1. Znak Majiteľ nákladu môže získať ktorýkoľvek zaregistrovaný používateľ (fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba) dopravného a informačného servera (stránky) lardi-trans.com.

 

2. Aby používateľ dostal znak Majiteľ nákladu, musí predložiť príslušnú žiadanku správe stránky stlačením príslušného programového tlačidla na stránke používateľa.

 

3. Znak Majiteľ nákladu sa používateľovi poskytuje, ak bola správe poskytnutá dokumentácia, ktorá potvrdzuje existenciu výroby tovaru, ktorý je v žiadankách používateľa označený ako náklad, alebo vlastníctvo tovaru, ktorý je v žiadankách používateľa označený ako náklad. Tieto dokumenty môžu byť (ale nielen):
- výpis z úradných štátnych registrov, v ktorom sú uvedené druhy činností, ktoré zodpovedajú výrobe a / alebo kúpe a predaju tovaru, ktorý je v žiadankách používateľa označený ako náklad;
- osvedčenia o zhode, povolenia, licencie a iné dokumenty, ktoré potvrdzujú skutočnosť, že v žiadankách používateľa je tovar označený ako náklad;
- kúpna zmluva, dodávky alebo iné transakcie, ktoré naznačujú prevod vlastníctva na používateľa alebo od používateľa na tovary, ktoré sú v žiadankách používateľa označené ako náklad.

 

4. V prípade pochybností o pravosti dokumentov poskytnutých v súlade s bodom 3 má správa stránky právo požadovať overenie kópií poskytnutých dokumentov s podpisom oprávnenej osoby používateľa a pečiatkou používateľa (ak sa používa), ako aj s poskytnutím ďalších dokumentov alebo informácií na potvrdenie dôvodov na získanie znaku.

 

5. Znak Majiteľ nákladu sa poskytuje na obdobie nie dlhšie ako obdobie platnosti príslušnej zmluvy, osvedčenia alebo iných dokumentov, ktoré boli poskytnuté správe, ale v žiadnom prípade nie dlhšie ako 6 kalendárnych mesiacov od dátumu získania znaku.

 

6. Na základe sťažností iných používateľov alebo z vlastného podnetu môže správa dopravného a informačného servera lardi-trans.com požadovať dokumenty uvedené v bode 3 alebo iné dokumenty a / alebo informácie, aby sa potvrdila existencia výroby tovaru, ktorý je v žiadankách používateľa označený ako náklad, alebo vlastníctvo tovaru, ktorý je v žiadankách používateľa označený ako náklad.

 

7. Správa stránky má právo odmietnuť prideliť používateľovi znak Majiteľ nákladu bez toho, aby uviedla dôvody tohto odmietnutia, bez ohľadu na predložené dokumenty.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2019-06-21