučne): obrázky umeleckých diel, ochranných známok, log, typov písmen atď.,

3.13.5. obsahujú informácie, ktoré porušujú platné právne predpisy Ukrajiny, krajín SNŠ a Európskej únie (napríklad, nie však výlučne): obrázky obsahujúce výzvy na podnecovanie nenávisti z náboženských alebo etnických dôvodov, pornografické obrázky atď.

 

4. Odstránenie žiadaniek a zodpovednosť Používateľov za porušenie Pravidiel podania žiadaniek.

 

4.1. V prípade, že Používateľ poruší ustanovenia bodov 3.1., 3.2., 3.3. časti 3 týchto Pravidiel podania žiadaniek – špecifikovaná žiadanka sa odstráni a Používateľovi, ktorý ju uverejnil, sa zablokuje možnosť podávania žiadaniek.

 

4.2. Odblokované možnosti na podávanie žiadaniek poskytuje správa stránky po zvážení odvolania Používateľa na správu stránky s vysvetlením dôvodov porušenia požiadaviek týchto Pravidiel.

 

4.3. V prípade opakovaného porušenia ustanovení bodov 3.1., 3.2., 3.3. časti 3 týchto Pravidiel podania žiadaniek – špecifikovaná žiadanka sa odstráni a Používateľovi, ktorý ju uverejnil, sa navždy zablokuje možnosť podávania žiadaniek.

 

4.4. V prípade porušenia ustanovení bodov 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.13, časti 3 týchto Pravidiel podania žiadaniek – uvedená žiadanka sa odstráni.

 

4.5. V prípade opakovaného porušenia ustanovení odsekov 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.13 časti 3 týchto Pravidiel podania žiadaniek sa uvedená žiadanka odstráni a Používateľovi, ktorý ju uverejnil, sa zablokuje možnosť podávania žiadaniek.

 

4.6. Odblokovanie možnosti na podávanie žiadanky sa poskytuje správou stránky po zvážení odvolania Používateľa na správu stránky s vysvetlením dôvodov porušenia požiadaviek týchto Pravidiel.

 

4.7. Správa webovej stránky Lardi-Trans si vyhradzuje právo odstrániť žiadanky, ktoré nespĺňajú požiadavky súčasných právnych predpisov Ukrajiny, požiadavky Používateľskej zmluvy na webovej stránke Lardi-Trans a požiadavky týchto Pravidiel, ako aj odmietnuť Používateľovi odblokovať možnosť podávať žiadanky na základe výsledkov posúdenia odvolania Používateľa.

 

5. Odstránenie neaktuálnych žiadaniek

 

5.1. Žiadanky sa automaticky vymažú z databázy stránky na konci dátumu uvedeného v poli Dátumy uverejnenia od alebo v poli Dátumy uverejnenia do vo formulári podania žiadanky.

 

5.2. Ak je žiadanka zatvorená skôr ako v určený čas, je Používateľ povinný samostatne vymazať zatvorené alebo neaktuálne žiadanky.

 

5.3. Odstránené žiadanky idú do koša. Veľkosť takého koša je: pre platených Používateľov - 500 žiadaniek, pre Používateľov, ktorí neplatia za príslušné balíky - 150 žiadaniek.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2020-03-10